1515

Offentliga Hus avser att noteras på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige med långsiktighet, aktiv förvaltning och hållbarhet i fokus, offentliggör idag Bolagets avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier i Bolaget samt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”).

Björn Rosengren, styrelseordförande i Offentliga Hus, kommenterar:

- Offentliga Hus har under de senaste åren etablerat sig som en ledande aktör inom samhällsfastigheter. Kompetensen inom bolaget är hög och man har överträffat förväntningarna på såväl tillväxt som kvalitet. Med höga ambitioner om stark framtida tillväxt anser styrelsen att en kommande noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt nästa steg i Offentliga Hus fortsatta utveckling.

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus, kommenterar:

- Som VD för Offentliga Hus är jag oerhört stolt över vår starka tillväxtresa. Hela 2020 har präglats av hög aktivitet och vi har förbättrat vårt resultat på alla plan. Kommande notering och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt expansion med fokus på samhällsfastigheter med starka och långa kassaflöden. Efter noteringen på First North Premier är vår intention att påbörja arbetet för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Om Offentliga Hus och bakgrund till Erbjudandet

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. I rollen som fastighetsägare avlastar Offentliga Hus stat, regioner och kommuner så att de fullt ut kan fokusera på att leverera en högklassig välfärd. Bolagets vision är att vara den ledande fastighetspartnern till aktörer inom svensk välfärd och erbjuda långsiktiga och hållbara fastighetslösningar.

Stat, regioner och kommuner står inför ett växande behov av välfärdstjänster och lokaler för samhällsservice. Samtidigt brottas många kommuner med ekonomiska utmaningar. För det offentliga är fastighetsbeståndet ofta en outnyttjad resurs. Genom att överlåta ägande, drift och utveckling till en kunnig fastighetspartner kan stat, regioner och kommuner frigöra medel till kärnverksamheten – till exempel vård, omsorg och utbildning.

Offentliga Hus har sedan starten 2011 varit ett transaktionsdrivet bolag med fokus på långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Bolaget fokuserar huvudsakligen på tre fastighetssegment; utbildning, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning. Fastighetsbeståndet består av större och medelstora fastigheter på tillväxtorter, i regionstäder och större tätorter över hela Sverige. Totalt marknadsvärde på fastighetsbeståndet uppgick till 8,6 miljarder kronor per den 31 augusti 2020, vilket implicerar en årlig tillväxttakt om 73 procent sedan utgången av 2017. Samhällsfastighetsbeståndet svarade vid samma tidpunkt för 83 procent av det totala fastighetsbeståndets marknadsvärde.

Med höga ambitioner om stark framtida tillväxt har styrelsen beslutat att Bolaget skulle gynnas av en notering av Offentliga Hus aktier vilket både skulle expandera ägarbasen men också förbättra tillgången till kapital samt att använda Bolagets aktier som betalmedel vid framtida förvärv. Bolaget avser att använda nettolikviden för att finansiera fortsatt långsiktig tillväxt i Bolaget samt för andra rörelserelaterade ändamål.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • Bred exponering mot en attraktiv och växande marknad med tydliga drivare för segmentet samhällsfastigheter.
 • Diversifierad portfölj möjliggör för hög avkastning i förhållande till risk.
 • Långa hyresgästrelationer, stabila hyresgäster och kassaflöden med hög visibilitet.
 • Affärsmodell med fokus på stark framtida tillväxt och med ett tydligt hållbarhetsfokus:
  • Organisk tillväxt från löpande förbättringar av befintliga lokaler, nybyggnation och hyresomförhandlingar.
  • Påvisad stark historisk tillväxt via förvärv med en stor identifierad förvärvspipeline av attraktiva samhällsfastigheter.
 • Erfaren ledningsgrupp och styrelse med gedigen erfarenhet av den offentliga sektorn tillsammans med erfarna ägare.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet i samband med noteringen riktar sig till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade aktier i Bolaget uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor samt befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av säljande aktieägare uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor. Av försäljningslikviden från de aktier som ägarna avser sälja i samband med Erbjudandet kommer cirka 415 miljoner kronor tillfalla Offentliga Hus genom lösen av den revers till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen som Bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020 vilket inkluderar försäljningen av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet avser ägarna åta sig att sälja befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget kommer att upprätta med anledning av Erbjudandet och noteringen. Prospektet kommer att publiceras på Offentliga Hus webbplats, www.offentligahus.se.

Ytterligare information om processen kommer att offentliggöras fortlöpande.

Ej direkt kopplat till Erbjudandet i samband med noteringen men till följd av den kraftiga tillväxt som Offentliga Hus haft sedan halvårsskiftet offentliggjordes i ett pressmeddelande av Bolaget den 24 september att Bolagets egna kapital stärkts med 300 miljoner kronor via ett ovillkorat aktieägartillskott av ägarna. Notera att detta aktieägartillskott ej finns reflekterat i den delårsrapport som offentliggjordes av Bolaget den 17 september gällande perioden 1 januari 2020 till 31 augusti 2020. Det mottagna aktieägartillskottet har använts av Bolaget för att amortera skuld vars räntesats översteg bolagets genomsnittliga låneränta.

Finansiell utveckling1)

TSEK 2020 jan-aug 2019 2018
Hyresintäkter 308 706 320 063 207 553
Driftnetto 200 863 212 433 153 460
Förvaltningsresultat 61 555 59 470 48 764
Balansomslutning 9 541 849 7 718 730 4 265 625
Soliditet, % 28,0% 34,0% 32,2%
Säkerställd belåningsgrad, % 52,9% 43,7% 46,6%
Fastighetsvärde 8 562 977 7 192 802 3 915 104
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 93,3% 94,4% 97,0%
EPRA NAV 2 386 473 2 367 718 1 639 3591)Ovillkorat aktieägartillskott 300 miljoner kronor har ej reflekterats i ovan uppställda siffror för perioden 2020 jan-aug

Finansiella mål

 • Tillväxt: EPRA NAV ska växa med i genomsnitt 20% årligen.
 • Avkastning: Årlig avkastning på genomsnittligt eget kapital (ROE) om minst 12% (exklusive Hybridkapital och eventuella D-aktier).
 • Belåning: Koncernmässig belåningsgrad (LTV: räntebärande skulder i förhållande till totala tillgångar) ska ej överstiga 60%. Kortsiktigt är målet att belåningsgraden är lika med eller lägre än 60%. På medellång sikt ska belåningsgraden understiga 60% eller den nivå som bedöms vara förenlig med att uppnå kreditbetyget Investment Grade.
 • Soliditet: Soliditeten ska överstiga 35% över tid.
 • Räntetäckningsgrad: Ränteteckningsgraden ska överstiga 2,2 gånger och på medellång sikt vara på den nivå som bedöms vara förenlig med att uppnå kreditbetyget Investment Grade.

Utdelningspolicy

Bolaget vinster ska primärt användas till att tillvarata affärsmöjligheter samt uppfylla de finansiella och operationella målen, därefter ska upp till halva förvaltningsresultatet efter schablonskatt delas ut till aktieägarna.

Övriga operationella mål

 • Uppnå kreditbetyget Investment Grade inom en treårsperiod.
 • Ökat fokus på hållbarhet, exempelvis genom förvärv av miljömässigt certifierade fastigheter och genom investeringar för energibesparing i befintliga fastigheter.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Priority Group AB är kommunikationsrådgivare.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordning-ar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan av Bolaget engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.
 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Fastator PM 201001 Fastators innehavsbolag Offentliga Hus avser att noteras på Nasdaq First North Premier

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SmartReturAnnons

Endast miljön och slutresultatet bryr sig om smart logistik

Vi revolutionerar pallbranschen, säger Markus Jakobsson, Sales Director SmartRetur.
Vi revolutionerar pallbranschen, säger Markus Jakobsson, Sales Director SmartRetur.

Vi tänker inte på det, men allt som transporteras vare sig det är mat, kläder eller möbler transporteras på en pall. Pallar som butiker inte alltid har ett system för att ta hand om. Lösningen är återanvändning och smart teknologi som gör returlogistiken mer transparent, effektiv, lönsam och miljövänlig.

Det rätta namnet på pallar är lastbärare och en vanlig träpall kan användas flera gånger. Den europeiska standardpallen kallas Europall, är gjord av trä och som importland har Sverige ett stort inflöde av dessa pallar.

– Branschen förändras snabbt, fokus på återanvändning snarare än återvinning växer. Marginalerna kommer inte att förbättras för vare sig industrin eller handeln, och hela den internationella leveranskedjan kommer att effektiviseras allt mer, säger Markus Jakobsson Sales Director SmartRetur. 

Linjär modell fungerar inte

Träpallarna är vanligtvis prissatta i leveransen, så handlarna kan använda dem som de vill. Eftersom butikerna inte har några system för att hantera stora mängder tenderar pallarna att ligga och ta plats bakom butikerna.

– Det här ger möjlighet för vissa pallhandlare att tjäna svarta pengar på att ta bort pallarna. Men det är inte hållbart vare sig ekonomiskt eller miljömässigt då upp till 40 procent av alla träpallar kastas i en sådan linjär, ekonomisk modell, förklarar Markus Jakobsson.

Cirkulär ekonomi i praktiken

Lösningen är återanvändning, eller en cirkulär ekonomimodell, där SmartRetur är ledande i Norden, säger Markus Jakobsson, 

– Det innebär att butikskedjorna hyr pallar som lagras, hämtas, repareras och kompletteras vid behov av uthyraren. Årstider och andra fluktuationer är därmed lättare att jämna ut och det blir stordriftsfördelar när flera spelare går samman hos SmartRetur. Det ger en smidig och mer kostnadseffektiv lösning. Smart Retur var först i Norden med att erbjuda en sådan slinga för Europall och revolutionerade därmed ”bakgårdsverksamheten” nästan över en natt. Idag ser vi till att hela 98 procent av lastpallarna återanvänds.

Varför är det smartare?

Återanvändning lönar sig då det är billigare att låta SmartRetur reparera en skadad träpall än att slänga den och köpa en ny. Företaget har ett IT -system som fungerar som bankkonto där kunderna kan se hur många pallar de har och i vilket skick de är i. Där kan de även köpa eller sälja pallar.

– Du kan sätta in pallar i Norge och ta ut dem i Sverige. Vi ser till att all transport är optimerad, så att bilarna inte kör tomma, det är en enorm miljöfördel som vi också rapporterar till våra kunder.

Framtiden är en plastpall

I Norge och Sverige har dagligvaruhandeln börjat använda en plastpall som håller längre än träpallarna. SmartRetur har implementerat plastpallen i Danmark.

– Vår plastpall är mer miljövänlig och ekonomisk, vi vet att det är en pallkvalitet som kommer att passa i många branscher. En plastpall håller 15–20 år, att jämföra med en träpall som håller 1-3 år. Vår lösning ser till att plastpallen går mellan grossister, lager och butiker i en helt sluten slinga som ger 100 procent kontroll, effektiviteten ökar och kostnaderna minskar, avslutar Markus Jakobsson.

Om SmartRetur

Vi tror att det bara är genom återanvändning och smart teknologi som vi kan göra returlogistiken mer transparent för våra kunder och samhället i stort. SmartRetur grundades 2001 i Norge och har även verksamhet i Danmark och Sverige. Totalt har vi 14 effektiva lager, 7 i Sverige. Vi hanterar cirka 15 miljoner enheter per år och vår omsättning 2021 uppskattas till 50 miljoner euro.  

www.smartretur.se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SmartRetur och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?