Annons

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ) kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats torsdag den 9 april, 2020. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)
Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) (”Latour”), org.nr 556026-3237, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2020 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg. Registrering till stämman öppnar kl. 16.30.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 coronaviruset avser Investment AB Latour att hålla årsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring eller mingel kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd till cirka 15 minuter. Inga styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer att delta och koncernens ledande befattningshavare kommer närvara i begränsad omfattning. Aktieägare som är sjuka, har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas rösta via ombud. För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 0771 -24 64 00 eller via e-post på info@computershare.se - bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 5 maj 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 5 maj 2020.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour, Box 336, 401 25 Göteborg, eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, namn på eventuella biträden (högst två) och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 5 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om
  a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter
 13. Val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier
 16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Latourkoncernen
 17. Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 9 620 miljoner kronor disponeras så att 2,75 kronor per aktie, totalt cirka 1 758 miljoner kronor, utbetalas till aktieägarna som ordinarie utdelning och att bolagets återstående fria egna kapital om 7 862 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara onsdagen den 13 maj 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 18 maj 2020.

Punkt 2, 10 – 13, ordförande, styrelse och revisionsbolag
Valberedningen, som bestått av Jan Svensson, ordförande (familjen Douglas med bolag), Fredrik Palmstierna (familjen Palmstierna med bolag), Olle Nordström (Skirner AB) och Per Trygg (SEB Fonder), har lämnat följande förslag.

 • Till ordförande vid stämman utses Olle Nordström.
 • Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsens arvode ska sammanlagt uppgå till 8 200 000 kronor, varav 2 200 000 kronor ska utgå till ordföranden (oförändrat) och 1 000 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag (oförändrat). Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders Böös, Carl Douglas, Eric Douglas, Johan Hjertonsson, Olle Nordström, Lena Olving och Joakim Rosengren, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på bolagets hemsida, www.latour.se.
 • Nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2021.
 • Vidare föreslås att årsstämman utser Olle Nordström till styrelsens ordförande.

Punkt 14, förslag om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny paragraf som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman föreslås införas i bolagsordningen. Vidare föreslås ett par redaktionella ändringar för att följa gällande lagstiftning.

Punkt 15, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget och får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv samt för kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2021, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Styrelsen föreslår, för att säkerställa leverans av aktier i enlighet med föreslaget köpoptionsprogram i punkt 17 samt tidigare beslutade köpoptionsprogram, att årsstämman beslutar att de Latour-aktier av serie B som Latour äger och kan komma att äga genom förvärv med stöd av bemyndigandet ovan, kan överlåtas till deltagarna inom ramen för villkoren i beslutade köpoptionsprogram. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 900 000 aktier av serie B kan överlåtas till deltagare under köpoptionsgrammet enligt punkt 17. Lösenpriset följer av de villkor som fastställdes då köpoptionsprogrammet upprättades och som då fastställdes av en oberoende värderingsman enligt vedertagna värderingsmodeller.   

Punkt 16, förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Latourkoncernen
Styrelsens föreslagna riktlinjer presenteras i sin helhet på bolagets hemsida, www.latour.se.

Punkt 17, förslag till köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram riktat till verkställande direktör, ledande befattningshavare, ledningsgrupperna i affärsområdena och medarbetare på huvudkontoret. Köpoptionsprogrammet kommer att omfatta totalt cirka 50 deltagare inom Latourkoncernen.

Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köpoptioner på maximalt 900 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,14 procent av totala antalet aktier och 0,08 procent av totala antalet röster. Härav kommer verkställande direktören erbjudas att teckna maximalt 160 000 köpoptioner. Om samtliga utestående köpoptionsprogram i Latour inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 0,50 procent av totala antalet aktier och 0,30 procent av totala antalet röster.

För en beskrivning av bolagets befintliga köpoptionsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2019 på bolagets hemsida, www.latour.se.

Intill tiden för nästa årsstämma ska ovan deltagare således erbjudas att förvärva köpoptioner motsvarande maximalt
900 000 aktier av serie B. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt fyra (4) år och tre (3) månader från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2024 – 30 juni 2024. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 900 000 aktier av serie B till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd). Vid tidpunkten för kallelsen innehar Latour 557 500 återköpta B-aktier, varav samtliga är belastade med tidigare års köpoptioner. Detta innebär, om årets program tecknas fullt ut, att Latour behöver återköpa 2 673 000 B-aktier för att säkerställa leverans av årets och tidigare års program. Oaktat deltagande i köpoptionsprogrammet, och med anledning av att inga nya aktier emitteras, förblir Latours aktiekapital oförändrat.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Köpoptionsprogrammet förväntas bidra till högre motivation och ett långsiktigt engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att köpoptionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare. Sammantaget är det styrelsens bedömning att köpoptionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Latours aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det utestående program från årsstämmorna 2016 – 2019 som omfattar sammanlagt 1 834 000 köpoptioner vilket ger rätten att förvärva 2 330 500 aktier. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter. I övrigt har Latour inga/endast begränsade kostnader hänförliga till köpoptionsprogrammet för rådgivare i samband med framtagande av beslutsdokumentationen.

Köpoptionsprogrammet har beretts av styrelsen och har behandlats vid styrelsemöte i mars 2020.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkt 14 samt punkt 15 första och andra stycket enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkten 15 tredje och fjärde stycket och punkten 17 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till
639 840 000, varav 47 641 048 aktier av serie A och 592 198 952 aktier av serie B. Bolaget innehar totalt 557 500 egna aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 068 609 432, varav bolaget innehar 557 500 röster.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende tillämpningen av principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledning, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14, 15, 16 och 17 samt styrelsens förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman på Latours hemsida www.latour.se.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande till beslut under punkterna 10, 11, 12 och 13 hålls tillgängligt samtidigt som kallelsen kungörs på Latours hemsida www.latour.se.

De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan hämta dessa på bolagets kontor på J A Wettergrens gata 7, 421 30 Västra Frölunda, eller anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Aktieägares rätt till upplysningar
Aktieägare informeras härmed om sin rätt att på stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dels ett ärende på dagordningen, dels koncernbolagens ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Upplysningar ska lämnas om det anses kunna ske utan väsentlig skada för bolaget. 

Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Program vid stämman
16.30  Stämmolokalen öppnas
17.00  Årsstämman inleds
17.15  (cirka) Årsstämman avslutas

Varken innan eller efter stämman serveras någon förtäring.

Göteborg i april 2020

Investment AB Latour (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020, kl. 18.00 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kallelse till årsstämma 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?