Annons

Kallelse till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter

Styrelsen i iApotek Int AB, org nr 559048-9638, kallar härmed till extra bolagsstämma för val av  styrelseledamöter onsdagen 12 augusti på Johannesgränd 1 i Stockholm (Hoi Förlag AB:s lokaler).

Förslag till nya styrelseledamöter: Lars Rambe, Mikael Ehrman och Marcin Lyszczarz.

Förslag till ny styrelsesuppleant: Merwais Sherzad

I samband med den extra bolagsstämman har Conny Palmkvist avböjt omval som styrelseledamot.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i i iApotek Int AB, org nr 559048-9638 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 12 augusti på Johannesgränd 1 i Stockholm klockan 10:00 (Hoi Förlag AB:s lokaler). Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30. 

Möjlighet att delta i stämman kommer också att ges via länk; Microsoft Teams alternativt telefon. Vid anmälan till stämman vänligen ange om du önska delta via ett av dessa medier istället för personlig närvaro eller via ombud.

Kallelsen finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.iapotek-int-ab.se.

Bolaget har vid kommande stämma 20 218 831 st aktier.   

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till iApotek Int AB (publ) ℅ Conny Palmkvist, Skaftgatan 5, 256 56, Helsingborg, eller per e-post till ir@iapotek.se (ange ”iApotek Int AB (publ), årsstämma 2021” som rubrik) senast den 4 augusti 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, (www.iapotek-int-ab.se) senast den 11 augusti 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 4 augusti, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till ir@iapotek.se alternativt per brev senast torsdagen den 4 augusti. Anmälan per post sker till: iApotek Int AB, ℅ Conny Palmkvist, Skaftgatan 5, 256 56, Helsingborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: iApotek Int AB, ℅ Conny Palmkvist, Skaftgatan 5, 256 56 Helsingborg. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst två år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 4 augusti 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Dagordningens godkännande

7. Förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter (punkten 7)

Styrelsen föreslår att Lars Rambe, Mikael Ehrman och Marcin Lyszczarz skall väljas till nya ledamöter av styrelsen samt att Merwais Sherzad ska väljas som suppleant. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Lars Rambe (ordförande), Mikael Ehrman och Marcin Lyszczarz med Merwais Sherzad som suppleant.

Lars Rambe, f. 1968.

Entreprenör, investerare och affärsjurist.

Aktieinnehav i iApotek är 535.000 aktier.

Mikael Ehrman, f.1962.

Investerare med lång erfarenhet av kapitalmarknad och tidigare VD för börsbolag.

Aktieinnehav i iApotek genom bolag är 480.796 aktier.

Marcin Lyszczarz, f. 1982.

Certifierad controller och ekonom med lång erfarenhet.

Merwais Sherzad, f. 1983.

Affärsutvecklare, investerare och konsult för bolag inom försäljningsteknik.

Aktieinnehav i iApotek är 679.238 aktier.

Nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Övrig information

Kopior av handlingarna inför stämman sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information, vänligen kontakta:

Conny Palmkvist

E-post: ir@iapotek.se

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek-int-ab.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från TelenorAnnons

Därför är 5G viktigt – för ditt företag

Martin Whitlock är teknikchef hos Telenor IoT.
Martin Whitlock är teknikchef hos Telenor IoT.

Inte bara en bättre teknik – utan avgörande för framtidens affär.

Här avslöjar experten hur 5G kan hjälpa ditt företag.

– Om det kommer någon i din bransch med den här tekniken och du inte är med på tåget, då finns det stor risk att du blir ifrånkörd, säger Martin Whitlock, teknikchef hos Telenor IoT.

Så kan 5G påverka dina IoT-planer – läs mer 

Högre kapacitet, snabbare datahastigheter och mer avancerade möjligheter – men är det nödvändigt? När femte generationens mobilnät, 5G, gör sitt intåg ställer säkerligen många företag och organisationer frågan.

– Faktum är att 5G redan tidigt var efterfrågat av marknaden. I takt med att digitaliseringen sprungit i väg senaste åren har marknaden också större krav på vilken teknik som kan uppfylla de nya behoven för uppkoppling. 5G är en effekt av det, tekniken där är redan i grunden anpassad för IoT-produkter, säger Martin Whitlock och pekar på att 5G skapar nya möjligheter inom flera områden:

– Hemma har du sannolikt en elmätare som utnyttjar tekniken redan nu. Elmätaren i sig är ingen revolution men den svarar mot behovet att snabbt kunna läsa av elförbrukningen. Tittar man visionärt kommer 5G möjliggöra de extrema användningsområdena, som självkörande bilar. Men vi har även avancerad robotteknik inom industrin eller möjligheten att kunna genomföra remote surgery på ett sjukhus på andra sidan jorden eftersom uppkopplingen via 5G är tillräckligt snabb för det.

”4G och 5G kommer att leva parallellt länge”

Samtidigt är Whitlock tydlig med att 5G inte kommer rullas ut över en natt. Han målar upp en tidslinje över tio år med tre större faser: Övergång, utveckling och förvandling.

– Vi tar de första stegen i första fasen nu. Inom EU har vi många saker som är uppkopplade via 2G-nätet, som exempelvis alarmknappar i nyproducerade bilar. Där är en 4G-lösning på gång att ersätta, men det kommer ta tid. Det är svårt att bara släcka ner saker. Men ja, de äldsta näten kommer att fasas ut över tid, säger Whitlock.

När han träffar kunder eller föreläser dyker ofta frågan om även 4G-nätet kommer släckas:

– 4G och 5G kommer att leva parallellt länge, längre än tio år. Med det sagt, ska du designa en produkt idag rekommenderar jag att du ser till att den klarar att kopplas upp både via 4G och 5G- nätet.

Hur ska man som företag då ta sig an utvecklingen? Oavsett bransch gäller det att ha några saker i bakhuvudet, råder Whitlock:

– Det som kan kopplas upp kommer att kopplas upp. Jag vågar påstå att vi är på väg i den riktningen, alla trender pekar dit, säger han och fortsätter:

– Varje gång det kommer en ny generation mobilnät hamnar vi till slut i ett läge där teknologin kommer till stor användning. Ofta kommer marknaden på fler användningsområden än vi operatörer förutspått, och så förväntar jag mig blir fallet även med 5G.

Rekommenderar ett 5G-tänk redan idag

Något av det kanske viktigaste för företag är dock att man inte fastnar i tekniken. 5G är inte ett tekniskt projekt för företaget, utan det handlar om att ta tillvara de möjligheter 5G ger och basera sin affärsutveckling på det. Det borde vara top of mind.

Hur hanterar Telenor IoT:s kunder omställningen?

– Det är en pågående planering hos majoriteten. Man ska komma ihåg att mycket av IoT idag bygger på äldre teknik som fungerar väldigt bra. Några kunder är naturligt mer intresserade av 2G än 5G just nu, men det är naturligtvis så att vi har en dialog om hur övergången ska se ut. Vår starka rekommendation är att du har ett 5G-tänk redan idag och att man förstår hur man kan dra nytta av det. Annars är risken att du blir ifrånkörd.

Därför borde Telenor vara ditt förstaval vid IoT-satsningen  

 

Mer från Telenor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telenor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera