Annons

Diaverum avser att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVER REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Diaverum AB (publ) (“Diaverum” eller “Bolaget”), en ledande global leverantör av dialystjänster[1], meddelar härmed avsikten att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). Per 30 september drev Diaverum 421 kliniker på 22 marknader och behandlade cirka 39 000 patienter med livskritisk vård. Diaverums marknader är uppdelade i två geografiska segment; europeiska marknader (”Europe”) som står för 62 procent av nettoomsättningen och internationella marknader (”International”) som står för 38 procent av nettoomsättningen per 30 september 2020. Diaverum har en robust affärsmodell och Bolaget har vuxit varje år sedan 2008, med en årlig genomsnittlig nettoomsättningstillväxt (CAGR) om cirka 10 procent över perioden.

Diaverums huvudägare Diaverum Holding S.à r.l. (”Huvudägaren”), gemensamt kontrollerat av ett konsortium bestående av Bridgepoint Advisers Limited, agerar som manager för och på uppdrag av kommanditbolagen (eng. limited partnerships) som omfattar Bridgepoint Europe III Fund (”Bridgepoint”) och Bolagets styrelse anser att Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett naturligt och viktigt steg i Diaverums utveckling.

Noteringen möjliggör för Bolaget att utöka aktieägarbasen och förbättra Diaverums tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket kommer stödja Bolagets fortsatta organiska och förvärvsdrivna tillväxt och utveckling. Vidare förväntas Noteringen öka kännedomen om Diaverum och dess verksamhet bland befintliga och potentiella uppdragsgivare, patientgrupper och andra intressenter.

Erbjudandet förväntas bestå av både existerande aktier sålda av Huvudägaren och en nyemission av aktier som förväntas tillföra Diaverum cirka 290 miljoner euro. Diaverum har för avsikt att använda emissionslikviden till en partiell refinansiering genom återbetalning av en del av Bolagets befintliga kreditfaciliteter samt till den löpande verksamheten, inklusive finansiering av framtida förvärv, och transaktionskostnader.

Kommentarer från Dimitris Moulavasilis, Diaverums VD:

“Sedan Diaverum grundades i Lund 1991 har bolaget utvecklats till en ledande global leverantör av njursjukvård med 421 kliniker i 22 länder. Diaverum är ett bolag med branschledande medicinsk kompetens och en digital infrastruktur som möjliggör vård av högsta kvalitet i stor skala. Bolagets verksamhet är robust med en balanserad exponering mot tillväxtmarknader och en stabil historisk nettoomsättningstillväxt om cirka 10 procent per år med goda marginaler. Dagens offentliggörande är en milstolpe för Diaverum och ett stolt ögonblick för samtliga våra anställda. Vi anser att en börsnotering placerar oss i en ännu starkare position för att fortsätta växa organiskt, expandera via förvärv, etablera oss på nya marknader och leverera högkvalitativ vård till fler patienter och sjukvårdssystem globalt.”

Kommentarer från Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Diaverum:

“Vi har en erfaren och kompetent ledningsgrupp med en lång meritlista av att leverera i enlighet med vår strategi och med en tydlig plan för värdeskapande i framtiden. Jag är övertygad om att Diaverums geografiska närvaro på marknader med stor tillväxtpotential, dess robusta affärsmodell, finansiella profil och storlek är faktorer som kommer att attrahera många investerare.”

Kommentarer från Martin Dunn, styrelseledamot i Diaverum och partner på Bridgepoint:

“Diaverum var ursprungligen en njursjukvårdsdivision som tillhörde ett större sjukvårdsbolag. Efter Bridgepoints förvärv av bolaget har Diaverum utvecklats till en global ledare inom sin industri. Bolaget har expanderat markant på sina befintliga marknader, etablerat sig på nya marknader samt byggt en stor global njursjukvårdsverksamhet. Bolaget har utvecklat en beprövad förmåga att vinna upphandlingar och sedan 2008 har Diaverum i genomsnitt förvärvat 15 kliniker samt gått in på en ny marknad per år. Resultaten är imponerande; Diaverum har nästan tredubblat intäkterna under Bridgepoints ägarskap och har levererat årlig tillväxt samtidigt som de medicinska resultaten kontinuerligt har förbättrats. Diaverum har en stark och stabil grund för framtida tillväxt när bolaget nu börsnoteras.”
 

Om Diaverum

Diaverum tillhandahåller livskritisk njursjukvård till patienter med kronisk njursjukdom (eng: ”Chronic Kidney Disease”, förkortat CKD) med ambitionen att möjliggöra ett meningsfullt liv för sina patienter. De behandlingar som Diaverum erbjuder till CKD patienter sträcker sig från preventiva behandlingar till transplantationer, med huvudfokus på hemodialys (HD) som utförs på klinik. På ett antal utvalda marknader erbjuder Diaverum också ett antal andra viktiga tjänster, såsom semesterdialys, hemdialys och peritoneal dialys (PD) samt närliggande tjänster som förebyggande vård, aferes[2], kardiologisk vård och diabetesvård. Eftersom att sjukdomen är kronisk så behöver en HD-patient återkommande besöka en dialysklinik tre gånger i veckan, vilket leder till stabilitet, varaktighet och förutsägbarhet i behandlingscyklerna.

Diaverums kärnkompetenser är hög standard och effektivitet i vårdutförandet. Grunden för detta är en vårdmodell med ett egenutvecklat ramverk för klinisk styrning samt en integrerad digital infrastruktur. Vårdmodellen består av fem huvudkomponenter: kliniska standarder, medicinska standarder, kliniska prestationsmått, utbildning och vetenskaplig forskning. Diaverum utvecklar ett spektrum av digitala plattformar och applikationer designade att förbättra effektiviteten av behandlingen och de medicinska resultaten över hela världen. Detta samtidigt som man också ger patienter möjlighet att själva bidra till sin egen vård och sitt eget välmående. Bolagets uppfattning är att detta kommer transformera sättet som njurvård utförs på med en ökad tillgänglighet för ett större spann av patienter inklusive de som lider av tidigare stadier av CKD.

Diaverum har sitt huvudkontor i Hyllie utanför Malmö i Sverige och är den näst största leverantören av dialystjänster utanför USA.[3] Bolagets ursprung går tillbaka till år 1991 och grundandet av Gambro Healthcare – ett dotterbolag till dialysmaskintillverkaren Gambro – och invigningen av den första dialyskliniken i Lund samma år. Ett viktigt steg i Diaverums globala expansion togs 1999, när Gambro Healthcares internationella avdelning etablerade 100 dialyskliniker runt om i världen. Åren därefter expanderade Diaverum sin verksamhet genom förvärv samt genom att vinna upphandlingar.

Under 2007 förvärvade Bridgepoint Bolaget och år 2008 ändrades namnet till Diaverum. Detta skedde i samband med att ett flertal initiativ togs för att expandera verksamheten globalt genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Diaverum har genomgått en betydande transformation under Bridgepoints ägande och har genom sina tillväxtinitiativ nästan tredubblat intäkterna, från 281 miljoner euro för räkenskapsåret 2008 till 805 miljoner euro för räkenskapsåret 2019. Från 31 december 2008 till 30 september 2020 har antalet kliniker som drivs av Diaverum ökat från 180 till 421, antalet HD- och PD-patienter[4] som behandlas av Diaverum ökat från 14 112 till 39 007 och antalet marknader som Diaverum är verksam på ökat från 13 till 22. Diaverum bedriver njurvårdsverksamhet inom två geografiska segment: Europe och International. Europe består av 13 marknader (Albanien, Frankrike, Italien, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ungern). International består av 9 marknader (Argentina, Brasilien, Chile, Marocko, Kazakstan, Kina, Ryssland, Saudiarabien och Uruguay).
 

Diaverums syfte i samhället

Diaverum erbjuder njursjukvård som förhöjer livskvaliteten för patienter över hela världen i syfte att ge dessa individer förutsättningar att, trots sin sjukdom, leva ett meningsfullt liv.

Diaverum anser att dess vårdstandarder säkerställer högkvalitativ vård för patienter världen över. Bolagets vårdtjänstsystem möjliggör en universell tillgång till vård av världsklass; ett system som kontinuerligt förbättras genom utbildning och medicinsk forskning.

Som en viktig del av företagskulturen använder Diaverum sig av begreppet ”True Care” för att spegla hur anställda samarbetar och vårdar patienterna. Värderingarna avseende kompetens, passion och inspiration utgör kärnan av kulturen, som genomsyrar Bolagets globala nätverk av kliniker.

Styrkor och konkurrensfördelar

Bolaget anser att verksamheten har följande konkurrensfördelar:

 • Verkar på en stor och växande marknad i en stabil bransch
   
  • Marknaden för njurvårdstjänster avseende patient- och behandlingsvolymer samt intäkter är av betydande storlek. CKD-stadie 5 är ett globalt problem, framförallt orsakat av hypertoni och diabetes som medför livslånga besvär för patienterna.
  • Dialys är den vanligaste behandlingsmetoden och innebär att patienterna måste behandlas cirka tre gånger i veckan livet ut.
  • Behandlingsformens livskritiska karaktär gör att ersättningen på Diaverums marknader varit historiskt stabil och förväntas vara stabil även framgent.[5]
  • Den totala marknaden för dialystjänster (HD och PD) utförda av privata leverantörer på Diaverums adresserbara marknad uppgick till cirka 7,1 miljarder euro per 31 december 2019 och förväntas växa med cirka 6,3 procent per år (CAGR) 2019-2024F.[6]

 • Stark relativ marknadsposition med betydande exponering mot marknader med hög tillväxtpotential
 • Diaverum är den näst största leverantören av dialystjänster utanför USA[7] och den största eller näst största leverantören på de flesta av Bolagets marknader.[8]
 • Jämfört med marknaden för njurvårdstjänster som helhet anser Bolaget att det har en mer diversifierad geografisk närvaro samt en balanserad intäktsprofil uppdelad i mogna marknader och tillväxtmarknader.
 • Diaverum har exponering mot attraktiva och robusta europeiska marknader, kombinerat med stora marknader med en icke-tillgodosedd efterfrågan på njurvårdstjänster såsom Saudiarabien, Brasilien, och Kina. Detta ger en stark relativ exponering mot marknader med hög tillväxtpotential.
 • Egenutvecklad vårdmodell med syfte att säkerställa förbättrade medicinska resultat och en ökad patientvolym
   
 • Vårdstandarder och medicinska resultat är nyckelparametrar med stor betydelse för patientvolymstillväxten. Diaverum tillämpar en egenutvecklad vårdmodell med ett ramverk för klinisk styrning för att övervaka kvaliteten på Bolagets tjänster. Vårdmodellen understöds av en integrerad digital infrastruktur främst bestående av egenutvecklade system.
 • Bolaget anser att vårdmodellen över tid har möjliggjort kontinuerliga förbättringar av vårdstandarder och medicinska resultat.
 • Vårdmodellens fem huvudkomponenter är:
 • Kliniska standarder – Policys och rutiner för att garantera vårdkvalitet och patientsäkerhet
 • Medicinska standarder – Omfattande program utformade för att säkerställa optimala medicinska resultat med högsta effektivitet i vårdutförandet
 • Kliniska prestationsmått – Kontinuerlig mätning av medicinska resultat
 • Utbildning – Patient- och personalutbildning i både virtuella och fysiska miljöer
 • Vetenskaplig forskning – Kliniskt inriktade forskningsprogram och publikationer
 • I kombination med de skalfördelar som följer av storleken på Diaverums verksamhet anser Bolaget att vårdmodellen möjliggör effektiv global benchmarking och en förmåga att effektivisera verksamheten genom standardisering.
 • Diaverum använder det egenutvecklade kliniska prestationsmåttet (”CPM”) på global basis för att mäta och jämföra prestationen för Bolagets kliniker, vilket gör det möjligt att snabbt vidta förbättringsåtgärder vid behov samt en mer effektiv utvärdering av förändringar i Bolagets vårdutförande.
 • Vårdmodellen understöds av en digital infrastruktur som kontinuerligt utvecklas och bygger på egna mjukvarulösningar som den virtuella utbildningsplattformen d.ACADEMY, International Renal Information Management System, iRIMS, Treatment Guidance System, TGS, och Pharma Guidance System, PGS. Bolaget bedömer att dessa digitala verktyg även driver på standardiseringen av vården, arbetsflödet, den operativa effektiviteten samt bidrar till att attrahera och behålla personal, vilket ytterst bidrar till att förbättra de medicinska resultaten.
   
 • Lång historik av både organisk och icke-organisk tillväxt med stabila marginaler
   
 • Diaverum har sedan 2008 levererat en årlig nettoomsättningstillväxt om cirka 10 procent genom att öka antalet patienter, behandlingar och kliniker. Nettoomsättningen har nästan tredubblats, från 281 miljoner euro för räkenskapsåret 2008 till 805 miljoner euro för räkenskapsåret 2019.
 • Diaverum har expanderat verksamheten både organiskt, genom expansion av befintliga kliniker, etablering av nya kliniker, och genom att vinna upphandlingar, samt icke-organiskt genom förvärv på befintliga marknader och genom nya marknadsetableringar.
 • Etablerad operativ och medicinsk plattform som möjliggör flera värdeskapande affärsmöjligheter
   
 • Diaverum strävar efter att accelerera den organiska tillväxten genom att kontinuerligt förbättra Bolagets medicinska resultat, vilket understöds av Bolagets digitala vårdmodell.
 • Givet den fragmenterade strukturen på Diaverums nuvarande marknader, där de fyra största leverantörerna endast har cirka 25 procent av den totala patientpopulationen[9], avser Diaverum fortsätta tillämpa den framgångsrika förvärvsstrategi som historiskt tillfört Bolaget cirka 15 kliniker per år.
 • Därutöver avser Diaverum att utnyttja förvärvsmöjligheter på nyligen etablerade marknader och på nya marknader som är hittills outforskade för Bolaget.
 • Diaverum avser att fortsätta arbetet med kontinuerliga verksamhetsförbättringar med stöd av Bolagets skalbara infrastruktur, förbättrat utnyttjande av digitala verktyg, och förbättrade processer inom inköp, arbetskraft och administration liksom investeringsoptimeringar.
 • Historik av framgångsrik offentliga-privata samarbeten
   
 • Bolaget anser att det stora antalet vunna upphandlingar bekräftar Diaverums position som en pålitlig och högpresterande samarbetspartner inom flertalet hälsovårdssystem på Bolagets adresserbara marknader.
 • Offentliga-privata samarbeten inom hälsovårdssektorn är långsiktiga samarbeten där privata leverantörer typiskt investerar i fysisk och digital infrastruktur samt humankapital för att tillhandahålla tjänsten.
 • Diaverums erbjudande till hälsovårdsmyndigheter innefattar tillgång till njurvård, förbättrade medicinska resultat och ökad patienttillfredsställelse till en kostnad som understiger det offentliga hälsovårdssystemets. Diaverum har historiskt varit framgångsrikt vad gäller att förnya och förlänga avtal.
 • Erfarenhet av att attrahera, behålla och tillvarata medicinsk personal
   
 • De tjänster som Diaverum tillhandahåller kräver specialistkunskaper, för vilka det är nödvändigt att ha pålitlig kompetensförsörjning. Det råder brist på kvalificerade läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal på flera marknader.
 • Diaverum har investerat betydande resurser i utveckling av en infrastruktur för att attrahera och behålla klinisk personal och Bolaget använder utländsk personal på marknader där det råder brist på relevant specialistkompetens.
   
 • Ledarskap med stöd av en erfaren ledningsgrupp
   
 • Diaverums koncernledning består av ledande befattningshavare med bred och djup internationell hälsovårdserfarenhet. Flera av medlemmarna i koncernledningen har mer än 20 års erfarenhet från hälsovårdssektorn och ett antal av dem har varit verksamma inom Diaverum i mer än tio år. Därutöver har medlemmar av koncernledningen erfarenhet från relevanta globala och noterade bolag.

Finansiell nyckelinformation

Helåret 2019 och perioden januari – september 2020

För räkenskapsåret 2019 och perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020 uppgick Diaverums totala intäkter till 805,4 miljoner euro respektive 642,1 miljoner euro, rörelseresultat till 70,4 miljoner euro respektive 102,4 miljoner euro, rörelsemarginal om 8,7 procent respektive 15,9 procent, justerad EBITA till 115,6 miljoner euro respektive 105,6 miljoner euro, justerad EBITDA-marginal till 14,4 procent respektive 16,4 procent, förlust för perioden till -9,6 miljoner euro respektive 29,0 miljoner euro, och periodens resultatmarginal till -1,2 procent respektive 4,5 procent. Historiska helårssiffror är inte fullt jämförbara med perioden 1 januari 30 september 2020 med hänsyn till justerad EBITA på grund av en förändring av Diaverums operativa struktur i Saudiarabien.[10]

Covid-19

Under Covid-19-pandemin har Diaverum fokuserat på att säkerställa Bolagets kliniska och operativa resultat. Bolaget bedömer att den finansiella inverkan av Covid-19 har varit begränsad, där den mest betydande inverkan har varit ökade kostnader för skyddsutrustning, vilken ökat väsentligt i pris till följd av ökad efterfrågan och belastningar på de leverantörskedjor Diaverum använder. Diaverum har också haft ökade kostnader hänförliga till personal, incitament för engagemang och den övergripande hälsan hos Diaverums personal samt en viss störning på marknaden vad gäller patientinflöden.

Följande tabell visar finansiell nyckelinformation för Diaverum:

Januari-september 2020

Januari-september 2019

Helåret 2019
 

Helåret 2018
 

Helåret 2017
 

Miljoner euro om inget annat anges
Nettoomsättning
Koncernen 642,11 589,31 805,42 738,62 727,22
Nettoomsättningstillväxt 9,0%1 - 9,0% 1,6% -
av vilken organisk tillväxt 8,6%1 - 5,4% 2,9% -
Segmentsintäkter
Europe 398,01 366,11 495,82 462,72 453,22
International 244,11 163,51 228,52 200,32 212,12
Periodens resultat 29,01 6,01 -9,62 -22,62 -36.72
Periodens resultatmarginal 4,5% 1,0% -1,2% -3,1% -5,1%
Rörelseresultat3 102,41 67,01 70,42 63,62 46,4
Rörelsemarginal3 15,9% 11,4% 8,7% 8,6% 6,4%
Justerad EBITA3 105,61 82,21 115,62 99,32 96,4
Justerad EBITA-marginal3 16,4% 13,9% 14,4% 13,4% 13,3%

Per den 30 september 2020

Per den 30 september 2019

Per den 31 december 2019

Per den 31 december 2018

Per den 31 december 2017

Antal marknader 22 22 22 20 19
Antal kliniker 421 389 403 369 360
Antal patienter4 39 007 - 38 518 34 657 32 022
Antal medarbetare5 11 438 - 10 666 9 985 9 211

1 Hämtade från Bolagets oreviderade konsoliderade finansiella delårsrapporter från och för perioden januari-september 2020 med jämförbara siffror för perioden januari-september 2019.

2 Har hämtats från Bolagets reviderade konsoliderade finansiella rapporter för räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017.

3 Rörelseresultat definieras inte enligt IFRS och rörelsemarginal, justerad EBITA och justerad EBITA-marginal är oreviderade alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS och som inte är ett substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS.

Rörelseresultat definieras som periodens resultat exklusive skatt och finansnetto. Justerad EBITA definieras som Bas EBITA, dvs periodens resultat exklusive skatt, finansnetto, avskrivningar på immateriella tillgångar, nedskrivningar hänförliga till goodwill och justeringar från joint venture, justerat för jämförelsestörande poster.

4 Avser antalet behandlade HD- och PD-patienter.

5 Inkluderar per den 30 September 2020 10 212 anställda och 1 226 inhyrd personal.
 

Finansiella mål och utdelningspolicy

I linje med Diaverums strategiska målsättningar har Bolaget formulerat vissa långsiktiga finansiella mål, vilka presenteras nedan:

Total intäktstillväxt Fortsatt leverera en genomsnittlig årlig intäktstillväxt om cirka 10 procent över tid, driven av både organisk och icke-organisk tillväxt.Tillväxtmålet drivs primärt av organisk tillväxt vilket inkluderar en kombination av tillväxt i befintliga kliniker, nya kontrakt från upphandlingar och etablering av nya kliniker kompletterat med förvärv av kliniker.
Resultat En årlig justerad EBITA-tillväxt som är högre än 10 procent över tid.
Kapitalstruktur Nettoskuld[11] / justerad EBITDAaL[12] bör inte överstiga 3,5x. Kvoten kan dock tillfälligt överstiga 3,5x, exempelvis i samband med förvärv.
Utdelningspolicy Diaverum ämnar dela ut omkring 25 procent av nettovinsten från och med för räkenskapsåret 2021.Utdelningsbeslutet kommer att baseras på Diaverums finansiella ställning, investeringsbehov, förvärvsmöjligheter och likviditet.Med reservation för ovanstående överväganden och godkännande av aktieägarna vid bolagsstämma, avser Bolagets styrelse föreslå en utdelning om cirka 15 miljoner euro för räkenskapsåret 2020.

Diaverum’s finansiella mål ovan utgör framåtriktade uttalanden som är föremål för betydande osäkerhet. De antaganden Diaverum har baserat de finansiella målen på inkluderar, bland annat, fortsatt tillväxt av Diaverums marknad, verksamhet, operationella resultat och ekonomiska ställning, och gynnsam utveckling av marknaden och den makroekonomiska och regulatoriska miljö som Diaverum verkar i. Diaverums verksamhet, operationella resultat och ekonomiska ställning, och utvecklingen av marknaden och den makroekonomiska och regulatoriska miljö som Diaverum är verksam inom, kan kraftigt variera från och vara mer negativ än vad som har antagits av Diaverum när de finansiella målen ovan har framtagits. Detta innebär att Diaverums förmåga att nå dessa finansiella mål är föremål för osäkerhetsfaktorer och oförutsedda utfall, av vilka vissa är utom Bolagets kontroll, och ingen försäkran kan ges att Diaverum kommer att kunna nå dessa mål eller att Diaverums ekonomiska ställning eller verksamhetsresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från dessa finansiella mål.
 

Transaktionsdetaljer

Erbjudandet förväntas bestå av ett publikt erbjudande till institutionella investerare och allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt till vissa institutionella investerare utanför dessa jurisdiktioner.

Bolaget, Huvudägaren, Diaverums styrelse och koncernledning har ingått vissa åtaganden för att inte överlåta eller avyttra sina respektive aktieinnehav (så kallad lock-up). Bridgepoint Europe III Fund kommer fortsatt vara en större aktieägare efter Noteringen.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner avseende det tänkta Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som kommer att upprättas av Bolaget i samband med den tänkta Noteringen. Prospektet kommer finnas tillgängligt på Diaverums hemsida: https://global.diaverum.com/corporate/sv/investor-relations/ipo.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Diaverum uppfyller gällande noteringskrav, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Diaverum inkommer med en ansökan om upptagande till handel och att spridningskravet uppfylls.

Carnegie Investment Bank AB, J.P. Morgan Securities plc och Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial är Joint Bookrunners i Noteringen. Moelis & Company UK LLP är finansiell rådgivare till Diaverum och Huvudägaren i Noteringen.

White & Case LLP är legala rådgivare till Diaverum. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP och Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Bolaget avser att framöver offentliggöra ytterligare information om den tänkta Noteringen.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Head of IR: +46708244088

Bruno Polizio, Director Global Communications: +447874853405

Viktig information

Detta meddelande lämnas inte i och kopior av det får inte distribueras eller skickas till, USA, Kanada, Australien eller Japan.

Värdepapperna som omnämns häri får inte erbjudas eller säljas i USA såvida de inte är registrerade eller undantagna från registrering enligt amerikanska Securities Act från 1933 i dess ändradelydelse. Bolaget avser inte registrera några värdepapper  i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av  värdepapperna  i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till personer i Storbritannien att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende de värdepapper som omnämns häri. I Storbritannien distribueras och riktas detta meddelande, endast till kvalificerade investerare (på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, (”Prospektförordningen”) som utgör (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller på informationen i detta pressmeddelande.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien (enskilt en ”Relevant Stat”) är detta pressmeddelande, informationen som finns häri och detta erbjudande endast avsett för och riktat till ”Kvalificerade investerare” på det sätt som avses i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns här är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Kvalificerade investerare. Personer som inte är Kvalificerade investerare ska inte handla baserat på eller förlita sig på den här informationen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen eller underliggande lagar. Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektförordningen, och registrerat hos Finansinspektionen, kommer att offentliggöras och kommer därefter att tillhandahållas av Bolaget. Investerare ska inte teckna eller handla värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom baserat på information som prospektet innehåller..

VIKTIG VARNING AVSEENDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Information i detta pressmeddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historisk fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar”, ”förutspår”, ”avser”, ”uppskattar”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätta”, ”borde” och liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, varav många  i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden oundvikligen föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer kan föranleda faktiska händelser som avsevärt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom framåtblickande uttalanden.

Informationen, åsikterna  och de framåtblickande uttalandena som detta pressmeddelande innehåller gäller endast per dagen de är lämnade och är föremål för ändringar utan varning.

[1] Näst största leverantören utanför USA baserat på totalt antal behandlade hemodialys (“HD”) och peritonealdialys (“PD”) patienter på Diaverum’s adresserbara marknad per 31 december 2019. Källa: L.E.K. Consulting GmbH – Market Report.

[2] Aferes är en plasmafiltreringsteknik som används för att avlägsna giftiga ämnen som ansamlas i patientens blod till följd av olika underliggande sjukdomar.

[3] Baserat på totalt antal behandlade hemodialys (HD) och peritonealdialys (PD) patienter på Diaverum’s adresserbara marknad per den 31 december 2019.. Källa: L.E.K. Consulting GmbH – Market Report.

[4] Avser antalet HD- och PD-patienter som behandlades per den 31 december 2007 respektive 2019.

[5] Källa: L.E.K. Consulting GmbH – Market Report.

[6] Källa: L.E.K. Consulting GmbH – Market Report.

[7] Baserat på det totala antalet HD och PD patienter som behandlas på Diaverums addresserbara marknader per den 31 december 2019. Källa: L.E.K. Consulting GmbH – Market Report.

[8] Källa: L.E.K. Consulting GmbH – Market Report.

[9] Källa: L.E.K. Consulting GmbH – Market Report.

[10] Förändringen av den operativa strukturen i Saudiarabien gäller från och med den 2 januari 2020.

[11] Nettoskuld definierat som nettoskuld exklusive leasingskulder.

[12] Justerad EBITDAaL definierad som EBITDA justerad for jämförelsestörande poster, minskad med avskrivningar och räntekostnader i samband med leasing.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Head of IR: +46708244088

Bruno Polizio, Director Global Communications: +447874853405

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera