1515
Annons

Stayble Therapeutics företrädesemission övertecknad

Den 17 februari 2021 avslutades teckningstiden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 268 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Stayble tillförs därmed cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Stayble nu tillförs är tänkt att finansiera Bolagets verksamhet fram till slutförande och bearbetning av resultaten från Bolagets pågående fas 2b-studie samt ge Stayble möjlighet att initiera diskussioner med potentiella partners för att driva projektet vidare genom kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodkännande. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 22 februari 2021.

VD, Andreas Gerward kommenterar:
”Vi är mycket tacksamma för intresset som både nya och befintliga aktieägare har visat för vårt bolag och denna företrädesemission. Jag vill passa på att tacka både våra befintliga ägare för fortsatt förtroende och hälsa nya aktieägare välkomna ombord. Med det kapital vi nu tillförs ser vi fram emot att fortsätta leverera viktiga milstolpar kopplat till vår kliniska fas 2b-studie, bygga och vårda relationer med potentiella partners för att sedan inleda mer djupgående partnerskapsdiskussioner närmre fas 2b-studiens slut under 2022".

Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen omfattade högst 6 923 462 aktier, varav 6 766 388 aktier, motsvarande cirka 98 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 11 804 159 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 170 procent av företrädesemissionen. Totalt har 18 570 547 aktier, motsvarande cirka 268 procent av företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Genom företrädesemissionen tillförs Stayble cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,3 MSEK (varav cirka 1,5 MSEK är hänförligt till ersättning för garantiåtaganden).

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. De som tilldelats aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 22 februari 2021. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 923 462 aktier, från
6 923 462 aktier till 13 846 924 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att öka med 900 050,06 SEK, från 900 050,06 SEK till 1 800 100,12 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till 50 procent.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.

Rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om företrädesemissionen
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.seFör ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se
+46 730 808 397

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl. 10.30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I THE FULLY ARCADE AB (PUBL)

Aktieägarna i The Fully Arcade AB (publ), org.nr 559345-7855, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 oktober 2022 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Södra Larmgatan 14 i Göteborg.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska senast den 5 oktober 2022 vara införd i den  förda aktieboken. Aktieägare bör även senast den 7 oktober 2022 anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan skickas per post till Bolaget på adressen Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg, per e-post till hanna.karlsson@fullystudios.se eller ske per telefon på numret 0723-003963. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska i samband med bolagsstämman visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 5 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämma lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 
Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
  1. Röstlängdens upprättande och godkännande

  1. Val av en eller två justeringsmän
  1. Dagordningens godkännande
  1. Stämmans sammankallande
  1. Beslut om nyemission enligt styrelsens förslag till beslut om kontantemission

  1. Avslutning

 

Göteborg i September 2022

The Fully Arcade AB (publ)

Styrelsen

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kallelse till bolagsstämma

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera