Annons

SynAct Pharma meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 1 juli 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds den 1 juli 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 juli till och med den 22 juli 2020. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,70 SEK per aktie. SynActs styrelse och ledning har ingått avtal om teckningsåtagande om 100 procent av styrelse och lednings totala innehav av TO 2. Sammantaget har styrelse och ledning avtalat om säkerställande om cirka 1,2 MSEK av TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 tillförs SynAct cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 2 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 2 senast den 22 juli 2020, alternativt sälja TO 2 senast den 20 juli 2020. Teaser och informationsblad hålls från och med idag, den 30 juni, tillgängliga på SynActs (www.synactpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar:

Genom behandlingskonceptet kallat resolutionsterapi aktiverar läkemedelskandidat AP1189 kroppens egna immunceller för att stärka immunsystemets läkande mekanismer. Med lovande resultat för AP1189 i de pågående kliniska fas II-studierna inom Reumatoid artrit (RA) och Nefrotiskt syndrom (NS) ökar vi möjligheterna och vår förhandlingsposition för attraktiva avtal för SynAct, med målsättningen att teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. Härmed bjuder vi in er alla att delta och nyttja era optioner av serie TO 2, en viktig investering i SynActs fortsatta utveckling.”

TO 2 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,70 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 4 891 268 utestående TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 tillförs SynAct cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i SynAct: 19 566 435.
  • Värdering (pre-money i erbjudandet): Cirka 131,1 MSEK.
  • Marknadsvärde (MCAP): Cirka 400 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i SynAct öka med 4 891 268 till 24 457 703 och aktiekapitalet öka med 611 408,50 SEK till 3 057 212,8750 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 20 procent baserat på antalet aktier i SynAct efter fullt nyttjande av samtliga TO 2. TO 2 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "SYNACT TO 2" och med ISIN SE0013409620.

Viktiga datum för TO 2:

1 juli 2020 – Nyttjandeperioden inleds

20 juli 2020 – Sista dag för handel med teckningsoptioner

22 juli 2020 – Nyttjandeperioden slutar

27 juli 2020 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad

19 augusti 2020 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Teaser och informationsblad hålls tillgängliga på SynActs (www.synactpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel kommer att göras tillgänglig från och med den 1 juli 2020 på SynActs och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor. Anmälningssedel samt teaser kommer skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 2 hålls tillgängliga via SynActs hemsida.

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare – Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast den 22 juli 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 20 juli 2020.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SynAct.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 22 juli 2020. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SynAct.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SynAct i samband med optionslösen avseende TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

För mer information om TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Om AP1189

SynAct Pharmas läkemedelskandidat AP1189 är en melanocortin receptor-agonist på MC1- och MC3-receptorerna och är i klinisk fas II-utveckling för behandling av aktiv reumatoid artrit (RA): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04004429?term=AP1189&draw=2&rank=1).

Om AP1189 - NS

Uppdateras på clinicaltrails.com inom 2-3 veckor.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Press release Synact Pharma 20200630

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AccountorAnnons

Life science-bolag behöver ha koll på sina siffror

Kling i Nasdaq-kockan. Yilmaz Mahshid, CFO på Pledpharma med Anders Larsson och Malin Wikstrand från Accountor i samband med Pledpharmas notering på Nasdaq 31 oktober 2019.
Kling i Nasdaq-kockan. Yilmaz Mahshid, CFO på Pledpharma med Anders Larsson och Malin Wikstrand från Accountor i samband med Pledpharmas notering på Nasdaq 31 oktober 2019.

Rätt ekonomisk information i rätt tid är viktigt inom Life Science för att dessa bolag ska kunna gå ut med denna till investerare och på marknaden. Noterade bolag har i tillägg specifika regler och rapporteringstider att följa. 

– Det är extra roligt att jobba med life science- och utvecklingsbolag just för att de är så intresserade av sina siffror, säger Malin Wikstrand, redovisningskonsult på Accountor. 

Malin Wikstrand sitter på Accountors Lundakontor i Medicon Village Science Park. Accountor har haft kontor där sedan 2012 då Medicon Village startade upp, idag en nätverksmiljö med 150 företag och organisationer med tillsammans 2200 medarbetare. Det är en intressant miljö att finnas i och Accountor har life science samt forsknings- och innovationsföretag härifrån som kunder. Hon tycker det är inspirerande att sitta nära kunder. 

– Det är roligt att man kan stöta på varandra, ta en kaffe eller lunch och lyssna på hur det går för deras projekt. Det är en häftig miljö att sitta i, säger Malin Wikstrand. 

EXTERN LÄNK: Läs mer om Accountors samarbete med Life Science-bolag. 

Börsnotering ställer fler krav

Malin Wikstrand tycker om att jobba med bolag som har tydliga rutiner. Att sätta upp rutiner och att arbeta helt digitalt är hennes vardag. Är bolagen börsnoterade har de fler krav på sin ekonomiska information och på transparens. 

– Det är roligt att vara med i den processen, säger Malin Wikstrand. 

Effektiviserar och professionaliserar

Ett bolag hon jobbar med, Pledpharma, noterades på Nasdaq förra året.  

– Sedan vi började jobba med Accountor har vi gått över från mycket manuell hantering av ekonomiarbetet till helt digitalt arbete. Utöver att digitaliseringen har effektiviserat ekonomiarbetet ger den också en skalbarhet. Vi kan växa utan något större merarbete. Arbetet flyter dessutom på obehindrat oavsett var i världen vi är samtidigt som vi samarbetar med Malin Wikstrand i Lund och Peter Einarsson, senior advisor på Accountor, i Stockholm, säger Yilmaz Mahshid, PhD, CFO på Pledpharma. Han fortsätter:

– Övergången till Nasdaq med rapportering enligt IFRS gör att det behöver vara bra kvalitet på rapporteringen samt att vi är mer pålästa då vi genomgår granskning från många håll. Processerna och arbetet inom ekonomi har professionaliserats till en helt annan nivå och Accountor har varit en del utav den professionaliseringen. 

Fakta Accountor 

Accountor är en del av Accountor Group, en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. Accountor hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare personalprocesser.

I Sverige är de 300 anställda, varav 270 konsulter på 8 orter. Accountor Group har över 100 kontor i sju länder: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Ryssland och Ukraina. De drivs av en passion att uppnå resultat och att sträva mot framgång tillsammans med sina kunder. 

EXTERN LÄNK: Läs mer om Accountor här. 

 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?