Annons

Delårsrapport januari – juni 2020

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet minskade till 127 kronor per aktie jämfört med 136 kronor per aktie vid ingången av året. Minskningen motsvarar 5,5 procent jämfört med SIXRX som minskade med 4,1 procent. Substansvärdet per den 19 augusti uppgick till 140 kronor per aktie. (1)
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 11,5 procent under perioden jämfört med SIXRX som minskade med 4,1 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

Andra kvartalet

 • Industriföretagens orderingång minskade med 1 procent till 3 527 (3 569) Mkr, innebärande en minskning för jämförbara enheter med 15 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 1 procent till 3 542 (3 511) Mkr, vilket är en minskning med 13 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet minskade med 8 procent till 474 (512) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,4 (14,6) procent för kvarvarande verksamheter.

Januari – juni

 • Industriföretagens orderingång ökade med 9 procent till 7 523 (6 894) Mkr, innebärande en minskning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 8 procent till 7 172 (6 649) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet minskade med 0,5 procent till 922 (928) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,9 (13,9) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 283 (6 752) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 2 925 (3 575) Mkr. Resultatet har i år påverkats negativt av en redovisningsmässig omvärdering av Alimak med -617 Mkr och positivt av realisationsresultat från försäljningen av Tomraaktier med 1 976 Mkr. Föregående år påverkades resultatet positivt av realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster med 1 082 Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 746 (3 372) Mkr, vilket motsvarar 4,29 (5,27) kronor per aktie.
 • Koncernens redovisade nettolåneskuld uppgick till 6 843 (5 279) Mkr. Nettolåneskulden, exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, uppgick till 6 267 (4 613) Mkr och motsvarar 7 (5) procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.
 • Årsstämman godkände styrelsens reviderade förslag om en utdelning på 1,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde minskade under första halvåret med 4,7 procent justerat för portföljförändringar och utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) minskade med 4,1 procent.
 • I maj avyttrades 7,8 miljoner aktier i Tomra för en köpeskilling på 2,5 miljarder kronor. Latour innehar efter försäljningen 21,1 procent av utestående aktier i bolaget och kvarstår som största ägare.
 • Under halvåret ökade ägandet i Fagerhult till 47,2 procent efter förvärv av 1 590 000 aktier. Ägandet i Alimak ökade till 29,6 procent efter förvärv av 210 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

 (1) Substansvärdet den 19 augusti har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 19 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Andra kvartalet har präglats av oro och turbulens kring Covid-19. Vi och våra bolag agerade tidigt på att anpassa verksamheterna efter nya förhållanden. De anställdas säkerhet sattes i främsta rummet och ett betydande arbete lades ned på att förstå hur stor påverkan pandemin skulle komma att få. Även om pandemins påverkan inte på något sätt är över, kan vi konstatera att vi klarat oss mycket väl genom ett svårt kvartal som innehöll stor osäkerhet. Vi äger välskötta bolag som kan beskrivas som kvalitetstillgångar – det är inte minst utvecklingen under andra kvartalet ett bevis på. Den stora frågan för oss och många andra är nu snarare hur den allmänna marknadsutvecklingen kommer att se ut framöver, både kort och i långt perspektiv.

Under andra kvartalet minskar orderingången justerat för förvärv och valutaeffekter med 15 procent och faktureringen med 13 procent. Rörelseresultatet för kvartalet minskar mot ett mycket starkt kvartal föregående år med 8 procent till 474 (512) Mkr med en rörelsemarginal på 13,4 (14,6) procent, vilket vi känner oss mycket nöjda med givet det rådande läget.

Våra verksamheter har genomgående haft en hög kostnadsmedvetenhet och genomfört betydande åtgärder för att mildra effekterna av Covid-19. Affärsområdena har tagit del av statliga stödprogram som erbjudits i de fall det är motiverat, men i relativt liten omfattning. 

Korttidspermitteringar har genomförts i vissa verksamheter. De restriktioner som införts i olika delar av världen har naturligtvis påverkat oss, men i varierande grad beroende på marknad och segment. Vår portfölj är diversifierad och består av innehav som är exponerade mot flera olika geografiska marknader, kunder och produktsegment vilket dämpat de negativa effekterna. Generellt kan det konstateras att de nordeuropeiska länderna har påverkats i mindre omfattning medan Storbritannien, Frankrike, Belgien, Spanien och Italien påverkats i betydligt större omfattning. Mot slutet av kvartalet har vi sett tecken på en återhämtning i de delar som påverkades mest.

Under kvartalet har vi varit försiktiga med nya förvärv men vi har fortsatt att agera framåtriktat och sparar inte på insatser inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Vi håller heller inte tillbaka investeringarna i våra fabriker och har för närvarande en hög investeringstakt. Hållbarhet är fortsatt i fokus och är en mycket viktig aspekt för att stötta framtida tillväxt. 

I börsportföljen avyttrades 7,8 miljoner Tomraaktier i maj och vi realiserade därmed en mindre del av den värdeökning som skett sedan vi investerade i Tomra 2011. Försäljningen innebär att vi ökar handlingsutrymmet för nya investeringar och kvarstår samtidigt som största ägare i Tomra.

Vår börsportfölj har sedan inledningen av året minskat med 4,7 procent justerat för portföljförändringar och utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som minskade med 4,1 procent. Utvecklingen under andra kvartalet i våra börsnoterade innehav har även den varit bra mot bakgrund av pandemin. Flera bolag har påverkats av betydande organisk nedgång i försäljningen, men har visat på stor motståndskraft och redovisar starka rörelseresultat. Substansvärdet i Latour minskade under samma period med 5,5 procent till 127 kronor per aktie.

Det är glädjande att vi det senaste kvartalet kunnat ge två interna kandidater möjlighet till karriärutveckling inom Latour i konkurrens med externa kandidater. Till ny affärsområdeschef inom Swegon har utsetts Andreas Örje Wellstam, som har arbetat inom Latour och Swegon sedan 2010. Dessutom har Ole Kristian Jødahl, tidigare affärsområdeschef på Hultafors Group, rekryterats till posten som VD för vårt portföljbolag Alimak Group under våren. 

Latours styrelse reviderade den föreslagna utdelningen till 1,25 kronor per aktie från tidigare 2,75 kronor per aktie, vilket årsstämman godkände den 11 maj 2020.”

Johan Hjertonsson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Johan Hjertonsson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 505 583 58. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:


https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=5F0B3FD3-8873-451B-875D-FD02D4A6E504

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020, kl. 08.30 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport januari - juni 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?