1515

Resurs Holding Delårsrapport januari—september 2020

”Transformationsresan är inledd” Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 juli—30 september 2020*                 

 • Utlåning till allmänheten var stabil och uppgick till 31 188 MSEK, i lokal valuta var ökningen 4%.
 • Rörelsens intäkter minskade med 2% till 908 MSEK
 • Rörelseresultatet före kreditförluster var stabilt och uppgick till 575 MSEK
 • Rörelseresultatet minskade med 8% till 380 MSEK
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 36,8% (37,6%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,5% (2,0%), ökningen är en effekt av den tidigare högre lånebokstillväxten.

1 januari—30 september 2020*

 • Utlåning till allmänheten var stabil och uppgick till 31 188 MSEK, i lokal valuta var ökningen 4%.
 • Rörelsens intäkter var stabila och uppgick till 2 737 MSEK
 • Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 1% till 1 678 MSEK
 • Rörelseresultatet minskade med 15% till 1 019 MSEK
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 38,0% (38,9%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (2,1%), ökningen är en effekt av den tidigare högre lånebokstillväxten samt den extra kreditreserveringen om 75 MSEK som gjordes i första kvartalet.

VD kommenterar

Efter en händelserik första tid som VD på Resurs kan jag konstatera att det är en välskött och driven nischbank som jag har tagit över ledningen för. Jag är imponerad av den verksamhet som byggts upp under mer än 40 år, och den gedigna erfarenhet av detaljhandeln i kombination med innovationskraft som gjort Resurs framgångssaga möjlig. Med målet att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och tillväxt på den nordiska marknaden tar vi nu nästa steg genom att inleda vår transformationsresa där vi bland annat ska bli mer datadrivna och tech-orienterade. Under kommande år kommer stegvisa investeringar att göras med fokus på affärsdrivande IT-projekt och tekniska lösningar vilket möjliggör skalbara och molnbaserade lösningar. På så sätt stärker vi våra förutsättningar för att långsiktigt erbjuda den nordiska marknaden innovativa tjänster och produkter tillsammans med en snabb, enkel och säker kundupplevelse.

Parallellt pågår effektiviseringen av den nordiska organisationen för att bättre kunna tillvarata synergier mellan våra marknader. Ett antal konkreta åtgärder genomfördes under kvartalet, bland annat utökades koncernledningen med ytterligare kompetenser och ett led i beslutsfattandet togs bort i syfte att med ett nordiskt fokus skapa snabbare beslutsprocesser. En översyn av hur vi kan arbeta effektivare med rätt bemanning och kompetenser låg till grund för beslutet att under det fjärde kvartalet minska personalstyrkan med cirka 70 tjänster runt om i Resurs Banks nordiska verksamhet. Personalminskningen förväntas generera årliga besparingar om ca 43 MSEK, med full effekt från andra kvartalet 2021. 

Stark tillväxt exkluderat den norska marknaden  
Under kvartalet fanns det positiva signaler om återhämtning från pandemin på alla våra marknader förutom på den norska, som sedan tidigare är utmanande i kraft av förändrad lagstiftning, införande av Gjeldsregistret och, under det senaste halvåret, pandemins effekter. Låneboken i sin helhet var stabil jämfört med föregående år och uppgick till 31 188 MSEK, exkluderat den norska marknaden var ökningen 12 procent. Vår bedömning är att vi, sedan förändringen av den norska lagstiftningen och införandet av Gjeldsregistret under 2019, har varit för restriktiva i våra kreditbedömningar i Norge och ser nu över möjligheterna att öka vår utlåningstillväxt.

Efterfrågan skiljde sig markant på Payment Solutions olika marknader och branscher under kvartalet. En bred diversifiering inom nordisk detaljhandel gav oss viktig motståndskraft och god förmåga att kompensera branscher med vikande efterfrågan med andra där efterfrågan var intakt eller i vissa fall till och med ökande. Genom vårt starka erbjudande av flexibla lösningar oberoende av säljkanal till samtliga nordiska marknader, utökades partnerskapet med Mekonomen Group till att nu omfatta hela den nordiska marknaden. Trots de tillfälliga åtgärderna för restriktivare kreditbedömning som infördes under första kvartalet 2020 uppvisade Consumer Loans en stark utveckling på alla marknader förutom den norska. Insurance fortsatte sin positiva och stabila utveckling under kvartalet med flertalet nya partners, ökat tekniskt resultat och förbättrad totalkostnadsprocent.  

Stabil finansiell utveckling med hållbar kreditgivning i fokus
Det tredje kvartalet innebar en totalt sett fortsatt stabil finansiell utveckling för Resurs, där vår affärsmodell återigen visade sin styrka genom våra möjligheter att gasa och bromsa i takt med skiftande förutsättningar på de nordiska marknaderna och i olika branscher. Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 575 MSEK och var stabilt jämfört med föregående år. Kreditförlustnivån i det tredje kvartalet uppgick till 2,5 procent, vilket var i linje med det andra kvartalet 2020. Hittills ser vi inga tecken på att kundernas betalningsmönster har påverkats av covid-19, men då det väntas ta tid innan vi fullt kan överblicka pandemins effekter ligger den extra kreditreserveringen om 75 MSEK vi gjorde under årets första kvartal kvar.

Under kvartalet blev Resurs partner i Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom som syftar till att sprida kunskap och lyfta frågor som bidrar till att fler i samhället har en balanserad privatekonomi. För oss är detta centrala frågor för vår kärnverksamhet och ett prioriterat fokusområde för vårt hållbarhetsarbete. Det är med hållbar kreditgivning som vi bygger grunden för trygga och kloka lån, och därmed en hållbar affär för alla parter.

Resurs transformationsresa startade på allvar under kvartalet. Målsättningen är tydlig, när vi nu satsar på att framtidssäkra tillväxten, stärka konkurrenskraften och erbjuda den bästa kundupplevelsen. Vår finansiella ställning och kapitalposition är fortsatt stark och stabil, vilket gör oss väl rustade för att längs resans gång leverera såväl tillväxt som god lönsamhet.

Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se +46 766 44 77 00
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95
 

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl. 07.30 CET.

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 723 personer och låneboken till 31,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år. Undantag är finansiell ställning där jämförelsesiffran avser 31 december 2019.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Resurs Holding Delårsrapport januari—september 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från RiksbyggenAnnons

Bostadspolitisk expert: Saknas dedikerade satsningar för att upprätthålla byggtakten

Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.
Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Äntligen ligger byggtakten av nya bostäder på en acceptabel nivå. Men Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, menar att det inte räcker.

– Det krävs dedikerade politiska satsningar för att hålla byggandet uppe över tid, och om vi väntar tills nästa lågkonjunktur slår till med att införa dem är det för sent.

Nästan alla Sveriges kommuner rapporterar bostadsbrist, men, för första gången på många år visar nu Boverkets siffror att bostadsbyggandet 2021 kommer att ligga över den takt som krävs för att på sikt nå balans på bostadsmarknaden.

– Det är så klart jättepositivt att vi har en hög byggtakt generellt sett, men det betyder inte att den bara kommer att rulla på. Det är långa ledtider i bostadsbyggandet och får vi en konjunkturändring är risken att bostadsbyggandet avstannar uppenbar, säger Johanna Ode.

Stödet är avgörande för om det byggs

För att undvika den risken efterlyser hon och Riksbyggen flera åtgärder från politiskt håll, bland annat höjda nivåer och mer långsiktiga besked kring det statliga investeringsstödet för hyresrätter.

– Det här stödet gör det möjligt att bygga nya hyresrätter över hela landet, även på orter där vi inte hade fått ihop kalkylen annars. De orterna behöver också fler bostäder, och stödet är avgörande för om de blir byggda eller inte, men det finns en stor politisk osäkerhet kring hur det kommer att utvecklas, något som hämmar bostadsbyggandet.

Läs mer om Riksbyggens bostadspolitiska opinionsarbete

Men även på bostadsrättsmarknaden efterlyser Johanna Ode fler åtgärder, framförallt statliga garantier innan byggstart.

– I dag vill färre privatpersoner köpa ny bostad på ritning i samma grad som tidigare. Samtidigt kräver bankerna att hälften av lägenheterna i ett nytt projekt ska vara sålda innan de ska bevilja ett lån, och det här glappet ställer till det.

Satsningar som gynnar hela samhället

Därför skulle Johanna Ode gärna se att staten går in och erbjuder statliga garantiåtaganden som kan hjälpa till att överbrygga glappet och möjliggöra för fler projekt att sätta spaden i marken tidigare. Eftersom bostadsbyggandet står för 11 procent av BNP menar Johanna Ode att sådana här och liknande satsningar inte bara gynnar de enskilda personer som äntligen kan skaffa en bostad, utan hela samhället.

– Man brukar säga att varje byggarbetare sysselsätter ytterligare tre personer i nästa led, så att hålla igång bostadsbyggandet ger stora effekter på samhällsekonomin.

Men det är inte bara nybyggnation som löser problemen på bostadsmarknaden.

– Det är jättepositivt att vi har en hög nybyggnadstakt, men ska vi vara ärliga innebär det att bostadsmarknaden är i balans först om ett decennium, och det är lång tid att vänta för den som behöver bostad här och nu.

Läs mer om Riksbyggens förslag om ett startlån för unga vuxna

Vill se startlån för unga vuxna

Därför menar Johanna Ode att det behövs satsningar som gör att vi kan nyttja det befintliga beståndet på bättre sätt, något som dessutom är bra ur hållbarhetsperspektiv, samt satsningar som gör det lättare för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden. På Riksbyggen har man därför konceptet Hyrköp av bostadsrätt för unga vuxna, där personer upp till 35 år får hyra sin lägenhet i fem år medan de sparar ihop till kontantinsatsen. Men Johanna Ode vill även här se statliga satsningar.

– Vi på Riksbyggen har tagit fram förslag på något vi kallar Ungbolån, ett startlån för unga vuxna som kan jämföras med CSN-lån, och som gör det möjligt för dem att starta sitt vuxna liv och bidra till samhället med den trygghet en egen bostad innebär. Det finns en statlig utredning som tittar på startlån för förstagångsköpare.

– Nu gäller det att det blir tillräckligt enkelt och attraktivt utformat för att det ska vara användbart och att regeringen ser till att det införs, så fler unga vuxna kan köpa en egen bostad.

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?