Annons

Isofol ingår licensavtal med Solasia för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin i Japan

GÖTEBORG, Sverige, 13 augusti, 2020 - Isofol Medical AB (publ) (“Isofol”), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) meddelar idag att bolaget har ingått ett licensavtal med Solasia Pharma K.K (“Solasia”) (TSE: 4597), ett specialiserat onkologibolag med huvudkontor i Japan, avseende utveckling och kommersialisering av Isofols patentskyddade läkemedelskandidat arfolitixorin i Japan. I enlighet med avtalet kommer Isofol erhålla totalt ca 100 miljoner dollar (ca 890 miljoner SEK*) fördelat på initiala ersättningar och framtida delbetalningar kopplade till milstolpar avseende klinisk utveckling, regulatorisk process och försäljning. Dessutom kommer Isofol erhålla en stegvis solid tvåsiffrig royalty baserad på den framtida nettoförsäljningen.

Licensavtalet fokuserar initialt på utveckling och kommersialisering av arfolitixorin som första linjens behandling för patienter med metastaserad kolorektalcancer (mCRC) i Japan, den näst största adresserbara patientmarknaden för arfolitixorin. Ytterligare indikationer kommer att utvärderas gemensamt av Solasia och Isofol. Isofol behåller rättigheterna till arfolitixorin för resten av världen.

“Detta avtal utgör ett viktigt nästa steg för utveckling och kommersialisering av arfolitixorin. Det är Isofols viktigaste milstolpe hittills i utvecklingsprocessen för vår egenutvecklade läkemedelskandidat och ett stark erkännande från en innovativ onkologipartner på den lokala japanska marknaden. Solasias beprövade förmåga att utveckla och kommersialisera onkologibehandlingar i Japan och på andra asiatiska marknader samt deras engagemang för cancerpatienter gör dem till den perfekta partnern för att stödja vårt utvecklings- och kommersialiseringsarbete i Japan," säger Isofols vd Ulf Jungnelius.

Isofol kommer att förbli global sponsor av AGENT-studien och Solasia kommer att övervaka de kliniska utvecklingsaktiviteterna i Japan och ansvara för registreringsarbetet. Efter ett potentiellt regulatoriskt godkännande kommer Solasia – som innehavare av marknadstillståndet – ansvara för kommersialiseringen av arfolitixorin i Japan. Dessutom kommer Solasia att betala en stegvis solid tvåsiffrig royalty kopplat till framtida nettoförsäljning.

“Arfolitixorin är ett viktigt komplement till vår växande portfölj av innovativa onkologiterapier. Japan är den näst största marknaden för arfolitixorin med mer än 150.000** personer som diagnostiseras med mCRC årligen. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Isofol för att kunna accelerera mot vårt mål att få ett nytt behandlingsalternativ för patienter som lever med mCRC i Japan,” säger Yoshihiro Arai, President och vd för Solasia.

Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin utvärderas i den pågående globala fas III-studien, AGENT, som första linjens behandling för mCRC. Studien genomförs för närvarande i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan. Den 18 februari meddelade Isofol att den första patienten i Japan hade påbörjat behandling inom fas III-studien AGENT. Isofol planerar att tillsammans med Solasia utöka studien på ytterligare kliniker i Japan, utöver de 90 kliniker som redan finns över hela världen.

* Det totala värdet av den initiala ersättningen och delbetalningar kopplade till milstolpar under klinisk utveckling, den regulatoriska processen och försäljningen uppgår till 10,4 miljarder japanska yen. Det belopp som anges i USD och SEK är föremål för växelkursförändringar.

** Källa: Center for Cancer Control and Information Services, National Cancer Center

Shadow Lake Group Inc., och Setterwalls Advokatbyrå har agerat som rådgivare åt Isofol vid transaktionen.

Inbjudan till telefonkonferens och webcast den 13 augusti 2020 kl. 11:00

Isofol bjuder in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast i samband med licensavtalet mellan Isofol och Solasia. Presentationen kommer att hållas av Isofols vd, Ulf Jungelius, på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 13 augusti 2020 kl. 11:00 (CEST).

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/pressconference-2020-08-13

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer
SE: +46 856642707
UK: +44 3333009265
US: +1 8335268381


Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0) 709 16 89 55


Solasia Pharma K.K.
Rie Toyoda, Public Relations and Investor Relations
E-post: info@solasia.co.jp
Telefon: +81 3 5843 8049 (Japan)


Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: +46 (0)8 528 003 99


Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s maknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande, den 13 augusti 2020 kl. 08:30 CEST.

Om Solasia

Solasia är ett specialty pharma- företag baserat i Asien med missionen "Better Medicine for a Brighter Tomorrow". För att möta de stora medicinska behoven inom onkologiområdet utvecklar Solasia innovativa läkemedel för att bidra till patientens välbefinnande och samtidigt ge behandlingsalternativ för vårdgivare. För ytterligare information se http://www.solasia.co.jp/en/

Om AGENT-studien

AGENT-studien är en randomiserad, kontrollerad multicenter fas III studie som utvärderar effekten och säkerheten hos arfolitixorin, [6R]-5,10-metylen-THF (MTHF), jämfört med leukovorin, som båda används i kombination med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab, i patienter med metastaserande kolorektalcancer i första linjens behandling. Patienterna randomiseras 1:1 och det primära resultatmåttet i studien är objektiv tumörrespons (ORR, objective response rate). De viktigaste sekundära resultatmåtten är progressionsfri överlevnad (PFS, progression free survival) och duration av respons (DOR, Duration Of Response). Andra sekundära resultatmått i studien inkluderar totalöverlevnad (OS, overall survival) antal opererbara metastaser, säkerhet, samt patientrapporterade resultat såsom livskvalitet (QoL). Övriga endpoints inkluderar farmakokinetiska (PK) mätningar och nivå av genuttryck av folatrelevanta gener i tumörceller. Studien är utformad för att visa kliniska fördelar för arfolitixorin jämfört med leukovorin. Studien genomförs för närvarande på ett 90-tal sjukhus i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan. Ytterligare information om studien, inklusive inklusionskriterier, finns på www.clinicaltrials.gov identifieringsnummer: NCT03750786.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
20200813 - Isofol _Solasia_Licens_SV_Final.pdf

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från MagnussonAnnons

Engagemang och samarbete skapar tillgänglig och trygg juridisk rådgivning

Marknaden för investeringar och etableringar är stabil trots rådande pandemi. Men samtidigt ställs många företag inför helt nya juridiska utmaningar. Med en verksamhet som är kunnig, trygg och modern skapar Magnusson goda förutsättningar för sina klienter att uppnå förväntningar och krav.

Covid-19 har skapat en skakig världsbild och nya regler införs kontinuerligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna. För många företag kan den nya situationen vara svår att greppa och därför har Magnusson satt samman ett dedikerat team som hjälper klienterna med de nya utmaningar de ställs inför. 

– Trots rådande världsläge har Sverige ett stabilt investeringsklimat med en starkt IT- och Tech kultur. Under våren 2020 har vi hanterat flera internationella etableringar och i vissa fall omförhandlat avtalsklausuler för att ta höjd för den osäkra situationen. Vi har känt en vilja från alla parter att hitta lösningar så att etableringar, förvärv och investeringar kan fortskrida, säger Anders Bäckman, Head of Corporate and M&A.

Digitalisering som skapar mervärde

Bland annat görs nu signering och closing elektroniskt av många byråer. Det inte bara effektiviserar arbetet utan innebär även en ny kostnadsbild och minskad miljöpåverkan. Utöver elektronisk signering och closing blev även videokonferenser verklighet för de flesta, så även för Magnusson. 

– Vi gör effektivare möten nu vilket innebär att både våra klienter och vi som byrå slipper många kostnader, förknippade med det gamla arbetssättet med fysiska möten, säger Magdalena Berg, Head of Dispute Resolution.

Långsiktig och strategisk affärspartner

Med fokusområden inom M&A, tvistelösning, fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, bank & finans, försäkring, skatt och IP/IT har man en stabil och trygg bas. Utöver det läggs stor vikt vid att förstå kunden och dennes bransch för att kunna agera rådgivare på bästa sätt. 

– En grundförutsättning för att kunna skapa mervärde är att förstå klientens fundamentala affärsverksamhet. Vi jobbar långsiktigt och bygger relationer med våra klienter för att bli en långsiktig strategisk affärspartner för dem, säger Anders Bäckman.

Investerar i klient och medarbetare

Det som utmärker Magnusson är att det är högt i tak och att delägarkollektivet i stort är yngre än branschens snitt. Man vill vara med att utveckla branschen, låta kompetens växa internt och uppdatera det egna erbjudandet med hjälp av ny teknik och innovation. 

– Ett exempel är att vi varit med och utvecklat LEX247, en programvara för modern juridisk dokument- och tidshantering, som nu lanserats stort på marknaden, berättar Anders Bäckman.

Magdalena Berg flikar in med att öppenheten genomsyrar allt och att medarbetarna ses som den främsta tillgången. 

– De juridiska verktygen hjälper oss men det är kompetensen hos varje individ som gör vårt klienterbjudande unikt. Vi tillhandahåller professionell juridisk rådgivning på ett enkelt sätt och vi är måna om att vara exceptionellt duktiga på vårt klientarbete och att ta hand om våra medarbetare, avslutar Magdalena Berg. 

Om Magnusson

Magnusson är en internationell och topprankad affärsjuridisk advokatbyrå och är en av de ledande affärsjuridiska byråerna i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg.  Magnussons advokater är specialister inom utvalda fokusområden som M&A, tvistelösning, fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, bank & finans, försäkring, skatt och IP/IT.

Genom vår unika geografiska täckning i Norden och Baltikum och specialisering inom utvalda fokusområden har vi ett mycket starkt klienterbjudande. Vi är en byrå som också förstår vikten av att bry sig om våra medarbetares välmående och satsar på en sund företagskultur med högt i tak som kopplas till kreativitet, kvalitet och produktivitet.

www.magnussonlaw.com 

 

Mer från Magnusson

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Magnusson och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?