Bokslutskommuniké 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 136 kronor per aktie jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 39,4 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 35,0 procent. Substansvärdet per den 13 februari uppgick till 137 kronor per aktie. (1)
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 39,1 procent under året jämfört med SIXRX som ökade med 35,0 procent.
 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,75 (2,50) kronor per aktie. 

INDUSTRIRÖRELSEN

Fjärde kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 17 procent till 3 632 (3 116) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 12 procent till 3 591 (3 216) Mkr, vilket är oförändrat för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 434 (401) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,1 (12,5) procent för kvarvarande verksamheter.
 • Danska Caljan förvärvades under fjärde kvartalet. Caljan, som bildar ett nytt affärsområde inom Latour, har en årsomsättning på cirka 100 MEUR och omkring 450 anställda.
 • Vidare avtalade Latour Industries via Bemsiq om förvärv av S+S Regeltechnik i Tyskland. Latour Industries förvärvade också via Aritco hissinstallatörerna Invalift och Ability Lifts i England.

Helåret

 • Industriföretagens orderingång ökade med 16 procent till 13 663 (11 817) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 5 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 17 procent till 13 519 (11 586) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 1 817 (1 476) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,4 (12,7) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 738 (11 785) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 5 725 (2 646) Mkr. Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i resultatet med 1 134 (-1 164) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 5 310 (2 324) Mkr, vilket motsvarar 8,33 (3,66) kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16, uppgick till 7 478 (4 812) Mkr och motsvarar 8 (7) procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde. Koncernens redovisade nettolåneskuld, där IFRS 16 fått fullt genomslag, uppgick till 8 095 Mkr.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under året med 40,0 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 35,0 procent.
 • Under första kvartalet avyttrades samtliga A-aktier i Loomis.
 • Under andra kvartalet ökade investeringen i Fagerhult med 995 Mkr i samband med en företrädesemission. Under fjärde kvartalet fortsatte Latour öka ägandet i Fagerhult och förvärvade aktier för ytterligare 221 Mkr och ägandet uppgår nu till 46,6 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Hultafors Group AB förvärvade i januari Emma Safety Footwear och Latour Industries förvärvade via MS Group Batec Mobility. Vidare fullföljde Latour Industries det annonserade förvärvet av S+S Regeltechnik via sitt dotterbolag Bemsiq.

 (1) Substansvärdet den 13 februari har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 13 februari, och med samma värden som 31 december för den onoterade portföljen.

 

VD-ord
”Under fjärde kvartalet blev det alltmer tydligt att konjunkturklimatet blivit svagare. Tillväxttakten för order-ingången är totalt sett fortfarande positiv men lägre än tidigare. Faktureringen är oförändrad för jämförbara enheter, men bilden är blandad och vissa av våra verksamheter har negativ organisk tillväxt. Vi bedömer att de verksamheter som indirekt är beroende av investeringarna i den europeiska fordonsindustrin är de som har störst utmaningar just nu. En stor del av våra innehav är exponerade mot byggkonjunkturen i stort och där är nedgången inte lika stor.

Under fjärde kvartalet växte orderingången i vår industrirörelse med totalt 17 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 4 procent. Faktureringen ökade under kvartalet med 12 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten oförändrad. Orderstocken vid utgången av kvartalet uppgick till 2 544 (1 866) Mkr och för jämförbara enheter innebär det en ökning med cirka 5 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 8 procent till 434 (401) Mkr med en rörelsemarginal på 12,1 (12,5) procent. Vi kan därmed summera ännu ett rekordår för industrirörelsen där nettoomsättningen steg med 17 procent till 13 519 (11 586) Mkr och rörelseresultatet ökade med 23 procent till 1 817 (1 476) Mkr med en rörelsemarginal på 13,4 (12,7) procent.

Vi känner oss trygga i att vi har bra ledare och äger verksamheter som är väl rustade och förberedda på en eventuellt fortsatt nedgång. Vi skall kunna fortsätta att flytta fram våra positioner även i ett tuffare klimat. Vi fortsätter att agera framåtriktat och satsar med oförminskad styrka på produktutveckling, försäljning och marknadsföring i våra affärsområden. I vår satsning är hållbarhet en mycket viktig aspekt och en förutsättning för att stötta fortsatt tillväxt och som betonas i alla delar av våra verksamheter. Vi har idag en portfölj med långsiktigt hållbara bolag som erbjuder marknaden produkter som stöttar utvecklingen mot en bättre värld. Att fortsätta utvecklas hållbart är en daglig utmaning som vi gärna tar oss an.

Förvärvsaktiviteten har varit hög under kvartalet och vårt enträgna arbete med att leta upp och utvärdera nya intressanta bolag har gett god utdelning. Kvartalet började med att vi förvärvade ett helt nytt affärsområde till Latour, danska Caljan, en ledande leverantör av automationsteknologi för pakethantering inom logistik-sektorn och e-handel.

Vi förvärvade även tyska censortillverkaren S+S Regeltechnik samt brittiska hissinstallatörerna Invalifts och Ability Lifts till Latour Industries. Som ni har läst så har vi fortsatt på denna förvärvsresa in på det nya året genom förvärv av nederländska Emma Safety Footwear till Hultafors Group och spanska Batec Mobility till Latour Industries. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Börsen har utvecklats starkt under det fjärde kvartalet. Sedan inledningen av året har vår börsportfölj ökat med 40,0 procent, justerat för utdelningar och portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 35,0 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 39,4 procent justerat för utdelning till 136 kronor per aktie.

De flesta av våra börsnoterade innehav har nu rapporterat. Mot bakgrund av den osäkerhet vi upplever i konjunkturen har bolagen lämnat stabila rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Efter ett första halvår med relativt hög aktivitet har förvärvsaktiviteterna i de börsnoterade portföljbolagen varit något lägre under andra halvåret.

Trots att vi ser att konjunkturläget är alltmer osäkert och i viss utsträckning utmanande, är det glädjande att vi, med stöd av den starka utvecklingen i industrirörelsen tillsammans med den fina utvecklingen i vår börsportfölj, återigen kan föreslå en ökad utdelning. Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,75 (2,50) kronor per aktie.”

Johan Hjertonsson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Johan Hjertonsson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 427 03. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken: https://event.on24.com/wcc/r/2170836/F7654DAF2E877F94CCF6A5B3E8A17A70
 Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020, kl. 08.30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour bokslutskommuniké 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?