1515

Delårsrapport januari – mars 2020

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet minskade till 114 kronor per aktie jämfört med 136 kronor per aktie vid ingången av året. Minskningen motsvarar 16,2 procent jämfört med SIXRX som minskade med 18,2 procent. Substansvärdet per den 27 april uppgick till 122 kronor per aktie.1)
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till -7,3 procent under första kvartalet jämfört med SIXRX som minskade med 18,2 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

 • Industriföretagens orderingång ökade med 20 procent till 3 996 (3 325) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 16 procent till 3 630 (3 139) Mkr, vilket är en minskning med -1 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 449 (415) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,4 (13,2) procent för kvarvarande verksamheter.
 • Under kvartalet förvärvades nederländska Emma Safety Footwear till Hultafors Group, spanska Batec Mobility till Latour Industries och brittiska Waterloo Air Products till Swegon. Dessutom slutfördes förvärvet av S+S Regeltechnik till Bemsiq inom Latour Industries.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 678 (3 185) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 116 (1 791) Mkr. Resultatet har i år påverkats negativt av en redovisningsmässig omvärdering av Alimak med -808 Mkr. Föregående år påverkades resultatet positivt av realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster med 833 Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 (1 701) Mkr, vilket motsvarar 0,01 (2,66) kronor per aktie.
 • Koncernens redovisade nettolåneskuld uppgick till 9 193 (4 344) Mkr. Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16, uppgick till 8 601 (3 650) Mkr och motsvarar 10 (5) procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde minskade under första kvartalet med 19,0 procent justerat för portföljförändringar. Jämförbart index (SIXRX) minskade med 18,2 procent.
 • Under första kvartalet ökade ägandet i Fagerhult till 46,7 procent efter förvärv av 590 000 aktier. Ägandet i Alimak ökade till 29,3 procent efter förvärv av 65 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Effekterna av Covid-19 viruset blir alltmer påtagliga. Det är idag omöjligt att bedöma hur stor påverkan det blir och hur länge effekterna kommer att bestå. Andra kvartalet 2020 kommer att bli avsevärt sämre än motsvarande period föregående år.

 (1) Substansvärdet den 27 april har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 27 april, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Industrirörelsen inledde året mycket starkt, trots påverkan från den pågående Covid-19 pandemin. Under kvartalet växer orderingången total med 20 procent och justerat för förvärv och valutaeffekter växer orderingången med 3 procent. Faktureringstillväxten uppgår totalt till 16 procent, men när vi justerar för förvärv och valutaeffekter ser vi en minskning med drygt 1 procent. Rörelseresultatet för kvartalet ökar med 8 procent till 449 (415) Mkr med en rörelsemarginal på 12,4 (13,2) procent.

Negativa effekter av Covid-19 under kvartalet berörde främst de verksamheter med betydande försäljning i Kina (Nord-Lock och Aritco), vilka påverkades kraftigt i februari, samt våra verksamheter i Italien (Vimec inom Latour Industries och Blue Box inom Swegon), som påverkades mer under andra halvan av mars.

Den framåtblickande bedömningen när det gäller Covid¬-19 pandemin är att det nu kommer att bli en väsentligt större påverkan, men hur stor och hur länge effekterna kommer att bestå är omöjliga att kvantifiera.

Vi har tidigare kommunicerat att våra verksamheter har förberett sig väl för en bredare konjunkturnedgång, men att det skulle ske en sådan dramatisk förändring på såpass kort tid var det nog få som anade. Glädjande nog kan vi konstatera att vår känsla hittills varit rätt, vi äger verksamheter med mycket kompetenta ledare och medarbetare som dagligen hanterar nya frågor för att möta de utmaningar som nu uppstår.

Vår ståndpunkt står fast att vi agerar framåtriktat och satsar på produktutveckling, försäljning och marknadsföring i våra affärsområden. Vi skall kunna flytta fram våra positioner även i rådande klimat, vårt tidigare fokus på hållbarhet kvarstår och är om möjligt en viktigare aspekt än tidigare för att stötta fortsatt tillväxt.

Efter en höst med mycket högt tempo vad gäller förvärvsaktiviteter har vi på grund av det rådande läget skiftat fokus till att hantera den pågående krisen. Året inleddes dock med flera förvärv, nederländska Emma Safety Footwear till Hultafors Group, spanska Batec Mobility till Latour Industries och brittiska Waterloo Air Products till Swegon. Dessutom slutfördes förvärvet av S+S Regeltechnik till Bemsiq inom Latour Industries. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.  

Börsen har varit väldigt volatil under första kvartalet, likaså vår börsportfölj som sedan inledningen av året har minskat med 19,0 procent, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som minskade med 18,2 procent. Substansvärdet i Latour minskade under samma period med 16,2 procent till 114 kronor per aktie.

Några av våra börsnoterade innehav har nu rapporterat för det första kvartalet och vissa har lämnat guidningar i marknaden. En del av bolagen har påverkats mer av Covid-19 medan andra har påverkats i mindre omfattning. För framåtblickande kommentarer vill vi hänvisa till respektive bolags egna rapporteringar, men rimligtvis kommer alla bolag påverkas under den period som nu kommer. Flera av bolagen har vidare ställt in eller minskat sina utdelningar, i vissa fall med avsikten att återkomma senare i höst med en extrautdelning.

Latours styrelse utvärderar löpande den föreslagna utdelningen om 2,75 kronor per aktie, och återkommer innan årsstämman den 11 maj 2020 med information om förslaget kommer att ändras.

Avslutningsvis står Latour starkt både finansiellt och operativt. Vi bedömer att vi kommer att komma ur denna kris på ett bra sätt.”

Johan Hjertonsson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Johan Hjertonsson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 427 03. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken: https://event.on24.com/wcc/r/2266065/521048D382C5F08E8EC83959F72FB4E0


Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2020, kl. 08.30 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport jan-mar 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?