1515
Annons

SynAct offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 28 mars 2022 offentliggjorde SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) att styrelsen hade beslutat om en företrädesemission om cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 april 2022. Idag offentliggör SynAct utfallet av Företrädesemissionen. Teckningssammanställningen visar att 1 252 033 aktier, motsvarande 53 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 47 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 100 procent. Bolaget tillförs en total emissionslikvid om cirka 150 MSEK före emissionskostnader.

Sammanställningen visar att 1 152 057 aktier, motsvarande cirka 49 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 99 976 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 4 procent av de erbjudna aktierna. Därmed tilldelas emissionsgaranterna 47 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är sammanlagt tecknad till 100 procent och SynAct tillförs därmed cirka 150 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 1 april 2022.

"Detta kapitaltillskott ger SynAct Pharma nödvändiga finansiering för att genomföra den ytterligare kliniska fas 2-utvecklingen med AP1189 inom reumatoid artrit, fortsatt utveckling av AP1189 för njursjukdom, driva övriga forsknings- och utvecklingsaktiviteter relaterade till AP1189 och nya molekyler och täcka allmänna administrationskostnader, säger Jeppe Øvlesen, vd för SynAct Pharma. "Bolaget har en ljus framtid och denna finansiering kommer att hjälpa det att ta nästa steg för att nå sin fulla potential."

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 295 526 SEK, från 3 250 786,875  SEK till sammanlagt 3 546 312,875 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 2 364 208 aktier till totalt 28 370 503 aktier.

Handel med BTA

Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 18, 2022.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Kempen & Co är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till SynAct. Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som SynAct är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 20:45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen, CEO, +45 28 44 75 67, joo@synactpharma.com

Patrik Renblad, CFO, +46 707 47 97 68, par@synactpharma.com

Om SynAct

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharma är noterat på Spotlight Stock Market (ticker: SYNACT). För mer information: www.synactpharma.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SynAct. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i SynAct. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SynAct har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som offentliggjorts av Bolaget den 1 april 2022. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.synactpharma.com/sv/investerare/foretradesemission-2022/. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i SynAct har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige och Danmark. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Information i Prospektet har inte oberoende verifierats av Joint Global Coordinators. Var och en av Joint Global Coordinators agerar uteslutande för SynActs räkning och ingen annan i samband med transaktionen, och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om det är en mottagare av detta dokument eller inte) som sina respektive klienter i förhållande till transaktionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som erbjuds deras respektive kunder, och inte heller för att ge råd i samband med transaktionen, fråga eller något arrangemang som avses i detta pressmeddelande. Ingen av Joint Global Coordinators eller någon av deras respektive dotterbolag eller någon av deras eller deras dotterbolags styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter påtar sig något ansvar för/eller gör någon framställning eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, om sanningshalten, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller annan information som rör Bolaget, dess dotterbolag eller intresseföretag, vare sig det är skriftligt, muntligt eller i visuell eller elektronisk form, och hur det än överförs eller tillgängliggörs eller för någon förlust, hur den än uppstår, som uppstår vid användning av pressmeddelandet eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband därmed. I enlighet härmed frånsäger sig Joint Global Coordinators i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som de annars skulle ha vad avser Prospektet, detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.

 

 

Följande bilagor finns för nedladdning:
SynAct offentliggör utfall i företrädesemissionen

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Målarkompaniet i Östersund går till Håndverksgruppen

Håndverksgruppen fortsätter sin tillväxt i Sverige och har nu ingått avtal om att införliva Målarkompaniet i Östersund i sin verksamhet. 

Detta är den första affären för Håndverksgruppen i Östersundsområdet i norra Sverige. Håndverksgruppen har redan byggt upp en stark portfölj i Sverige med totalt tio hantverksföretag, som tillsammans omsätter drygt 700 miljoner kronor per år.

 – Vi ser fram emot att bli en del av Håndverksgruppen, säger Patrik Olsson, Vd för Målarkompaniet i Östersund.

 Expansiv strategi

 

Håndverksgruppen är en av Nordens största aktörer inom måleri, golv, murning och kakel och koncernen är den största i Norge på alla "ytbehandlingar". Håndverksgruppen har också på kort tid byggt upp en betydande position i Sverige.

 

-Vi har en expansiv strategi för Sverige och siktar på att bli bland de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Vi är mycket glada över att vara en attraktiv partner för några av Sveriges mest solida och välrenommerade hantverksföretag, säger Øyvind Emblem, VD för Håndverksgruppen.

 

– Det är extra glädjande att vi nu får fotfäste i norra Sverige genom målarkompaniet i Östersund, säger Emblem.

 

Arbetade för konkurrenter

 

Målarkompaniet i Östersund grundades 2007 av Per-Olov Jonsson, Jonas Sköld och Patrik Olsson. De arbetade dessförinnan i ledande roller för olika konkurrerande företag, tills de valde att hoppa av för att starta på egen hand.

 

– Motivationen då var att vi alla tre jobbade mycket, och vi tyckte det var bättre att vi i så fall jobbade för oss själva så vi gick tillsammans och startade upp ett eget företag. Det har gått bra hela tiden, säger Patrik Olsson.

 

Målarkompaniet i Östersund har idag 40 anställda och omsätter drygt 32 miljoner kronor 2021. Bolaget är idag bland de största i Östersundsområdet, med egen filial i Åre som leds av Jonas Sköld.

 

Kunderna består huvudsakligen av olika entreprenörer, fastighetsbolag, nationella och kommunala företag, förutom den privata marknaden.

 

Nu blir företaget en del av Håndverksgruppen.

 

- Håndverksgruppen är på gång med en stor satsning i Sverige, vilket är väldigt spännande.  När vi blev kontaktade satte vi oss ner och funderade över erbjudandet, och alla tre ägarna tyckte att det var intressant. Vi ser fram emot att bli en del av en större organisation och växa vidare som vi gjort tidigare, säger Patrik Olsson.

Elisabeth Rustad-Nilssen

Direktør Forretningsutvikling

ern@handverksgruppen.com

Telefon: +47 476 41 634

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?