Annons

Enersize VD-brev I februari 2020

  • En majoritet av personalen valde att växla lön till aktier under 2019, vilket visar på personalens hängivelse till bolaget! Thomas, vår styrelseordförande, och jag fortsätter att växla till aktier under 2020.
  • Omsättningen under 2019 kommer bli den högsta i bolagets historia.
  • Omsättningen under tidigt 2020 fortsätter att öka trots att januari anses vara en svår månad för försäljning. Ordern på 1,1 MSEK från SCA pekar i rätt riktning.
  • Sociala medier blir allt viktigare för Bolaget. Prenumerera gärna på våra kanaler på Facebook, LinkedIn och Twitter.
  • Enersize fortsätter att utvecklas som bolag och jag arbetar hela tiden med att öka försäljningen och att snabbt och effektivt genomföra arbete åt våra kunder.
  • Kärnan i Enersizes koncept är att göra tryckluftskostnaden och miljökonsekvenserna synliga och erbjuda ett system för kunden att interndebitera kostnaderna.

Kommunikation

I kvartalsredogörelsen för Q3 satte jag en policy för hur vi publicerar information i form av pressmeddelanden, men också att vi avser att öka aktiviteten på sociala medier. Då majoriteten av våra order sedan dess handlat om mindre läckagekontrollprojekt kan man felaktigt dra slutsatsen att försäljningen inte går bra. Faktum är att vi tvärtom upplever en medvind som beror på vårt arbete under 2019; anställning av utesäljare, samarbetet med Momentum Industrial ABs lokala säljkontor i mellansverige, seminarier under hösten i Sverige och Norge, samt början på samarbete med vårt tyska partner Krückenberg.

Jag summerar kort här att vår avsikt är att publicera order värda mer än 100 000 SEK samt licensorders som pressmeddelanden. Licensordern före jul från Norge uppfyllde båda kriterier för att ge ett konkret exempel, medan flertalet ordrar under slutet av 2019 var under gränsen för publicering av pressmeddelande. För att öka tydligheten mot aktiemarknaden kommer jag framöver att skriva VD-brev mellan kvartalsrapporterna och där summera arbetet i bolaget, men jag har även ambitionen att månatligen ge information om föregående månads försäljningsresultat, sannolikt genom sociala medier.

Våra officiella kanaler på sociala medier är Twitter, Facebook och LinkedIn, men för intresserade aktieägare finns det bland annat en oberoende Facebook-grupp som heter Enersize samt ett forum på Discord. Då vi fortfarande är ett litet bolag utan marknadsavdelning är våra möjligheter att följa diskussioner begränsade, och jag vill be er att rikta frågor tydligt genom att rikta frågor till oss i ledningen och styrelsen direkt. På så vis spar vi tid och ni som är aktieägare får mer relevant information.

Jag ska under 2020 arbeta med att migrera våra domäner Enersize och LEAQS med målet att erbjuda en ändamålsenlig portal för kunder, partners och säljare. Detta arbete ska också göra det enklare för oss att nå ut till marknaden via hemsidan genom förbättrade verktyg och processer.

Försäljning

Under januari 2020 fick vi totalt order på ca 285 000 SEK och vi fakturerade omkring 185 000 SEK. Till detta kommer vinstdelning i Kina som faktureras kvartalsvis och uppgår till ca 15 000 SEK per månad. Omsättningen i januari kan verka liten, men om man ser det i ljuset av att vi i februari fick en order från SCA i Ortviken på drygt 1 MSEK på gång så möjliggör det ett mycket bra resultat för Q1, 2020, som ligger i linje med mina förväntningar för början av året.

Som vi meddelat tidigare arbetar vi med en expansion av säljorganisationen. Denna är kritisk för att öka omsättningen men också för att minska variationerna i intäkter månad för månad. Daniel, vår sälj- och marknadschef, har flera stora affärer på gång och en stor pipeline, men det är svårt att avgöra vilken månad en kund kommer att lägga ordern, varför det är svårt att göra träffsäkra prognoser.

Organisation

Jag är nöjd med att vi anställt Jonas Björck som började i måndags och delvis kommer att ersätta Jonas Englund som utesäljare när han slutar i början av mars. Även George Carlsson började i måndags och kommer att växa in i rollen som chefstekniker där han håller i utbildningar av partners tekniker, projektleder dessa, samt arbetar med de projekt vi säljer från Enersize.

Jag hälsar Jonas och George hjärtligt välkommna till Enersize!

Utöver dessa nyanställningar förväntar jag mig att vi växer med två till tre personer till under våren.

Med George ökar vi vår kapacitet och kvalitet i arbetet mot våra partners, samtidigt som vi på kort sikt kan skapa några ”success stories” som lockar våra partners att utöka sin verksamhet tillsammans med Enersize. SCA-ordern från förra veckan ämnar vi använda för detta syfte. Ordern har gått genom Momentum Industrial AB, vår säljpartner. Arbetet med läckagekontroll kommer genomföras av Enersize tillsammans med Caverions kontor i Härnösand. Resultatet är att Momentum får upp ögonen än mer för vilken potential vår affär har. Vidare får Caverion ett konkret större projekt som vi kan använda för att för att få igång Caverions försäljning av Enersizes produkter, något som står högt på min agenda.

Kunder och marknad

Enersize har rätt produkter och Bolagets tjänster ligger i linje med samhällets önskan att ta mer hänsyn till hållbarhet och miljö. Utmaningen för oss i Bolaget är att nu snabbt accelerera upp försäljningen och ta marknadsandelar. Möjligheterna är så enorma att det viktigaste nog är att fokusera de resurser vi har på ett effektivt arbete. Våra seminarier har visat på mycket stor genomslagskraft och vi kommer under 2020 att öka och intensifiera denna typ av aktiviteter.

Jag kan konstatera att Sverige blivit Enersizes viktigaste marknad under loppet av 2019 och den utvecklingen kommer fortsätta under 2020. Pilotprojektet på Scanias fabrik i Södertälje fortlöper och utvecklas i gott samarbete. Installationen av Q+ på SKFs fabrik i Göteborg utökas också gradvis och vi hoppas på vidare samarbete med SKF i Göteborg och på andra orter i Sverige. Vår säljpartner Momentum Industrial AB blir allt viktigare eftersom antalet order som går genom dem hela tiden ökar, med ordern från SCA i Ortviken som kronan på verket. Samarbetet med Caverion utökas långsamt. Caverions kontor är mycket självgående och vi har fått lite stöd centralt varför vi nu väljer att tillsammans med utvalda kontor göra försäljningar och arbete som vi kan använda för att marknadsföra vårt koncept inom Caverion. Detta arbete kräver att vi har fler resurser på plats för utbildning inom sälj och teknik.

Vi behöver partner som kan sälja hela vårt utbud av produkter och tjänster och därför ser vi över våra partners i grannländerna eftersom vi ärvt dessa i förvärvet av LEAQS. Ordern från Tylekk i Norge var ett genombrott!

Tyskland ser fortsatt intressant ut, framför allt genom arbetet med vår partner Krückenberg Drucklufttechnik GmbH. men vi kan även driva vidare pilotprojektet med Dürr Systems AG när vi har möjlighet.

Genom Daniels nätverk hoppas jag att vi under 2020 kan börja växa in på fler länders marknader i EU.

I Kina fortlöper två vinstdelningsprojekt genom Jointeam som också gärna vill komma igång med läckagekontroll och licensförsäljning. Dock är denna partner liten och har begränsad förmåga att växa. Däremot är Aden en mycket viktig strategisk partner för Enersize. Vi kommer fortsätta investera tid och kraft i att hjälpa Aden igång med försäljningen. Inte minst är framgångarna med Hankooks fabrik i Jiaxing något vi ser hjälper oss på den kinesiska marknaden.

Den koreanska marknaden visade upp sig för oss när vi bjöds in till mässan EU Gateway Business Mission i Seoul i början av februari och vi för nu diskussion med flera potentiella partners. Där kunde vi även inleda samarbete med Adens Koreakontor som etablerat sig i januari 2020 och ser stor potential i affärer med Enersize. Hankook, som har sitt huvudkontor i Korea, har utsett vårt projekt vid fabriken i Jiaxing, Kina, till sitt näst mest framgångsrika externa projektet inom koncernen under 2019. De har därför budgeterat för motsvarande i alla fabriker under kommande 7-årsperiod.

LEAQS

Strax innan jul satte vi igång utvecklingen av en mobil-app till LEAQS för Android och iOS som fungerar även då internet inte är tillgängligt. Denna funktionalitet är helt nödvändigt för att kunna genomföra läckagekontroll i vissa områden och länder. Jag räknar med att vi kan släppa appen till våra kunder i mars.

Q+

Vi testar kontinuerligt ny hårdvara med målet att kunna erbjuda bättre funktionalitet och göra processen från försäljning till installation och konfiguration enklare. Mitt mål är att tekniken ska paketeras så att den blir riktigt enkel att sälja och använda. Jag förväntar mig att detta kommer förbättra chanserna för t ex våra partners att sälja Q+ till sina kunder.

Jag satsar på stora och strategiska förbättringar av Q+ under 2020 och kommer rapportera om våra framsteg på sociala medier.

Ett intressant exempel att ta med sig är vad kostnaden blir för Q+ på ett tioårsperspektiv. Ta en typisk industri som idag förbrukar 50 kubikmeter/minut och har en kostnad på 20 öre per kubikmeter. De investerar i ett större Q+-system för 0.5 MSEK där vi kan mäta förbrukning och läckage ner på zon-nivå, mäta flera tryck och daggpunkt samt bedöma om kompressorerna arbetar optimalt. Utslaget på 10 år blir kostnaden ca 0,2 öre per kubikmeter (eller 1% av kostnaden). Jämfört med ineffektiviteter på 30-50% är investeringen en icke-fråga. Det borde vara självklart för alla som har tryckluftssystem att ha full inblick i systemet.

Avsaknaden av en fastställd kostnad för tryckluften skapar en mängd problem för industrin. Det gör att det blir svårt att diskutera värdet av investeringar och underhåll.

Kärnan i Enersizes koncept är att göra tryckluftskostnaden och miljökonsekvenserna synliga och erbjuda ett system för kunden att interndebitera kostnaderna.

Finansiering

Jag har under 2019 arbetat med att anpassa kostnadsnivån och effektiviteten i bolaget så att vi kan få ut bästa möjliga försäljning till en rimlig kostnad. Detta i kombination med den omstrukturering av bolagets lån, där vi dels använde likviditet från emissionen och dels kvittade gamla betungande projektlån till aktier, har lett till att utgiftsnivån i bolaget har minskat väsentligt. Ökad försäljning är samtidigt avgörande för att upprätthålla bolagets likviditet.

Tryckluftskostnad

Teknik är kul och driver samhället framåt. Du som aktieägare bör ha en grundläggande förståelse för hur ett tryckluftssystem fungerar, åtminstone från ett finansiellt perspektiv.

Av den energi som används för att producera tryckluft går majoriteten till att värma luften. Endast ca 10% blir tryckluft, varav oftast uppåt 50% slösas bort på grund av läckage eller andra problem. Det är med andra ord bara ca 1/20 av energin som producerar tryckluft som kommer till användning.

Av denna anledning blir besparingar av tryckluft så oerhört lönsamma. Värdet av ett läckage är i praktiken nästan 20 gånger större mätt i energi. Att det pyser lite här och där är alltså oerhört kostsamt och denna insikt saknas generellt.

Den varma luften är fuktig och behöver torkas och luftfilter används för att filtrera bort partiklar. Kompressorerna kan inte variera flödet av luft så fort och därför installeras tryckluftsbehållare som fungerar som buffertar i tryckluftssystemet.

Tryckluftskostnaderna över 10 år, se Figur 1, visar val av kompressorer är mindre väsentligt. Det som spelar stor roll är läckage och huruvida tryckluftssystemet kör effektivt. Figur 2 visar ännu tydligare vilka åtgärder som är mest verkningsfulla.

Figur 1. Livscykelanalys av ett tryckluftssystem.

Figur 2. Besparingspotential i ett typiskt tryckluftssystem.

Certified Adviser 

Mangold Fondkommission AB

E-post: ca@mangold.se

Telefon: +46 8 503 01 550

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46 730 76 35 30

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

Enersize i korthet 

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Visiba CareAnnons

Digitala vårdmöten är här för att stanna

Med hjälp av AI-teknik guidar Visiba Cares tjänst Red Robin patienter och vårdpersonal. 
Med hjälp av AI-teknik guidar Visiba Cares tjänst Red Robin patienter och vårdpersonal. 

Behovet och användandet av digitala lösningar inom vården har ökat drastiskt under coronapandemin. Dessa lösningar kommer fortsätta att nyttjas även efter krisen, menar Peter Tyreholt, produktchef på Visiba Care, och pekar på mer patienttid för vårdgivaren som en av många fördelar. 

Efter coronavirusets utbrott har vården tagit stor plats i debatter och på nyhetssidor. Vårdpersonal är hårt belastad och vård som inte är kopplad till pandemin har skjutits upp. 

- Det kommer inte bli en tydlig avslutning på covid-19 i Sverige inom förutsebar tid, utan vi kommer förmodligen behöva leva med pandemin länge. Samtidigt finns det ett stort behov att börja beta av den vård som blivit uppskjuten. Då är digitala lösningar ett viktigt stöd för att kunna hantera en längre period av en pandemi och samtidigt få den övriga verksamheten att fungera, säger Peter Tyreholt, produktchef på Visiba Care.

Dramatisk ökning av digitala vårdmöten under coronakrisen

Visiba Care grundades 2014 och har sedan dess gett vården möjlighet att möta patienter digitalt, antingen via videosamtal eller chatt beroende på ärende. Behovet av digitala vårdmöten har skjutit i höjden under rådande kris – sedan 11 mars har volymen av digitala möten per dag ökat med 660 procent. 

- Vi har haft en del att göra, milt uttryck. Många av våra befintliga kunder har varit oerhört flexibla i sina arbetssätt och flera av dem ställde om på dagen, säger Peter Tyreholt. 

EXTERN LÄNK: Så funkar Visiba Cares lösning  

Lätt för vårdorganisationer att anpassa sitt vårdutbud med plattformen

Bolaget riktar sig främst till stora vårdorganisationer – som regioner, kommuner eller större privata vårdgivare – till vilka de levererar en skalbar digital plattform under organisationens eget varumärke där de kan öppna en eller flera digitala mottagningar och anpassa sina erbjudanden. Detta har många också gjort under våren. Peter Tyreholt berättar:

- Ett exempel är vårdcentralerna Bra Liv, som är Jönköpings primärvård. De har flera gånger konfigurerat sina vårderbjudanden för att anpassa sig efter händelseutvecklingen av viruset, till exempel att patienter med luftvägssymtom först tas emot digitalt och nu senast för att hantera det utökade uppdraget runt provtagning.

EXTERN LÄNK: Läs hur Visiba Care med hjälp av AI-teknik guidar patienter till rätt plats i vårdkedjan

Peter Tyreholt tror inte att svensk sjukvård kommer att återgå till det normala när väl pandemin har lagt sig. Undersökningar visar exempelvis att både patienter och vårdutövare ställer sig positiva till digitala möten efter att ha provat dem.

- Det har också pratats länge om att flytta point of care, alltså var du behandlas, så nära hemmet som möjligt. Detta kommer nu att öka kraftigt eftersom det blivit tydligare än kanske någonsin att centrala samlingsplatser är sårbara när något är smittosamt, säger han och avslutar:

- Digitalisering erbjuder helt nya sätt att organisera vården och den möjliggör att man kan automatisera många processer, vilket frigör livsviktig tid som vårdgivarna kan lägga på sina patienter istället. 

Fakta Visiba Care
Visiba Care lanserades 2014 och är idag Nordens ledande plattform för digitala vårdbesök. Plattformen används av över hälften av Sveriges regioner, på över 1 500 mottagningar och inom en stor bredd av vårdverksamheter, både inom hemsjukvård, primärvård och specialistvård. Visiba Care har stor erfarenhet av att hjälpa vårdgivare att komma igång och framgångsrikt införa digitala vårdmöten.
Läs mer på www.visibacare.com 

Mer från Visiba Care

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Visiba Care och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?