1515
Annons

Rättelse av pressmeddelande ”Kallelse till årsstämma 19 maj 2022”

ChromoGenics AB utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades idag den 19 april 2022, då det har kompletterats med Punkt 15 - Beslut om valberedning.

KALLELSE TILL årsSTÄMMA i ChromoGenics AB

Aktieägarna i ChromoGenics AB, 556630-1809, kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl 10.00 på Clarion Hotel Gillet på Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2022,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under ChromoGenics AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till catherine.laflamme@twobirds.com, senast den 13 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 11 maj 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 13 maj 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.chromogenics.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 15. Beslut om valberedning
 16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fem utan suppleanter och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen oförändrat utgår med 100 000 kronor till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och med 200 000 kronor till styrelseordföranden. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår val av Johan Hedin (omval), Fredrik Andersson (nyval) Mari Broman (omval), Anders Brännström (omval) och Andreas Jaeger (omval) som styrelseledamöter samt omval av Johan Hedin som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.chromogenics.com.

Valberedningen föreslår – i enlighet med styrelsens rekommendation – att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Micael Schultze avses utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital / Share CapitalBolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 3 395 000 kronor och högst 13 580 000 kronor. The company’s share capital shall be not less than SEK 3,395,000 and not more than SEK 13,580,000. § 4 Aktiekapital / Share CapitalBolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. The company’s share capital shall be not less than SEK 7,000,000 and not more than SEK 28,000,000.
§ 5 Antalet aktier / Number of SharesAntalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 16 975 000 och högst 67 900 000.The number of shares in the company shall be not less than 16,975,000 and not more than 67,900,000. § 5 Antalet aktier / Number of SharesAntalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 35 000 000 och högst 140 000 000.The number of shares in the company shall be not less than 35,000,000 and not more than 140,000,000.

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier som ryms inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Punkt 15 – Beslut om valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget inför nästkommande årsstämmor årligen tillsätter en valberedning. Det föreslås att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september varje år och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att ta fram förslag i nedanstående frågor att framläggas årsstämman för beslut:

 • förslag till styrelseledamöter;
 • förslag till styrelseordförande;
 • förslag till styrelsearvoden;
 • förslag till revisor;
 • förslag till revisorsarvode; och
 • förslag till ordförande på årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 183 487. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILda MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 12 och 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.chromogenics.com senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 12 och 13 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.chromogenics.com senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Uppsala i april 2022

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com   
ChromoGenics

Följande bilagor finns för nedladdning:
ChromoGenics AB - Rättelse av Kallelse årsstämma 2022

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från ZignSecAnnons

Global handel med lokala regler: så uppfyller du samtliga KYC-krav via en anslutning

Vi lever i en global ekonomi, men reglerna och tekniken kring digital identifiering och kundkännedom skiljer sig markant mellan olika länder. Något som ställer till rejäla problem för företag som vill gå in på fler än en marknad.

– Vi löser problemet genom att erbjuda företag global täckning för automatiserad digital identitetsverifiering av kunder och användare, samt efterlevnad av KYC-regler (Know Your Customer), säger Jason Coombes, COO på ZignSec.

Så kan du enkelt uppfylla alla KYC-krav på olika marknader via en plattform

Tack vare internet är det i dag relativt lätt för företag att kopiera, skala upp och expandera sin affärsmodell till olika länder. Det som inte är lika enkelt är att förhålla sig till olika länders lösningar när det gäller att verifiera kundernas identitet på nätet.

– I Sverige använder vi BankID och det fungerar jättesmidigt här, men det räcker att du expanderar verksamheten till Danmark så måste du även kunna hantera deras e-legitimation, säger Jason Coombes.

– Kommer du sen till Tyskland har de ytterligare ett helt annat system, för att inte tala om USA eller Afrika. I många delar av världen sker digital identitetsverifiering fortfarande med fysiska ID-dokument vilket kräver betydligt fler tekniska lösningar för företag som vill eller måste införskaffa likvärdig kundkännedom. Identitetsverifiering med en nationell e-legitimation som exempelvis MitID räcker i många fall inte heller för fullvärdig kundkännedom utan att förstärkas med exempelvis PEP och sanktionskontroller.

Olika länder, olika regelverk

I vissa branscher krävs fortfarande manuell hantering av kundkännedom eftersom de regulatoriska kraven är så komplexa. Men på de flesta områden, till exempel identitetsverifiering, går den här kontrollen idag att göra automatiskt.

– Det mänskliga ögat är inte lika bra på att verifiera id-handlingar som tekniska lösningar är. I dag finns teknik för att både digitalisera och automatisera id-kontrollen, och vårt system erkänner fler än 10 000 ID-dokumentmallar från fler än 170 länder, förklarar Jason Coombs.

Jason Coombes är COO på ZignSec.
Jason Coombes är COO på ZignSec.

Det innebära att oavsett vilket system landet erbjuder och oavsett vilken ID-handling som används av kunden kan ZignSecs system automatiskt, snabbt och noggrant identitetsverifiera personen på andra sidan. Genom att erbjuda den här bredden av lösningar blir ZignSec en ”one-stop-shop” för företag som behöver hjälp med identifieringslösningar samt hela spektrat av tjänster inom Know Your Customer (KYC).

– Vi jobbar med en aggregeringsmodell, inte bara i de nordiska länderna eller EU utan i hela världen.

Enklare, flexiblare och billigare

Och fördelarna med det här arbetssättet är många. För det första blir det enklare, för det andra blir det säkrare.

– Eftersom vi har flera olika lösningar för varje marknad blir våra kunder mindre utsatta om ett system går ner, för då kopplar vi bara på en annan lösning.

För det tredje blir det billigare.

– Eftersom vi tillhandahåller större volymer via våra leverantörer leder det till att vi oftast kan erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser. Dessutom blir det enklare för våra kunders ekonomiavdelningar. Istället för att de ska få sjutton olika fakturor från sjutton olika länder får de en enda faktura, från oss.

Dessutom kommer de regulatoriska kraven gällande identitetsverifiering och kundkännedom att öka i den digitala världen.

– De här kraven behöver heller inte bara komma från myndigheter. Till exempel har sajter för gig-jobbare börjat kräva identitetsverifiering för att minska bedrägerier, och flertalet länder överväger att införa autentiseringskrav av användare för sociala medier. Lägg därtill kraven på att strama upp krypto-marknaden så att inte det blir laglöst land så inser man att det kommer att bli ohållbart för internationella företag att inte ha en leverantör som erbjuder teknik för komplett och global KYC-efterlevnad via en enda anslutning.

Så kan du enkelt uppfylla alla KYC-krav på olika marknader via en plattform

Mer från ZignSec

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ZignSec och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?