1515
Annons

WNTResearch AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för januari-december 2020

Väsentliga händelser fjärde kvartalet

 • Anders Rabbe tillträdde som ny tfVD
 • Per-Ola Forsberg lämnade uppdraget som CFO
 • Anders Tidfors tillträdde som ny CFO
 • Till följd av Covid-19 har rekrytering av patienter i NeoFox-studien försvårats väsentligt. Bolaget har därför anpassat nivån av studieaktiviteter och kostnadskostym primärt fram till juni 2021.

Väsentliga händelser helåret 2020

 • Styrelseledamoten Sten Trolle avliden
 • Ungerska myndigheten godkände start av NeoFox-studien på 12 kliniker i Ungern men till följd av Covid-19 pausades rekryteringen av patienter i Spanien och Ungern senare under kvartalet, i enlighet med de spanska och ungerska hälsovårdsmyndigheternas direktiv
 • Företrädesemission av units som godkändes av extra bolagsstämma den 15 april 2020 tecknades till totalt 128,4 procent och bolaget tillfördes cirka 38,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 10 MSEK före emissionskostnader efter utnyttjandeperioden 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021.
 • NeoFox-studien återstartades i Ungern i samråd med Bolagets CRO, SMS/Cato. Den spanska delen av NeoFox-studien bedömdes kunna återupptas i september, beroende på Covid-19
 • Positivt utlåtande från europeiska patentmyndigheten (EPO) rörande nytt pattent som täcker tillverkning av Foxy-5
 • VD Peter Morsing meddelades avgå efter årsskiftet
 • Analys av ctDNA flyttades fram på de spanska klinikerna pga Covid-19

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Den 5 februari 2021 annonserar WntResearch avsikten att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 55 MSEK till samma villkor (teckningskurs per aktie) som befintliga teckningsoptioner av serie 2020/2021. Därtill kan styrelsen i Bolaget komma att genomföra en övertilldelningsemission om cirka 5 MSEK övertilldelningsemissionen om företrädesmissionen övertecknas. Övertilldelningsemissionen avses att riktas mot strategiska och professionella investerare. Teckningsoptionerna kan maximalt inbringa upp till cirka 82-90 MSEK beroende på övertilldelningsoptionens utnyttjande.
Nyckeltal 2020 2019 2020 2019
KSEK okt-dec okt-dec Helår Helår
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -6 125 -7 975 -21 558 -25 082
Rörelseresultat -6 125 -7 975 -21 558 -25 082
Periodens resultat -6 128 -7 975 -21 561 -25 082
Eget kapital 25 479 15 385 25 479 15 385
Balansomslutning 28 969 20 356 28 969 20 356

VD-kommentar

Fokusera på vår huvudläkemedelskandidat Foxy-5
Foxy-5 är en unik läkemedelskandidat som kan möta ett stort medicinskt behov i att motverka metastaser. Jag avser därför att fokusera på vår huvudkandidat Foxy-5, att effektivt fullfölja NeoFox-studien, bredda patentportföljen och samtidigt fördjupa vår affärsutveckling. Vi har nu även tagit ett stort steg mot att säkra nödvändig finansiering för att driva bolagets kärnverksamhet fram till sommaren 2023

Sedan jag tillträdde som tfVD den 15 oktober har jag prioriterat att få grepp om nuläget, var bolagets projekt befinner sig, hur tidplaner ser ut samt vilken effekt coronapandemin haft och har på vår fas II-studie, NeoFox. Framför allt fokuserar jag nu på hur vi kan vidareutveckla bolaget och på bästa sätt ta vara på vår viktigaste tillgång – Foxy-5.

Foxy-5 har stor potential att förbättra cancerbehandling
Huvudanledningen till att jag tagit an VD-rollen är vår huvudläkemedelskandidat Foxy-5 och den entusiasm som förmedlas från läkare involverade i den pågående NeoFox-studien. Foxy-5 är en unik läkemedelskandidat som hämmar cellmigrering och invasion av cancer, dvs som förebygger risken för metastasering från primärtumörer. Kan Foxy-5:s effekt kliniskt påvisas utifrån de uppsatta effektmålen kan denna behandlingsform fylla de stora medicinska behoven när det gäller att förebygga och minska cancerdödligheten som främst beror på att cancern sprider sig (metastaserar) till andra delar av kroppen. Vår kliniska prövning med NeoFox genomförs på patienter med koloncancer. VI har också prekliniska data kring Foxy-5 som indikerar att behandling med Foxy-5 skulle kunna förebygga spridning av cancer i andra canceindikationer, något som potentiellt skulle gagna ett stort antal drabbade patienter.

2020 präglat av Covid-19
2020 har varit ett händelserikt år på flera plan. Bland större händelser kan märkas; Sten Trolle, en av grundarna som haft stort inflytande på utveckling av Foxy-5, gick beklagligt bort i början året. En övertecknad företrädesemission som genomfördes under våren tillförde bolaget 38 MSEK (före emissionskostnader) trots att den genomfördes mitt i pandemins epicentrum. Europeiska patentmyndigheten (EPO) gav ett positivt utlåtande rörande nytt tillverkningspatent av Foxy-5. Vår nu pågående fas II-studie NeoFox med Foxy-5 på patienter med koloncancer undgick inte heller effekterna av coronapandemin. Medverkande sjukhus i framför allt Spanien men även i Ungern har varit tvungna att omprioritera sina resurser vilket drabbat patientrekryteringen till studien. Vidare har patienter på grund av restriktioner och rekommendationer haft mycket svårt att följa behandlings- och provtagningsschema varpå bolaget under året varit tvunget att minska aktiviteter i studien från tid till annan. Trotts detta har det inkluderats över 60 patienter i studien och under vissa perioder under hösten var rekryteringstakten god. Sedan december har vi som kommunicerat åter dragit ner på aktiviteter i studien för att anpassa verksamheteten efter rådande omständigheter och för att även minska på kostnadskostymen i en situation där vi inte förväntas kunna inkludera patienter i studien enligt plan.

Ytterligare finansiering
Totalt bedöms coronapandemin ha försenat tidsplanen för studien med ca 18 månader innan studien kan återgå till planerad verksamhet. Detta innebär även att bolaget har ett utökat kapitalbehov om cirka 45 MSEK för att kunna genomföra studien, fördelat på cirka 25 MSEK på studierelaterade kostnader, 10 MSEK för tillverkning av nytt studieläkemedel (hållbarheten har gått ut på befintligt lager) samt cirka 10 MSEK för overhead kostnader att driva bolaget. Behovet baseras på att ha inkluderat upp till 180 patienter fram till december 2022 samt ytterligare bolagsdrift och studie fram till sommaren 2023.

I ljuset av ovan så är det väldigt inspirerande att bolaget, enligt pressrelease från fredag den 5 februari, avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner om cirka 55 MSEK för att finansiera det utökade kapitalbehovet om 45 MSEK. Vi är mycket nöjda med det stora intresset för WntResearchs utveckling av Foxy-5 vilket varit en förutsättning för att ingå förbindelser med investerare och säkerställa genomförandet av en företrädesemisson. Emissionslikvid från den planerade företrädesemissionen ger WntResearch de finansiella resurser som krävs för att genomföra NeoFox-studien till en första utläsning av effektdata och även säkerställa att vi kan fortsätta utvecklingen av Foxy-5 i enlighet med vår affärsplan och strategi.

Fokus på Foxy-5
Jag har nu tillsammans med styrelsen satt upp ett antal åtgärder och prioriteringar för att ta bolaget vidare.

Bolagets forsknings- och utvecklingsprogram kommer framgent att helt fokusera på fas II-studien NeoFox för att maximera kunskap och information om Foxy-5 vid behandling av patienter med koloncancer. Detta innebär att vi nedprioriterar fortsatt forskning och utveckling för bolagets andra läkemedelskandidat Box-5.

Vi planerar vi nu för att återgå till full studieverksamhet och optimera patientrekryteringen till NeoFox på våra 28 kliniker i Spanien och Ungern. Återstarten beräknas ske till sommaren och fram till dess kommer vi även att ha förädlat studieprotokollet för att maximera informationsinhämtning och optimera inklusion av patienter.

Mot denna bakgrund bedömer vi att i december 2022 ha tillräckliga data för att kunna göra en interimanalys, dvs en analys av data som genomförs innan datainsamlingen från studien har slutförts, när minst sex månader efter operation har passerats för 120 patienter med uppföljning av ctDNA. Utöver att få fram indikativa data på potentialen för Foxy-5 att förebygga sjukdomsåterfall, kommer även interimanalysen ge oss information kring hur många patienter som behöver inkluderas totalt för att kunna nå den primära målsättningen med studien.

Parallellt med den kliniska utvecklingen förtsätter vi validering och uppskalning av den nya tillverkningsmetoden för produktion av den aktiva substansen (API) i Foxy-5 och för att på sikt kunna tillverka färdigt läkemedel (drug product) med kostnadseffektiv storskalighet samt att kunna stärka och förlänga patentskyddet för Foxy-5.

Vår ambition är även att fortsätta preklinisk utvecklingen av Foxy-5 för att utforska dosfrekvens och alternativa administreringssätt.

För att kunna intensifiera bolagets sökning efter en partner och därigenom trygga resurser och kompetenser för den fortsatta utvecklingen av Foxy-5 behöver vi även prioritera fortsatt affärsutveckling. Primärt innefattar det att bygga vidare på en klinisk utvecklingsplan som kan leda till ett marknadsgodkännande för Foxy-5. I denna process kommer utvecklingsplanen även att behöva stämmas av med regulatoriska myndigheter, behandlande läkare/KOL (Key Opinion Leaders) och kommersiella intressenter för att fösrankra närvaron av Foxy-5 i en framtida behandlings-regim.

Genom att vi nu tagit ett stort steg att säkra nödvändig finansiering för att driva bolagets kärnverksamhet fram till sommaren 2023 har vi även tagit ett stort steg mot att i framtiden potentiellt hjälpa hundratusentals patienter till en förbättrade cancerbehandling.

Anders Rabbe, tf verkställande direktör

För vidare upplysningar:
Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com


Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021.

Om WntResearch
WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser.

Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie NeoFox på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten (PDF)
Pressmeddelande (PDF)


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Ports GroupAnnons

Experten: Skydda ditt varumärke – och bolagets värde

Varumärket är ett företags hjärta och kan stå för så mycket som 80 procent av bolagets värde. Ett starkt varumärke skapar relation, sätter företaget på kartan och skapar förutsättningar för att lyckas. Att skydda sitt varumärke är av dessa anledningar helt affärskritiskt.

En global marknad och ökad digitalisering bidrar ständigt till nya sätt för bedragare att göra varumärkesintrång och lura konsumenter. Alla bolag, såväl små som stora, riskerar att drabbas eftersom antalet dataintrång med största sannolikhet kommer fortsätta att öka. 

Företagets rykte och värde ligger i riskzon

Med ett genomtänkt varumärkesskydd säkerställer bolag den exklusiva ensamrätten. Det innebär att det är olagligt för andra aktörer att använda varumärket eller göra en allt för lik variant för sina egna varor och tjänster. 

– Trots alla uppenbara anledningar att skydda sina varumärken, så som rykte och bolagsvärde, är skydden förvånansvärt ofta eftersatta, säger Per Ahlström senior advisor på Ports Group som är experter på varumärkesskydd, domänhantering och webbsäkerhet.

Kunskapen kring hur bolag på bästa sätt bör skydda sina immateriella tillgångar är generellt sätt låg. Det här är oroväckande då det gör det enkelt för bedragarna att sabotera. För att ett varumärkesskydd ska vara bra, kräver det att bolagen arbetar proaktivt med såväl uppsättning av skydd, som en omfattande bevakning.

Många delar i varumärkesskyddet

För att få ett heltäckande skydd, krävs förutom själva varumärkesregistreringarna att man har en strategi kring sina domännamn och webbsäkerhet. Det här är ett arbete som kräver tid, resurser och rätt kompetens.

– Man behöver tänka på alla sidor av sitt varumärke. För att bygga ett starkt varumärkesskydd behövs flera delar. Bland annat domänhantering där företagets domäner samlas, förnyas och bevakas för största säkerhet. Webbsäkerhet är en annan viktig del för att skydda sig mot kostsamma cyberattacker, säger Per Ahlström.

Det är viktigt att vara proaktiv i sitt varumärkesskydd. Genom omvärldsbevakning och ett bra systemstöd kan företag hålla kolla på sina konkurrenter och över varumärkesregistreringar som ligger nära deras område. Domänbevakningar ger information om domäner som blivit lediga eller om någon sökt varumärkesskydd för någon närliggande produkt.

Helhetslösning ger trygghet

Bolag tenderar att ha hanteringen, förvaltningen och bevakningen av sina varumärken och domännamn utspridda. Men fler börjar se fördelen att samla dem med hjälp av en partner.

– Mitt jobb är att hjälpa bolag att se helheten i sitt varumärkesskydd och upptäcka vilka svagheter som finns. Jag arbetar fram en skräddarsydd paketlösning där mina kunder får ett aktuellt och uppdaterat skydd som håller över tid, förklarar Per Ahlström.

Om Ports Group:

I en global och digital värld krävs en samlad varumärkesstrategi. Ports Group skyddar och bevakar allt som rör ditt varumärke. 

Ditt varumärke må vara registrerat men är det tillräckligt skyddat mot intrång? Låt oss göra en gratis analys av ert varumärkesskydd och identifiera de brister som finns.

 

Mer från Ports Group

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ports Group och ej en artikel av Dagens industri

Positivt utfall i utvärdering av Epiprotect i Saudiarabien

National Unified Procurement Company (NUPCO) i Saudiarabien har färdigställt en utvärdering av Epiprotect vid 5 stora sjukhus. Utvärderingen som är en del i processen att upphandla Epiprotect i landet gav ett positivt utfall vilket nu är rapporterat till NUPCO som väntas ge en inköpskod för produkten. Inköpskoden som förväntas att registreras inom 2 månader möjliggör beställningar via det nationella inköpsorganet som förser merparten av den saudiska sjukvårdsmarknaden bestående av över 500 sjukhus med förbrukningsvaror.

 

De 5 sjukhus som deltog i utvärderingen uppskattar deras initiala behov till ca 1500 Epiprotect per månad vilket motsvarar ca 12,6 MSEK per år. Denna förbrukning avser främst behandling av ytliga brännskador och förväntas öka successivt i takt med att fler och fler sjukhus börjar använda produkten. Sjukvårdsinrättningarna som utvärderat Epiprotect är mycket positiva till produkten och har uttryckt sin avsikt att genomföra inköp så snart inköpskoden är genererad.

 

”Vi har den senaste tiden fördjupat vårt samarbete med vår saudiska distributör bland annat genom förstärkning av säljare och utbildare från vårt mellanösternkontor. Detta har säkerställt det positiva utfallet i utvärderingen och har samtidigt givit en kompetensökning hos våra kunder. Vi har sett att dessa utbildningstillfällen har resulterat i större beställningar och snabbare användning. De nivåer av beställningar som kunderna uttrycker att det finns behov av på kort sikt ser vi som en bra början, men den saudiska marknadens potential är otroligt mycket större. ” Säger Bolagets COO Mårten Skog.

 


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-28 16:32 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.seCertified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera