1515
Annons

Arbetsrättsexperten hjälpte cancersjuk skogsmästare

En skogsmästare som varit anställd i över 20 år fick i höstas beskedet att han hade cancer. Prognosen var relativt god, förklarade läkaren, men det stod klart att en lång och svår behandling väntade och en längre period av sjukskrivning var oundviklig. När arbetstagaren berättade om cancerdiagnosen för sin arbetsgivare möttes han av allt annat än stöd, och kort därefter kom beskedet – han skulle bli uppsagd.

Möttes av kyla

När arbetstagaren lämnade beskedet till arbetsgivaren fick han ett kyligt bemötande. Det blev snart klart för honom att arbetsgivaren var mer intresserad av hur lång frånvaro det skulle vara fråga om och när han beräknades vara tillbaka i tjänst på heltid igen, än någonting annat. Arbetsgivarens reaktion både sårade och bekymrade arbetstagaren, en reaktion som dessvärre visade sig vara befogad. Endast en vecka efter att arbetstagaren berättat för arbetsgivaren om sitt cancerbesked kom nästa chock, att han skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist efter 20 års anställning.

Ingen verklig arbetsbrist

Innan cancerbeskedet kom var det aldrig tal om någon omorganisation. Plötsligt var det just denna arbetstagare som skulle bli av med sin tjänst, och arbetsgivarens förklaringar till arbetsbristen var vaga och motsägelsefulla. Arbetstagaren tog kontakt med Arbetsrättsexperten, som företrädde arbetstagaren och inledde förhandlingar med arbetsgivaren.  – Enligt min uppfattning var det väldigt tydligt att någon egentlig arbetsbrist överhuvudtaget inte förelåg. I själva verket handlade det endast om att vår klient hade blivit sjuk och skulle komma att vara frånvarande från arbetet en längre tid med anledning av sin cancerbehandling, säger en av de jurister vid Arbetsrättsexperten som företrädde arbetstagaren. 

Märklig förhandling

När Arbetsrättsexpertens jurister från arbetsrättsexperten träffade arbetsgivaren för att förhandla verkade arbetsgivaren både osäker och orolig. – Min uppfattning var att man helt enkelt inte hade en röd tråd i resonemanget. Plötsligt började arbetsgivaren dra upp påstådd misskötsel som låg flera år tillbaka i tiden, som inte alls hade med arbetsbristen att göra. Jag fick uppfattningen om att man försökte helgardera sig på något sätt, men resultatet framstod bara som oseriöst, säger arbetstagarens jurist hos Arbetsrättsexperten.

Inte saklig grund

Eftersom arbetsbristen inte framstod som trovärdig, utan som ett direkt resultat av att arbetsgivaren ville göra sig av med arbetstagaren på grund av att han fått cancer, menade arbetstagarens jurister att en uppsägning inte skulle vara sakligt grundad. – Det är som utgångspunkt inte tillåtet att säga upp en arbetstagare för att den har blivit sjuk och kommer att vara frånvarande på grund av sjukdom, och det har ingenting med arbetsbrist att göra. För att säga upp en arbetstagare på grund av sjukdom krävs i princip att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren, och då ska arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Det handlar i så fall om personliga skäl och inte arbetsbrist. I det här fallet fanns definitivt ingen saklig grund för att skilja arbetstagaren från tjänsten, förklarar arbetstagarens jurist.   

Fick upprättelse

För arbetstagaren var det viktigaste målet med förhandlingen att han fick behålla sin tjänst för att kunna skydda sin sjuklönegrundande inkomst (SIG). Förhandlingarna slutade med en överenskommelse som innebar att arbetstagaren fick jobba kvar, samt att arbetstagaren därutöver fick 200 000 i skadestånd. Det blev ett mycket gynnsamt utfall för arbetstagaren, som upplevde att han fick upprättelse samtidigt som han är mycket tacksam för han fick behålla sin SGI och fick hjälp av arbetsrättsexperten med ett avtal som reglerade frågan.

Arbetsrättsexperten

Johannes Merbom
VD

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Ocean Harvesting tar in 30 MSEK för havsförsök med vågkraftverket InfinityWEC

Karlskrona/Göteborg, Sverige; den 13 maj 2022 – För att finansiera havsförsök med vågkraftverket InfinityWEC i skala 1:3 genomför Ocean Harvesting en finansieringsrunda på 30 MSEK, till en bolagsvärdering på 70 MSEK. Investeringen kommer att kombineras med publik finansiering för projektet. Havsförsöken planeras vara klara i slutet av 2024 och därefter inleds kommersialisering av tekniken genom havsförsök av fullskaliga system.  

 

_________________

Karlskrona/Göteborg, Sverige; den 13 maj 2022

En bild som visar text
Automatiskt genererad beskrivning

För att finansiera havsförsök med vågkraftverket InfinityWEC i skala 1:3 genomför Ocean Harvesting en finansieringsrunda på 30 MSEK, till en bolagsvärdering på 70 MSEK. Investeringen kommer att kombineras med publik finansiering för projektet. Havsförsöken planeras vara klara i slutet av 2024 och därefter inleds kommersialisering av tekniken genom havsförsök av fullskaliga system.  

En övergång till 100% förnybar energi är nödvändig för att begränsa klimatförändringarna. Sol- och vindkraft driver omställningen men kommer inte att vara tillräckliga med tanke på omställningens enorma omfattning och geografiska, utrymmesmässiga och andra begränsningar. Mycket mer förnybar energi kommer att behövas. Vågenergi är en mycket stor outnyttjad resurs för generering av förnybar elektricitet. Den kan dessutom tillföra betydande värden genom att reducera svängningar i elnät med hög andel förnybar energi, och därmed minska behovet av energilagring för att balansera produktion och konsumtion.

InfinityWEC kan realisera den potential som finns i vågkraft genom dess avancerade drivlina och styrsystem som anpassar sig till varje våg för effektiv elproduktion i alla sjötillstånd. Vidare säkerställer en unik ändstoppsfunktion både överlevnad och oavbruten, tillförlitlig elproduktion även under de tuffaste vågförhållandena. Bojen är tillverkad av höghållfast betong, med en vikt som motsvarar ett konventionellt stålskrov, men till en fjärdedel av kostnaden, en tredjedel av CO2-avtrycket och en tiondel av tillverkningstiden. Sammantaget gör den exceptionella prestandan och tillförlitligheten, i kombination med beprövade delsystem och en modulär design, InfinityWEC till en mycket konkurrenskraftig lösning för den framtida globala energimarknaden.

Ocean Harvesting förbereder havsförsök av InfinityWEC i skala 1:3 på svenska västkusten. Havsförsöken kommer att validera prestandan i verklig havsmiljö och resultaten kommer användas för att vidareutveckla fullskalesystemet och ytterligare förbättra energiuttag, systemeffektivitet, tillgänglighet och övergripande kostnadseffektivitet.

Ocean Harvesting följer ramverket för validering av marin energiteknik som tagits fram av Ocean Energy Systems (IEA). InfinityWEC har, med simuleringar samt fysiska tester i en testrigg i skala 1:10 och i vågtank, framgångsrikt verifierats med avseende på kritisk funktionalitet i vågkraftverkets drivlina och styrsystem, stabilitet och överlevnadsegenskaper under extrema förhållanden samt elproduktionsprestandan. Tekniken är på god väg mot en konkurrenskraftig elproduktionskostnad på 100 EUR / MWh redan vid 100 MW installerad kapacitet och <35 EUR / MWh vid storskalig utbyggnad, till vilket ska läggas mervärdet av att vågkraft ökar stabiliteten i elsystemet och därmed minskar behovet av energilagring för att balansera tillgång och efterfrågan på elektricitet.

Marknaden för InfinityWEC sträcker sig från nätanslutna vågkraftsparker i stor skala, till fristående applikationer som olje- och gasplattformar, ö-samhällen, grön vätgasproduktion och fiskfarmar.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Sidenmark, VD på Ocean Harvesting Technologies AB.
mikael.sidenmark@oceanharvesting.com, +46 709 55 61 66

 

InfinityWEC-prototyp i skala 1:3 med närbild av drivlinan

InfinityWEC-prototyp i skala 1:3 med närbild av drivlinan

Om vågkraft

Den uppskattade globala teoretiska potentialen för vågkraft1 överstiger den globala användningen av elektricitet och finns tillgänglig i kustområden där större delen av befolkningen bor.

Vågkraft producerar elektricitet mer konsekvent och vid olika tidpunkter jämfört med vind- och solkraft och bidrar därför till att minska variationer och avbrott i elförsörjningen, vilket minskar den totala kostnaden för koldioxidfri el. Vågkraft behöver dessutom bara hälften så mycket energilagring för att balansera elproduktionen till en konstant effektnivå under hela året jämfört med vindkraft, vilket ytterligare minskar den totala energikostnaden.

Vågkraft kommer att vara en viktig del av den framtida förnybara energimixen och bidra både till lägre energikostnader och ett stabilare energisystem.

Om Ocean Harvesting och InfinityWEC

Ocean Harvesting är ett privatägt företag med kontor i Karlskrona och Göteborg. Efter flera år av forskning inom vågenergisektorn började företaget 2017 utveckla vågenergiomvandlaren InfinityWEC.

InfinityWEC är:

  • Effektiv – Banbrytande drivlina säkerställer maximalt energiuttag från varje våg.
  • Tillförlitlig – Bojen hålls nedsänkt under ytan genom toppen av stora vågor för att säkra överlevnad och för att möjliggöra fortsatt elproduktion även under de tuffaste vågförhållandena.
  • Skalbar - Beprövade delsystem, producerade, monterade och installerade effektivt, möjliggör storskalig utbyggnad. I hög grad bestående av återvinningsbara material.
  • Idealisk partner för vind och sol - Producerar kraft vid olika tidpunkter, vilket förbättrar balanseringen av elförsörjning och efterfrågan. Delad infrastruktur och operationella kostnader.
  • Låg energikostnad (LCoE) - På väg mot 100 EUR / MWh i ett tidigt skede och < 35 EUR / MWh långsiktigt, mycket konkurrenskraftigt jämfört med all annan energiproduktion.

Det som gör InfinityWEC konkurrenskraftigt är det avancerade kraftuttagssystemet, som använder en kombination av kulskruvar och ett hydrauliskt förspänningssystem (beprövad teknik) för att ge omedelbar kraftstyrning med hög effektivitet. Detta möjliggör användning av avancerad reaktiv kraftstyrning för att maximera elproduktionen från varje enskild våg. En unik överlevnadsfunktion håller bojen nedsänkt genom toppen av stora vågor, vilket skyddar systemet från överbelastning och gör det möjligt att producera elektricitet även under de tuffaste vågförhållandena.

InfinityWEC är konstruerad för hållbar storskalig produktion och effektiv logistik. Drivlinan en innovativ kombination av beprövade delsystem. InfinityWEC:s boj är tillverkad av betong gjuten med lokalt framställda material på installationsplatsen, i en process som är vanligt förekommande inom anläggningsarbeten, vilket eliminerar långa transporter av material. En speciell höghållfast och hållbar betongblandning utvecklas i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, vilket möjliggör en boj med vikt motsvarande ett konventionellt stålskrov, till 1/4 av kostnaden och 1/3 av koldioxidavtrycket.

Den utmärkta prestandan och tillförlitligheten, i kombination med en modulär design där alla kritiska delar enkelt konstrueras, transporteras, installeras och underhålls, gör InfinityWEC till en mycket konkurrenskraftig lösning för den framtida globala energimarknaden.

Marknaden för InfinityWEC sträcker sig från nätanslutna vågkraftsparker till icke nätansluten strömförsörjning, för ö-samhällen, grön vätgasproduktion och havsbaserade industrianläggningar som olje-  och gasplattformar och fiskodlingar.

Läs mer: oceanharvesting.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
220513 OHT News - third scale sea trial SV

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?