Tar steg för hållbarhet

De kommer från höga positioner inom finans- och industrisektorn, men nu har Gunilla Forsmark Karlsson och Gunilla Östberg sadlat om till författare.
I sin nya bok vill de få sömniga beslutsfattare att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete.

TRAPPAR UPP. ”Om tunga företagsledare går ut och visar vilka frågor som är viktiga, så kommer det att få synergieffekter”, säger Gunilla Forsmark Karlsson (till vänster), som har skrivit en handbok i hållbarhet tillsammans med Gunilla Östberg.
TRAPPAR UPP. ”Om tunga företagsledare går ut och visar vilka frågor som är viktiga, så kommer det att få synergieffekter”, säger Gunilla Forsmark Karlsson (till vänster), som har skrivit en handbok i hållbarhet tillsammans med Gunilla Östberg.Foto:Foto: Patrik Olsson

Hållbarhet är inte ett trendord. Det är författarna Gunilla Forsmark Karlsson och Gunilla Östberg bestämda med.

Med boken ”Hållbara affärer – så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet” vill de steg för steg visa hur man praktiskt går till väga för ett hållbart företagande.

”Näringslivet är avgörande för att vi ska lyckas med omställningen, det är de som står för hela genomförandet och det är de som står för utsläppen. Det är självklart ett samspel mellan politiker, näringsliv och konsumenter, men företagen drar det stora lasset”, säger Gunilla Östberg.

Konkreta tillvägagångssätt varvas med vad författarna kallar goda exempel – intervjuer med ledande personer från bland annat Tesla, Ikea, Filippa K, Handelshögskolan i Stockholm och Vasakronan.

Själva ser de att hållbarheten vilar på tre ben – det ekologiska, sociala och ekonomiska – där miljön utgör grundbulten. För att ställa om ett företag i en mer hållbar riktning presenterar författarna fem steg: fatta ett beslut, formulera en långsiktig hållbarhetsstrategi, integrera strategin i verksamhetsmodellen, implementera i organisationen och sedan kommunicera till sina intressenter.

Vad är viktigast att tänka på när man implementerar en hållbarhetsstrategi?

”Det måste finnas en ärlig vilja hos ägare, styrelse och ledningsgrupp. Sedan kan det börja på olika sätt, men beslutet måste vara fast förankrat för att nå fullt genomslag och genomsyra hela verksamheten”, säger Gunilla Forsmark Karlsson.

Hon och Gunilla Östberg träffades första gången 1999 när de båda deltog i stiftelsen Ruter Dams mentorsprogram för chefer. Gunilla Forsmark Karlsson arbetade då som ställföreträdande vd på SEB Bolån, Gunilla Östberg som marknadschef på AGA Gas.

Mitt i karriären och med liknande intressen fann de varandra och höll kontakten. Båda gick skrivarkurser och började senare blogga – Gunilla Forsmark Karlsson om livet i Frankrike, och Gunilla Östberg om hållbarhetsfrågor. För ett par år sedan, när båda hade börjat arbeta som konsulter, presenterade Gunilla Östberg sin dröm om att skriva en hållbarhetsbok.

”Vi kompletterar varandra bra. Jag kommer från industrisektorn och Gunilla från den finansiella, vi har båda arbetat mycket med förändringsarbete från ledande positioner. Och den här omställningen handlar mycket om förändringsarbete”, säger Gunilla Östberg.

Varför behövs boken?
”Många vet inte hur man gör, var man ska börja. Vi vill motivera, inspirera och tala om hur. Att ställa om är för många väldigt abstrakt”, säger Gunilla Östberg.

”Om jag ser till mig själv när jag var verksam, hade jag gärna velat ha en bok som på ett tydligt sätt visar hur man ska göra, steg för steg. Om fler som sitter i samma position som jag kan få hjälp är det ett steg framåt”, säger Gunilla Forsmark Karlsson.

Hon verkade i finansbranschen i över 30 år, bland annat som vd för Skandiabanken och Länsförsäkringar Fondliv. När hon började sin karriär var hållbarhet en icke-fråga, i dag säger hon att det har hänt mycket på väldigt kort tid.

”När det gäller hållbara investeringar sker det enormt mycket, det är en av de större förflyttningarna vi ser. När mycket kapital drar sig ur fossila tillgångar, då händer det någonting. Det är väldigt kraftfulla rörelser inom den här sektorn som bara har accelererat de senaste åren.”

Finns det några motsättningar mellan hållbarhet och lönsamhet?
”Det är det vi vill peka tydligt på att det inte gör. Det är klart att det ibland finns dilemman i det korta perspektivet om man ska göra en investering eller inte. Men för företag som vill överleva och inte bara göra kortsiktiga vinster finns det inga motsättningar”, säger Gunilla Östberg.

Ser ni boken som politisk på något sätt?
”Nej, men det kommer tydligt fram att många företagsledare tycker att politikerna kan göra mer. Det finns ett starkt önskemål från både oss och näringslivet att det ska hända mer, och det efterfrågas incitament från näringslivet, säger Gunilla Forsmark Karlsson.


Innehåll från Tele2Annons

En ansvarsfull väg mot framtiden – Så vill Tele2 bli ledande inom hållbarhet

Tele2 har gjort ett tydligt ställningstagande att bli ledande inom hållbarhet. Med ambitiösa miljömål och innovativ teknik vill man bidra till omställningen mot en smartare värld. För att man vill och kan - och för att kunder, medarbetare och investerare kräver det. 

– Vi gör ett riktigt bra jobb som vi är stolta över. Och våra kunder kan känna sig säkra på att de gör ett gott miljöval. Men vi kan bli ännu bättre, säger Erik Wottrich, som är global hållbarhetschef på Tele2. 

– Vår ambition är att bli världens smartaste telekomoperatör och då ingår hållbarhet och klimatansvar som en viktig och självklar del. 

I april 2020 blev Tele2 som första telekomkoncern i Sverige och Baltikum klimatneutralt i sin egen verksamhet. Det innebär att all el i verksamheten, från kontor till basstationer, kommer från förnybara energikällor. För det som återstår, exempelvis transporter, sker klimatkompensering genom investeringar i FN-certifierad vind- och solenergi i Indien. I Sverige uppnåddes klimatneutralitet redan 2018. Sedan dess har koldioxidutsläppen sjunkit med nära 90 procent, vilket motsvarar 40 000 ton koldioxid per år eller utsläppen från 8 000 svenskar. Ett fantastiskt resultat och ett kvitto på att medvetet arbete och aktiva val lönar sig. 

Men det är bara början. Nästa steg är att klimatsäkra hela värdekedjan från leverantörer till slutkund. Med en ny hållbarhetsstrategi, parat med innovativ teknikanvändning och ambitiöst satta miljömål vill Tele2 bli bäst i klassen. 

– När våra kunder och medarbetare tillfrågas om vad de tycker är viktigt att vi agerar på kommer klimatfrågorna ut högt. Men att ha mål, plan och ansvarstagande på plats är också något myndigheter, investerare och ägare i allt högre grad kräver av oss, säger Erik Wottrich.

Klimatet har blivit en ödesfråga för alla, konstaterar han. Om vi ska stoppa den globala uppvärmningen, nå målen i Parisavtalet och rädda vår planet krävs bestående förändringar i hur vi lever, organiserar oss, möts och gör affärer. Alla måste hjälpas åt och med bara nio år till 2030 - då världens CO2-utsläpp enligt plan ska ha halverats för att hålla uppvärmningen på 1,5 grader C - är det bråttom.  

Telekombranschen spelar en nyckelroll i sammanhanget - som möjliggörare av omställningen till ett uppkopplat, smart och hållbart samhälle genom tillhandahållande av infrastruktur och tjänster. 

Samtidigt går det inte att bortse från att telekombolag själva utgör en del av problemet, som stor konsument och leverantör av hårdvara och förbrukare av energi.   

– Vår roll förpliktigar, men ger oss också stora möjligheter att bidra och göra skillnad, dels internt men också för kunderna och samhället i stort, konstaterar Erik Wottrich. 

9 000 intressenter har sagt sitt 

Den nya hållbarhetsstrategin, som lades fram i januari 2021, är en viktig milstolpe med högt signalvärde till marknaden. Den är också unik i sitt slag då den bygger på inspel från drygt 9 000 intressenter – kunder, leverantörer, medarbetare, investerare och partners – som har tillfrågats om sina önskemål och prioriteringar.   Resultatet av analysen har sammanfattats i fyra strategiska huvudområden: 

* Att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar 

* Att driva på innovation för hållbarhet 

* Att maximera sin egen potential genom mångfald och inkludering  

* Att skydda barn i ett uppkopplat samhälle  

De representerar en sammanvägd bild som svarar väl upp mot relevanta FN-mål (UN Sustainable Development Goals), samtidigt som de ligger i linje med företagets affärsstrategi. 

Siktar på klimatneutral värdekedja

Att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar och att driva på innovation för hållbarhet är hörnstenar i strategin. Redan idag bedrivs flera ambitiösa initiativ. 

För att fasa ut fossila bränslen och skapa en helt cirkulär ekonomi pågår en rigorös kartläggning av utsläpp, energianvändning och återvinning av hela värdekedjan. 

– Vi har tittat på allt från hur våra medarbetare reser till jobbet till vilka utsläpp som kan orsakas av kunderna. Men den största utmaningen är att få koll på hårdvaran, det vill säga allt från mobiltelefoner och tillbehör, till hårdvaran i basstationer och växlar, konstaterar han. 

Tele2 arbetar med så kallade Science Based Targets för klimatarbetet. Det är ett globalt initiativ där en oberoende tredje part granskar att företagets klimatmål stöttar Parisavtalet. Projektet pågår just nu. Resultatet kommer på sikt att vägas in vid upphandlingar och i partnerrelationer.  

– Första steget har varit att kartlägga värdekedjan, i nästa steg handlar det om att sätta relevanta mål för att sänka utsläppen och att få våra kunder och leverantörer med oss på resan, säger Erik Wottrich. 

Innovation och cirkulär ekonomi

Arbetet med att nå klimatneutralitet är både cirkulärt och innovativt. Att 100 procent av all el kommer från förnybara energikällor är cirkulärt. Samtidigt pågår ett ständigt arbete med att sänka energiförbrukningen i stort. 

Via det internationella forskningsprojektet AI4Green, därTele2 har en ledarroll används AI för att optimera energianvändningen i basstationerna. Det förväntas sänka elförbrukningen med 40 procent. Att på detta sätt testa ny teknik ligger väl i linje med målet att vara världens smartaste telekombolag. 

En minst lika viktig fråga handlar om hårdvarans livscykel och om att ta ansvar för och hantera elektroniskt avfall. Tele2 har idag en process för återtag av elektronikprodukter, där man gör rekonditionering och ger dem nytt liv på en annan marknad, alternativt plockar isär dem och källsorterar avfallet. 

”Mobil som tjänst”, MST, heter ett initiativ på företagssidan. Det innebär att ett företag istället för att köpa in mobiltelefoner till personalen abonnerar på telefoni som en tjänst och får livcykelhantering och återvinning på köpet. Här är Tele2 en föregångare i branschen, enligt Erik Wottrich.  

5G, AI och IoT driver omställning av samhället

Väl utbyggd infrastruktur och smarta tjänster är som nämnts grunden för ett mer hållbart samhälle. Det blir ännu tydligare när kombinationen AI, och IoT banar väg för uppkopplade smarta städer, självkörande fordon och flödesoptimering. 5G-nätet som har en högre kapacitet och lägre energiförbrukning förväntas förlösa ytterligare potential. Tekniken kan komma att hjälpa i princip varje bransch att nå hållbarhetsmål genom att göra det möjligt att förändra processer och beteenden. 

– Jag ser med spänning fram emot genomslaget för 5G. Det kommer skapa möjligheter för nya hållbara lösningar för både individer och samhällen. Även den fortsatta utvecklingen inom IoT, automatisering och AI tror jag kommer få stor positiv påverkan på miljöarbetet, avslutar Erik Wottrich. 

Vad är du själv mest stolt över hittills? 

– Vårt arbete med klimatneutralitet och det vi gör för att hantera elektroniskt avfall. Och på sikt kommer vår rigorösa kartläggning av värdekedjan få stor effekt hoppas jag! 

Hur ska kunderna tänka? 

– I första hand ska de veta att de gör ett bra val med oss som tjänsteleverantör. På hårdvarusidan skulle jag gärna se att de ställde högre krav, vad gäller produktion, livslängd och energieffektivitet. Det är kundernas krav vi som företag svarar på. 

 Vill du veta mer, besök gärna tele2.se/foretag/hallbarhet 

 

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?