1515

Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ

Årsstämma har idag den 4 maj 2021 avhållits i AGES Industri AB (publ).

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid -19 pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomfördes AGES Industri AB:s årsstämma genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse, revisorer och arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson, Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Håkan Lindor, Anders Berggren och nyval Petra Öberg Gustafsson. Till styrelseordförande omvaldes Stefan Jonsson. Arvode beslutades utgå med 375 000 SEK till ordförande och 160 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 175 000 SEK. Arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet beslutades utgå av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov. Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anders Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.  

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlund (ordförande), Anna Benjamin och Per Rodert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.Stämman beslutade om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.
Bemyndigande om nyemission

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B eller emission av konvertibler avseende sådana aktier. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler) ska sammanlagt uppgå till högst tio procent av bolagets utestående aktier per dagen för årsstämman. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt möjliggöra företagsförvärv eller emissioner till strategiskt viktiga partners. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

VD:s Anförande

VD:s anförande finns tillgängligt på AGES hemsida, www.ages.se

Kommande rapporteringstillfällen

  • 2021-07-08                     Delårsrapport januari – juni 2021                         
  • 2021-10-28                      Delårsrapport januari – september 2021     
  • 2022-02-08                    Bokslutskommuniké januari-december 2021
  • 2022 -maj                       Delårsrapport januari-mars 2022                                

     

AGES Industri AB (publ)

Styrelsen
 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 16.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se,

+46 (0) 8 684 211 10.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande Kommuniké årsstämma AGES Industri 2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från TeliaAnnons

Vart tredje svenskt företag ska minska kontoret efter pandemin: ”Hemmakontoret här för att stanna”

Så förbereder du företaget för tiden efter pandemin. ”Vi har lärt oss att ha videomöten, men utnyttjar inte digitala flöden som underlättar jobbet mellan mötena – företag som lyckas med det har massor att vinna”, säger Daniel Stark, Telia.
Så förbereder du företaget för tiden efter pandemin. ”Vi har lärt oss att ha videomöten, men utnyttjar inte digitala flöden som underlättar jobbet mellan mötena – företag som lyckas med det har massor att vinna”, säger Daniel Stark, Telia.

Nästan tre av tio svenska företag har erbjudit möbler till medarbetarnas hemmakontor under pandemin – och nu planerar framför allt större bolag för att minska företagets kontorsytor.

Det visar den nya rapporten Telias digitala index 2021.

– Hemmakontoret är här för att stanna, säger Daniel Stark, chef för strategi och affärsutveckling på Telia.

Samla all it och kommunikation – här kan du boka kostnadsfri rådgivning 

Pandemin har förändrat vårt sätt att arbeta – och kommer att påverka både var och hur vi jobbar på lång sikt. Det tror Daniel Stark, chef för strategi och affärsutveckling på Telia:

– Att fler kommer att jobba mer av sin arbetstid hemma än tidigare, det vågar jag slå fast. Som anställd sparar du restid och kan jobba mer flexibelt, vilket inte minst unga medarbetare förväntar sig. Dessutom kan företagen minska sina lokalkostnader. 

4 av 10 större företag vill minska kontoret

Hela 72 procent av de svenska företagen räknar med att medarbetarna kommer att jobba mer på distans efter pandemin än tidigare. Det visar den nya rapporten Telias digitala index som varje år kartlägger hur redo svenska företag är att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Rapporten visar också att 33 procent av företagen (0-500 anställda) planerar för att minska kontorsytorna, antingen genom att hyra ut platser eller flytta till mindre lokaler.

– Tendensen är tydligast bland större företag med över 50 anställda, 41 procent svarar att de tänker minska sina kontor. Mycket talar för att kontorsytorna kommer skalas ner. Samtidigt kan kontoren få en ännu viktigare roll som mötesplats, där vi samarbetar och har projektytor, säger Daniel Stark.

Chefer planerar för hybridkontor

Den nya globala undersökningen The Work Trend Index 2021 från Microsoft (över 31 000 heltidsanställda intervjuades i januari 2021) lyfter fram samma tendens. 73 procent av de anställda vill kunna fortsätta jobba på distans efter pandemin – samtidigt som 67 procent längtar efter mer personlig kontakt med sina kollegor. 66 procent av beslutsfattarna på företagen planerar att anpassa arbetsplatsen till ”hybridkontor” där medarbetarna delar tiden mellan distans- och kontorsarbete.

Hemmakontoret är tillbaka

Daniel Stark påpekar att arbetsrummet, som var vanligt förr i svenska hem – inte minst för att förvara pärmar och papper – nu återuppstår.

– Men nu blir fokus att skapa ett digitalt hemmakontor som är ergonomiskt riktigt samt tyst och avskärmat så att du kan jobba effektivt, och i bästa fall skilja på jobb och privatliv hemma. Intressant i Telias digitala index är att så pass många företag – nästan tre av tio – erbjudit kontorsmöbler till medarbetarna under pandemin.

Han betonar att företagen nu ställs inför nya frågor, som vilket ansvar man ska ta för arbetsmiljön i hemmet.

– It-säkerheten blir jätteviktig: att skydda medarbetarnas datorer och andra enheter från intrång. Det är också avgörande att tekniken inte bara är på plats, är säker och fungerar smidigt – utan också att företaget utvecklar smarta arbetsmetoder som gynnar kreativitet och samarbete på distans.

Utnyttja digitala flöden mellan möten

Användningen av de digitala samarbetsverktygen Teams och Zoom har exploderat under pandemin, visar Telias digitala index. Till exempel har andelen av de minsta företagen (upp till nio medarbetare) som använder Teams ökat från 16 till 43 procent.

Samtidigt har mindre än 25 procent av företagen i grunden förändrat sina sätt att jobba, visar rapporten.

– Vi har lärt oss att ha videomöten, men utnyttjar inte digitala flöden och samarbetsytor som underlättar jobbet mellan mötena. Vi behöver kort sagt bli bättre på att samarbeta digitalt mellan mötena – företag som lyckas med det har massor att vinna, säger Daniel Stark.

Trend: Företag samlar tekniken

En annan tydlig trend är att fler svenska företag samlar sin it och uppkoppling hos en leverantör. 42 procent av företagen har redan valt en sådan helhetslösning, och ytterligare 23 procent svarar att de är intresserade, enligt Telias digitala index.

– Tendensen är tydligast bland högdigitala och större företag – men även små företag har mycket att vinna på att se över sitt teknik-landskap och samla allt hos en partner, säger Daniel Stark, och fortsätter:

– Det är inte ovanligt att ett mindre företag har en handfull leverantörer för it, uppkoppling och telefoni. Men det innebär lika många kontaktpersoner och supportdeskar, avtal och fakturor.

Främsta vinsterna med att samla tekniken är mindre administration, lägre totalkostnad och enkelheten: att ha en leverantör att vända sig till, oavsett teknikproblem. Det berättar företagen i Telias digitala index.

– Många företag lyfter också fram fördelen med att ha en partner att bygga relation och utvecklas med digitalt, berättar Daniel Stark.

Samla all it och kommunikation – här kan du boka kostnadsfri rådgivning 

 

 

 

Mer från Telia

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telia och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?