1515
Annons

AGES Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

 

Delårsperiod

 • Nettoomsättningen var 574 MSEK (404)
 • Rörelseresultat 30 MSEK (7)
 • Resultat före skatt uppgick till 24 MSEK (2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (2)
 • Resultat per aktie var 2,79 SEK (0,35)
   

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen var 291 MSEK (162)
 • Rörelseresultat 12 MSEK (-6)
 • Resultat före skatt uppgick till 9 MSEK (-8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (-6)
 • Resultat per aktie var 1,03 SEK (-0,85)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Återhämtningen avseende volymer har fortsatt under andra kvartalet och ligger något över prognostiserade nivåer.  Vi ser att de rationaliseringar och förbättringar vi genomfört i våra fabriker gjort att vi klarat våra åtaganden gällande leverans och kvalitet. Utmaningen med brister av insatsvaror och brister i leverantörskedjor har hanterats bra av vår inköpsorganisation.

Förhandlingar för att föra vidare den mycket snabba och kraftigt ökande kostnaden för insatsmaterial har pågått under kvartalet, det finns generellt en förståelse för situationen och kostnadskompensation sker. 

Arbetet med sammanslagning av fabrikerna inom pressgjutningen har följt plan vilket innebär att projektet i stort är genomfört. Trots pandemi, utmaningar med snabb volymuppgång samt störningar i leverantörskedjor har ansvariga tillsammans med sina team lyckats lösa våra åtaganden utan allvarliga störningar för våra kunder.  Det visar att arbetet vi lagt ned genom förändring av och utvecklingsprogram för vår organisation har gett resultat.

Det optionsprogram som beslutades vid bolagstämman har tecknats av ledande befattningshavare vilket ger en stark och stabil framtidstro.

Under perioden har flertalet kapacitetsökande investeringar gjorts. 

Kvartalets försäljning uppgår till 291 MSEK, med ett resultat om 12 MSEK. Resultatet är en klar förbättring jämfört med föregående år då delar av vår verksamhet stod stilla som en följd av pandemin. 
 

Vårt fokus på hållbarhetsarbetet har mottagits med stort intresse.  Vi kan nu även redovisa jämförelsetal avseende Co2 i AGES anläggningar i Sverige och motsvarande på andra platser i världen för våra pressgjutna produkter. Här kan vi konstatera att Sverige i allmänhet och AGES i synnerhet har en stor fördel avseende Co2 påverkan per kilo levererade produkter. Även om marknaden i stort ej ännu prissatt Co2 i producentled har vi under kvartalet tecknat order direkt kopplat till ovan nämnda fördelar.

Framtida utveckling

Vi ser en fortsatt stark marknad med bra orderböcker för tredje kvartalet och vidare framåt. 

Effektivisering i våra fabriksanläggningar gör att vi har ett bra utgångsläge för att möta marknadens behov.

Bristen på komponenter ger en viss osäkerhet i marknaden. Ökade inköpskostnader förs vidare med viss eftersläpning.

Inom fordonsindustrin fortsätter den snabba omställningen mot elektrifiering. I vår strategi ligger redan planer för att utveckla andra kundsegment parallellt med vår inriktning som leverantör till fordonsindustrin.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tacka kunder, leverantörer och hela teamet på AGES för bra samarbete under ett utmanande och omväxlande första halvår.

Halmstad juli 2021
 

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli  2021 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.


Följande bilagor finns för nedladdning:
AGES Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Svenska AerogelAnnons

Investeringsmöjlighet i innovativa Svenska Aerogel

Efterfrågan på hållbart tillverkade aerogeler ökar, men hittills har branschen tampats med dyra råvarupriser och energikrävande tillverkning, vilket har pressat upp priserna. Svenska Aerogel har därför utvecklat det unika, nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Nu genomför bolaget en företrädesemission om cirka 26,4 miljoner kronor med start 14 september. 

Utmaningen för den traditionella aerogelindustrin är användningen av dyra råvaror och energikrävande tillverkning som gör produkten för dyr för volymtillverkning på stora marknader. Svenska Aerogels lösning med Quartzene är en kombination av en kostnadseffektiv patenterad tillverkning och nyttjande av basråvaror. Quartzene är en effektiv och mångsidig aerogel som ger effekt i en slutprodukt, exempelvis isolering mot värme, kyla, ljud och brand och bidrar till minskad vikt och ersätter plast. Många gånger får kunden flera av dessa egenskaper i en och samma lösning med Quartzene. Bland kunderna återfinns en mängd stora aktörer inom transport-, process-, papper&massa- samt bygg&fastighetssektorerna. 

– Vi kallar Quartzene® för ”Next Generation Aerogel”. Det är ett material som blir alltmer kritiskt i utvecklingen mot en hållbar värld. Intresset är väldigt stort – vi har till exempel nyligen skrivit ett historiskt avtal med en världsledande aktör inom processindustrin, inlett flera pilotprojekt med producenter inom bygg&fastighet samt stärkt vår internationella närvaro genom utökad dialog med amerikanska kunder och nya distributörer. Vi ser kundavtalen som ett erkännande för det arbete vi har prioriterat under lång tid, berättar vd Tor Einar. 

Beslutet om företrädesemission togs den 5 september 2022, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman. Emissionen består av aktier och teckningsoptioner av serie ”TO6” om cirka 26,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyttjas antalet teckningsoptioner fullt ut kan bolaget erhålla ytterligare högst 36,9 miljoner kronor i 2023.

– Detta är kapital som kommer att stärka vår verksamhet inom flera områden; huvudsakligt fokus kommer att ligga på försäljning och marknadsföring, men stora resurser kommer även att ägnas åt applikationsutveckling och i viss mån produktionsutveckling. 

Enorm marknadspotential

Quartzene är ett extremt lätt, poröst vitt pulver som används som insatsmaterial för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Quartzene kan blandas i till exempel färg, puts, byggpaneler, textil och papper. Syftet är att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa i en och samma lösning. 

– Energipriserna har under det senaste året nått nya höjder och det krävs hållbara, energieffektiva lösningar för att klara av utmaningarna. Det finns en enorm marknadspotential och emissionen kommer att stötta oss vad gäller att förändra spelplanen på riktigt, avslutar Tor Einar. 

Läs mer om företrädesemissionen i Svenska Aerogel här 

Sammanfattning av företrädesemissionen: 

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Svenska Aerogel cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader.

• Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 36,9 MSEK.

• Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

• För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 12 september 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen per unit uppgår till 0,32 SEK, motsvarande 0,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 14 september 2022 till och med den 28 september 2022.

Läs mer om Svenska Aerogel

 

Mer från Svenska Aerogel

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Svenska Aerogel och ej en artikel av Dagens industri

Ecoclime Group levererar ytterligare tre Evertherm-system för energieffektivisering till Rikshem

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 MSEK, från Rikshem i enlighet med det ramavtal som parterna tecknade i november 2021. Den nya beställningen avser ytterligare tre cirkulära energisystem för återvinning av värme i spillvatten. Avtalspartner är Byggconstruct som agerar totalentreprenör för projektet Kantorn i Uppsala. 

Rikshem genomför just nu en omfattande renovering av studenthusen Kantorn i Uppsala. Under våren färdigställdes etapp 1 där Ecoclime Group levererat ett cirkulärt energisystem av typen Evertherm för återvinning av värme i spillvatten. Resultatet har varit mycket positivt med en återvinningsgrad om 95 % vilket i sin tur bidragit till en kraftig energieffektivisering av fastigheten. Nu väljer Rikshem tre liknande system för etapp 2.

-  Det är vårt ansvar som en av Sveriges största privata fastighetsägare att ligga i framkant. Vi på Rikshem lägger stort fokus på energi och klimatfrågan och ser det fortsätta samarbetet som en viktig del i detta arbete, säger Daniel Östman, energi- och teknikansvarig Rikshem

-    Vi är stolta över att få vara en partner till Rikshem och det känns väldigt roligt att vi kunde leva upp till de höga förväntningarna i leveransen till etapp 1. Nu har vi visat att vi håller vad vi lovar och kan tillsammans fokusera på fler installationer, avslutar Peter Bodin, säljchef Evertherm 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. De äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Sandlund, CEO
marcus.sandlund@ecoclime.se
Tfn: 070-088 73 75

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera