1515

Signatur Fastigheter AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2021

De totala intäkterna för första kvartalet 2021 ökade med hela 36 procent till 13,3 miljoner kronor, Driftnettot ökade med 29 procent och uppgick till 7,6 miljoner kronor. Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1,2 miljoner kronor vilket är en ökning med hela 700 procent jämfört samma period föregående år.

Perioden i korthet (Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

Januari – mars 2021
▪ Totala intäkterna ökade med 36 procent till 13,3 Mkr (9,8)2
▪ Driftnetto uppgick till 7,6 Mkr (5,8) vilket är en ökning med 29 procent
▪ Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1,2 Mkr (-0,2)
▪ Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 Mkr (-1,2) och resultatet per aktie uppgick till 0,03 kronor
per aktie (-0,07)
▪ EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår till 18,89 kronor per aktie (16,86).
▪ Värdeförändringar fastigheter uppgick till 0,5 Mkr (1,6).
▪ Fastighetsvärdet uppgick till 1 107 Mkr (812) vilket är en ökning med hela 26 procent jämfört föregående år.

Väsentliga händelser
▪ I februari förvärvades och tillträddes bostadsfastigheterna Vågen 6 och Uret 2 i Malmö och
en kvittningsemission om 10 Mkr genomfördes i samband med tillträdet
▪ I mars tillträddes Malmö Hyllie 9:5, en kassaflödesgenererande fastighet med stora utvecklingsmöjligheter, och en kvittningsemission om 20 Mkr genomfördes i samband med tillträdet

Väsentliga händelser efter periodens utgång
▪ I april tillträddes tre bostadsfastigheter i Eslöv
▪ Ny detaljplan för fastigheten Malmö Hyllie 9:5 antogs
▪ I april tillträddes även ett bestånd om sex fastigheter i Osby och i samband med det genomfördes en kvittningsemission om 20 Mkr
▪ I maj genomfördes en riktad emission om tre miljoner aktier till Fastighets AB Trianon

2021 2020 2020
KONCERNEN JAN-MARS JAN-MARS JAN-DEC
Totala intäkter (Mkr) 13,3 9,8 46,6
Driftnetto (Mkr) 7,6 5,8 27,7
Förvaltningsresultat exkl
jämförelsestörande poster (Mkr)
1,2 -0,2 5,1
Periodens totalresultat (Mkr) 0,8 -1,2 46,7
Resultat per aktie (kr) 0,03 -0,07 2,32
Substansvärde (kr/aktie) 18,89 16,86 18,63
Fastighetsvärde (Mkr) 1 107,4 812,1 931,6
Belåningsgrad (%) 58,0 60,3 55,4
Soliditet (%) 36,4 34,6 39,0

VD har ordet

Kraftig tillväxt och tydlig strategi
för värdeskapande

Året har börjat bra och sammantaget har tillväxttakten ökat markant under 2021, vilket resulterat i ökade hyresintäkter med 36 procent och ett ökat driftnetto med 29 procent under första kvartalet. Vi har växt fastighetsbeståndet till cirka 1,3 mdkr, och om man räknar med de förvärv som genomförts efter periodens utgång motsvarar det en ökning på hela 39 procent under 2021.

Signaturs expansion och tydliga strategi för värdeskapande genomförs genom att skapa framtidens bostäder där människor kan trivas, vara trygga och bygga sin framtid. Strategin kan delas upp i tre delar; förvärvsstrategin, förvaltningsstrategin och utvecklingsstrategin. I vart och ett av dessa områden handlar det om att skapa en hållbar värdeutveckling för både hyresgäst och aktieägare.

Förvärvsstrategin handlar om att genomföra kloka förvärv enligt tydliga kriterier som ger kassaflöde och erbjuder betydande utvecklingspotential. Under kvartalet har vi förvärvat fastigheter för närmare 170 MSEK, inklusive tilläggsköpeskillingar, vilket ger en ökad årlig hyresintäkt i storleksordningen 8 mkr. Dessa förvärv erbjuder goda möjligheter till värdeökning framöver.

Förvaltningsstrategin handlar om att på ett hållbart sätt vårda och utveckla fastigheten långsiktigt till dess fulla potential. Här fokuserar vi på att sänka driftkostnader genom olika gröna investeringar som ger minskad energiförbrukning och ökad effektivitet. Vi undersöker för närvarande möjligheterna att påbörja miljöcertifiering av vissa fastigheter i beståndet. En rolig händelse var ett mail från en av våra hyresgäster där hon tackar för att vi ordnat med fler kärl för sortering av avfall i en av våra fastigheter. Nu slipper hon invänta återvinningsbilen och gå långa sträckor för att sortera sina sopor. Ett exempel på högre service som alla vinner på.

Utvecklingsstrategin handlar om att på befintliga fastigheter arbeta för detaljplaneförändringar till bostäder och att med totalentreprenader leverera nya hyresbostäder, i första hand för egen förvaltning. Vi har fått ny detaljplan antagen efter periodens utgång på fastigheten Hyllie 9:5, vilken förvärvades under våren, som möjliggör upp emot 100 nya bostäder. Vår initiala plan är dock att behålla vissa ytor för samhällstjänster och utveckla resterande till bostäder. Här skapas värden för framtiden som kommer kunna realiseras i växande takt framöver.

Under maj har vi genomfört en riktad nyemission om 52,5 MSEK till Fastighets AB Trianon som därmed blir vår näst största ägare. Det är givetvis mycket stimulerande att hälsa Trianon, med deras fastighetskompetens, marknadskunnande och nätverk välkomna som en större aktieägare i bolaget samtidigt som vi tillförs nytt kapital. Vi har en rad konkreta affärer som mycket väl matchar vår strategi om att förvärva kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Ambitionen är att fortsatt växa och nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder kronor under 2021.

Tack för att du som aktieägare är med på Signatur Fastigheters expansiva resa. Vi ser med tillförsikt fram emot fortsättningen av 2021.

Dan Astrén

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 08.00 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00
astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Signatur Fastigheter Kvartalsrapport jan-mars 2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från FujitsuAnnons

Så ser den framtida intelligenta arbetsplatsen ut

Det pågår ett skifte i hur vi ser på kontorsarbetsplatser och de flesta är överens om är att utvecklingen påskyndats dramatiskt av pandemin. En arbetsgivare behöver säkerställa att en arbetsmiljö uppmuntrar frihet, flexibilitet och mobilitet. Det japanska företaget Fujitsu är idag en ledande expert inom IT för arbetsplatser för både privat och offentlig sektor.

– Vi har en gigantisk kundbas och har därför lärt oss varje kundkategoris behov. Med vår bredd i portföljen ser vi till att allt bara fungerar. Få aktörer har kommit så nära slutanvändaren i kombination med att ha kvar den globala styrkan. I Sverige är det ofta antingen eller, men här är vi unika, säger Viktoria Granqvist, Head of Delivery för Fujitsu IT-tjänster.  

Organisationers behov förändras på grund av pandemin

Även om det i Sverige tidigare funnits en viss typ av distansarbete går det inte att komma ifrån att företag tvingats tänka om drastiskt i samband med pandemin. När flera nödgats att arbeta från hemmet har det varit avgörande att kunna göra det på ett effektivt sätt. Rätt digitala verktyg är en nyckel för att kunna hantera de förändringar som distansarbete kräver.

Fujitsu är enligt analysföretaget Gartner en av ledarna inom arbetsplatstjänster och arbetar globalt med allt från stora detaljhandels-kunder och banker till tillverkningsföretag och erbjuder en verklighet där medarbetarna kan jobba var, när och hur de vill.    

– Vi jobbar med alla slags IT-tjänster och med våra verktyg klarar företag att jobba från vilket ställe som helst. Vi kliver in där det finns behov, allt ifrån att se till att datorn har den senaste säkerhetsuppdateringen till att säkerhetsställa att informationen är skyddad och att hårdvaran eller mobiltelefonen är kompatibel med de program som används. Vår målbild är att allting alltid ska fungera utan några problem, berättar Viktoria Granqvist.

Framtidens arbetsplats kräver effektivt flöde av information

Tillsammans med IDC har Fujitsu gjort en undersökning om hur den framtida intelligenta arbetsplatsen kommer att se ut i Sverige. Resultatet visar att det är avgörande med rätt värderingar men också att få informationen att flöda på ett effektivt sätt.

– Unga som kommer in i arbetslivet idag har alltid använt sig av appar. De förväntar sig att det ska vara lika lätt kunna kommunicera på arbetsplatsen som med kompisarna och för detta krävs nya IT-verktyg. I undersökningen ser vi att många nordiska företag lyfter just behovet av digitalisering och kontinuerligt lärande för att använda nya verktyg.   

– Tidigare har kontoret varit den stora identiteten, idag krävs det mer av företagskulturen. Man behöver gå bort ifrån de materiella symbolerna och lägga fokus på det immateriella och bli mer värdebaserad. Det kräver förändrat ledarskap och nya sätt att mäta medarbetarnöjdhet. En jämlik organisation behövs där alla medarbetare bidrar till företagets värde på ett tydligt sätt, avslutar Viktoria Granqvist.

Mer information om Fujitsu

Fujitsu är ett av Sveriges bredaste IT-tjänsteföretag med 650 medarbetare i Sverige som hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet med IT och digitalisering. Fujitsu är det enda globala, japanska IT-företaget, med 129 000 medarbetare i 100 länder. Kombinationen av global styrka och lokal närvaro gör att Fujitsu kan följa svenska kunder ut i världen.  

Mer information om Fujitsu och Work Life Shift

 

Mer från Fujitsu

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fujitsu och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?