Annons

Sectras bokslutskommuniké 2019/2020: Sectra växer med ökad lönsamhet – årets rörelseresultat steg med 25,4 %

Pressmeddelande – Linköping den 3 juni, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) redovisar det resultatmässigt bästa räkenskapsåret hittills och överträffar sina tre finansiella mål. Framgångarna och tillväxten bygger på hög kundnöjdhet, långa kundrelationer, produkter av hög kvalitet samt kompetenta och engagerade medarbetare. Dessa förutsättningar är en stabil grund för vår utveckling och lönsamhet i framtiden. Med en stark finansiell position, positiva kassaflöden och betydande andel återkommande intäkter är Sectra väl rustat för att hantera den höga graden av osäkerhet till följd av covid-19. Mot denna bakgrund föreslås att årsstämman beslutar att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Räkenskapsåret 2019/2020 i siffror · Orderingången uppgick till 1 816,0 MSEK (2 132,8). I jämförelseåret ingår Sectra största order någonsin, ett 13-årigt avtal med NSW Health i Australien värt 560 MSEK. · Nettoomsättningen ökade med 17,5 procent till 1 661,1 MSEK (1 413,5). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 14,7 procent. · Rörelseresultatet ökade med 25,4 procent till 295,3 MSEK (235,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,8 procent (16,7). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 19,2 procent.  · Resultatet före skatt uppgick till 303,0 MSEK (248,8).  · I utfallen ingår poster av engångskaraktär (se Secure Communications sidan 10). Posterna har en positiv nettoeffekt på rörelseresultatet med 1,4 MSEK. · Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 296,3 MSEK (252,5).  · Styrelsen och vd föreslår att årsstämman 2020 beslutar att 4,50 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom en aktiesplit 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande, läs mer på sidan 13 i bifogad bokslutskommuniké. Ingen ordinarie utdelning föreslås.  Kvartal 4 i siffror · Orderingången uppgick till 716,2 MSEK (1 104,9). I jämförelsekvartalet ingår storordern från NSW Health. Av kvartalets orderingång har 36 procent intäktsförts under fjärde kvartalet och ytterligare 34–44 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.  · Nettoomsättningen ökade med 7,1 procent till 507,6 MSEK (474,1). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 5,0 procent. · Rörelseresultatet ökade med 18,1 procent till 123,6 MSEK (104,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,3 procent (22,1). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 12,5 procent. · Resultatet före skatt uppgick till 126,7 MSEK (110,9).  · Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 81,0 MSEK (72,1).  · Utbrottet av covid-19 har inte haft någon betydande effekt på Sectras finansiella utfall.  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar – När våra kunder inom vården blir effektivare i sitt dagliga arbete och därmed hinner ge vård till fler människor, eller när samhällets sårbarhet minskar med hjälp av våra lösningar för datasäkerhet, då har också vi lyckats. Det är väldigt tillfredsställande att våra långsiktiga satsningar på att skapa verkligt värde för kunder, patienter och samhället i stort medför att vi kan redovisa det resultatmässigt bästa året i Sectras historia.   – En del av våra projekt är mycket omfattande, vilket leder till stora svängningar mellan kvartalen eftersom en betydande del av resultatet redovisas i samband med driftsättning och projektleveranser. Därför är det viktigt att titta mer på trender än utfallet för ett enskilt kvartal i bedömningen av vår utveckling. För det kommande räkenskapsåret förväntar vi oss ett svagare första kvartal än vanligt och en kraftig tyngdpunkt på driftsättningar hos kunder under andra halvåret och då särskilt vårmånaderna. Detta beror dels på naturliga säsongsvariationer, där många kunder vill gå i drift inför den relativt sett lugnare sommarperioden, dels på förseningar i projekt och beställningar på grund av covid-19. På lång sikt kommer vår nya prenumerationsmodell för mjukvarulicenser bidra till en utjämning mellan kvartalen, men den bedöms inte ha någon stor effekt de närmaste åren. – Vår stabila utveckling samt positiva underliggande kassaflöden och lönsamhet ger mig anledning att vara fortsatt optimistisk. Vi har ett antal framtidsprojekt och även helt nya geografiska marknader som kan bli stora på sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden under överskådlig framtid, även om covid-19 troligen kommer att innebära en tillfälligt dämpad efterfrågan i vissa marknader. Genom vårt arbete och investeringar i områden och innovation som har potential att öka kundnyttan skapar vi värde för våra kunder och kan på så sätt hjälpa till att göra samhällen friskare och tryggare. Detta kundvärde är grunden för våra framgångar och det som också avgör hur vi lyckas skapa aktieägarvärde och avkastning till våra ägare.Se bifogad bokslutskommuniké för ytterligare vd-kommentarer och information.  Presentation av bokslutskommunikén inklusive fördjupning i nya prenumerationsmodellen  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Fredrik Gustavsson, CTO och chef för Pre-Sales/Product Marketing på Sectra Imaging IT Solutions, presenterar Sectras nya prenumerationsmodell för mjukvarulicenser. Presentationen hålls på engelska. Tid: 3 juni 2020, kl. 10:00 Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: investor.sectra.com/q4report1920 (https://investor.sectra.com/event/year-end-report-2019-2020/?q=/q4report1920) SE: +46850558366 UK: +443333009035 US: +18335268397  Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020, kl. 08:15 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 - 23 52 27

Om Sectra Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Sectra bokslutskommuniké 2019/2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISRAnnons

De är i immunterapins framkant

Ola Winqvist, CEO på ISR.
Ola Winqvist, CEO på ISR.

ISR Immune System Regulation Holding är ett läkemedel- och forskningsbolag inom immunterapi. Sedan 2012 arbetar de på bred front för att bekämpa några av världens mest ökända sjukdomar som hiv, cancer och hepatit B. En nyligen genomförd nyemission visar på ett mycket starkt intresse från investerare. 

Svenska ISR, med bas på Karolinska Institutet i Stockholm, startade via en upptäckt från djurvärlden. ISR såg att kastrerade katter sjuka i fiv – motsvarigheten till hiv – överlevde i markant högre grad till skillnad mot okastrerade katter som drabbats av viruset. 

– Kastreringen av katter leder till att produktionen av könshormoner släcks ner. Hjärnsystemet producerar då substansen GnRH – en liten molekyl med stor betydelse. Den stimulerar frisättningen av könshormoner men aktiverar även viktiga delar av immunsystemet så att infektionen börjar behandlas, säger Ola Winqvist, CEO på ISR.

EXTERN LÄNK: Nyfiken på ISR:s teknologi? Läs mer här

Pågående behandlingsstudier 

Den här insikten lade grunden för ISR, som i dag utvecklar nästa generations immunstimulerande läkemedelskandidater.

– Hormonet GnRH har funnits som läkemedel på marknaden i över 30 år och används bland annat mot prostatacancer. Då exponeras viruset för immunsystemet som kan eliminera den infekterade cellen, säger Ola Winqvist. 

Nu pågår behandlingsstudier på sjukhus i Stockholm och Göteborg kring om hivpatienter som får bromsmedicin kan minska den integrerade virusmängden och eventuellt bota sjukdomen. 

– När coronapandemin mattats av kommer vi även påbörja en studie i Berlin med smittade patienter som är resistenta mot bromsmedicin. Artresistens drabbar upp till 14 procent av hivsmittade. Det är ett stort problem som leder till att patienten riskerar att vidareutveckla aids. Det här ser vi som en marknadsintroduktion där tiden till marknaden bedöms vara väldigt kort, säger Ola Winqvist. 

EXTERN LÄNK: Läs mer om bolagets arbete med läkemedel för hiv-marknaden

Stark ekonomisk plattform 

ISR senaste förträdesemission, som avslutades 29 maj, tillförde bolaget cirka 71,7 miljoner kronor. Det ger dem en stark ekonomisk plattform för att kunna genomföra kommande studier och visar att investerarna har en god tilltro till bolagets utvecklingsarbete. 

– Vi står på flera ben: hiv, cancer, hepatit B och, mest aktuellt, ett vaccin mot coronaviruset. Vi har med andra ord en utvecklingsportfölj med stor potential och studier som behöver refinansieras. De som valt att gå in i det här ser, precis som oss, en rad möjligheter som snart öppnas upp, säger Lennart Dreyer, COO på ISR, och avslutar: 

– Vi vill tacka både nytillkomna och tidigare aktieägare för förtroendet som vi har fått. Det finns en enorm marknad i både öst och väst som väntar på oss. I Kina lider till exempel 100 miljoner människor av hepatit B och vår artresestentstudie kommer med all sannolikhet bli intressant för den amerikanska marknaden – en spännande pipeline, minst sagt! 

Fakta ISR
ISR Immune System Regulation Holding AB är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på immunsystemet, baserat på Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget utvecklar immunstimulerande läkemedel för att behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer genom att aktivera det egna immunsystemet. Just nu genomför ISR flera viktiga studier, både när det gäller hiv och cancer som kan få stor betydelse för framtidens behandlingar. EXTERN LÄNK: Läs mer här

Mer från ISR

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISR och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?