Annons

Delårsrapport januari - september 2020

ChromoGenics genomför företrädesemission för accelererad tillväxt

Tredje kvartalet 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 3,5 (14,0) MSEK och resultatet till -15,1 (-20,0) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -2,14 (-7,14) SEK efter sammanläggning av aktier 1:100.
 • ChromoGenics påverkades fortsatt av Corona-pandemin under det andra och tredje kvartalet, vilket har medfört fördröjda beställningar från bolagets kunder. Orderingång och fakturering förskjuts under 2020. Innevarande års nettoomsättning beräknas därför understiga utfallet för 2019. Åtgärdsprogrammet i syfte att reducera bolagets löpande kostnader startades i början av april. Kostnadsbesparingarna har fått störst effekt under kvartal tre. Programmet innebar ett tiotal uppsägningar per 30 juni och ett permitteringsprogram under andra kvartalet 2020 med reducerad arbetstid till 40 procent för 70 procent av personalen. Installationen av våra sputtermaskiner visade sig kräva mer tid av vår egen personal då våra externa konsulter kallades hem. Permitteringsprogrammet avslutades därför i förtid när regelverket inte kunde följas.
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,4 (-19,4) MSEK, vilket är en förbättring med 5,0 MSEK jämfört med motsvarande period 2019.
 • Likvida medel uppgick till 21,3 (48,2) MSEK per den 30 september 2020.
 • Installationen av två utrustningar för avancerad ytbeläggning (sputtringsmaskiner) i företagets lokaler i Uppsala, som är fundamentet för den framtida verksamheten, är på plats. Pågående arbete har fokus på att verifiera, trimma in och finjustera tillverkningsprocessen med tillhörande styrsystem. Detta pågår intensivt och löper enligt vår tidsplan.  
 • Den 17 augusti avgick Jerker Lundgren som VD och Leif Ljungqvist utsågs till ny VD för ChromoGenics.
 • Den 18 augusti var avstämningsdag för sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra aktier lades samman till en aktie. Genom sammanläggningen minskade antalet aktier från 707 334 237 aktier till 7 073 343 aktier. 
 • Under tredje kvartalet har order på sammanlagt 1,4 MSEK erhållits från bland annat Klockstapeln i Gävle samt Humlegården i Solna. Ordervolymen inför fjärde kvartalet 2020 uppgår till 5,4 (16,9) MSEK.
2020 2019   2020 2019   2019
MSEK Jul-Sep Jul-Sep   Jan-Sep Jan-Sep   Jan-Dec
Nettoomsättning 3,5 14,0 12,6 23,2 45,2
EBITDA -13,1 -17,4 -44,2 -46,6 -67,0
Periodens resultat -15,1 -20,0 -53,5 -54,6 -77,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK -2,14 -7,14 -9,65 -19,49 -33,83
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -2,14 -7,14 -9,65 -19,49 -33,83
Likvida medel vid periodens slut 21,3 48,2 21,3 48,2 24,9

Händelser efter periodens utgång

 • ChromoGenics styrelse beslutade den 23 oktober att återbetala erhållet permitteringsstöd på 2,4 MSEK till Tillväxtverket eftersom bolagets installations- och intrimningsprogram är prioriterat och därför inte kan hålla avgörande personer permitterade. Bolagets likviditet påverkas negativt med 2,4 MSEK. 

 • Den 28 oktober beviljades ChromoGenics anstånd med återbetalningsskyldighet av villkorslån till Energimyndigheten t.o.m. 1 oktober 2022. Bedömningen är att det innebär en likviditetslättnad på över 10 MSEK för ChromoGenics. 
 • Den 6 november beslutade ChromoGenics styrelse att med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020, genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemission som är fullt garanterad kommer att tillföra ChromoGenics ca 94,1 MSEK före emissionskostnader.
 • En order på ca 1 MSEK avseende Ortun Skole i Norge med leverans Q2 2021 erhölls 10 november.

VD-ord

ChromoGenics genomför en unitemission, bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 94,1 MSEK, före emissionskostnader. Emissionen är fullt ut garanterad med teckning under perioden 25 november - 9 december. Unitemissionens teckningsoptioner ger rätt att teckna aktier i ChromoGenics med ytterligare högst 34,0 MSEK före emissionskostnader under två inlösenperioder, september 2021 och mars 2022.

Det tillförda kapitalet kommer att ge ChromoGenics möjligheter att utveckla bolagets dynamiska produkter och förutsättningar för att skapa omsättning som leder till ett positivt kassaflöde i framtiden. Emissionslikviden kommer att i första hand användas till att uppnå:

 • fullgod produktkvalitet i de dynamiska produkterna
 • utökad marknadsbearbetning med inriktning på vår hemmamarknad Norden
 • planering för att upprätta en hub som utgör en modell för hur bolagets produkt, elektrokrom film, ska distribueras globalt
 • bearbeta den befintliga marknaden för sputtrad film med målsättning att belägga den överkapacitet som bolaget för närvarande har i sina två sputtermaskiner

Alla åtgärder syftar till att genomföra en förflyttning mot ett kommersiellt industriföretag.

En förutsättning för att möta våra kunders efterfrågan av de dynamiska produkterna är att vi har en stabil produkt av god kvalitet. En av nycklarna till en fungerande produkt är att de sputtrade filmerna är stabila. Efter det att bolaget investerat i, och installerat egen kapacitet för att producera sputtrad elektrokrom film pågår nu en intensiv processutveckling. Syfte är att ta fram en film med Volframoxid och en film med Nickeloxid. För närvarande håller vi den planerade tidsplanen för denna processutveckling. Vi har redan nått mycket goda resultat i utvecklingen av Volframoxid och förväntas ha den processen stabil under november månad. Vi har inlett utvecklingen av processen för Nickeloxid. Denna är planerad att vara avslutad under december månad 2020. Vi har som mål att öka tempot och fokus i samtliga utvecklingsprocesser framgent.

Parallellt med processutvecklingen pågår en testverksamhet av laminerade filmer som infogas i glas. Denna testverksamhet har två mål, dels att skapa en återkoppling till processen som utvecklas i sputtrarna, dels att, genom forcerad testning, kontrollera produktens stabilitet under lång tid. Återkopplingen till sputterprocessen sker från dag till dag. Långtidsstabiliteten tar längre tid. En av de två testerna som genomförs, som ger en bra bild av produkten, tar ca. 30 dagar. Den andra testen tar ca. 90 dagar. Testen ger en bra kontroll av produktens hållbarhet över en längre tid. Uppföljning av dessa tester sker dagligen.

Bolagets processutveckling av sputtrat material och testprocedurer för glas innebär, enligt nuvarande plan, att vi kommer att kunna leverera produkter baserade på den egna sputterkapaciteten under Q2 2021.

ChromoGenics orderstock uppgick till 5,4 MSEK vid slutet av Q3. I första hand beror det på att vi inte har haft dynamiska produkter som vi kan leverera. Försäljning fortsätter med oförminskade ansträngningar och trots de kvalitetsproblem som bolaget haft möter vi ett starkt intresse från våra kunder för våra produkter ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Inriktning av försäljningen är att sälja Static- och Energy-produkter med kortare leveranstider och Dynamic-produkter med leverans under senare delen av 2021 och början av 2022. Ansträngningarna från våra säljares sida innebär att vi i dagsläget har pågående diskussioner med kunder med ett förväntat avslut av order inom 6 månader om drygt 50 MSEK. Merparten av dess diskussioner avser de dynamiska produkterna, men visar också på ett ökande intresse för Energy.

Vi har även inlett bearbetningen av marknaden för sputtrat material. Vi har idag kontakt med potentiella kunder inom sektorerna elektronik och medicinteknik. Detta sker samtidigt som vi installerar den andra sputtermaskinen, för dessa ändamål. Installationen av Sputter II beräknas vara slutförd under Q1 2021. Avsikten är då att etablera en process som passar någon av de potentiella kunder vi för diskussioner med.

Leif Ljungqvist, VDFör ytterligare information:
Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com
Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 08:30 CET.Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.


Följande bilagor finns för nedladdning:
Release


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera