Annons

Signatur Fastigheter AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2020

Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2020 ökade med 15%, driftnettot ökade med 21% och totalresultatet ökade med 71%. 

Perioden i korthet

Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.

April – juni 2020

 • Intäkterna ökade med 19 procent till 10,1 Mkr (8,5)

 • Driftnetto uppgick till 7,1 Mkr (6,4) vilket är en ökning med 11 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,7 Mkr (2,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 14,5 Mkr (8,3) och resultatet per aktie uppgick till 0,72 kr (0,47).  
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 12,2 Mkr (8,9) varav 8,9 avser realiserade värdeförändringar.

Januari – juni 2020

 • Intäkterna ökade med 15 procent till 19,9 Mkr (17,2)

 • Driftnetto uppgick till 13,0 Mkr (10,7) vilket är en ökning med 21 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,5 Mkr (1,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 13,3 Mkr (7,8) och resultatet per aktie uppgick till 0,66 kr (0,43).
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 13,8 Mkr (8,3) varav 8,9 avser realiserade värdeförändringar.
 • Substansvärdet (EPRA NAV) uppgår till 17,57 (16,39) kr per aktie

Nyckeltal

2020

2019 2020 2019 2019
KONCERNEN APRIL-JUNI APRIL-JUNI JAN-JUNI JAN-JUNI JAN-DEC
Intäkter (Mkr) 10,1 8,5 19,9 17,2 34,9
Driftnetto (Mkr) 7,1 4,3 13,0 10,7 23,3
Förvaltningsresultat exkl jämförelsestörande poster (Mkr) 0,7 2,0 0,5 1,3 2,7
Periodens totalresultat (Mkr) 14,50 8,3 13,3 7,8 24,4
Resultat per aktie (kr) 0,72 0,47 0,66 0,43 1,34
Substansvärde (kr/aktie) 17,57 16,39 17,57 16,39 16,92
Fastighetsvärde (Mkr) 809,3 620,8 809,3 620,8 757,3
Belåningsgrad (%) 62,7 58,7 62,7 58,7 56,8
Soliditet (%) 34,8 38,3 34,8 38,3 37,0

Väsentliga händelser andra kvartalet

 • I april tillträddes fastigheten Malmö Ankan 2

 • Under kvartalet förvärvades och tillträddes sju bostadsfastigheter i Trelleborg
 • I juni avyttrades fastigheten Stockholm Vallhunden 7 till Bostadsrättsföreningen Vallhunden i Rågsved och 20 lägenheter, av Koncernens 40, såldes

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har Koncernen avyttrat resterande 20 lägenheter
  i Bostadsrättsföreningen i Rågsved

VD har ordet

Signatur Fastigheter har levererat bra under andra kvartalet. Trots svåra omvärldsfaktorer till följd av Covid-19 har vi förvärvat åtta bostadsfastigheter i Malmö och Trelleborg, samt avyttrat en fastighet i Stockholm till en bostadsrättsförening med bra resultat.

Vår verksamhet har under kvartalet genererat att positivt resultat om 14,5 Mkr efter skatt vilket är 75 procent högre än motsvarande period förra året. Vårt substansvärde stärks därmed och uppgår till 17,57 kr per aktie.

Driftnettot uppgick till 7,1 Mkr vilket är något bättre än förra året, däremot är förvaltningsresultatet sämre än föregående år. Detta beror främst på att vi medvetet låtit 40 lägenheter förbli vakanta i väntan på en försäljning till en bostadsrättsförening. Av dessa lägenheter såldes 20 stycken vid föreningens tillträde i början av juni och resterande 20 har sålts under juli och augusti med snittpris på 51 000 kr per kvadratmeter inklusive föreningslån.

Signatur Fastigheters fastighetsbestånd består till 90% av hyresbostäder och samhällsfastigheter. Säkra tillgångar i dessa osäkra tider. När andra fastighetstillgångar än bostäder upplevt negativa värdeförändringar skapar vi värde, 12,2 Mkr under kvartalet. Av detta avser dessutom övervägande delen, 8,9 Mkr, realiserade värdeförändringar. Det visar på vår motståndskraft i kriser och förmåga att göra attraktiva affärer även i utmanande tider.

Transaktionstempot är lägre på grund av Covid-19 men vi har ändå levererat ett fint kvartal samt har en stor potential i vårt bestånd. Inte minst genom de ca 20 000 kvadratmeter BTA som nu är inlämnade för detaljplanearbeten i Stockholm och Malmö.

Vi arbetar vidare med att utveckla bostäder och samhällsfastigheter samt förvärva kassaflöden med utvecklingspotential. Bostäder och samhällsfastigheter erbjuder fortfarande både trygghet och möjlighet i en väl avvägd kombination.

Välkommen att vara med på resan.

Dan Astrén
Verkställande Direktör

”Vi är stolta över att kunna prestera goda resultat och stabil tillväxt i dessa turbulenta tider. Vi ökar vårt driftnetto samtidigt som vi både lyckas sälja på höga nivåer och förvärva bra fastigheter, detta stärker vår position och ger oss luft i seglet framöver.”, säger Dan Astrén

 
 

Delårsrapporten finns att ladda ner på www.signaturfastigheter.se samt är bifogad detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00
astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 505 65 172, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Signatur Fastigheter delårsrapport jan-juni 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från RiksbyggenAnnons

Så kan din bostadsrättsförening spara pengar på solceller

På husen i Hisings Kärra växer en av landets största solcellsanläggningar på en bostadsrättsförening fram. Föreningens fastigheter har 13 500 kvadratmeter takyta som till stor del får solpaneler vilket kommer ge en framtida besparing i både pengar och miljö.

 

– Vi kommer kunna producera 30 procent av vår totala energiförbrukning och vi är en stor förening som förbrukar mycket. Det kommer att bli ekonomiska fördelar för föreningen på sikt, säger Mikael Johansson, ordförande i Brf Göteborgshus 38.

Så jobbar Riksbyggen med fastighetsförvaltning 

Bostadsrättsföreningen i norra Göteborg består av 431 hushåll i 16 huskroppar. När de började diskutera åtgärder för att kunna minska sin miljöpåverkan och satsa på förnybar energi funderade de först på vindkraft. Men så snart de insåg de gynnsamma förutsättningarna för solenergi blev det ett självklart val och tillsammans med Riksbyggen inleddes projektet.

Stort engagemang 

Husen, som är byggda i mitten av 70-talet, behövde dessutom nya tak och i samband med renoveringen ska 2600 solcellspaneler installeras. 

– Medlemmarna är väldigt positiva och vi har varit väldigt noga med att informera om vad de kommer att få ut av det. Det är viktigt för att de ska känna sig delaktiga. Vi har inte haft någon stämma tidigare som har varit så enhällig. Det var ett rungande ja i lokalen. Det känns väldigt positivt och roligt, berättar Mikael Johansson.

Byggnationen påbörjades i januari och till sommaren 2021 beräknas hela installationen kunna vara i drift. Totalt ska anläggningen kunna producera 700 000 kWh vilket är ungefär en tredjedel av deras totala förbrukning på 2,2 miljoner kWh per år. Elen som produceras kommer sedan gå direkt in i förbrukningen och överskottet kommer att säljas tillbaka ut på nätet. 

– Eftersom batterier fortfarande är ganska dyra i dagsläget är rekommendationen att dimensionera anläggningen så att man inte har så mycket överskott sommartid då elproduktionen är som högst. Då får man bäst ekonomi i investeringen, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.
Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Stora vinster

För Riksbyggen är det ett viktigt uppdrag att hjälpa bostadsrättsföreningarna att underhålla och utveckla sina fastigheter och samtidigt bli mer hållbara. Att satsa på solenergi är en viktig del i det arbetet och paneler finns med i planeringen av all nyproduktion där förutsättningarna tillåter. Att installera solcellsanläggningar i befintliga fastigheter, som i det här fallet, har också ökat de senaste åren. Även om du bor i en mindre förening finns det bra ekonomi i en investering.

– Det finns två argument som väger olika tungt för olika människor. Många gör det av miljöskäl. Man vill bidra och göra något konkret. Sedan är det många som gör det av ekonomiska skäl. Det är win-win när vi kan göra saker för miljön som också är ekonomiskt fördelaktiga, säger Mari-Louise Persson.

Utvecklingen av tekniken går snabbt framåt och samtidigt går priset på solceller ner. Intresset är rekordstort och många tror att det kommer bli ännu billigare i framtiden. 

– Man brukar räkna med en avkastning på cirka sex procent för solceller. Och det är en ganska bra investering. Särskilt om man redan har pengarna på banken och inte behöver ta ett lån. Då är det kanske till och med bättre att satsa på solcellerna än att låta pengarna sitta på banken.

Brf Göteborgshus 38 fick dessutom ett investeringsstöd på 30 procent av kostnaderna från Länsstyrelsen.

I samband med solcellsanläggningen finns redan planer för nya hållbarhetsprojekt. 

– Vi kommer att utveckla våra laddplatser för elbilar. Efterfrågan på det ökar och det passar perfekt eftersom vi kommer kunna erbjuda nya möjligheter i och med solcellerna, säger Mikael Johansson.

Så arbetar Riksbyggen med kostnadseffektiva och hållbara renoveringar 

Energistrategens bästa tips – det här ska du tänka på om du vill installera solceller på din Brf

# Slå ihop installationen med en renovering 

Du ska aldrig sätta solceller på ett tak som ska renoveras inom de närmsta åren. Men att genomföra en solcellsinstallation samtidigt som du ska renovera taken är smart. Då har du redan byggställningar på plats och det blir enklare att driva ett projekt än två. Har du redan ett bra tak kan du bara sätta på solceller.

# Anpassa storleken efter föreningen

Tekniken går snabbt framåt, men än så länge är batterier som lagrar energi dyra. Därför är rekommendationen att dimensionera anläggningen så att du inte har så mycket överskott sommartid då produktionen är som störst. Då får du bäst ekonomi i anläggningen. I snitt använder en lägenhet cirka 2000 kWh per år.

# Sätt en tidsplan 

Det som tar längst tid när det kommer till solcellsinstallationer är ofta att komma fram till beslutet. Därför är det viktigt att räkna in tid för förstudier och stämma i planeringen. 

Var också noga med att informera medlemmarna i föreningen så att alla vet vad det innebär. 

Att lägga på själva solcellerna går egentligen ganska snabbt. 

# Energioptimera dina byggnader

Gör man det här av hållbarhetsskäl är det klokt att göra en helhetskoll på sina byggnader och sammanställa en övergripande energiplan. Om du lägger in energiåtgärder i underhållsplanen ser du på nödvändiga renoveringar ur ett energiperspektiv. När du optimerar byggnaden så kommer elförbrukningen i slutändan bli mindre och du kommer också kunna använda en större del av den el som du producerar. 

# Smarta system gör dig energieffektiv och medveten

Med ett smart system kan du hålla koll på när och hur mycket el du producerar. Ökad medvetenhet kan också göra att du använder elen effektivare. Vet du hur mycket du producerar på dagen så kanske du vill anpassa dig och använda elen smartare. Du kör kanske diskmaskinen när solen skiner i stället för på kvällen.

 

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?