Annons

Venue Retail Group, u.n.t. Rizzo Group, presenterar finansiella mål och offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag.

Venue Retail Group AB (publ), u.n.t. Rizzo Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets styrelse har fastställt finansiella mål . Vidare har prospektet avseende företrädesemissionen i Bolaget idag, den 23 oktober 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Finansiella mål

Bolaget har tidigare offentliggjort att man antagit en ny affärsplan, som bland annat innebär att Bolagets befintliga verksamhet kommer att koncentreras till varumärket Rizzo i Sverige och Morris i Norge. Som ett led i strategiarbetet antog Bolagets styrelse idag, den 23 oktober 2020, finansiella mål för Bolaget baserat på den nya affärsplanen. Bolagets finansiella mål är att på medellång sikt leverera tillväxt med en rörelsemarginal överstigande 10 procent.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet avseende företrädesemissionen i Bolaget om cirka 94,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag, den 23 oktober 2020, godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.venueretail.com, på Carnegies hemsida för aktuella erbjudanden, www.carnegie.se och på www.fi.se.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida samt Carnegies hemsida för aktuella erbjudanden från och med teckningstidens första dag, d.v.s. den 27 oktober 2020.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 945 340 880 B-aktier, till en teckningskurs på 0,10 kronor per aktie.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 94,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen genomförs i syfte att, efter genomförd företagsrekonstruktion, varuförsörja Bolaget, ställa om butiksnätet, utveckla Bolagets digitala butiker, betala Bolagets ackordsborgenärer och delbetala lån och krediter.
  • Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen den 22 oktober 2020 innehavd aktie oavsett aktieslag. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya B-aktier i Företrädesemissionen.
  • Teckningsperioden för teckning av aktier kommer att löpa från och med den 27 oktober 2020 till och med 10 november 2020.
  • Bolaget har erhållit skriftliga teckningsåtaganden om cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 23,7 procent av Företrädesemissionen, från de befintliga aktieägarna Tommy Jacobson AB (ägs av Bolagets styrelseordförande Tommy Jacobson), Trading House Scandinavia AB, Varenne AB och Leif Rahmqvist. Bolaget har vidare erhållit emissionsgarantier om cirka 51,1 MSEK, motsvarande cirka 54,1 procent av Företrädesemissionen, från nämnda aktieägare samt Lars Fins (Bolagets VD) och Håkan Lundstedt (styrelseledamot i Bolaget). Företrädesemissionen omfattas således till cirka 77,8 procent av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 84,6 procent. Aktieägare som inte önskar delta i Företrädesemissionen har möjlighet att finansiellt kompensera sig för utspädningseffekten genom att avyttra sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter äger rum från och med den 27 oktober 2020 till och med den 6 november 2020 på Nasdaq Stockholm.

Tidplan

Teckningsperiod 27 oktober - 10 november 2020
Handel med teckningsrätter 27 oktober - 6 november 2020
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) 27 oktober 2020 - 16 november
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen Omkring den 12 november 2020
Leverans av nya B-aktier tecknade med företrädesrätt Omkring den 20 november 2020
Leverans av nya B-aktier tecknade utan företrädesrätt Omkring den 1 december 2020

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: lars.fins@venueretail.com
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ), u.n.t. Rizzo Group AB (publ), är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 16:30 CEST.

Om Venue Retail Group, u.n.t. Rizzo Group

Bolaget är en nordisk detaljhandelskoncern inom accessoarer, väskor och skor. Koncernen erbjuder ett brett sortiment av egna och externa varumärken genom fysiska och digitala butiker. Bolagets verksamhet är indelad i två affärsområden; Väskor & Accessoarer och Skor & Accessoarer. Verksamheten drivs genom de helägda detaljhandelskedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK. Genom affärsområdet Väskor & Accessoarer erbjuder kedjorna Accent och Morris ett utbud av bland annat hand- och resväskor samt handskar. Inom affärsområdet Skor & Accessoarer driver Koncernen dels egna Rizzobutiker, dels butiker genom varuhuskonceptet NK Shoes & Accessories. Venue Retail Group AB (publ), u.n.t. Rizzo Group AB (publ), är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, u.n.t. Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjort.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Publicis SapientAnnons

Så kan företag utveckla en lönsam affärsmodell trots lågkonjunktur

Den lågkonjunktur som följt pandemin har inneburit svåra tider för många aktörer inom detalj- och e-handeln, men branschen har tampats med motgångar även sedan tidigare. För att säkerställa sin lönsamhet krävs därför att företag utvecklar en långsiktigt hållbar affärsmodell – något som kan vara lättare sagt än gjort. 

Andelen som handlade på nätet steg kraftigt under pandemin, vilket resulterade i bråda dagar för e-handlarna. Efterhand som restriktionerna släppte vände dock utvecklingen; tillväxtkurvan började peka nedåt igen, till stor oro för många aktörer. 

För att skapa sig en utförligare översikt av hur detalj- och e-handlare har bemött de nya förutsättningarna genomförde digitala konsultbolaget Publicis Sapient en djuplodande studie under 2022, tillsammans med Salesforce och Ipsos. Studien – E-commerce Investments of Global Retailers – visade föga förvånande att många handlare anser att pandemin för alltid har förändrat detaljhandeln och förväntar sig fortsatt tillväxt även framöver. Ett mer överraskande resultat var att många e-handlare trots utvecklingen har haft problem med lönsamheten.

– Studien visar att aktörer med primärt fysisk närvaro hade det tufft under pandemin, men nu ser vi att även dedikerade e-handlare får det kämpigare. Butiker som kombinerar fysisk och digital närvaro har således en fördel, då de kan erbjuda bättre kundservice, berättar Björn Elmberg, Nordenansvarig för Retail och konsumentprodukter på Publicis Sapient.

Gap mellan vilja och leverans

9 av 10 beslutsfattare i studien säger sig veta vilka åtgärder som kommer att förbättra lönsamheten, men runt 50 procent brottas ändå med genomförandet.

– Förändring blir lätt både dyrt och krångligt och tar tid och energi från annat. Alla förändringar behöver också ha ett långsiktigt perspektiv och det kan därför vara svårt att veta var man ska börja. Det viktigaste är därmed att ta det första steget och sedermera ta nästa steg när man ser resultat från det första. Det finns ofta åtgärder som snabbt ger resultat utan att kräva stora insatser.

Björn belyser också insamling och användning av data som en avgörande faktor för att identifiera vad som är viktigt för kunderna och se vilka som är lönsamma – ett ofta komplext arbete som erfordrar omfattande kompetens. En erfaren partner kan därför vara nyckeln till ett framgångsrikt genomförande. Globala Publicis Sapient har lång erfarenhet av effektivisering för lönsamhet och samtidigt förbättra kundupplevelsen.

– Vår insikt i vad som driver lönsamhet och kundnöjdhet innebär att vi alltid kan rekommendera lämpligaste lösning som i slutänden hjälper våra klienter att nå högre tillväxt och säkerställa sin lönsamhet, avslutar Björn. 

Om Publicis Sapient

Publicis Sapient hjälper företag inom digital strategi och på̊ att förverkliga sömlösa kundupplevelser oavsett val av kanal. Vi har över 50 kontor världen över, inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö, där vi arbetar tillsammans med till exempel Pandora, Clas Ohlson, Tetra Pak och Essity.

Läs mer på: www.publicissapient.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Publicis Sapient och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera