Annons

Knowit förvärvar Creuna och blir Nordens största digitalbyrå

Knowit förvärvar Creuna och stärker väsentligt sin position på den nordiska marknaden. Creuna kommer att ingå i affärsområdet Knowit Experience. Bolagens kunderbjudande kompletterar varandra väl inom digitala strategier, datadriven försäljning och marknadskommunikation. Förvärvet innebär att Knowit Experience växer till cirka 900 medarbetare och antalet medarbetare i koncernen till cirka 2 600.

Efterfrågan på digitalisering har ökat snabbt inom såväl privat som offentlig sektor som en effekt av förändrade kundbeteenden i samhället. Detta har förstärkts ytterligare som en följd av Covid-19. Knowit är redan idag väl positionerat med bred kompetens inom systemutveckling och digital transformation. Genom förvärvet av Creuna, med en stark position inom digital design och teknik, blir erbjudandet än mer konkurrenskraftigt.

Sammanslagningen och integrationen av Creunas operativa verksamhet med Knowit Experience kommer innebära betydande kostnadssynergier i kombination med nya affärsmöjligheter och förväntas sammantaget skapa förutsättningar för en god lönsamhetsutveckling. Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie redan under 2021.

Med Creunas lokala organisationer stärker Knowit sin närvaro i alla de nordiska länderna. Förvärvet innebär att Knowit ökar sin konkurrenskraft väsentligt och samtidigt bidrar till en fortsatt konsolidering av marknaden.

- Vi ser att skiftet till digitala affärsmodeller nu går ännu snabbare hos våra kunder. Med förstärkningen av Creuna blir vårt erbjudande inom digital transformation det starkaste i Norden, säger Per Wallentin, koncernchef Knowit.

- Vår ambition är att vara den ledande byrån inom datadrivna kundupplevelser i Norden. Med Creunas kompetens och passion för att utveckla starka varumärken och användarupplevelser stärker vi vår position ytterligare. Samtidigt blir vi en ännu mer attraktiv arbetsgivare med spännande utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Fredrik Ekerhovd, affärsområdeschef Knowit Experience.

- En sammanslagning av Knowit och Creuna är en offensiv satsning som kommer att skapa fantastiska karriärmöjligheter för våra anställda. Vi har gemensamma värderingar och passion för att hjälpa våra kunder att bygga starka varumärken och bidra till att utveckla deras digitala affär, säger Torstein Harildstad, Group CEO Creuna. De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit Experience.

Knowit Experience är ett affärsområde inom Knowit med cirka 600 specialister inom teknik, design och kommunikation. Affärsområdets kunder finns inom flera olika branscher, där offentlig sektor, retail och hälsa är väl representerade.

Creuna är en nordisk digitalbyrå med cirka 300 medarbetare i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Omsättningen för de senaste 12 månaderna var 398 MSEK, med EBITA om 21,5 MSEK[1].

Förvärvet är villkorat av att godkännande erhålls från konkurrensmyndigheten i Norge, vilket beräknas erhållas under fjärde kvartalet 2020.

Finansiell information

Initialt uppgår köpeskillingen om cirka 178 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav 50 MSEK erläggs kontant och cirka 85 MSEK erläggs i form av 356 856 [2] nyemitterade aktier i Knowit i samband med tillträdet (vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av det totala antalet aktier i Knowit efter emissionen), och cirka 43 MSEK erläggs senast den 17 december 2021, antingen kontant eller i nyemitterade aktier i Knowit. Köpeskillingen kommer att justeras för nettoskuld och normaliserat rörelsekapital per tillträdesdagen. Justering för nettoskuld och rörelsekapital per tillträdesdagen beräknas preliminärt uppgå till cirka 10 MSEK och avses att erläggas i nyemitterade aktier2.

Därutöver kan det utgå årliga tilläggsköpeskillingar baserat på EBITA för det sammanslagna Knowit Experience (som innefattar nuvarande Knowit Experience och Creuna), förutsatt att EBITA överstiger vissa basnivåer för räkenskapsåren 2021, 2022 respektive 2023. Knowit har möjlighet att erlägga tilläggsköpeskillingarna antingen kontant eller i aktier i Knowit.

Knowit kommer att värdera hela köpeskillingen, inklusive tilläggsköpeskillingarna, till verkligt värde per tillträdesdagen, varvid aktiedelen kommer att baseras på aktuell aktiekurs för Knowits aktie på Nasdaq Stockholm. Köpeskillingen kommer att vara föremål för löpande omvärdering till dess att slutlig likvid av tilläggsköpeskillingar har erlagts. Knowit uppskattar att tilläggsköpeskillingarna kommer att upptas till cirka 163 MSEK i förvärvsbalansräkningen per tillträdesdagen.[3]

Vid ett genomfört offentligt uppköpserbjudande avseende Knowit som har accepterats av minst 49 procent av aktieägarna finns en reglering avseende hantering av framtida ej erlagda tilläggsköpeskillingar.

Förvärvet finansieras genom tillgängliga medel samt en apportemission av preliminärt 398 419 aktier i Knowit till säljaren. Styrelsen avser att emittera aktiedelen av den initiala köpeskillingen genom det bemyndigande som årsstämman beslutade lämna styrelsen den 28 april 2020.

Förvärvet förväntas fullföljas under det fjärde kvartalet 2020.

Creuna hade under tolvmånadersperioden som löpte ut den 30 september 2020 en årlig försäljning om 398 MSEK och en EBITA om 21,5 MSEK.[4] Knowit Experience hade under samma period en årlig försäljning om 823 MSEK och en EBITA om 90,5 MSEK (varvid EBITA-marginalen uppgick till 11 procent). Knowit uppskattar att årliga kostnadssynergier med anledning av förvärvet från och med 2021 kommer att uppgå till cirka 40 MSEK jämfört med befintlig struktur. Engångskostnader relaterade till synergierna beräknas uppgå till cirka 17 MSEK. En väsentlig del av kostnadssynergierna uppstår genom att förvärvet omfattar de lokala dotterbolagen medan Creuna A/S som idag är moderbolag i Creuna-koncernen och som är säljare i transaktionen inte förvärvas. Utöver beräknade kostnadssynergier förväntas sammanslagningen av verksamheterna leda till betydande intäktssynergier, vilka inte har kvantifierats.

Knowit uppskattar att förvärvet, inklusive kostnadssynergier jämfört med befintlig struktur, kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie redan under 2021.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, CEO koncernchef, försorg för offentliggörande den 22 oktober kl 07.30 CET.

[1] Förvärvet av Creuna innebär att Knowit förvärvar de rörelsedrivande bolagen Creuna AB, Creuna AS, Creuna Denmark A/S och Creuna Finland Oy Ab.

[2] Baserat på genomsnittet av den volymviktade betalkursen för Knowits aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under tio handelsdagar närmast före dagen för ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.

[3] Baserat på en WACC om 7,7%

[4] Avser verksamheten i de förvärvade rörelsedrivande bolagen Creuna AB, Creuna AS, Creuna Denmark A/S och Creuna Finland Oy Ab.

För mer information, kontakta

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 5421734 eller christina.johansson@knowit.se

Per Wallentin, CEO koncernchef Knowit, +46 73 746860 eller per.wallentin@knowit.se

Fredrik Ekerhovd, Affärsområdeschef Knowit Experience, +47 95740156 eller fredrik.ekerhovd@knowit.no

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?