Annons

DELÅRSRAPPORT Q2 SEPTEMBER 2019 – FEBRUARI 2020

FÖRSÄLJNINGSMÄSSIGT BRA KVARTAL, MEN PRESSAD MARGINAL

ANDRA KVARTALET DECEMBER 2019 – FEBRUARI 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 231,4 Mkr (240,1), en minskning med 8,7 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 3,0 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,5 procent (51,0)
 • Resultat före av- och nedskrivningar inkl. IFRS16-justerat utfall uppgick till 18,9 Mkr
 • Resultat före av- och nedskrivningar exkl. IFRS16-justering uppgick till -8,3 Mkr (2,1), en minskning med 10,4 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -16,0 Mkr (-3,0)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,11 kr (-0,02 kr)
 • Antalet butiker uppgick till 104 jämfört med 119 butiker föregående år

FÖRSTA HALVÅRET SEPTEMBER 2019 – FEBRUARI 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 421,8 Mkr (452,1), en minskning med 30,3 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 1,0 procent under första halvåret
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50 procent (54,3)
 • Resultat före av- och nedskrivningar inkl. IFRS16-justerat utfall uppgick till 36,6 Mkr
 • Resultat före av- och nedskrivningar exkl. IFRS16-justering uppgick till -17,4 Mkr (3,6), en minskning med 21,0 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -33 Mkr (-6,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 kr (-0,04 kr)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 26 februari förlängdes VRGs rekonstruktionsperiod i ytterligare 3 månader, t.o.m. 20 maj 2020. Detta är den andra rekonstruktionsperioden, sedan dess att VRG ansökte om företagsrekonstruktion vid Stockholms Tingsrätt den 20 november 2019.
 • Jonas Ottosson meddelade 16 mars att han avgår som VD. Jonas arbetar operativt till och med 1 juni 2020.
 • Den 23 mars ansöker Venue Retail Group AB om konkurs som en följd av försäljningstapp om 70–80 procent till följd av COVID19. Konkursansökan dras tillbaka den 24 mars och Stockholms Tingsrätt avskriver ansökan den 25 mars. Detta då Bolaget förhandlar med Peter Hunt, en befintlig aktieägare, genom Trading House Scandinavia AB, om villkoren för en finansiering. Aktien är sedan den 23 mars handelsstoppad på NasdaqOMX i väntan på ytterligare information om ny finansiering.
 • Sedan den 23 mars har samtliga butiker i Norge och varit stängda och all butikspersonal permitterad till följd av nedstängningar i Norge i samband med COVID19. Den 20 april öppnades återigen alla butiker, men med begränsade öppettider.
 • I spåren av COVID19 har bolaget vidtagit ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna. Personalkostnaderna reduceras, både genom att minska antalet anställda och genom att minska timmar i butik. Till det har åtgärder för att minska hyreskostnader och övriga kostnader vidtagits. Dessa åtgärder kommer ge bolaget en kostnadsminskning, på helårsbasis, på ca 15 MSEK.
 • Effekterna av COVID19 har sedan början av mars påverkat VRGs, liksom hela detaljhandelns, försäljning kraftigt negativt. Omfattningen av COVID19 samt hur det kommer att påverka VRG och samhället i stort är svårbedömt.
 • Dotterbolaget Rizzo International AB har till följd av att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat upprättat en kontrollbalansräkning.
 • Till följd den minskande försäljningen under mars och koncernjusteringar är det egna kapitalet negativt på koncernnivå.
 • Under kvartalet stängdes sju butiker. Tre Accentbutiker (Sverige) stängdes, Kristianstad, Täby C och Kista. Efter detta har Accent kvar en butik i Täby C. Två Rizzobutiker stängdes, Täby C och Barkarby Outlet. Två Morrisbutiker (Norge) stängdes, Trondheim Solsiden och Trondheim Sirkus.
 • Efter kvartalet har ytterligare fyra butiker stängts. Två Accentbutiker (Sverige) har stängts, Borås och Barkarby Outlet. En Rizzobutik (Sverige) har stängts, Kista. En Morrisbutik (Norge) har stängts, Sarpsborg.
 • Utöver det har en Accent (Gallerian, Stockholm) och en Morris (CC Vest, Oslo) varit stängda för ombyggnad. Accent Gallerian har nyöppnats. Accentbutiken i Västerås har flyttat till gallerian Igor.

VD-kommentar till utvecklingen

Det är med blandade känslor som jag kommenterar kvartalet innan Coronapandemin slog till med full kraft i mars 2020. VRG gör ett försäljningsmässigt bra andra kvartal, även om inledningen var något trevande så blev det bättre ju längre kvartalet gick. Försäljningen under slutet av januari och under hela februari är VRGs starkaste så här långt under verksamhetsåret. Den jämförbara försäljningen för kvartalet uppgår till +3% och för februari månad når vi hela +12% mot föregående år – vilket är klart bättre än marknaden i övrigt (HUIs stilindex). Rörelseresultatet för kvartalet är givetvis inte tillfredsställande och förklaras av effekter från företagsrekonstruktionen och ett högt kampanjtryck i december 2019, vilket har haft en negativ effekt på marginalen.

VRG har sedan den 20 november 2019 varit i företagsrekonstruktion och den 26 februari förlängdes densamma till den 20 maj 2020. Under inledningen av rekonstruktionen gick mycket tid och energi åt till att säkra drift och varuförsörjning samt planera för ytterligare åtgärder. Vi drabbades dock av en hel del störningar i varuförsörjningen, vilket har påverkat försäljning och marginal negativt. I december och början av januari genomfördes samtidigt mycket av de förändringar som tidigare planerats. Effekterna från dessa och ytterligare kostnadsneddragningar och butiksnedläggningar kommer vi att se med viss eftersläpning. Arbetet med företagsrekonstruktionen har i stort sett fortlöpt strukturerat och bra.

Vår onlineverksamhet fortsätter att utvecklas starkt, +46% mot föregående år under kvartalet. Detta gäller även våra egna varumärken, Don Donna, Rizzo, Handskmakarn och A-TO-B. Lansering av A-TOB-resväskor har varit en succé och produkterna tagit en tydlig plats i vårt kunderbjudande. Vi arbetar målmedvetet för att ha en bra mix mellan leverantörernas och våra egna varumärken – för att hitta ett attraktivt och lönsamt sortiment.

Efter kvartalet drabbades VRG, som övriga samhället, hårt av Coronapandemin. Inledningsvis tappade vi mycket försäljning, vilket påverkade likviditeten kraftigt – detta ledde till att bolagets styrelse ansökte om konkurs. Denna ansökan drogs dock tillbaka dagen efter, då löfte om ny finansiering hade inkommit. Vi har samtidigt anpassat verksamheten till de nya förutsättningarna, vilket bl.a. har inneburit förkortade öppettider samt att vi under delar av mars och april haft våra fysiska butiker i Norge stängda och personal permitterad.

Jag vill tacka alla våra duktiga medarbetare som under dessa svåra Coronatider, ställer upp för bolaget och möjliggör att vi på ett säkert och tryggt sätt kan hjälpa våra kunder. Vi har liksom övrig sällanköpshandel drabbats hårt av effekterna från pandemin. Jag som alla andra ser fram emot att snart kunna återgå till en någorlunda normal verksamhet och återigen fullt ut kunna möta våra kunder.

Stockholm april 2020

Jonas Ottosson
 

VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 08.00 CET.

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från SynchAnnons

Advokatbyrå har utvecklat unik AI för avtalsgranskning

I ett projekt som inte har någon motsvarighet i Norden har advokatbyrån Synch utvecklat ett AI-verktyg som kan granska om avtal uppfyller GDPR-krav. Det tar bara några sekunder, och kvaliteten blir bättre än vid manuell granskning.

Synch Advokat är en affärsorienterad advokatbyrå som har innovation och teknologi som en viktig del av verksamheten. Byrån underlättar hanteringen av juridiska frågor genom tekniska lösningar. Det innebär att Synch kan arbeta närmare sina kunder jämfört med traditionella advokatbyråer.

– Som i många andra delar av samhället kommer sådana här tekniskt avancerade lösningar även bli mycket viktiga inom juridiken. Därför vill vi ligga i framkant och visa vilka möjligheter det finns med den nya tekniken, säger Magnus Sundqvist, Head of Digital Services, Synch Advokat.

Verktyget, som baseras på AI och djupinlärning, används för granskning av Data Processing Agreements, DPA, eller personuppgiftsbiträdesavtal. Alla företag som delar personuppgifter på något sätt måste sluta sådana avtal. Verktyget kan indikera om kraven i dataskyddsförordningen GDPR efterlevs, och om de inte gör det kan verktyget tala om vad som är felaktigt. Granskningen tar några sekunder. Kvaliteten blir högre än vid manuell granskning.

För att utveckla lösningen har Synch fått stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. 

– Syftet med lösningen är dels att vi ska kunna använda den själva, dels att vi ska sälja den till kunder, säger Magnus Sundqvist. Allt för att skapa värde för våra kunder. Än så länge granskar verktyget bara avtal som är skrivna på engelska då detta är den största marknaden. Med tiden kommer fler språk läggas till. 

Synch har tagit fram AI-lösningen i samarbete med tre av sina kunder. En av dem är Dustin, en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. 

– Vi tycker att det här är ett spännande sätt att både effektivisera våra processer och att öka kvaliteten på dem. Lösningen stöder vår vision att möjliggöra för våra kunder att ligga i framkant, säger Sara Edlund, chefsjurist, Dustin. 

Med cirka 450 000 kunder och 2 800 tillverkare sluter Dustin ett stort antal avtal. En stor del av dem är standardavtal. De avtal som avviker från standardavtalen behöver granskas.

– Vi sluter avtal som behöver granskas i stort sett varje dag. I samband med att GDPR trädde i kraft behövde ett stort antal DPA slutas med såväl leverantörer som kunder, och det visade sig att den manuella granskningen av DPA är mycket tidskrävande. Behovet av att effektivisera avtalshanteringen kommer öka med utvecklingen av vår affär, säger Tomas Gate, försäljningschef, Dustin. 

– Därför insåg vi att ett smart digitalt verktyg som kan automatisera vår DPA-granskning var en klockren lösning för oss, säger Sara Edlund. 

Ett avtal på tio sidor kanske tar två timmar att granska manuellt. Det kan jämföras med AI-verktyget som klarar av granskningen på i genomsnitt tre sekunder. Om avtalet inte uppfyller kraven i GDPR får användaren tillbaka det med kommentarer, till exempel att två specificerade uppgifter saknas.

– Lösningen innebär att vi kan spara mycket tid, säger Sara Edlund. Men det innebär också att vi kan uppnå en jämnare kvalitet i granskningen. När man granskar manuellt kan resultatet påverkas av personlig riskaptit och dagsform. 

AI-verktygets träffsäkerhet ligger uppåt 99 procent, vilket är högre än vid manuell granskning.

– Men det kommer alltid krävas en viss manuell hantering, säger Sara Edlund. Vi kommer göra stickprovskontroller för att säkerställa att granskningen håller hög kvalitet, och analysen av avvikelser kommer fortsatt ske manuellt. 

– AI-lösningen är också positiv för Dustins kunder och leverantörer eftersom lösningen innebär en effektivisering och förenkling av affärsflöden, säger Tomas Gate. 

Synch har sedan tidigare utvecklat ett annat AI-verktyg, Privacypolicycheck.ai, som företag kan använda för att granska om deras integritetspolicy följer bestämmelserna i GDPR. Denna tjänst finns på Synchs webbplats och kan användas gratis av vem som helst.

– Än så länge har vi bara tagit de första stegen. Vi kommer utveckla det nya AI-verktyget så att det blir ännu mer avancerat. Vi kommer också utveckla liknande verktyg för andra typer av avtal och dokument, säger Magnus Sundqvist.

Läs mer här

Mer från Synch

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Synch och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?