1515

Delårsrapport Binero Group AB (publ)   januari – juni 2020

Kvartalet april – juni 2020

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,8 Mkr (8,5)
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,2 Mkr (-9,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 Mkr (-9,5)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -6,7 Mkr (-9,7)
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 kr (-0,49)
 • Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent

 

Delårsperioden januari – juni 2020

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (16,4)
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -11,7 Mkr (-16,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 Mkr (-7,1)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -12,3 Mkr (-18,2)
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 kr (-0,91)
 • Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent

VD kommentar

Stabil försäljning i en turbulent tid
Första halvåret 2020 har präglats av den pågående pandemin, med ekonomisk osäkerhet och ett svårbedömt affärsklimat som följd. Binero har dock klarat sig förhållandevis bra under kvartalet. Försäljningen ökade med 39 procent till 11,8 (8,5) Mkr. Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,5 Mkr (0,0) för kvartalet. Tillväxten mellan kvartal ett och kvartal två uppgick till 0,5 Mkr (0,5). Kundstocken, med drygt 500 kunder, har avtalade årliga intäkter till ett värde på 38,9 Mkr (29,5) vid utgången av kvartalet, en ökning med 32 procent.

Vi har påbörjat en kompetensväxling i försäljnings- och marknadsorganisationen och kommer under hösten att ha ett delvis nytt team på plats. Binero rustas för ytterligare sälj- och marknadsföringsinsatser under året vilka stegvis även delvis implementerats under det andra kvartalet. Inom produktutveckling har vi fortsatt att utveckla funktionaliteten i våra tekniska plattformar, baserat på efterfrågan från kunder och marknaden

Förändringsarbetet kommer att fortgå under året och utgöra en bra plattform för fortsatt tillväxt. Fokus ligger på att etablera varumärket Binero på marknaden för molntjänster, genom en stark digital närvaro och guidning i hela kundresan. Vi ser att Bineros svenska molntjänster möter marknadens behov sprungna ur en ökad digitaliseringstakt, i kombination med frågor kring datasäkerhet, dataintegritet och digitaliseringens klimatpåverkan. Att vi levererar tjänsterna från vårt eget datacenter, som är ett av världens mest klimatsmarta, är vi väldigt stolta över.

Transformation till nya Binero påverkar resultatet

Arbetet fortlöper med att förbereda bolaget för den tillväxt som den nya planen innehåller, såväl bemannings- som kostnadsmässigt. Rörelseresultatet, EBIT, för det andra kvartalet uppgick till -6,2 Mkr (-9,1) och belastades med kostnader för den pågående transformationen.  EBITDA-resultatet för samma period uppgick till -3,6 Mkr (-5,0), en förbättring med 1,4 Mkr. Personalkostnaderna har i samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 0,6 Mkr under andra kvartalet. Denna ökade kostnad beräknas uppgå till totalt 2,4 Mkr för 2020 och kostnadsförs samt betalas ut löpande under året. Övriga externa kostnader har belastats med konsultkostnader i samband med kompetensväxling i organisationen, samt kostnader för ökade marknadsförings-aktiviteter jämfört med första kvartalet 2020, då marknadsföringsinsatserna hölls åtstramade.

Först i världen med klimatcertifiering
Den 9 juli meddelades att Sveriges Regering beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi vilken pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste takten på omställningen öka. Dessutom går digitaliseringen av Sverige och världen på högvarv, starkt driven av Covid 19-pandemin. Detta kräver en snabb utbyggnad av länders IT-infrastruktur.

Det sätter strålkastarljuset på den miljöpåverkan som datacenteraktörer står för. Enligt en rapport från Yale Environment 360 stod världens datacenter redan 2018 för ett utsläpp av växthusgaser i paritet med hela flygindustrin – och datacenters klimatpåverkan fortsätter att växa i takt med att datalagring och dataanvändning ökar. Klimatsmart IT-infrastruktur för vårt allt mer digitala samhälle är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen. Det är därför viktigt att svenska företag och myndigheter erbjuds moderna och hållbara molntjänster.

Vi är därför stolta över att vårt datacenter DCs01 utanför Vallentuna, norr om Stockholm, som första anläggning i världen nu belönats med en världsunik certifiering. Den globala miljömärkningen Fossil Free Data ges till Binero då vi möter strikta krav på energieffektivitet, låga koldioxidutsläpp och för att vi använder 100 % förnybar el till driften av vårt datacenter.

2020 – ett år som inget annat

Ingen hade kunnat förutspå att vi under 2020 skulle uppleva en pandemi som ger verkningar i alla delar av samhället och med en ekonomisk osäkerhet som följd. Att Privacy Shield, se info nedan, skulle komma att ogiltigförklaras var mer väntat. Det blir en utmanande tid för de många svenska företag och myndigheter som idag är beroende av amerikanska aktörer för IT-stöd för datadrift och molntjänster att säkerställa efterlevnad av lagar kopplade till personuppgiftshantering och val av infrastrukturleverantörer. Alla EU-medborgare har en i EU-stadgan fastslagen rätt till skydd för sitt privatliv och sina personuppgifter. EU-domstolens dom behandlar många frågor men den grundläggande frågan kan sägas vara: respekteras denna fundamentala rättighet när personuppgifter överförs till USA? Varje personuppgiftsansvarig måste göra sin egen bedömning, utifrån sina egna överföringar och sina egna syften. Nu är det därför kanske värt att tänka efter en andra gång om det verkligen är värt att använda en tjänst där du riskerar att bryta mot europeisk lagstiftning genom att  föra över data till USA. Det finns redan idag aktörer, som till exempel Binero, som utgör ett mycket bra alternativ och komplement till amerikanskt IT-drift och molntjänster och som redan följer och värnar europiska lagar.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vårt löfte blir att så mycket vi kan, bidra till att hjälpa Sverige med molntjänster som är integritetssäkra och hållbara.

Stockholm i augusti 2020

Charlotte Darth, VD Binero Group

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Charlotte Darth

tel: +46(08)511 60 00

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08.00CET. 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SalesforceAnnons

”Techbolagen visar vägen för tillverkningsindustrin”

Tillverkningsindustrin rymmer stora skillnader i fråga om digitaliseringsgrad, visar en ny rapport som avslöjar vad som kännetecknar vinnarna post-covid. ”Ser en tydlig klyfta”.

Pandemin har tvingat nio av tio tillverkningsföretag att ställa om radikalt och ta fram en ny strategi för att lyckas framöver. En ny studie som Salesforce genomfört globalt bland 750 beslutsfattare visar på stora skillnader inom teknikutveckling och digitalisering. Vissa lyckas bättre än andra. De företag som anser sig ha kommit längst har det gemensamt att de satsar på ökad tjänstefiering, flyttar verksamheter till molnet och anammar nya sätt att interagera med sina kunder. 

Ladda ned Trends in Manufacturing 

De som släpar efter riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken när samhällen gradvis öppnar upp igen, varnar experter.

– Vi ser en tydlig klyfta mellan de tillverkningsföretag som framtidssäkrat sin verksamhet och de som fortfarande kämpar med att förhålla sig till turbulenta marknader och hastigt skiftande förväntningar hos medarbetare, partners och kunder. Fler tillverkningsföretag borde låta sig inspireras av framgångsrika techföretag på områden som flytt till molnet, ökad automatisering och att skapa digitala kundupplevelser. Allt det ökar förutsättningarna att lyckas post-covid, säger Cindy Bolt, ansvarig för industriföretag vid Salesforce.

Rapporten visar entydigt att de förändringar som pandemin medfört är här för att stanna. Det gäller framför allt inom försäljning och kundservice, menar närmare sex av tio tillfrågade. Många pekar på att möjligheten att göra träffsäkra prognoser på snabbrörliga marknader hindras av bristande transparens och begränsad tillgång till data, men även av silotänkande. Hela åtta av tio menar att det är svårt att utvinna den data man verkligen skulle ha nytta av ur föråldrade legacy-system.

Bättre prognoser

De enskilt viktigaste prioriteringarna för de kommande två åren är enligt nio av tio svarande ökad processeffektivitet och förbättrade efterfrågeprognoser med hjälp av digitala redskap. Över hälften av ser migration av planeringsprocesser till molnet som en kritisk framgångsfaktor. De chefer som säger sig vara ”mycket väl förberedda” för framtiden har redan flyttat till molnet. 

Ökad tjänstefiering för att diversifiera och säkra sina intäkter från flera källor är den strategi som flertalet (86%) av de företag som ser sig som framtidssäkrade satsar på. Det handlar om att paketera produkt, support, mjukvara och kringtjänster i ett gemensamt erbjudande och en ny affärsmodell.

Den digitala klyftan av idag går mellan tillverkningsföretag som anser sig vara redo för framtiden och de som inte är det. De som anser sig vara bättre rustade har system och teknologi på plats för att hantera kommande år, konstaterar Salesforces Sverigechef Dan Bjurman:

– De svenska företag som redan var mer digitaliserade, eller som lyckades göra denna omställning fort, har stått emot pandemins effekter bättre och i vissa fall även lyckats bättre än förut. Användningen av kunddata i beslutsprocessen samt digitala verktyg för att hantera kundkontakten och den hemmajobbande personalen har haft en tydlig positiv effekt och belyser hur viktigt det är att ha en modern, digitaliserad verksamhet som fattar beslut baserat på data, samt att det är otroligt viktigt att vara flexibel och anpassningsbar.

Ta del av Salesforce senaste rapport Trends in Manufacturing eller läs mer om Manufacturing Cloud här. 

Är du intresserad av mer inom Salesforce Manufacturing, besök: 

IDC Report: Benefits of a Collaborative S&OP Process 

Future of the Manufacturing Industry 

Customer 360 Playbook for Manufacturers 

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?