1515
Annons

DELÅRSRAPPORT Q2 DECEMBER 2020 – FEBRUARI 2021

Ett tufft andra kvartal – signalerna om att pandemin klingar av inger hopp!

andrA KVARTALET december 2020 – februari 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 109,2 Mkr (231,4) en minskning med 122,2 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med -42,7 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 41,7 procent (46,5), en minskning med 4,8 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -29,3 Mkr (45,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -56,2 Mkr (-18,1), en minskning med 38,1 Mkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 kr (-0,12)
 • Antalet butiker uppgick till 93 jämfört med 104 butiker samma period föregående år.

RÄKENSKAPSÅRET september 2020 – februari 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 243,9 Mkr (421,8), en minskning med -177,9 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med -32,8 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 43,5 procent (50,0), en minskning med 6,5 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 51,7 Mkr (36,6), ökning med 15,1 Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,9 Mkr (-33,0), en ökning med 26,1 Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 kr (-0,23)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • När Coronapandemins (COVID19) andra våg slog till med full kraft i november 2020, ändrade det helt förutsättningarna i koncernen. De nya restriktionerna innebar kraftigt minskad kundtrafik och därmed minskad försäljning under bolagets, normalt sett, starkaste försäljningsmånader.
 • Koncernen gjorde en större ackordsvinst från den första rekonstruktionen under hösten 2020 och har dessutom gjort besparingar och sänkt omkostnader med närmare 100 Mkr. I november 2020 tillfördes bolaget ca 95 Mkr i en lyckosam nyemission. Nyemissionen, tillsammans med ackordsvinst och kostnadsbesparingar, bedömdes vara fullt tillräckligt för bolagets fortlevnad. Bolaget blev trots de lyckade åtgärderna – helt chanslöst att ekonomiskt klara av det extremt stora tappet i försäljning som inträffade i och med den andra vågen av Coronapandemin.
 • Den 23 mars i år ansökte och beviljades Rizzo Group företagsrekonstruktion. Som rekonstruktör har Erik Selander, advokatfirma DLA Piper, utsetts av Stockholms tingsrätt. Rekonstruktionen kommer uppskattningsvis att pågå i 6–9 månader, men kan som längst pågå i 12 månader. Det är den andra företagsrekonstruktionen som bolaget genomgår. Ackordet vid den första rekonstruktionen vann laga kraft den 9 oktober 2020, varvid rekonstruktionen avslutades. Den nya företagsrekonstruktionen är till stor del en effekt av stora försäljningstapp i samband med den pågående Coronapandemin i Sverige och Norge, restriktioner kopplat till pandemin samt att statliga stöd och anstånd försenats eller inte varit tillräckliga för att täcka Bolagets effekter från inkomstbortfallet. Rizzo Group har sedan pandemin bröt ut i mars 2020 tappat ca 320 MSEK i försäljning sedan pandemins utbrott i mars 2020 t.o.m. kvartal 2 2021. Således är bolaget, utöver att man vidtar en mängd åtgärder, oerhört beroende av att Coronapandemin släpper taget om konsumenterna och att försäljningen kan börja återgå till det normala.
 • I slutet av januari i år tvingades flera butiker i Oslo-området att stänga till följd av ytterligare restriktioner. Därefter har fler butiker i Norge tvingats stänga till följd av restriktioner. Som mest var 21 av 33 butiker stängda. Nu öppnas dessa stängda butiker upp successivt. Under föregående år var samtliga Morrisbutiker stängda mellan 23 mars och 20 april, 2020 till följd av Coronapandemin.
 • I samband med den nya företagsrekonstruktionen meddelade bolagets bank att befintliga krediter inte kommer att sägas upp under tiden för företagsrekonstruktion.
 • Den pågående Coronapandemin fortsätter således att påverka Rizzo Groups försäljning påtagligt negativt. Omfattningen av pandemin samt hur det fortsatt kommer att påverka Rizzo och dess dotterbolag är i nuläget svårbedömt.
 • Den 8 april 2021 meddelade styrelsen att man funnit skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutade att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Detta gäller både Rizzo Group AB och Rizzo International AB. Granskningen pågår fortfarande.
 • Den 23 april 2021 ansökte och beviljades Rizzo International AB företagsrekonstruktion. Rizzo International AB är ett helägt dotterbolag till Rizzo Group. Skälen till och förutsättningarna för en företagsrekonstruktion är detsamma som för Rizzo Group, dvs huvudskälet är de negativa effekterna från den pågående Coronapandemin och restriktioner till följd av densamma.
 • I Sverige är 49 butiker av koncernens 56 gamla Rizzo- och Accentbutiker uppdaterad till det nya butikskonceptet, under namnet Rizzo. I Norge är 11 butiker av koncernens 33 Morrisbutiker uppdaterade till det nya butikskonceptet, dock under samma namn, Morris. I Sverige återstår 7 butiker att uppdatera till det nya butikskonceptet och i Norge återstår 22 butiker.
 • Under andra kvartalet stängdes fyra butiker. I Norge stängdes Morris Lillehammer och Morris City Syd, Trondheim i december och Morris Stormoa, Ålesund i februari. I Sverige stängdes Rizzo Mall of Scandinavia, detta då den tidigare Accentbutiken i Mall of Scandinavia ställts om till det nya butikskonceptet under namnet Rizzo.

VD-kommentar till utvecklingen

Det andra kvartalet blev ännu ett extraordinärt kvartal för koncernen. Precis efter att vi hade fått vår nyemission på ca 95 MSEK på plats i november – kom våg två av pandemin i gång. December-februari blev en ständig kamp för att överhuvudtaget kunna bedriva butiks-verksamhet.  Efter att nya restriktioner infördes i flera omgångar blev försäljningsutvecklingen en direkt spegelbild av utvecklingen av pandemin. December innebar en halvering av försäljningen vilket slog våldsamt mot både resultat och likviditeten. Januari och februari blev stegvis sämre och sämre och vi kunde under februari se att trafiken till butikerna i många fall var nere på 30–40% jämfört mot år 2020. Generellt sett har vi ökat konverteringen av besökande kunder till köp och det är enkelt att konstatera att de konsumenter som vågat sig ut – har varit inställda på att köpa något vid sitt besök.

Frustrationen över att både göra allt vi kan för att följa restriktioner och samtidigt se det växande behovet av att skapa försäljning är nog det mest utmanande som de flesta av oss i detaljhandeln någonsin ha varit med om. Vi kan inte stänga butikerna då vi måste betala hyror. Vi måste betala löner för att behålla våra medarbetare.  Det är ett stort moment 22 som varje dag, vecka och månad har drabbat oss som en direkt konsekvens av pandemin.

Det andra kvartalet är ännu en besvikelse samtidigt som vi bara kan konstatera att ingen kan påverka pandemins utveckling och att vi som bolag – träffas hårt beror förstås på att vi säljer reseprodukter och skor där kategorierna inte efterfrågas av kända skäl. Vi hoppas varje vecka på att det ska vända. Istället för en vändning i rätt riktning – har kvartalet gått från dålig start i december till stegvis ännu sämre, månad för månad. Införandet av restriktionen med att ”handla ensam” blev lite droppen, då vi kan se att besöksfrekvensen direkt minskade i butikerna. Att handla ”ensam” i ett köpcentrum är förstås en restriktion som ska innebära att färre går till ett köpcentrum och då de allra flesta besöker ett köpcentrum tillsammans med vän/vänner/familj - blev det här den restriktion som allra tydligast fick ett negativt genomslag för vår del.

Under kvartalet har vi byggt om 60 av 90 butiker till vårt nya koncept, dvs vi har uppdaterat 49 av 56 Accent/gamla Rizzobutiker till nya Rizzo i Sverige samt 11 av 33 butiker i Morris. I Norge har takten varit lägre, då flera butiker varit stängda pga Coronapandemin och lokala restriktioner.

Försäljningen under kvartalet, jämförbara enheter, minskar -42,7% mot föregående år, att jämföra med marknaden (HUI:s stilindex) för kvartalet på -32,5% för Skor och -28,4% för Kläder. Ett högt kampanjtryck påverkar dessutom marginalen negativt och därmed även resultatet.

I skrivande stund har vi gått in i rekonstruktion med moderbolaget och dotterbolaget Rizzo International. Tyvärr en direkt konsekvens av hur hårt vi drabbas av pandemin i vår försäljning. Vår affärsplan är fortsatt fylld av nya starka mervärden och möjligheter och vi hoppas få chansen att kunna genomföra de aktiviteter vi har planerat för. För att det ska bli verklighet måste försäljningen öka och tillika pandemin klinga av. Vi hoppas och tror att vi nu går mot ljusare tider och att vi ska kunna se förbättringar i trafiken till butik från maj månad.

Stockholm april 2021

Lars Fins
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Lars Fins försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08.00 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Rizzo Group Q2 2020-2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Fantasma Games: Delårsrapport för kvartal 2 – stark tillväxt under lönsamhet

Fantasma Games presenterar bolagets delårsrapport för andra kvartalet år 2022, 1 april – 30 juni, och kan återigen redovisa det starkaste kvartalet hittills med stark tillväxt och lönsamhet.
 

Andra kvartalet år 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (1,5) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 396 procent
 • Spelintäkterna uppgick till 6,3 (1,5) miljoner kronor för kvartalet, motsvarande en ökning om 314 procent
 • EBITDA uppgick till 1,1 (-1,0) miljoner kronor
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,51) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Grundare Fredrik Johansson tar över rollen som VD
 • Fantasma Games expanderar till USA, Kanada och Italien
 • Intäktsrekord i maj
 • Fantasma Games tillförs 7,2 MSEK i samband med nyttjande av TO1

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Exklusiv spellansering tillsammans med Flutter Entertainment (LON: FLTR)

VD har ordet 

Kvartalet i korthet – lönsam tillväxt

Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (1,5) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 396 procent där spelintäkterna uppgick till 6,3 (1,5) miljoner kronor för kvartalet, motsvarande en ökning om 314 procent. Den organiska omsättningen, genom Fantasma Games, stod för 5,4 miljoner kronor och förvärvad tillväxt, genom Wiener Games, stod för 2,1 miljoner kronor.

En bidragande faktor bakom Fantasma Games tillväxt var att den totala spelomsättningen ökade till 1 439 (655) miljoner kronor, en ökning om 120 procent, under andra kvartalet samt att spelbehållningen ökade till 84 (23) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 269 procent. Bidragande faktor bakom den högre spelbehållningen än spelomsättning är att spelmarginalen var 5,9 (3,5) procent.

Fantasma Games kan med detta kvartal bevisa styrkan i affärsmodellen genom att kunna uppvisa ett EBITDA om 1,1 (-1,0) miljoner kronor.

Levererar enligt utstakad plan

Andra kvartalet 2022 kan sammanfattas som mycket framgångsrikt och händelserikt, inte bara för Fantasma Games utan för hela koncernen. Trots en turbulent omvärld har vi levererat enligt plan och jag är stolt över att vi kan visa på en tillväxttakt långt över bolagets långsiktiga finansiella mål om 30 %, och detta under lönsamhet, samtidigt som jag med trygghet kan konstatera att vi kommer uppnå vårt mål om att sammanlagt knyta till oss 250 kvalitativa operatörer fram till år 2023.

Under kvartalet har vi kontinuerligt visat på fördelarna med vårt effektiva arbetssätt och streamlinade organisation. Nu kan vi på riktigt skörda frukterna från det arbete vi utfört genom att visa upp fortsatt ökad tillväxt under lönsamhet, samtidigt som vi håller en stabil kostnadskontroll.

Framgångsrika globala lanseringar tillsammans med starka aktörer

Vi har lanserat våra uppskattade spel på nya marknader, däribland flertalet delstater i USA, men också viktiga marknader såsom Kanada och Italien. Utöver global expansion har vi också ökat räckvidden på befintliga marknader, framför allt i Europa, genom nya och utökade samarbeten med operatörer och släpp av efterlängtade uppföljare till tidigare succéspel. Genom detta har vi stärkt både vår marknadsposition och varumärkeskännedom och vi har kunnat presentera exklusiva samarbeten med några av de största aktörerna inom iGaming, såsom BetMGM, Loto-Québec och PAF. Samarbeten med ledande aktörer stärker vårt varumärke samtidigt som det ökar vår räckvidd, intäkter och marknadsandelar, något som är i linje med vår plan.

Starkt momentum och stärkt organisation bäddar för fortsatt tillväxt

Efter att jag tog över som VD i april så har vi valt in nya styrelsemedlemmar: Johan Styren (bl.a tidigare VD på LeoVegas), Antonia Svensson (General Manager på Light & Wonder) samt vår medgrundare Eric Holmberg vilka kommer bidra med viktig kunskap och expertis för att ytterligare accelerera, något som bland annat möjliggörs av den under kvartalet framgångsrika optionsinlösen. Genom detta, och ett starkt team, är vi fullt förberedda att fortsätta utveckla verksamheten vidare och jag ser fram emot att kunna presentera flertalet nya samarbeten och spellanseringar under en snar framtid.

Vårt gedigna arbete under kvartalet har inte bara inneburit att vi slagit tidigare intäktsrekord, utan kan även visa på lönsamhet samtidigt som vi även kan konstatera att vi sedan första kvartalet 2022 ökat spelintäkterna med närmare 50 %. Nu fokuserar vi framåt för att fortsätta utveckla spel i världsklass, samtidigt som vi knyter nya ledande operatörer på världens främsta iGaming-marknader. Jag ser positivt på var Fantasma Games står idag och ser fram emot att fortsätta leverera lönsam tillväxt i många år framöver.

Fredrik Johansson
VD och Grundare Fantasma Games

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)
fredrik@fantasmagames.com
+46 (0)73 023 23 29
 

Om Fantasma Games: Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa "slots beyond gambling". Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™ och ELEMENTO uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Mr Green, Casumo och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se.
 

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2022 kl. 08:30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release 20220810
Fantasma Games AB - Kvartalsrapport Q2-2022
Fantasma Games AB - Quarterly Report Q2-2022Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera