1515

Företrädsemission med teckningsperioden 18 maj till 1 juni 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Biotech-IgG Equity AB (publ) (“Biotech-IgG” eller “Bolaget”) har idag offentliggjort bolagets prospekt med anledning av företrädesemissionen som Bolaget genomför med teckningsperiod 18 maj till och med den 1 juni 2021. Styrelsen beslutade den 11 december 2020 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och förslaget godkännandes senare på en extra bolagsstämman den 25 januari 2021.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 14 maj 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna Units i Erbjudandet. Innehav av en (1) aktie oavsett slag på avstämningsdagen den 14 maj 2021 berättigar till fem (5) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till en (1) Unit bestående av 2 (2) nya aktier av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.  Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,030 SEK per Unit motsvarande 0,015 SEK per aktie.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla uniträtter är den 14 maj 2021.

Uniträtter
Rätten att teckna Units utövas med stöd av uniträtter. För varje aktie i Bolaget oavsett slag som innehas på avstämningsdagen erhålls fem (5) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny Unit bestående av två (2) nya aktier av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. 

Teckningstid
Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 18 maj – 1 juni 2021. Observera att uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 1 juni 2021.

Offentliggörande av Erbjudandets utfall
Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 8 juni 2021. 

Teckningsoptioner TO1
Fem (5) teckningsoptioner TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Biotech under perioden 2022-01-01 – 2022-01-30 till ett teckningspris om 0,018 SEK. Sammanlagt kan 1 044 031 038 aktier emitteras vid full teckning med stöd av TO1.

Teckningsoptioner TO2
Fem (5) teckningsoptioner TO2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Biotech under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31 till ett teckningspris om 0,020 SEK. Sammanlagt kan 1 044 031 038 aktier emitteras vid full teckning med stöd av TO1.

Garantiavtal
Garantiavtal finns för drygt 43 procent av Erbjudandet och teckningsförbindelserna om drygt 57 procent. Det innebär att 100 procent av Erbjudandet omfattas av fasta förbindelser att teckna sig i Erbjudandet. I händelse av att garantierna inte infrias fullt ut kommer förstärkning av rörelsekapitalet för den aktuella verksamheten att prioriteras. Överskjutande medel kommer då att fördelas proportionellt mellan de övriga åtgärderna i uppställningen. Skulle garantierna inte infrias i erforderlig utsträckning eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar, kommer Bolaget behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar i syfte att undvika att avyttra finansiella placeringar för att förstärka rörelsekapitalet. Kapitalanskaffningarna skulle kunna utgöras av exempelvis en nyemission eller lån eller annat tillskott från Bolagets ägare.

Utspädning
Vid full teckning av Units kommer antalet aktier efter registrering av Erbjudandet hos Bolagsverket att uppgå till 6 264 186 228. Jämfört med antalet aktier vid tidpunkten för Erbjudandet om 1 044 031 038 innebär det en utspädning om ca 83,4 %.

Emissionskostnader
Biotechs kostnader för Erbjudandet bedöms uppgå till högst 3 miljoner SEK. Courtage utgår inte för den enskilda investeraren.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i Erbjudandet och ASTRA Advokater dess juridiska rådgivare. Ingendera av dessa äger aktier i Bolaget men har och kan framgent komma att tillhandahålla olika finansiella, investerings-, kommersiella, juridiska och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, kontant ersättning.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som har upprättats av Bolaget och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.biotech-equity.se). Direktregisterade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Biotech-IgG eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
 

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Mer information angående
Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.s

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från HSBAnnons

Digitalisering ökar värdet på fastigheter

Fastigheter må bestå av trä, stål och sten, trots det kan det mesta digitaliseras. Men branschen är konservativ.

– Vi pratar ofta om HSB som en föregångare inom digitalisering, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Läs mer om hur rätt fastighetsförvaltning gör skillnad 

Även om fastigheter är ohyggligt analoga till sin struktur påverkas även den sektorn av de makrotrender som driver digitaliseringen. Till exempel står fastigheter för en stor del av klimatpåverkan genom både byggnation, drift och renovering, men allt det här kan förändras med hjälp av digitalisering.

– Inom HSB har vi tittat på olika aspekter inom digitalisering i flera år, säger Jesper Josbrant, vd för HSB Affärsstöd, HSB:s egna företag för digitala tjänster.

– För mig är det viktigt att skilja på datorisering och digitalisering. Datorisering är att flytta saker från papper till filer, men digitalisering är att förflytta en hel affär. Det har skett inom film och musik, och det finns mycket vi kan göra även med fastigheter.

Ett exempel är den dagliga skötseln, där fastighetsförvaltare kan spara mycket tid och pengar genom att jobba datadrivet och serva huset när data visar att det faktiskt behövs snarare än vid bestämda tidsintervall. Ett annat är förvaltningen, där HSB undersöker hur man med hjälp av sensorer i fastigheten ska kunna känna av husets behov och därmed optimera långsiktigt underhåll och renovering.

– Samtidigt tittar vi på hur vi med hjälp av data och digitala tjänster ska kunna göra det lättare för våra bostadsrättsföreningars styrelser att enklare förstå fastighetens behov och på så sätt fatta mer informerade beslut som höjer fastighetens värde, säger Jesper Josbrant.

Möjliggör tester och utveckling i en riskfri miljö

Ett av de verktyg som HSB använder för att lära sig mer om digitaliseringens möjligheter är det världsunika HSB Living Lab – forskningshuset i Göteborg där människor bor samtidigt som forskarna utvecklar framtidens hållbara boende.

– Det finns så många smarta och innovativa produkter och tekniker i dag, men steget att testa dem i ett verkligt bostadsbestånd kan vara stort. Där ser vi HSB Living Lab som en frizon, en arena som uppmuntrar och möjliggör tester och utveckling i en riskfri miljö. Här kan vi testa innovationer skarpt i en helt verklig miljö innan vi implementerar dem i våra befintliga fastigheter säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab.

HSB Living Lab
HSB Living Lab

En av de saker som digitaliseringen har fört med sig som är aktuell i HSB Living Lab är det faktum att data i dag är högt värderad. Eftersom fastigheter och människorna som bor i dem genererar stora mängder data av olika slag pågår nu en rad olika projekt som jobbar med data för att göra bostäder och fastigheter både smartare och mer hållbara. 

– Det kommer vara spännande att följa utvecklingen kring hur man kommer att dra nytta av detta värdet framåt, säger Emma Sarin.

Digitalisering är mer än bara teknik

Att HSB har kommit långt i sin digitaliseringsresa bekräftas av Hélène Barnekow, vd för Microsoft Sverige och partner till HSB i arbetet med ny teknik.

– Många företag ser fortfarande digitalisering som en it-fråga, men HSB har varit modiga nog att inse att digitalisering inte bara handlar om teknik utan om allt från kultur till organisation till själva affären. 

Fördelen med HSB:s synsätt är att det gör det lättare att fortsätta även när förändringsarbetet blir jobbigt.

– Många organisationer sätter igång med försök till digitalisering men ger upp när det blir jobbigt, förklarar Hélène Barnekow.

– Men Pernilla Bonde, vd för HSB Riksförbund, och hennes ledningsgrupp har stått upp för vad de tror på, kommunicerat väl och varit proaktiva i sitt arbete. Det tror jag är en nyckel till att de har lyckats så väl.

Läs mer om hur rätt fastighetsförvaltning gör skillnad 

 

Mer från HSB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HSB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?