Hoppa till innehållet

Annons

Spiffbet offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen om 26,5 miljoner kronor

Pressrelease· I samband med det pågående förvärvet av Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) genomför Spiffbet en företrädesemission om 26,5 miljoner kronor · Spiffbet publicerar idag informationsmemorandum med anledning av emissionen. Teckningsperioden löper från den 1 till 15 juni. · Omsättningen förväntas öka markant som ett resultat av förvärvet. · Nyckeltal proforma för Q1 2020 anges nedan. Fullständig proforma koncernredovisning för Q1 2020 återfinns i informationsmemorandumet

Spiffbets verksamhet har genomgått en markant omstöpning under det senaste året. Bolaget har utvecklats från en nischad aktör fokuserad på sportsbettingspel till en spelleverantör med fokus på kasinospel. Fokus är kasinospel för den internationella spelmarknaden till låga kostnader och med bra intäktspotential. Spelportföljen har även breddats genom förvärv av en spelstudio med en attraktiv spelportfölj. Verksamheten har tydligare fokuserats på utvecklingsmarknader i Latinamerika, Asien och Afrika, där en rad avtal har slutits med speldistributörer.

Den 12 mars 2020 presenterade Spiffbet ett erbjudande om att förvärva Metal Casino. Spiffbet erbjöd aktieägarna i Metal Casino att genom en apportemission byta sina aktier i Metal Casino mot nyemitterade aktier i Spiffbet. I och med förvärvet av Metal Casino blir Spiffbet en aktör med två olika verksamhetsgrenar – en inom spelutveckling och en inom speloperatörsverksamhet. Spiffbet har inlett förhandlingar med andra operatörer om förvärv och samgåenden. Det finns signifikanta synergier med att förvärva fler kasinooperatörer och synergier med Spiffbets spelutvecklingsverksamhet.

Förvärvet av Metal Casino löper på bra, vi har redan erhållit accept från drygt 90 procent av ägarna i bolaget. Vi har även påbörjat integrationsarbetet och de besparingsåtgärder som kan göras när vi kan utnyttja gemensamma resurser. Nu vill vi bjuda in våra egna och Metal Casinos aktieägare att investera i denna nyemission så vi kan genomföra våra expansionsplaner och fortsätta förvärvsstrategin”, säger Henrik Svensson, VD på Spiffbet.

Bakgrund och motiv

Syftet med denna nyemission är att skapa förutsättningar för att genomföra flera förvärv av ett antal mindre kasinooperatörer samt finansiera en expansion av Spiffbets och Metal Casinos verksamhet i Asien, Latinamerika och Afrika. Emissionslikvidens tilltänkta användning:

•                     Finansiera verksamheten i Metal Casino och Spiffbet

•                     Finansiera en expansion av Metal Casino i Asien och Latinamerika

•                     Förvärv av ytterligare onlinekasino-operatörer

•                     Förvärv av ytterligare spelutvecklingsverksamheter

•                     Fortsatt breddning av Spiffbets existerande spelportfölj

•                     Etablera Spiffbet i Latinamerika genom samriskbolaget Copacabana Gaming

•                     Återbetala brygglån om totalt 8 miljoner kronor per den 31 mars 2020

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på Spiffbets hemsida, www.spiffbet.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida,  http://hagberganeborn.se/pagaende-transaktioner/

Memorandumet innehåller en proforma koncernredovisning för kvartal 1 2020, vilken inkluderar Metal Casino som om Bolaget hade förvärvats per den 1 januari 2020. Proforma-redovisningen har upprättats på grundval av de ej reviderade delårsrapporterna för första kvartalet av Spiffbet och Metal Casino.

Omsättningen proforma för den konsoliderade gruppen inklusive Metal Casino uppgick till 5 654 TSEK, vilket kan jämföras med Spiffbetkoncernens omsättning före förvärvet om 601 KSEK. Resultatet efter finansiella poster proforma uppgick till - 6 895 kronor, varav Spiffbets andel utgjorde - 4 969 KSEK. De likvida medlen vid periodens utgång proforma uppgick till 3 771 TSEK, där nuvarande Spiffbet-koncernens andel utgjorde 1 642 TSEK.

Nyckeltal (TSEK) kvartal 1, 2020 proforma Spiffbet + Metal Casino Metal Casino Spiffbet
Intäkter 5 654 5 053 601
Resultat efter finansiella poster -6 895 -1 926 -4 969
Kassaflöde från löpande verksamhet -7 476 -2 970 -4 507
Eget kapital 786 5 529 -4 743
Likviditet vid periodens slut 3 771 2 129 1 642

Sammanfattning av nyemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 98 008 278 nyemitterade aktier som emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 0,27 kronor per aktie. Genom Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 26,5 miljoner kronor. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid 1 befintlig aktie ska berättiga till 2 teckningsrätter och 1 teckningsrätt ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.Teckningsperioden löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 juni till och med den 11 juni 2020.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj  20:30 CET

Följande bilagor finns för nedladdning:
200529 Spiffbet offentliggör informationsmemorandum

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera