1515

Delårsrapport januari–juni 2021

ChromoGenics återstartade produktionen av dynamiska glas

ANDRA kvartalet 2021

 • Den 4 maj meddelades att ChromoGenics startar den egna in-house produktionen av ConverLight® Dynamic, ChromoGenics dynamiska glas. Resultaten av de genomförda testerna var så positiva att ChromoGenics beslutade att starta produktionen i begränsad omfattning, även om pågående långtidstester ännu inte var helt slutförda. Produktionen sattes igång i långsamt tempo för att minska risken för produktionsstörningar. Processen för volframoxid etablerades i slutet av 2020 och nu är även nickeloxidprocessen på plats. Bolaget har nu etablerat stabila sputterprocesser.
 • ChromoGenics slutförde långtidstesterna av de lågeffektsproducerade dynamiska glasen, ConverLight® Dynamic i mitten av juni. Resultaten av testerna såg lika bra ut som de preliminära resultat som låg till grund för beslut om produktionsstart i början av maj. Nästa steg är att öka takten i produktionen och att säkerställa att metalloxid-processerna klarar den ökade effekten och därmed värmen som en högre produktionstakt innebär.
 • De första dynamiska glasen från ChromoGenics fabrik i Uppsala installerades i slutet av juni i en byggnad i Uppsala.
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 uppgick till -28,8 (-15,5) MSEK. Reserveringen på 17,2 MSEK för omleveranser borträknat uppgick rörelseresultatet till -11,7 MSEK vilket är en förbättring med 3,9 MSEK jämfört med motsvarande period 2020.
 • Åtgärdsprogrammet som lanserades i mars 2020 i syfte att reducera bolagets löpande kostnader har fortsatt stor effekt under årets andra kvartal 2021. Rörelsekostnaderna exklusive reserveringen om 17,2 MSEK relaterat till reklamationerna minskade med ca 8,2 MSEK jämfört med motsvarande period 2020.
 • Under andra kvartalet uppgick orderingången till 0,5 (4,6) MSEK. I mars erhölls en stor order från norska Betonmast Oslo AS avseende produkterna ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO för installation i en miljöcertifierad byggnad under uppförande vid Gullhaug Torg 5 i Oslo, Norge om 23,3 MSEK med leverans under hösten 2021. På grund av den låga produktionstakten har vi avsiktligt inte tagit emot nya order avseende de dynamiska produkterna detta kvartal. Order-volymen inför tredje kvartalet 2021 uppgår till 28,5 (9,7) MSEK.
 • ChromoGenics påverkades fortsatt av Corona-pandemin och av under kvartalet pågående intrimningsarbeten av sputtermaskinerna, vilket har medfört fördröjda beställningar från flera av bolagets kunder. Flera kunder väntar med att göra beställningar tills dynamiska glas med egen producerad folie kan levereras. Faktureringen förskjuts till senare under 2021.
 • Vissa kunder innehar glas som levererats innan ChromoGenics startade den egna in-house produktionen och önskar få glasen utbytta inom det närmaste året. Eftersom ChromoGenics vill ha goda kundrelationer och vill behålla befintliga nöjda kunder för att erhålla nya order har överens-kommelser gjorts med dem att ersätta ej fullgoda estetiska glas med nyproducerade glas. En reservering om 17,2 MSEK har gjorts i halvårsbokslutet för omleveranser.
 • Nettoomsättningen andra kvartalet 2021 uppgick till 1,7 (4,0) MSEK och resultatet till -29,8 (- 18,9) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -4,21 (-2,68) SEK före utspädning med hänsyn till teckningsoptioner (TO3) från unitemissionen i december 2020.
 • Likvida medel uppgick till 48,5 (36,1) MSEK per den 30 juni 2021.
 • Årsstämma hölls 20 maj 2021 och med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.
 • Den 11 juni utsågs Fredrik Fränding till ny VD för ChromoGenics. Fredrik tillträder 23 augusti på posten och Leif Ljungqvist går i pension.
 • Den 30 juni avslutade TopRight Nordic AB sitt frivilliga offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavare av TO-3 serien i ChromoGenics då acceptfristen löpt ut. TopRight Nordic beslöt att inte fullfölja sitt erbjudande p g a för lågt intresse.
 • En viktig del i ChromoGenics satsning för framtiden och utveckling är implementeringen av ett nytt affärssystem som stödjer ChromoGenics hela produktionsprocess och utvecklingen mot ett industriföretag. Projektet genomfördes under första halvåret och affärssystemet togs i drift 1 juni till en anskaffningskostnad om ca 1,3 MSEK.

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

2021 2020 2021 2020 2020
MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec
Nettoomsättning 1,7 4,0 3,3 9,2 14,6
EBITDA -28,3 -14,0 -37,6 -31,0 -51,8
Periodens resultat -29,8 -18,9 -40,5 -38,4 -62,5
Resultat per aktie före utspädning, SEK -4,21 -2,68 -5,72 -7,02 -11,26
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -2,22 -2,68 -3,01 -7,02 -5,25
Likvida medel vid periodens slut 48,5 36,1 48,5 36,1 93,4

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 7 juli meddelade ChromoGenics styrelse att de såg positivt på aktieägarna beslut att avvisa det offentliga uppköpserbjudandet från TopRight Nordic AB. ChromoGenics fokus ligger närmast på att öka produktionstakten och att leverera dynamiska glas till både befintliga och nya kunder. 
 • Den 26 juli kommunicerades att ChromoGenics kunder som innehar tidigare reklamerade glas, i takt med att ChromoGenics produktion och utleveranser av dynamiska glas börjar komma i gång, har lämnat önskemål om att få glasen utbytta under närmaste året. Eftersom ChromoGenics vill ha goda kundrelationer och vill behålla befintliga nöjda kunder för att erhålla nya order har överenskommelser gjorts om att ersätta ej fullgoda estetiska glas med nyproducerade glas. ChromoGenics kommer att reservera ca 17 MSEK i halvårsbokslutet 2021 som påverkar periodens resultat negativt. 

VD-ord

Det är med stor glädje och tillförsikt som jag sedan den 23 augusti har tagit över som VD. Jag vill passa på att tacka Leif Ljungqvist för ett fantastiskt arbete under det gångna året som resulterat i att vi nu är i gång med vår egen produktion. Leif kommer finnas kvar i bolaget och bidra med sin expertis under en tid.

Första halvåret och andra kvartalet i synnerhet innebar en positiv omstart för bolaget. Vi är nu igång med vår egen produktion av dynamiska glas och resultatet från de krävande långtidstesterna är mycket positiva. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb med att få utrustningen och processerna att fungera.

Vi är även igång med leveranser. I juni hade jag förmånen att närvara under leverans och installation av de första dynamiska glasen från vår egen produktion. Dessa glas installerades i en fastighet i Uppsala som ville sänka sin klimatpåverkan och förbättra inomhusmiljön.

Under andra kvartalet har vi startat produktion för leveranser till det norska projektet Gullhaugs Torg 5 i Oslo. Projektet motsvarar ett ordervärde om 23,3 MSEK och är planerat att slutlevereras under hösten 2021. Projektet har blivit något försenat på grund av Coronarelaterade problem hos några av våra underleverantörer vilket kommer att innebära förskjutningar av vår fakturering till kund. På årsbasis förväntas detta inte att påverka vårt kassaflöde.

Den återupptagna produktionen har startats i en långsam takt och hastigheten kommer att öka under hösten. Vi har haft en del mindre problem som åtgärdats och vi kommer under hösten att genomföra mindre investeringar med avsikt att förenkla produktionen och öka hastigheten. Fokuset ligger på att utveckla våra sputtringsprocesser men vi kommer även att genomföra förbättringar av vår glaslaminering.

Omsättningen under andra kvartalet var 1,7 MSEK (4,0 MSEK) och avser i första hand försäljning av ConverLight® Static med mindre inslag av ConverLight® Energy. Resultatet för andra kvartalet rensat för avsättningar för reklamationer motsvarar -12,6 MSEK (-18,9) MSEK. Resultatförbättringen om 6,3 MSEK får tillskrivas det åtgärdsprogram som styrelsen beslutade om under våren 2020. Resultatet inklusive avsättningar för reklamationer blev - 29,8 MSEK.

Orderstocken utgörs i huvudsak av det norska projektet och uppgår i nuläget till 28,5 MSEK. Under hösten kommer vi att öka tempot i försäljningen. Avsikten är också att påbörja ersättning av glas till de kunder som reklamerat glas på grund av bristande kvalitet.

Resultaten från första halvåret har gett oss en plattform att bygga vidare på, med målet att på sikt skapa ett lönsamt internationellt industribolag baserat på vår skalbara och hållbara affärsidé. Vårt fokus den kommande tiden är att öka kapaciteten i den egna produktionen, att öka takten i försäljning och marknadsföring, samt att accelerera transformationen mot ett industribolag

Fredrik Fränding, VD

Kontakt:
Fredrik Fränding, Verkställande direktör
Tel: +46 (0)722 492 462
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Denna information utgör sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovan nämnda kontaktpersoner för offentliggörande den 26 augusti 2021, kl. 08:30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
ChromoGenics Q2 2021-rapport SWE Final

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?