1515
Annons

ChromoGenics genomför en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 94,1 MSEK

Styrelsen för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020, genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner, till teckningskurs 66,50 SEK, motsvarande 9,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen, som är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden, kommer att tillföra ChromoGenics cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner kan ChromoGenics komma att tillföras högst cirka 34,0 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv i sammandrag

ChromoGenics övergripande strategi är att med bas i Uppsala producera elektrokrom folie för direkt leverans till olika globalt spridda samarbetspartners inom produktion av glas, s k hubbar. Dessa samarbetspartners kommer sedan, inom ramen för sin normala verksamhet, att producera laminerat glas med ChromoGenics elektrokroma folie integrerat. Därmed kan tunga och miljöbelastande glastransporter reduceras betydligt vilket resulterar i minskad klimatbelastning.

ChromoGenics möter ett betydande intresse och stor efterfrågan på Bolagets patenterade elektrokroma ConverLight®-teknologi för glasapplikationer. Solvärmestrålning till inomhusmiljö kan reduceras, ökad energiprestanda kan uppnås och arkitektonisk frihet kan säkerställas vid utformning av byggnaders fasader.

Bolaget har under 2019 investerat i en betydande egen kapacitet för sputtring, två maskiner för sputtring med en kapacitet av i storleksordningen 450 000 m2 vardera per år. Sputter I kommer initialt att i sin helhet disponeras för tillverkning av elektrokrom folie för fönster- och fasadglas och Sputter II kommer att disponeras för uppdragskontrakterad sputtring för alternativa tillämpningar, t ex insatsvaror för elektronik och medicinteknik. ChromoGenics kan med egen produktionsutrustning på ett avgörande sätt säkerställa industriell kvalitet, i motsats till tidigare produktion med sputtrad film från extern part.

ChromoGenics står inför slutförande av installation och intrimning av Sputter I med planerad produktionsstart av elektrokrom film under det första kvartalet 2021, följt av installation av Sputter II med produktionsstart under det andra kvartalet 2021. Bolaget ser ett betydande marknadsintresse inom fönster- och fasadglasapplikationer och möjligheter till parallell uppdragskontrakterad sputtring. Detta ställer krav på tillförsel av rörelsekapital.

Bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för planerade åtgärder, varför styrelsen för ChromoGenics har beslutat genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka 78,5 MSEK och avses disponeras enligt följande prioritetsordning:

  • Sputter I: Slutlig intrimning för produktion av elektrokrom film för fönster- och fasadglas, 1,0 MSEK
  • Sputter II: Installation för uppdragskontrakterad sputtring, 4,0 MSEK
  • Utbyte av reklamerade installationer av dynamiska glas, 8,4 MSEK
  • Utveckling av den första hubben, 3,0 MSEK
  • Utbyggnad av produktionsanläggning, t ex renrum. 4,0 MSEK
  • Implementering av kvalitetssystem för ISO 9000 certifiering, 3,0 MSEK
  • Rörelsekapital, 55,1 MSEK

Vid fullt utnyttjande av i Erbjudandet vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras en nettolikvid om högst ytterligare cirka 33,2 MSEK. Nettolikviden avses disponeras i sin helhet för utökad marknadsbearbetning, etablering av flera hubbar samt utökad produktionskapacitet.

Villkor för Företrädesemission

Styrelsen för ChromoGenics beslutade den 6 november 2020, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020, att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 1 414 668 units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 9 902 676 aktier och 2 829 336 teckningsoptioner serie 2020/2022:1. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2020. Teckningskursen uppgår till 66,50 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie, och innebär att ChromoGenics som högst kan tillföras cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 25 november – 9 december 2020. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter ska ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 25 november – 7 december 2020.

En (1) teckningsoption av serie 2020/2022:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioderna 13 – 27 september 2021 och 16 – 31 mars 2022 till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti – 8 september 2021 respektive 28 februari – 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Detta innebär att ChromoGenics, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 34,0 MSEK före emissionskostnader.

För det fall samtliga Units inte tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 18 november 2020.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 5,0 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har ChromoGenics ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om sammantaget cirka 89,1 MSEK, motsvarande cirka 94,7 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår med tio (10) procent på garanterat belopp för dessa garantiåtaganden. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras omkring den 18 november 2020.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

18 november 2020                                       Offentliggörande av prospekt

18 november 2020                                       Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

19 november 2020                                       Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

20 november 2020                                      Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

25 november – 7 december 2020                 Handel med uniträtter vid Nasdaq First North Growth Market

25 november – 9 december 2020                 Teckningsperiod

14 december 2020                                       Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 1 980 535,20 SEK, från 1 414 668,60 SEK till 3 395 203,80 SEK, genom utgivande av högst 9 902 676 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 7 073 343 till högst 16 976 019 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt, vid full teckning, om cirka 58,3 procent av kapital och röster i Bolaget.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i ChromoGenics kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 829 336 till totalt 19 805 355 aktier och aktiekapitalet att öka med 565 867,20 till totalt 3 961 071,00 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 64,3 procent.

Investerarpresentationer

ChromoGenics kommer att arrangera ett antal företagspresentationer. Dessa kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande och i sammanfattande folder som kommer att distribueras till samtliga aktieägare.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Bird & Bird Advokat KB är finansiell respektive legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt

Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.comFöljande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Södertälje Science ParkAnnons

Så hjälper Sveriges science parks företag att vara relevanta på sikt

Science parks för samman offentlig sektor, akademi och industri och fungerar som en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Syftet med många av de gränsöverskridande samarbeten som uppstår är att bidra till den hållbara omställningen.

– Vi ser till att den forskning som finns om hållbarhet når en bredare målgrupp, säger Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park.

Läs mer om branschorganisationen för science parks och inkubatorer, SISP 

När Sveriges första science parks bildades för cirka 40 år sedan var fokus att skapa en plats i närheten av universitet och lärosäten där akademi och näringsliv kunde mötas för att laborera och driva olika projekt tillsammans. Idag jobbar landets science parks även mycket med affärsutveckling.

– Det handlar om att gynna svenska bolags tillväxt i samhället, och då framförallt bolag som kan bidra till en hållbar omställning, förklarar Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.

Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.
Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.

Hållbar produktion

Södertälje Science Park, vars huvudpartners och grundare är AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje kommun, är en mötesplats för hållbar produktion. Bland annat driver parken olika affärsutvecklingsprogram med hållbarhetsfokus.

– Ett exempel är projektet Liften där vi samlar företag som vill ha hjälp med att identifiera sina utvecklingsbehov och lära sig hur de blir mer hållbara. Det kan handla om allt från att skapa mer hållbara produkter och tjänster till att bli mer ekonomiskt hållbara, säger Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd, och tillägger:

– Att inte arbeta med hållbarhetsfrågan som företag kan innebära att man plötsligt inte har något existensberättigande på marknaden. Programmet blir därför ett sätt att hjälpa företag att fortsätta vara relevanta på sikt.

Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd.
Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd.

Nationella och internationella samarbeten

I dag finns det en ambition från Sveriges politiska beslutsfattare, storbolag och akademi att få igång ett förändringsarbete med hållbarhet i fokus på bred front. Johan Ödmark och Robert Kingfors menar att landets science parks roll blir att fungera som spindeln i nätet.

– Därför är viktigt att vi tittar på hur vi kan kombinera en lokal och regional tillväxt med att göra nytta nationellt och internationellt. Det är bara genom breda samarbeten som science parks kommer att vara relevant för finansiärer och intressenter också i framtiden. Då syftar jag även på samarbeten mellan våra medlemmar där vi redan i dag ser stora synergier, säger Johan Ödmark.

Läs mer om Södertälje Science Park, mötesplatsen för hållbar produktion 

Mer från Södertälje Science Park

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Södertälje Science Park och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera