1515
Annons

Kallelse till årsstämma i knowit aktiebolag (publ)

Knowit Aktiebolag (publ) (”Bolaget”), org. nr 556391-0354, håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. 

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

FRÅGOR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan istället skickas i förväg med post till Bolaget på adress Knowit Aktiebolag, Box 3383, 103 68 Stockholm eller per e-post till info@knowit.se senast lördagen den 1 maj 2021. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast torsdagen den 6 maj 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Klarabergsgatan 60 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.knowit.se och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021,

dels                anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast onsdagen den 5 maj 2021, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.knowit.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Knowit Aktiebolag, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats www.knowit.se eller per e-post info@knowit.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justerare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
    1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
    3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 10. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 13. Beslut om bolagsordningsändring.
 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jon Risfelt, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Förslag till beslut avseende punkt 4

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jan Särlvik, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut avseende punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2020 fastställs till 7 kronor per aktie, sammanlagt 139 034 021 kronor, samt att avstämningsdag för utdelning ska vara fredagen den 14 maj 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 19 maj 2021.

Förslag till beslut avseende punkt 8

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-11

I valberedningen ingår Jon Risfelt, styrelsens ordförande och sammankallande, valberedningens ordförande Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, och Jan Särlvik, Nordea Fonder.  

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och ingen suppleant;

att styrelsearvoden ska utgå med 260 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 700 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 35 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 70 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 65 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 130 000 kronor;

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Jon Risfelt, Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson och Peder Ramel. Jon Risfelt föreslås omväljas till styrelsens ordförande; och

att omval sker av revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Förslag till beslut avseende punkten 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 800 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 800 000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna använda nyemitterade aktier vid förvärv av företag eller verksamhet. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkten 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i huvudsak enligt följande:

§ 1 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Bolagets firma är Knowit Aktiebolag (publ). Bolagets företagsnamn är Knowit Aktiebolag (publ).
§6 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.
§ 9 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före klockan 16:00. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före klockan 16:00. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.
§ 12 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§ 13 Ny punkt införs Föreslagen lydelse
Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.knowit.se, senast från och med tisdagen den 20 april 2020. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 19 862 003, varav Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

__________

Stockholm i april 2021

Knowit Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, vd och koncernchef, försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 12.40 CET.

Marie Björklund, CFO, 070-144 98 02, eller marie.bjorklund@knowit.se

Per Wallentin, CEO, 073 0746860, eller per.wallentin@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kallelse Knowit årsstämma 2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Aberdeen European Residential Opportunities Fund Q2 Report

Please find attached the Q2 report for the Aberdeen European Residential Opportunities Fund.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Aberdeen European Opp fund_Q2 2022_Bond version

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera