1515

Delårsrapport januari-mars 2021 Adverty AB (publ)

ADVERTYS PROGRAMMATISKA KANAL TAR FART OCH ÖKAR GLOBAL RÄCKVIDD.

Sammandrag Första kvartalet Helår
2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
(KSEK om inget annat anges) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Summa intäkter 179 827 1 789
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5 342 -3 369 -14 890
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -5 394 -3 414 -15 074
Resultat före skatt -5 395 -3 419 -15 093
Periodens resultat -5 395 -3 419 -15 093
Periodens kassaflöde -5 930 13 865 16 925
Resultat per aktie, kr * -0,26 -0,22 -0,74
Resultat per aktie, kr ** -0,26 -0,17 -0,73
Eget kapital per aktie, kr * 1,23 1,47 1,49
Eget kapital per aktie, kr ** 1,23 1,13 1,47
Antal aktier 20 641 771 15 876 285 20 376 285
Genomsnittligt antal aktier under perioden 20 509 028 14 001 285 16 251 285
* Beräknat på det faktiska antal aktier som fanns vid respektive periodslut.  
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid senaste periodslut.

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget och mobilspelsutvecklaren Gold Town Games inleder strategiskt partnerskap.

 • Bolaget tillförs cirka 10 MSEK till följd av nyttjade teckningsoptioner av serie 2020/2021.
 • Bolaget tilldelas TAG:s certifieringsmärkning för varumärkessäkerhet efter validering av ABC.
 • Styrelsen beslutar om ändring av villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2021.
 • Bolaget går in i nästa fas av sin tillväxtresa och globala expansion – grundaren Niklas Bakos riktar fokus på produktstrategi medan Tobias Knutsson befordras till VD.
 • Bolaget och Verizon Media tillkännager ny affär som ger ett stort antal varumärken och målgrupper tillgång till Advertys innovativa annonsformat inom spel.
 • Bolaget fortsätter sin snabba expansion med utnämning av finanschef.
 • Bolaget erhåller ett andra patent i USA för sin viewability-teknik för in-game-annonser.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget och InMobi lanserar in-game-annonsering för globala varumärken och mediebyråer.

 • Bolaget tillkännager nytt samarbete med Oracle Moat för förbättrade mätningar inom in-game-annonseringsplattformen.
 • Bolaget inleder exklusivt partnerskap med den nederländska hyper casual-utgivaren Lucky Kat Studios.

VD har ordet

Adverty och många aktörer i branschen menar att 2021 är året då in-game-annonsering drar igång på allvar, och flera signaler tyder på att så är fallet.

Tittar vi på några av världens största mediebyrånätverk ser vi att många nyligen sjösatt helt nya avdelningar med fokus på in-game-annonsering. Ett exempel är Dentsu UK & Irland som nyligen lanserat DGame, en specialistavdelning som har i uppgift att hjälpa varumärken att nå och engagera sina målgrupper genom spel. Eller MediaCom som nyligen utannonserat en helt ny fullservice-avdelning vid namn Mediacom Play, som likt Dentsu Aegis nysatsning hjälper klienter att investera och genomföra kampanjer i spel och esport. Dessa byråer och andra mediebyråer runt om i världen, stora som små, tar idag kontakt med oss för att få veta mer om in-game, hur vår tekniklösning fungerar och hur detta kan gynna deras kunder. 

Vår integrering med Verizon Media (snart med det nya namnet Yahoo) är nu färdig och samarbetet är i full gång med multi-geografiska pilot-kampanjer planerade för aktivering under pågående och kommande kvartal. Yahoo och andra samarbetspartners, som InMobi, har breda framtidsplaner för in-game-annonsering och kommer framöver att storsatsa på formatet. 

Under kvartalet togs det största klivet i den riktigt skalbara komponenten i Advertys annonsplattform, den programmatiska kanalen med en omsättningsökning på 34% från föregående kvartal och en tillväxt på 1091% från samma period 2020. Under första kvartalet i år annonserade 17,450 unika varumärken sina budskap programmatiskt i vår plattform, jämfört med 7,500 föregående kvartal. Majoriteten av köpen sker fortfarande med liten budget och under korta intervaller eftersom annonsmetoden fortfarande är relativt okänd för många medieköpare och att annonsytan inte genererar klick utan varumärkesexponering. Vi är övertygade om att när varumärkesannonsering inuti mobilspel blir mer accepterat och standardiserat i branschen kommer dessa tiotusentals annonsörer att fokusera mycket mer på gaming som mediekanal, och med betydligt större budgetar.

Trots den programmatiska affärens tillväxt under perioden nådde vi inte upp till våra egna intäktsmål. Orsaken ligger primärt i ett antal direkt-kampanjer som inte lanserades under kvartalet. Utvecklingen går dock i helt rätt riktning då fler och fler kunder visar intresse för vår produkt, med en tydlig förväntad programmatisk omsättningstillväxt under det andra kvartalet. Tillsammans med ett flertal aktiverade direkt-kampanjer, från exempelvis Activision, som fortsätter sitt engagemang i Adverty, ser det andra kvartalet betydligt mer positivt ut.

Det första kvartalet har till stor del handlat om att utöka vårt annons-inventory. Vi har under perioden januari till mars ökat vår globala räckvidd med 125% och når nu aktivt närmare 20 miljoner spelare varje månad. Vår ambition är att mångdubbla den siffran under 2021.

Vi har kommit långt i förhandlingar med världens största hyper-casual-förläggare samt med en av världens största spelförläggare, om att integrera vår teknik i deras spelportföljer. Med samarbetspartners i denna storleksklass tillkommer oftast längre perioder av tester, vilka förväntas pågå fram till den senare delen av året.

Integreringen av båda våra format i Lucky Kat’s Magic Finger 3D samt i Gold Town Games World Hockey Manager 2021 pågår för fullt och vi kan redan nu se en smyglansering av In-Play formatet i World Hockey Manager 2021. 

MADFINGER Games fortsätter att optimera spelet Shadowgun War Games och tillåter fortfarande inga annonser i spelet. Lanseringsdatum är för närvarande okänt men vi har en nära dialog och hoppas att läget ändras framöver. 

Vår utannonserade tävling för spelutvecklare genererade en del intressanta bidrag, men inget med den kvalitet vi hoppats på. Syftet med tävlingen och prispengarna var att hitta nya spännande samarbetspartners och vi har valt att fortsätta diskussionen med de bidrag som kan ha framtida potential.

Adverty var först ut i den andra vågen av sömlös in-game-annonseringsteknik (se Massive Inc 2002-2010) när vi började utveckla vår plattform sent 2016. Idag ser vi tecken på belöning av att vara tidigt ute. Tekniskt sett har vi ett försprång mot våra konkurrenter, vilket har visat sig gynna oss, bland annat i testfaser med spelutvecklare. Sakta håller in-game-annonsering, och framförallt den så viktiga viewability-mätningen, på att accepteras i branschen och viktiga första steg tas nu i ett kommande försök till standardiseringsarbete, som ofta leds av ledande branschaktörer. Adverty arbetar nära med världsledande Moat by Oracle Cloud för att utveckla tredjepartsverifiering kring in-game-viewability, där vår numera multi-patenterade viewability-teknik kan komma att spela en viktig roll kring det grundläggande ramverket av hur detta bör definieras samt verifieras.

Intresset för Adverty har aldrig varit större, från kunder och leverantörer till media och investerare. Med en fullproppad roadmap gällande både teknikutveckling och samarbetspartners valde vi därför att tidigarelägga vår optionsinlösen från vår senaste nyemission, för att med fylld kassa kunna accelerera områden vilka för tillfället är extra viktiga. Verksamheten går enligt plan och vi känner oss trygga med vart vi är på väg. 

In-game-annonsering är här för att stanna och Adverty står väl rustade för att bemöta den alltmer stigande efterfrågan.

Tobias Knutsson
VD
Adverty AB (publ)
 

Adverty i korthet

Det svenska adtech-bolaget Adverty har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiserade, sömlösa annonser i spel.

Plattformen baseras på patenterad teknik vilken bland annat bygger på studier kring ögat, dess synfält och uppfattningsförmåga. Annonsplattformen finns tillgänglig på några av världens största handelsplatser för automatiserad handel av digitala annonser och Adverty lanserades på den kommersiella marknaden i slutet av förra året.

Verksamheten bedrivs från eget kontor i Stockholm och teknisk utveckling sker även från Ukraina. Försäljning och affärsutveckling sker även i bl.a. England, Spanien, Singapore, Ryssland och USA.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 mars 2021.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 101 (312) under första kvartalet. Det redovisade resultatet för första kvartalet uppgick till KSEK -5 395 (-3 419), vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till SEK -0,26 (-0,17) med jämförbart antal aktier.

Investeringar

Advertys investeringar under första kvartalet uppgick till KSEK 1 207 (1 618). Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

Avskrivningar

Resultatet för första kvartalet har belastats med KSEK 52 (45) i avskrivningar. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 11 528 (14 397) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om KSEK 0 (219).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2021 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 25 358 (23 349). Aktiekapitalet är fördelat på 20 641 771 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien

Advertys aktier handlas på NGM Nordic SME under symbolen ADVT och innehar ISIN-kod SE0011724889.

Anställda

Per den 31 mars 2021 hade Adverty totalt 21 medarbetare, varav 9 anställda och 12 heltidskonsulter vilka är baserade i Stockholm, London, Lviv, Madrid, New York, St. Petersburg, Helsingfors och Singapore. Av de 21 medarbetarna så är 3 kvinnor och är 18 män. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnor.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Mentor

Corpura Fondkommission AB är bolagets mentor och nås på 072-252 34 51.

Kommande rapporttillfällen

Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

10 juni 2021                           Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm

18 augusti 2021                     Delårsrapport januari – juni 2021

18 november 2021                 Delårsrapport januari – september 2021

22 januari 2022                     Bokslutskommuniké januari – december 2021

Adverty AB (publ), den 18 maj 2021

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Rössel, Finanschef
Telefon: 070-867 00 20
E-post: ar@adverty.com

Tobias Knutsson, VD
Telefon: 070-686 06 66
E-post: tk@adverty.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021.

Följande bilagor finns för nedladdning:
ADVERTY_Q1_2021_SVE

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från GetacceptAnnons

Försäljning digitalt – kan ge upp till 30% högre hitrate

Att sälja digitalt kan lätt förknippas med en opersonlig säljprocess. Det blir svårare att visa vår personlighet, och offerten drunknar i en mailkorg tillsammans med minst tio andra. Så hur gör man för att inte bara klara av, utan till och med förbättra, sin försäljningsprocess när man säljer digitalt? 

– Det handlar om att hitta kommunikationskanaler som inte redan är mättade, säger medgrundaren av Vainu, Mikko Honkanen.

På Vainu har man tagit i bruk GetAccept i sina säljprocesser för att bättre kunna följa varje steg av säljprocessen via data - inte bara genom magkänsla. När de testade att skicka avtal både med och utan GetAccepts videofunktion, fick de högre stängningsfrekvens på de offerter som skickades med videopresentation. 

– Även om många vet att video är bra i alla möjliga sammanhang idag, är det ändå få B2B-bolag som nyttjar det. Därför är det en kommunikationskanal som gör det enkelt att sticka ut, menar Mikko Honkanen.

När Samir Smajic, VD och medgrundare av GetAccept, startade företaget 2015 så var det redan tydligt att digitalt var framtiden för B2B-försäljning. Sedan har utvecklingen gått snabbare än man räknat med.

– Att kunna ge en riktigt bra digital kundupplevelse, dubblar enligt McKinsey & Co sannolikheten för att stänga affären. Och det gör man inte genom att bara skicka en massa mail. E-signering är ett sätt att öka sin hitrate, men adderar man funktioner som engagerar, exempelvis chatt, video, en snygg paketering av sitt avtal och automatiska påminnelser, så ökar sannolikheten ännu mer.

Bland de som använder GetAccept så har de som använder fler engagerande funktioner i sina utskick upp till 30% högre hitrate, än de som endast skickar iväg ett avtal för e-signatur. Ingen vill ha en tråkig säljprocess, och kan man hitta sätt att göra den intressant och interaktiv kommer inte bara kunden bli nöjdare, utan du skapar också en snabbare och smidigare försäljningsprocess. 

– Det ligger kvar en gammal myt om att bolag inte är redo att börja arbeta såhär, och att det bara funkar på mindre affärer. Faktum är att data visar att 70% av företag är beredda att göra affärer upp till fem hundra tusen kronor i en onlinemiljö. En annan vanlig fördom är att kundens kund vill ha det på det traditionella viset. Men det är inte sant. Vi får ständigt kommentarer från våra kunder där de berättar om hur nöjda deras kunder blivit med det nya, förenklade sättet att signera avtal. Och det får våra kunder att se bra ut, säger Samir Smajic. 

Att komma igång med en mer engagerande digital säljprocess behöver varken vara tidskrävande eller svårt. I GetAccept har du allting samlat och får både översikt, automation och kommunikation i ett och samma verktyg. Att komma igång behöver inte ta mer än någon timme - även för det lite större säljteamet. 

Lär dig mer och boka en demo med GetAccept idag! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?