1515

Kommuniké från A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) årsstämma den 20 maj 2020

Stockholm den 20 maj 2020 Kl. 11.45

På dagens årsstämma beslutades i enlighet med förslagen från styrelsen och valberedningen.

Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Paul Moonga höll ett kort anförande avseende bolagets verksamhet.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om disposition av vinstmedel varvid beslutades om utdelning med totalt 16 428 721,50 kronor motsvarande 50 öre per aktie med avstämningsdag den 25 maj 2020. Vidare beslutades att överskjutande del av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 168 454 511 kronor, balanseras i ny räkning.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till av bolaget icke anställda ledamöter och styrelsens ordförande med vardera 125 000 kronor. Vidare beslutades att icke anställda ledamöter ingående i bolagets revisionsutskott erhåller ett ytterligare arvode om 40 000 kronor vardera.

Styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, genom omval utse Thomas Nygren, Mark Hauschildt, Björn Fernström, Paul Moonga, Johan Åsberg och Lars Roth samt nyval av Anna Frick till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Till styrelseordförande omvaldes Thomas Nygren.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor intill utgången av 2021 års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Bemyndiganden

Stämman beslutade, med ändring av styrelsens förslag efter nytt förslag på stämman från aktieägare, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 000 000 A-aktier för inhämtande av riskvilligt kapital och/eller för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser genom kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Bemyndigandena ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt fram till nästa årsstämma.


För ytterligare information:

Thomas Nygren, Styrelseordförande

Mobil: +46 (0)708 92 55 24
E-post: thomas.nygren@schjodt.com
Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se
Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?