Annons

Swedish Stirling genomför riktade emissioner om 147 MSEK

Styrelsen för Swedish Stirling AB (”Swedish Stirling” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om högst 100 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Investerare i konvertibeln är Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, samt entreprenören David Zaudy. Emissionen av konvertibler förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 april 2020. Styrelsen för Swedish Stirling har även, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2019, beslutat om en riktad emission av 6 678 571 aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie till ett flertal svenska och internationella institutionella investerare och tillförs härigenom cirka 47 MSEK.

Daniel Ek genom bolag och David Zaudy investerar 92 MSEK respektive 8 MSEK, sammanlagt 100 MSEK i det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling genom ett konvertibellån, samtidigt som ett flertal svenska och internationella institutioner investerar sammanlagt 47 MSEK genom en riktad emission av aktier, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras totalt cirka 147 MSEK före emissionskostnader.

Swedish Stirling har på kort tid fått mycket stor uppmärksamhet inom den sydafrikanska metallindustrin för produkten PWR BLOK 400-F, och dess unika förmåga att återvinna energin ur industriella restgaser och omvandla dessa till elektricitet. Teknologin, som utvecklats av Swedish Stirling och är under patentansökan, ger mycket stora kostnadsbesparingar och kraftigt minskade koldioxidutsläpp för kunderna.

Swedish Stirling demonstrerade nyligen teknologin på plats vid Bolagets första kommersiella anläggning i Sydafrika för ett antal utvalda investerare, analytiker och kunder.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet och den riktade emissionen av aktier är att stärka Bolagets balansräkning samt att finansiera (i) produktutveckling i syfte att minska produktionskostnader för och öka effektiviteten hos framtida generationer av Bolagets PWR BLOK, (ii) försäljnings- och marknadsföringsåtgärder, (iii) expandering av organisationen och stödfunktioner i Sydafrika, och (iv) implementering av en strategi för skydd av immateriella rättigheter. Emissionen av konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till av Daniel Ek ägt investmentbolag och David Zaudy. Emissionen av aktier riktas till av Bolaget utvalda institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i både den riktade emissionen av konvertibler och den riktade emissionen av aktier är bland annat att utöka aktieägarbasen med ansedda svenska och internationella institutionella investerare vilket förväntas förbättra likviditeten i aktien samt ge en ökad kännedom om Bolaget. Vidare gör avvikelsen det möjligt för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av Bolagets verksamhet.

Emissionen av konvertibler i korthet

Villkoren för det konvertibla lånet, däribland teckningskursen, har fastställts efter förhandlingar med de teckningsberättigade investerarna. Styrelsen, i samråd med sole global coordinator och bookrunner i transaktionen, bedömer att emissionen av konvertibler genomförs till marknadsmässiga villkor.

Tecknarna av det konvertibla lånet har den 7 mars 2020 tecknat sig för samtliga konvertibler i konvertibelemissionen. Sista dag för betalning av tecknade konvertibler är den 30 juni 2020.

De teckningsberättigade investerarna i konvertibelemissionen har även lämnat lån till Bolaget om sammanlagt 20 MSEK, mot en upfront fee och räntekompensation om 15 procent av lånebeloppet om 20 MSEK. Lånet ska betalas ut till Bolaget senast den 13 mars 2020. Lånet avses återbetalas genom kvittning mot delbetalning av tecknade konvertibler.

Upptagandet av det konvertibla lånet kräver bolagsstämmans godkännande. Styrelsen avser därför att kalla till en extra bolagsstämma, som förväntas hållas den 8 april 2020. Aktieägarna Dagny OÜ, AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, Miura Holding Limited och East Guardian SPC, representerande cirka 71 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för godkännande av konvertibelemissionen vid den extra bolagsstämman.

För ytterligare information om den extra bolagsstämman, vänligen se kallelse i separat pressmeddelande.

Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för konvertiblerna:

 • Konvertibellånets nominella belopp är högst 100 000 000 SEK fördelat på högst 100 000 000 konvertibler.
 • Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1,00 SEK, vilket också är teckningskursen per konvertibel.
 • Konvertibellånet förfaller till betalning den 30 juni 2025 och löper med en ränta om 14 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott.
 • Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och med den 2 maj 2025 fram till och med den 16 juni 2025. Konvertibelinnehavarna har dock rätt till förtida konvertering för det fall Bolagets aktier noteras på en reglerad marknad eller om kontrollen över Bolaget förändras.
 • Konverteringskursen är 8 SEK per aktie, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 125 000 SEK och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 12 500 000 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 12,8 procent.

Konvertibeln avses inte tas upp till handel på NGM Nordic SME eller någon annan marknadsplats.

Emissionen av aktier i korthet

Ett flertal svenska och internationella institutionella investerare har den 7 mars 2020 tecknat sig för samtliga 6 678 571 aktier i emissionen och Bolaget förväntas tillföras emissionslikviden om 47 MSEK före emissionskostnader omkring den 13 mars 2020. Teckningskursen i den riktade emissionen av aktier har fastställts efter förhandlingar med ett fåtal institutionella investerare. Styrelsen, i samråd med sole global coordinator och bookrunner i transaktionen, bedömer att emissionen av aktier genomförs till marknadsmässiga villkor.

Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för emissionen av aktierna:

 • Emissionen uppgår till totalt 6 678 571 aktier.
 • Teckningskursen i emissionen uppgår till 7 SEK per aktie, och har fastställts genom förhandling med ett fåtal institutionella investerare. Priset motsvarar en rabatt om 16,5 % i förhållande till stängningskursen på NGM Nordic SME den 6 mars 2020.
 • Genom emissionen tillförs Swedish Stirling cirka 47 MSEK före emissionskostnader.
 • Emissionen genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2019.
 • Genom emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 6 678 571 från 85 090 390 till 91 768 961. Aktiekapitalet ökar med cirka 66 786 SEK från cirka 850 904 SEK till cirka 917 690 SEK.
 • Emissionen av aktier medför en utspädning om cirka 7,3 % av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet utestående aktier efter emissionen.

Rådgivare

I samband med upptagandet av konvertibellånet och den riktade emissionen av aktier har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole global coordinator och bookrunner, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

Swedish Stirlings vd Gunnar Larsson kommenterar de riktade emissionerna den 9 mars 2020 kl 16:00 på https://event.finwire.tv/swedishstirling/

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Emissioner

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från RegSmart Life ScienceAnnons

Stort behov av regulatorisk kunskap inom läkemedelsindustrin

Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.
Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.

En möjliggörare med gedigen regulatorisk grund från både myndighet och industri. Så beskriver RegSmart Life Science grundare, Marie Gårdmark och Agneta Larhed, bolaget som hjälper både företag och forskare med allt från produktutveckling till regulatoriska frågor. 

Det var redan på apotekarutbildningen vid Uppsala universitet som Marie Gårdmark och Agneta Larhed lärde känna varandra. I dag har Marie en bred bakgrund inom läkemedelsutveckling och regulatoriska frågeställningar och Agneta har stor erfarenhet inom formuleringsutveckling av läkemedel – en riktigt bra kombination enligt de själva: 

– Vi kommer båda från tjänster på Läkemedelsverket. Jag var chef för tillståndsverksamheten rörande läkemedel och Agneta var vetenskapligt ansvarig inom området farmaci och bioteknologi. Under våra år på myndigheten såg vi att det fanns ett stort behov av regulatorisk kunskap inom industrin, framförallt bland småföretagare och forskare. Det sådde fröet till RegSmart. När erbjudandet kom att starta ett bolag tillsammans med Center for Translational Research så kändes det som ett enkelt beslut, säger Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare. 

– Det som gör oss unika på marknaden är vår bredd. Vi balanserar regulatoriska, vetenskapliga och kommersiella behov och förutsättningar vilket är värdefullt i arbetet med så väl tidig utveckling som inför marknadsgodkännande. Jag och Marie kompletterar varandra och vi har ett bra helhetsperspektiv med fokus på företagens mål, tillägger Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare. 

Använda riktlinjer på rätt sätt

Just helhetsperspektivet är extra viktigt poängterar Marie Gårdmark. Det gäller att utgå från vilka produkter som bolaget faktiskt vill ha ut på marknaden i slutändan – något som mindre företag inte alltid tänker på: 

– De blir lätt uppslukade av den fas som de befinner sig i just nu och inför de problem de möter dagligdags. Genom att istället ha ett klart affärsmål med sin produkt från start, blir det lättare att förstå vad man behöver göra för att nå dit. Här är det viktigt att veta hur man kan ta hjälp av riktlinjer och regler under resans gång för att uppnå sina kommersiella intressen, säger Marie Gårdmark. 

Men, det handlar inte bara om att läsa riktlinjer – det  gäller också att förstå sammanhanget, säger Agneta Larhed. RegSmarts roll är att vara lösningsfokuserade och deras arbete går snarare ut på att förstå syftet med riktlinjerna, och hjälpa kunden att förstå vart lagstiftningen är på väg. 

– Då får man bättre koll på vad man behöver eller inte behöver göra, och kan se både närliggande risker och möjligheter i utvecklingsarbetet. Vi har tre ledord som vi utgår från: vetenskaplighet, regulatorisk relevans och fit for purpose. Fit for purpose innebär att man utgår ifrån det man vill uppnå och därefter bestämmer vilka studier eller tester man ska göra istället för att bara hålla sig fast vid en riktlinje och göra som man alltid har gjort, säger Marie Gårdmark. 

Stort engagemang och framåtanda 

I augusti firar bolaget ett år och utvecklingen har varit över de båda grundarnas förväntan. De har nyligen rekryterat tre nya spetskompetenser som ska täcka upp inom dels det medicintekniska området, dels inom läkemedelstillverkning. 

– Det är väldigt roligt att få ta del av så många spännande idéer från företag och forskare som jobbar med alla dessa fantastiska utvecklingsprojekt inom läkemedel och medicinteknik. Det finns ett sådant engagemang och en stark framåtanda, vilket är härligt att kunna vara en del av! säger Agneta Larhed.

– För oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av life science-sektorn i Sverige och det är något som vi gör på olika sätt. Det kan till exempel handla om att hjälpa små forskande företag med regulatorisk kunskap så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Det regulatoriska behöver inte förhindra eller försvåra – det gäller bara att fokusera på sin produkt och se möjligheterna, avslutar Marie Gårdmark.

Fakta RegSmart Life Science
RegSmart Life Science AB bildades i augusti 2019. Företaget är en del av koncernen Center for Translational Research tillsammans med Clinical Trial Consultants, Lablytica och ClinSmart. I dagsläget har företaget fem anställda och kontor i Uppsala. RegSmart täcker regulatoriska frågeställningar för både läkemedel och medicintekniska produkter och har en global inriktning med fokus på den europiska och amerikanska marknaden.
EXTERN LÄNK: Läs mer här 

Mer från RegSmart Life Science

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RegSmart Life Science och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?