1515
Annons

Kallelse till årsstämma 20 maj 2021

KALLELSE TILL årsSTÄMMA i ChromoGenics AB

Aktieägarna i ChromoGenics AB, 556630-1809, kallas till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2021,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 19 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 11 maj 2021. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 14 maj 2021.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.chromogenics.com. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021 och skickas med posten till ChromoGenics AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till vendela.nilert@twobirds.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 20 maj 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.chromogenics.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ola Lidström, Bird & Bird Advokat, väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår Staffan Falk och Olof Nord, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fem utan suppleanter och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen oförändrat utgår med 100 000 kronor till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och med 200 000 kronor till styrelseordföranden. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 –Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Johan Hedin, Mari Broman, Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist och Andreas Jaeger som styrelseledamöter samt omval av Johan Hedin som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.chromogenics.com.

Valberedningen föreslår – i enlighet med styrelsens rekommendation – att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Micael Schultze avses utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ 1 Firma / Company Name

Bolagets firma är ChromoGenics AB (pubI). Bolaget är publikt.

The company name is ChromoGenics AB (publ). Public company.

§ 1 Företagsnamn / Company Name

Bolagets företagsnamn är ChromoGenics AB (pubI). Bolaget är publikt.

The company name is ChromoGenics AB (publ). Public company.

§ 4 Aktiekapital / Share Capital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

The company’s share capital shall be not less than SEK 1,000,000 and not more than SEK 4,000,000.

§ 4 Aktiekapital / Share Capital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 3 395 000 kronor och högst 13 580 000 kronor.

The company’s share capital shall be not less than SEK 3,395,000 and not more than SEK 13,580,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of Shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

The number of shares in the company shall be not less than 5,000,000 and not more than 20,000,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of Shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 16 975 000 och högst 67 900 000.

The number of shares in the company shall be not less than 16,975,000 and not more than 67,900,000.

§ 8 Kallelse / Notice to attend

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in The Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company’s website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Svenska Dagbladet.

A shareholder who wishes to participate at the general meeting shall, in addition to satisfying the requirements for participation set out in the Swedish Companies Act, notify the company thereof no later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than five weekdays prior to the general meeting.

Assistants to shareholders will be admitted to the general meeting only if the shareholder notifies the company of the number of assistants (no more than two) in the manner prescribed in the previous paragraph.

§ 8 Kallelse / Notice to attend

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in The Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company’s website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Dagens Industri.

A shareholder who wishes to participate at the general meeting shall, in addition to satisfying the requirements for participation set out in the Swedish Companies Act, notify the company thereof no later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than five weekdays prior to the general meeting.

Assistants to shareholders will be admitted to the general meeting only if the shareholder notifies the company of the number of assistants (no more than two) in the manner prescribed in the previous paragraph.

Punkt 13 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier som ryms inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 976 019. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILda MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 12 och 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till ChromoGenics AB, Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala (märk kuvertet ”Årsstämma”), eller per e-post till lars.ericsson@chromogenics.com, senast den 10 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.chromogenics.com, senast den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingar

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.chromogenics.com senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 12 och 13 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.chromogenics.com senast två veckor före bolagsstämman. Redovisningshandlingarna och förslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.chromogenics.com. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Uppsala i april 2021

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen


Kontakt:
Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Följande bilagor finns för nedladdning:
PM 21-04-19 ChromoGencis PM Kallelse till årsstämma 20 maj

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Eitrium förvärvar Eliasson Plast AB, en tillverkare av plastprodukter

Eitrium har förvärvat samtliga aktier i Eliasson Plast AB, en svensk tillverkare av plastprodukter inom emballage- och växtodlingsindustrin. Säljarna, familjen Eliasson, kommer att fortsätta driva vidare Eliasson Plast AB.

Den Boråsbaserade verksamheten har funnits sedan 1976, där fokus historiskt har legat på emballageprodukter som lock, pluggar och gavlar till kartonghylsor. Dessa produkter är idag fortfarande en viktig produktgrupp men har sedan dess kompletterats med egna produkter inom växtodlingsindustrin och genom legotillverkning. De nuvarande ägarna har med stor framgång utvecklat företaget till en marknadsledare med väletablerade kunder. Under 2021 omsatte bolaget cirka 47 miljoner kronor.

 

"Vi är mycket glada över att få möjligheten att förvärva Eliasson Plast AB, vilket ytterligare stärker vår position inom plastvaror och produktutveckling, till stor nytta för alla Eliassons kunder som behöver säkra sin leveranskedja på dagens volatila marknader. Eliasson Plast är ett mycket nischat och stabilt produktbolag med en lång historia av att betjäna sina kunder, många från starten på 1970-talet”, säger John Eriksson, investeringsansvarig på Eitrium.

 

"Med Eitrium som vår nya långsiktiga partner ser vi en stor potential att betjäna våra kunder ännu bättre och behålla vår position som en föredragen leverantör av plastvaror som erbjuder våra kunder stabilitet i dagens marknad. Anledningen till att vi valde Eitrium är deras autonoma affärsmodell där vi som förvärvade bolag får fortsätta vår verksamhet med bibehållen kultur och fokus på kundnöjdhet.” säger Thomas Eliasson, vd och grundare av Eliasson Plast.

Läs mer om respektive bolag www.eliassonplast.se samt www.eitrium.com.

 

För frågor, vänligen kontakta:

John Eriksson, investeringschef på Eitrium, john@eitrium.com, 076-118 44 33

Thomas Eliasson, vd för Eliasson Plast, thomas@eliassonplast.se, 070-825 54 3

Följande bilagor finns för nedladdning:
Eitrium förvärvar Eliasson Plast AB

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera