1515

DELÅRSRAPPORT Q2 DECEMBER 2020 – FEBRUARI 2021

Ett tufft andra kvartal – signalerna om att pandemin klingar av inger hopp!

andrA KVARTALET december 2020 – februari 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 109,2 Mkr (231,4) en minskning med 122,2 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med -42,7 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 41,7 procent (46,5), en minskning med 4,8 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -29,3 Mkr (45,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -56,2 Mkr (-18,1), en minskning med 38,1 Mkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 kr (-0,12)
 • Antalet butiker uppgick till 93 jämfört med 104 butiker samma period föregående år.

RÄKENSKAPSÅRET september 2020 – februari 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 243,9 Mkr (421,8), en minskning med -177,9 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med -32,8 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 43,5 procent (50,0), en minskning med 6,5 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 51,7 Mkr (36,6), ökning med 15,1 Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,9 Mkr (-33,0), en ökning med 26,1 Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 kr (-0,23)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • När Coronapandemins (COVID19) andra våg slog till med full kraft i november 2020, ändrade det helt förutsättningarna i koncernen. De nya restriktionerna innebar kraftigt minskad kundtrafik och därmed minskad försäljning under bolagets, normalt sett, starkaste försäljningsmånader.
 • Koncernen gjorde en större ackordsvinst från den första rekonstruktionen under hösten 2020 och har dessutom gjort besparingar och sänkt omkostnader med närmare 100 Mkr. I november 2020 tillfördes bolaget ca 95 Mkr i en lyckosam nyemission. Nyemissionen, tillsammans med ackordsvinst och kostnadsbesparingar, bedömdes vara fullt tillräckligt för bolagets fortlevnad. Bolaget blev trots de lyckade åtgärderna – helt chanslöst att ekonomiskt klara av det extremt stora tappet i försäljning som inträffade i och med den andra vågen av Coronapandemin.
 • Den 23 mars i år ansökte och beviljades Rizzo Group företagsrekonstruktion. Som rekonstruktör har Erik Selander, advokatfirma DLA Piper, utsetts av Stockholms tingsrätt. Rekonstruktionen kommer uppskattningsvis att pågå i 6–9 månader, men kan som längst pågå i 12 månader. Det är den andra företagsrekonstruktionen som bolaget genomgår. Ackordet vid den första rekonstruktionen vann laga kraft den 9 oktober 2020, varvid rekonstruktionen avslutades. Den nya företagsrekonstruktionen är till stor del en effekt av stora försäljningstapp i samband med den pågående Coronapandemin i Sverige och Norge, restriktioner kopplat till pandemin samt att statliga stöd och anstånd försenats eller inte varit tillräckliga för att täcka Bolagets effekter från inkomstbortfallet. Rizzo Group har sedan pandemin bröt ut i mars 2020 tappat ca 320 MSEK i försäljning sedan pandemins utbrott i mars 2020 t.o.m. kvartal 2 2021. Således är bolaget, utöver att man vidtar en mängd åtgärder, oerhört beroende av att Coronapandemin släpper taget om konsumenterna och att försäljningen kan börja återgå till det normala.
 • I slutet av januari i år tvingades flera butiker i Oslo-området att stänga till följd av ytterligare restriktioner. Därefter har fler butiker i Norge tvingats stänga till följd av restriktioner. Som mest var 21 av 33 butiker stängda. Nu öppnas dessa stängda butiker upp successivt. Under föregående år var samtliga Morrisbutiker stängda mellan 23 mars och 20 april, 2020 till följd av Coronapandemin.
 • I samband med den nya företagsrekonstruktionen meddelade bolagets bank att befintliga krediter inte kommer att sägas upp under tiden för företagsrekonstruktion.
 • Den pågående Coronapandemin fortsätter således att påverka Rizzo Groups försäljning påtagligt negativt. Omfattningen av pandemin samt hur det fortsatt kommer att påverka Rizzo och dess dotterbolag är i nuläget svårbedömt.
 • Den 8 april 2021 meddelade styrelsen att man funnit skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutade att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Detta gäller både Rizzo Group AB och Rizzo International AB. Granskningen pågår fortfarande.
 • Den 23 april 2021 ansökte och beviljades Rizzo International AB företagsrekonstruktion. Rizzo International AB är ett helägt dotterbolag till Rizzo Group. Skälen till och förutsättningarna för en företagsrekonstruktion är detsamma som för Rizzo Group, dvs huvudskälet är de negativa effekterna från den pågående Coronapandemin och restriktioner till följd av densamma.
 • I Sverige är 49 butiker av koncernens 56 gamla Rizzo- och Accentbutiker uppdaterad till det nya butikskonceptet, under namnet Rizzo. I Norge är 11 butiker av koncernens 33 Morrisbutiker uppdaterade till det nya butikskonceptet, dock under samma namn, Morris. I Sverige återstår 7 butiker att uppdatera till det nya butikskonceptet och i Norge återstår 22 butiker.
 • Under andra kvartalet stängdes fyra butiker. I Norge stängdes Morris Lillehammer och Morris City Syd, Trondheim i december och Morris Stormoa, Ålesund i februari. I Sverige stängdes Rizzo Mall of Scandinavia, detta då den tidigare Accentbutiken i Mall of Scandinavia ställts om till det nya butikskonceptet under namnet Rizzo.

VD-kommentar till utvecklingen

Det andra kvartalet blev ännu ett extraordinärt kvartal för koncernen. Precis efter att vi hade fått vår nyemission på ca 95 MSEK på plats i november – kom våg två av pandemin i gång. December-februari blev en ständig kamp för att överhuvudtaget kunna bedriva butiks-verksamhet.  Efter att nya restriktioner infördes i flera omgångar blev försäljningsutvecklingen en direkt spegelbild av utvecklingen av pandemin. December innebar en halvering av försäljningen vilket slog våldsamt mot både resultat och likviditeten. Januari och februari blev stegvis sämre och sämre och vi kunde under februari se att trafiken till butikerna i många fall var nere på 30–40% jämfört mot år 2020. Generellt sett har vi ökat konverteringen av besökande kunder till köp och det är enkelt att konstatera att de konsumenter som vågat sig ut – har varit inställda på att köpa något vid sitt besök.

Frustrationen över att både göra allt vi kan för att följa restriktioner och samtidigt se det växande behovet av att skapa försäljning är nog det mest utmanande som de flesta av oss i detaljhandeln någonsin ha varit med om. Vi kan inte stänga butikerna då vi måste betala hyror. Vi måste betala löner för att behålla våra medarbetare.  Det är ett stort moment 22 som varje dag, vecka och månad har drabbat oss som en direkt konsekvens av pandemin.

Det andra kvartalet är ännu en besvikelse samtidigt som vi bara kan konstatera att ingen kan påverka pandemins utveckling och att vi som bolag – träffas hårt beror förstås på att vi säljer reseprodukter och skor där kategorierna inte efterfrågas av kända skäl. Vi hoppas varje vecka på att det ska vända. Istället för en vändning i rätt riktning – har kvartalet gått från dålig start i december till stegvis ännu sämre, månad för månad. Införandet av restriktionen med att ”handla ensam” blev lite droppen, då vi kan se att besöksfrekvensen direkt minskade i butikerna. Att handla ”ensam” i ett köpcentrum är förstås en restriktion som ska innebära att färre går till ett köpcentrum och då de allra flesta besöker ett köpcentrum tillsammans med vän/vänner/familj - blev det här den restriktion som allra tydligast fick ett negativt genomslag för vår del.

Under kvartalet har vi byggt om 60 av 90 butiker till vårt nya koncept, dvs vi har uppdaterat 49 av 56 Accent/gamla Rizzobutiker till nya Rizzo i Sverige samt 11 av 33 butiker i Morris. I Norge har takten varit lägre, då flera butiker varit stängda pga Coronapandemin och lokala restriktioner.

Försäljningen under kvartalet, jämförbara enheter, minskar -42,7% mot föregående år, att jämföra med marknaden (HUI:s stilindex) för kvartalet på -32,5% för Skor och -28,4% för Kläder. Ett högt kampanjtryck påverkar dessutom marginalen negativt och därmed även resultatet.

I skrivande stund har vi gått in i rekonstruktion med moderbolaget och dotterbolaget Rizzo International. Tyvärr en direkt konsekvens av hur hårt vi drabbas av pandemin i vår försäljning. Vår affärsplan är fortsatt fylld av nya starka mervärden och möjligheter och vi hoppas få chansen att kunna genomföra de aktiviteter vi har planerat för. För att det ska bli verklighet måste försäljningen öka och tillika pandemin klinga av. Vi hoppas och tror att vi nu går mot ljusare tider och att vi ska kunna se förbättringar i trafiken till butik från maj månad.

Stockholm april 2021

Lars Fins
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Lars Fins försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08.00 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Rizzo Group Q2 2020-2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från GetacceptAnnons

E-signering hör till dåtiden - det här är framtiden för B2B försäljning

E-signering kan verka nytt, men faktum är att det funnits och använts flitigt i över tio år av företag över hela världen. E-signering är ett enkelt och smidigt sätt att signera offerter och avtal på distans - men det hjälper dig inte att driva kunddialogen och affären framåt på det sättet som krävs i dagens säljklimat, säger Samir Smajic, vd och grundare på GetAccept.

E-signering är ofta inkörsporten för att påbörja en mer digital säljprocess, och många tror att det är tillräckligt för att digitalisera sin försäljning. Vad data från den digitala säljplattformen GetAccept visar är att 50 procent av avtalen som skickas med e-signering faktiskt inte signeras. 

– Det här säger mig att 50 procent av affärerna fortfarande behöver drivas på ett mer effektivt sätt digitalt, och där räcker inte endast den digitala signaturen, förklarar Samir Smajic. 

Att nå avslut i en affär handlar om samma sak som det alltid har gjort - tillit, personliga relationer och en smidig köp- och säljprocess. Det senaste året har presenterat utmaningar i hur man bibehåller den personliga upplevelsen och engagemanget, när den största delen av affären sker i en digital miljö. 

– Det finns sätt att engagera och sticka ut även i en digital säljprocess. Tänk dig att du öppnar upp ett avtal, och det första som dyker upp är en video där din säljare pedagogiskt förklarar avtalet för dig innan du dyker in i det. Därefter får du upp en chatt, där din säljare uppmanar dig att ställa frågor direkt i chatten om du behöver. Självklart kommer jag uppleva den processen annorlunda, och mer personligt anpassad till mig, jämfört med att öppna en PDF i ett mail, säger Samir. 

Förutom video och chatt så handlar det också om att underlätta för kunden att köpa. Med GetAccepts dokumentspårning kan du se vem, eller vilka, som har gått igenom ditt avtal. Du kan även se vad varje person har tittat lite extra på, så att du enkelt kan bemöta deras eventuella frågeställningar i nästa dialog. Du har också möjlighet att skicka dina dokument via SMS, samt automatiskt påminna mottagaren om avtalet inte signeras.

Kombinerar man de här olika engagerande funktionerna i sin digitala säljprocess så visar statistik från GetAccept att du ökar din hit-rate med upp till 75 procent, jämfört med att bara skicka ett avtal via mail för ren e-signering. Det är tydligt att en personlig interaktion som skapar engagemang har stor effekt på antalet avslut, även digitalt.

Hela 85 procent av all försäljning kommer ske digitalt inom bara några år, så det handlar om att redan nu skapa förutsättningar för att kunna hantera den ökade efterfrågan på smidiga digitala sälj- och köpprocesser, och därmed fortsätta vara konkurrenskraftig. 

– Hoppar man inte på tåget nu, kommer det bli tufft. Många företag ligger redan i framkant och tar man inte detta på allvar nu, så riskerar man sin affär, avslutar Samir Smajic. 

GetAccept är ett säljverktyg som är gratis att använda - skapa ditt konto idag och testa själv! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?