Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) genomför en publik emission för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter

Stockholm 2021-02-26 – Estea AB:s helägda dotterbolag och förvaltade alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Fonden” eller ”Bolaget”), genomför en publik emission av nya fondandelar (”Nya Fondandelar”) under Bolagets kapitalandelslån ISIN SE0013513801 (”Erbjudandet”) för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.

Fonden startades 2019 och är en alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i vård- och omsorgsboenden för äldreomsorg med väletablerade hyresgäster. Fonden förvaltas av Estea AB som har tillstånd sedan 2015 från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”).

Syftet med Erbjudandet är att via ett ökat investeringsutrymme ge Fonden en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. 

Erbjudandet i korthet

  • Under Erbjudandet emitteras Nya Fondandelar till ett värde om maximalt 103 MSEK, med möjlighet för Fonden att, beroende på efterfrågan, utöka Erbjudandet med ytterligare Nya Fondandelar till ett värde om 103 MSEK, totalt 206 MSEK.
  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige.
  • En investering enligt Erbjudandet ger en avkastning bestående av dels en fastställd kvartalsvis ränteutbetalning om 4 procent årligen och dels en vinstdelning motsvarande (i) 100 procent av Fondens resultat upp till sex procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta), samt (ii) 75 procent av Fondens resultat som överstiger sex procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta).
  • Erbjudandet föranleder prospekt. Fullständig information, villkor och anvisningar för Erbjudandet samt information om Bolagets verksamhet, framtidsutsikter och motiv finns tillgängliga i Bolagets prospekt. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen per 26 februari 2021. Prospektet publiceras på Estea AB:s och Avanza Bank AB:s (publ) (”Avanza”) hemsidor (www.estea.se och www.avanza.se).
  • Första dag för handel med fondandelarna på Nasdaq Stockholms obligationslista beräknas ske den 19 mars 2020.

”Vi har en expansiv förvärvsstrategi och har effektivt allokerat en betydande del av kapitalet från de nyligen genomförda emissionerna till flera attraktiva fastigheter. Vi har ett väldigt starkt momentum i transaktionsverksamheten. Genom att öppna för att ta in nytt kapital tar vi tillvara både de möjligheter vi ser i marknaden och det stora intresset vi möter för fonden.” säger Johan Eriksson, VD för Estea AB.

”Vi ser en stor styrka i segmentet varför vi ökar vår egen investering i fonden. Vi som ägare kommer teckna oss för ytterligare minst 10 mkr i emissionen vilket gör att vi tillsammans med Esteas styrelse och närstående kommer ha investerarat mer än 47 mkr i fonden. Självklart till samma kurs och villkor som övriga investerare.” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Om Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea Omsorgsfastigheter (publ) är en alternativ investeringsfond vars affärsmodell går ut på att äga företrädesvis samhällsfastigheter (inklusive projektfastigheter), såsom exempelvis vård- och omsorgsfastigheter, i Sverige samt förvalta, utveckla och slutligen avyttra fastigheterna. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter kännetecknas av helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal om 15 – 20 år och en marknadsefterfrågan med låg korrelation till konjunkturen. Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3-5 procent. Fonden äger idag tretton fastigheter. Fondens tillgångsvärde inklusive förvärvade, ej tillträdda fastigheter, uppgår till närmare 1 800 MSEK och den totala uthyrningsbara arean är nu närmare 52 000 kvm. Portföljens genomsnittliga hyresduration beräknad på de kommersiella lokalerna, uppgår nu till 8,4 år och Kontrakterade årshyror uppgår till knappt 91,5 MSEK inklusive avtalade hyrestillägg.

Marknaden för omsorgsfastigheter

Bolaget verkar inom ett segment som kännetecknas av stor och långsiktig efterfrågan från långsiktiga och stabila hyresgäster. Befolkningsmängden i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och tillväxten prognosticeras fortsatt vara hög. Andelen äldre i befolkningen ökar. Antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas vara 255 000 fler år 2029 jämfört med idag, en ökning på närmare 50 procent. Detta ställer stora krav på samhället, och en stor andel av Sveriges kommuner har brist på vård- och omsorgsboenden för att möta behovet. Enligt Boverket rapporterar 109 av Sveriges 290 kommuner att det råder brist på specialanpassade boenden för äldre. Dessutom uppger 76 av landets kommuner att behovet inte heller kommer att vara uppfyllt om fem år. År 2030 prognosticeras antalet personer över 80 år öka från dagens 530 000 till närmare 800 000 personer. Detta innebär att det fram till 2026 kommer att behöva byggas närmare 560 nya äldreboenden enligt Finansdepartementet.

Med ett ökat behov av äldreboenden i stora delar av Sverige tyder mycket på ett fortsatt stort intresse för samhällsfastighetsmarknaden i Sverige. I samband med ett ökat investeringsintresse och ett gap mellan utbud och efterfrågan inom segmentet, prognosticeras hyresutvecklingen vara fortsatt stark, direktavkastningskraven följa en fortsatt nedåtgående utveckling och tillväxten inom segmentet öka.

Estea AB

Estea AB är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea AB har tillstånd enligt LAIF och står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden, som är ett helägt dotterbolag till Estea AB, utgör en alternativ investeringsfond enligt LAIF.

Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB utvecklar och förädlar fastighetsportföljer. Estea AB tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsportföljer. Bland investerare i de fonder som Estea AB förvaltar finns kapitalförvaltare, institutioner, stiftelser och privata investerare.

Rådgivare

Avanza är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med Erbjudandet.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson Rydermark, VD Estea AB och Bolaget, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?