1515
Annons

Delårsrapport januari-september 2020

God marginalutveckling trots besvärlig marknad
Digitaliseringslösningar visar styrka

Kvartal 3, 2020

 • Orderingången uppgick till 827 Mkr (965), motsvarande en valutaneutral minskning med 5,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • I jämförelse med kvartal två 2020 ökade orderingången med 11,8 procent.
 • Omsättningen uppgick till 826 Mkr (1 089), motsvarande en valutaneutral minskning med 16,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 63,3 Mkr (77,9), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (7,2).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 63,5 Mkr (77,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,7 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 31,5 Mkr (52,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,90 kr (1,50).

Januari – september, 2020

 • Orderingången uppgick till 2 562 Mkr (3 028), motsvarande en valutaneutral minskning med 12,5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 2 735 Mkr (3 221), motsvarande en valutaneutral minskning med 12,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet, inklusive omstruktureringskostnader om 75 Mkr, uppgick till 125,2 Mkr (234,5), vilket gav en rörelsemarginal på 4,6 procent (7,3).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 201,6 Mkr (235,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,4 procent (7,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 55,3 Mkr (153,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,58 kr (4,37).

 
VD-ord

Årets tredje kvartal präglades fortsatt av effekterna av de restriktioner som i spåren av covid-19-pandemin genomförts världen över. Under kvartalets två första månader var efterfrågan fortsatt mycket återhållen, medan vi under kvartalets avslutning kunde skönja en viss förbättring. Nederman Monitoring & Control Technology hade en stark utveckling i kvartalet med en tillväxt om 21 procent jämfört med föregående kvartal. Även inom våra övriga divisioner växte orderingången jämfört med föregående kvartal, men med betydligt lägre tal. Tack vare det omstruktureringsprogram som påbörjades under årets andra kvartal och en gynnsam produktmix har Nederman kunnat upprätthålla en god lönsamhet i kvartalet trots omfattande utmaningar. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 63,5 Mkr (77,9), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 7,7 procent (7,2). Orderingången i kvartalet uppgick till 827 Mkr (965) och omsättningen till 826 Mkr (1 089).

Digitala lösningar allt viktigare
Vi har sedan ett antal år genomfört ett omfattande arbete för att erbjuda våra kunder olika former av digitala lösningar som kontinuerligt mäter, analyserar och optimerar  filtrerings-processen. Våra kunder får därmed möjlighet att fullt ut ta ansvar för luftkvaliteten i sina anläggningar. Den pågående digitaliseringsresan omfattar samtliga divisioner, men har kommit längst inom divisionen Nederman Monitoring & Control Technology.

Nederman Monitoring & Control Technology visar styrka
Betydelsen av att kunna erbjuda digitala och framtidssäkra lösningar som ger kunderna kontroll över sina anläggningar på en helt ny nivå demonstreras tydligt av Nederman Monitoring & Control Techologys utveckling under årets tredje kvartal. Trots att denna division har ställts inför samma utmaningar som våra övriga divisioner hade de en stark utveckling i kvartalet med en tillväxt av orderingången om 21 procent jämfört med föregående kvartal. Den organiska tillväxten jämfört med motsvarande kvartal 2019 uppgick till 24 procent. Totalt sett har divisionen genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt mer än fördubblat sin omsättning under de senaste tolv månaderna.

Åtgärderna för att rusta Nedermankoncernen inför framtiden löper enligt plan
För att möta framtiden efter covid-19-pandemin påbörjade Nederman under årets andra kvartal ett omstruktureringsprogram som kommer att leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 100 Mkr. Planen omfattar koncernens samtliga divisioner och innebär bland annat att koncernen lämnar mindre lönsamma marknadssegment. Omstruktureringskostnader, som uppgår till 75 Mkr, kostnadsfördes under årets andra kvartal. Under tredje kvartalet fortsatte  omstrukturerings-programmet enligt plan och kommer i allt väsentligt vara slutfört vid årsskiftet 2020/2021.

Begränsad påverkan på Nedermans produktionsförmåga
Nedermans produktionsförmåga har varit god i kvartalet. Enda undantaget var vår anläggning i Indien där vi enbart kunnat använda mellan 10 och 30 procent av arbetsstyrkan på grund av varierande restriktioner beslutade av myndigheterna. Efter kvartalets utgång har begräns-ningarna vid den indiska anläggningen upphört.

Utmanande förutsättningar
Effekterna av nationella nedstängningar och andra typer av restriktioner världen över har en fortsatt stor negativ påverkan på Nedermans försäljning. Den stora osäkerhet som råder kring den globala ekonomin och utvecklingen av pandemin innebär att beslut om större investeringar i hög grad skjuts på framtiden. I flera länder ser vi också hur beslut om lagar och regler kring olika miljöfrågor senareläggs. Fortfarande är det också svårt att få till fysiska möten med våra kunder, vilket avsevärt försvårar våra möjligheter att påvisa fördelarna med våra installationsprodukter.
En positiv effekt av nedstängningarna är att de visat hur världen ser ut när luften inte förorenas av industriella utsläpp. Det är denna värld som Nederman arbetar för att åstadkomma genom att erbjuda effektiv industriell luftrening istället för en förlamande pandemi. Att detta går att åstadkomma är något som vi visar varje dag, vid varje installation vi genomför.

Utsikter
Det råder för närvarande en extrem osäkerhet kring den globala ekonomins utveckling. För årets fjärde kvartal förväntar sig Nederman att covid-19-pandemins effekter fortsatt kommer att bli betydande på de flesta av koncernens marknader. Vi gör vårt yttersta för att navigera rätt i en mycket oförutsägbar tid och har hög beredskap att korrigera vår verksamhet. En bidragande orsak till svårigheterna är de stora skillnaderna i covid-19-restriktioner mellan olika länder. Rådande regelverk ändras ofta i en eller annan riktning och signalerna från myndigheter världen över är ofta svåra att tolka i ett längre perspektiv. Det är därför i dagsläget inte att möta den framtida utvecklingen av pandemin och dess påverkan på samhälle och ekonomi.”möjligt att lämna detaljerade prognoser för utvecklingen under de kommande kvartalen.”
 
Sven Kristensson, VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober, 2020 kl. 08:00 CET.

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer
än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten (PDF)
Pressmeddelande (PDF)


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från FolksamAnnons

Ny smartare bilförsäkring anpassas till framtidens bilkörning

Josef Halldelius, affärschef för motoraffären på Folksam.
Josef Halldelius, affärschef för motoraffären på Folksam.

Dagens bilar utvecklas och blir allt säkrare. I takt med det förändras även bilförsäkringarna. Istället för att sätta premien utifrån från vem som äger bilen, kommer framtidens försäkring allt mer baseras på bilens säkerhetsutrustning.

Läs mer om Folksam bilförsäkring 

Bilarna har i dag blivit både smartare och säkrare. Bland annat är det vanligt med aktiva säkerhetssystem – till exempel autobroms, döda-vinkel-varnare och allt mer sofistikerad parkeringsassistans. Tillsammans förebygger dessa olyckor och kompenserar misstag från föraren. I framtiden kommer bilarna dessutom att bli ännu smartare och data från bilarna kommer bli en integrerad del i försäkringserbjudandet. 

– I den här nya verkligheten blir det allt mer ointressant och trubbigt att prissätta bilförsäkringen efter ägarens ålder och bilens effekt. Det är betydligt mer relevant att utgå från hur bilen används, bilens utrustning och i förlängningen även bilmodellens skadehistorik, säger Josef Halldelius, affärschef för motoraffären på Folksam. 

Denna nya typ av försäkring som baseras på bilens säkerhetsutrustning är både transparent och bekymmersfri för kunden. Den stödjer också hållbara mobilitetslösningar med bildelning och bilpooler.  

– I framtiden tror vi att den kommer bli ett bra komplement till den traditionella bilförsäkringen tillsammans med en tredje kategori av bilförsäkring som skräddarsys efter varje användare, exempelvis ”pay as you drive”. För oss är det viktigt att vi även i framtiden kan erbjuda olika typer av försäkringar som tillgodoser alla kunders behov. 

Samarbetar med Volvo Cars

Redan i dag har Folksam ett unikt samarbete med Volvo Cars där en förmånlig och miljömärkt bilförsäkring från Folksam ingår i bilens pris när man köper en elbil online. Det gäller helelektriska XC40 och deras första renodlade elbil, C40 Recharge. 

– Det innebär att vi ger kunderna en bra och prisvärd bilförsäkring som en integrerad del av bilen. Den integrerade försäkringen och det fasta priset gör bilköpet enklare och kostnaden mer transparent, säger Josef Halldelius.

– I och med att Volvo Cars onlineförsäljning är en ny satsning, har vi kunnat bygga upp denna nya försäkringsmodell helt från grunden – en anpassad gruppförsäkringslösning till ett fast pris och som är helt oberoende av vem som kör bilen, säger Josef Halldelius. 

Försäkringen är dessutom märkt med Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens högt ställda kriterier. 

– Vi är det enda stora försäkringsbolag som har miljömärkta bilförsäkringar. Det innebär bland annat att kunderna kan vara säkra på att vi använder miljövänliga material vid reparationer och att vi ställer höga krav på våra leverantörer och på våra egna investeringar. 

Höga ambitioner 

Folksams ambitioner vad gäller hållbarhet rimmar dessutom väl med Volvo Cars. Bland annat har Volvo Cars som plan att bli ett helt renodlat elbilsföretag vid 2030. 

Folksam och Volvo Cars delar också visionen att den bästa olyckan är den som aldrig sker och båda företagen jobbar aktivt för detta, bland annat genom forskning.  

– Vi samlar hela tiden in nya insikter och data som kan hjälpa oss i vår strävan att förebygga och minska antalet olyckor, säger Josef Halldelius.

Läs mer om Folksam bilförsäkring 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Folksam och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?