1515
Annons

Kallelse till årsstämma 19 maj 2022

KALLELSE TILL årsSTÄMMA i ChromoGenics AB

Aktieägarna i ChromoGenics AB, 556630-1809, kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00 på Clarion Hotel Gillet på Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2022,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under ChromoGenics AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till catherine.laflamme@twobirds.com, senast den 13 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 11 maj 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 13 maj 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.chromogenics.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fem utan suppleanter och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen oförändrat utgår med 100 000 kronor till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och med 200 000 kronor till styrelseordföranden. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår val av Johan Hedin (omval), Fredrik Andersson (nyval) Mari Broman (omval), Anders Brännström (omval) och Andreas Jaeger (omval) som styrelseledamöter samt omval av Johan Hedin som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.chromogenics.com.

Valberedningen föreslår – i enlighet med styrelsens rekommendation – att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Micael Schultze avses utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital / Share CapitalBolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 3 395 000 kronor och högst 13 580 000 kronor. The company’s share capital shall be not less than SEK 3,395,000 and not more than SEK 13,580,000. § 4 Aktiekapital / Share CapitalBolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. The company’s share capital shall be not less than SEK 7,000,000 and not more than SEK 28,000,000.
§ 5 Antalet aktier / Number of SharesAntalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 16 975 000 och högst 67 900 000.The number of shares in the company shall be not less than 16,975,000 and not more than 67,900,000. § 5 Antalet aktier / Number of SharesAntalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 35 000 000 och högst 140 000 000.The number of shares in the company shall be not less than 35,000,000 and not more than 140,000,000.

Punkt 13 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier som ryms inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 183 487. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILda MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 12 och 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.chromogenics.com senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 12 och 13 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.chromogenics.com senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Uppsala i april 2022

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com   
ChromoGenics

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kallelse till årsstämma 19 maj 2022 ChromoGenics AB

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från First Venture SwedenAnnons

Hållbarhet som investeringsstrategi

Investeringsbolaget First Venture har under 15 år hjälpt svenska innovativa och hållbara företag att skala upp. Bolagets investeringsstrategi innebär bland annat att First Venture investerar i bolag precis innan deras kommersialiseringsresa påbörjas och att bolaget satsar på företag med hållbarhet som en central del av affärsidén.

– Vi vill jobba med bolag som har en mätbar och faktisk påverkan, och vi har under 15 år kunnat visa att vår långsiktiga investeringsstrategi ger bra avkastning, säger bolagets vd David Wendel.

First Venture grundades av Peter Werme och Rune Nordlander som när de träffades på ABB insåg att deras bakgrunder inom finans och it-entreprenörskap kompletterade varandra. Det blev starten på Första Entreprenörsfonden som nu 15 år senare heter First Venture och där är alltså David Wendel vd.

– Grunden i vår investeringsstrategi är densamma nu som då, att investera i bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet. Dels för att dessa bolag har en reell möjlighet till positiv påverkan på mänsklighet och planet, dels för att det är branscher med starkt underliggande tillväxt och förutsättning för god avkastning, säger han.

Investering i kritiskt läge

First Venture investerar i ett för många bolag utmanande läge, det så kallade ”Valley of Death”.

– I början av sin kommersialiseringsresa är portföljbolagen i behov av kapital och kompetens för att växa snabbt och på rätt sätt. Här är vi en utmärkt partner som erbjuder finansiering och erfarenhet av uppskalning utan onödiga risker från ett stort antal bolag. Från ett investeringsperspektiv är tiden precis före bolagens kommersialisering optimal. Bolagen har ännu inte fått någon skenande värdering, och de har inga ytterligare utvecklingskostnader, säger David Wendel.

Cling Systems, Alelion Energy Systems och Zigrid 

Han lyfter fram tre intressanta företag inom hållbarhet som finns i deras portfölj: Cling Systems, Alelion Energy Systems och Zigrid. Zigrid utvecklar en produkt som utvinner förnybar energi som tar vara på spillvärme från exempelvis industrilokaler genom en modul som kopplas på en fastighet som alstrar värme. Istället för att spillvärmen släpps ut kan Zigrid erbjuda en lösning som betalar av sig själv genom att skapa energi av luft.

Alelion hjälper bolag att omvandla förbränningsmotorer i större fordon till eldrift med högspänningsbatterier. Alelion finns med i hela kedjan och fungerar som en ”one stop shop” för bolag som vill ha en mer hållbar maskinpark. Cling Systems kopplar samman köpare och säljare av begagnade litium jon-batterier. En tjänst som marknaden är i stort behov av, som inte tidigare har existerat.

– Vi vet att en omställning till eldrivna fordon är viktigt för miljömålen. Men majoriteten av den litium som används i batteriproduktion idag är nybruten, vilket medför en ohållbar påverkan på planeten. Genom Clings lösning kan batteriproducenterna övergå till en cirkulär produktion och begagnade batterier få ett andra liv, säger David Wendel.

Hållbarhet och mångfald 

Branscher som, agritech och sustaintech, är hetare än någonsin. Och utbudet av innovativa bolag och duktiga entreprenörer är stor. Det som däremot behöver ökas är mångfalden.

– I Sverige går cirka 1 procent av investerat kapital till kvinnor och cirka 1 procent till entreprenörer från förorter. Detta är under all kritik! Det är fel ur ett rättvise- och jämställdhetsperspektiv, och skadar både samhället och bolagens utveckling. Om investeringskollektivet fortsätter så här kommer tusentals fantastiska idéer aldrig att realiseras, och det förlorar vi alla på, avslutar David Wendel.

Fakta:

First Venture Sweden AB (publ) är ett svenskt investeringsbolag som investerar i tillväxtbolag drivna av entreprenörsteam med stark passion och med förutsättningarna för att bygga framtidens bolag. First Venture grundades för cirka 15 år sedan och har namnkunniga aktieägare som Rutger Arnhult, Håkan Roos och Lottie Tamm med familj.

Läs mer om First Venture och bolagsportföljen

 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med First Venture Sweden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?