ChromoGenics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 februari 2020 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 13 februari 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.chromogenics.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en sammanfattningsfolder att sändas per post till ChromoGenics direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Aktieägare i ChromoGenics erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 februari 2020.
 • En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics.
 • Teckningskursen är 0,25 SEK per aktie.
 • Handel i teckningsrätter sker under perioden 19 februari – 2 mars 2020.
 • Teckning av aktier sker under perioden 19 februari – 4 mars 2020.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 100,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 14,1 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från externa investerare uppgående till totalt ca 75,4 MSEK, motsvarande 75,0 procent.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Presentationstillfällen

 • 21 februari 2020, kl 12.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm, VD Jerker Lundgren. Enkel måltid serveras. Anmälan till seminarium@penser.se.
 • 25 februari 2020, kl 18.00, ChromoGenics, Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala, VD Jerker Lundgren. Enkel måltid serveras. Anmälan till info@chromogenics.com.
 • 2 mars 2020, kl 12.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm, VD Jerker Lundgren. Enkel måltid serveras. Anmälan till seminarium@penser.se.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Bird & Bird Advokat KB är finansiell respektive legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com


 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i ChromoGenics AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från HP DevelopmentAnnons

Bli ett konkurrenskraftigt företag – med kraftfull dator

Stefan Jeleby, Produktchef Workstation hos HP.
Stefan Jeleby, Produktchef Workstation hos HP.

Överallt samlas data, i dag ännu mer än någonsin förr. Därför behövs medel för att klara av att hantera dessa enorma datamängder, och som ett datadrivet företag ligga i fas och bli konkurrenskraftig i en allt tuffare bransch. Det här förutsåg HP och erbjuder därför sina Workstation produkter från Z by HP – deras mest kraftfulla datorer. 

Big Data Analytics eller Data Science, oavsett term går det ut på att analysera och sortera stora mängder data. Data som hjälper din verksamhet skapa beslutsunderlag och göra er affärsprocess så effektiv och snabbt som möjligt. Något som i längden leder till en ökad konkurrenskraft. 

– Vi ser tydligt att företag skriker efter kompetens kring Data Science. Det är ett av de viktigaste verktygen för att skapa unika konkurrensfördelar, och i dag finns tekniken och hårdvaran för att få dem, säger Stefan Jeleby, Produktchef, Workstation hos HP. 

Kom igång enkelt – med rätt hårdvara och programvaror

Oavsett om du i ditt företag redan arbetat aktivt med Data Science eller än inte kommit igång med det – är HP:s Workstations produkter rätt val för att bli ännu effektivare. Det tack vare den enorma mängd data de kan hantera samt att man redan från start har tillgång till programvaror som underlättar och möjliggör analys. 

– Programvarorna tillsammans med en kraftfull hårdvara gör att det blir möjligt att hantera stora mängder data under en väldigt kort tid. Vi har på datorerna en programvarustack som lästs in i förväg vilket gör att du sparar flera dagar på att installera, konfigurera och utföra underhåll av Data Science-miljön och kan istället komma igång direkt, säger Stefan Jeleby. 

Behöver du hjälp att komma igång? Det finns att få 

Trots att du får allt levererat och klart kan det vara så att man faktiskt behöver hjälp att förstå hur man ska jobba med data för att utnyttja dess fulla potential. Även inom det här området vill HP vara till hjälp och ingår därför i ett partnerskap med företaget Foxrane som är specialiserade inom just Data Science projekt. 

– Även om vi har hårdvaran och programvarorna som medarbetarna behöver kan de fortfarande behöva vägledning, alla företag har ju faktiskt inte data scientists internt. Tack vare vårt partnerskap med Foxrane kan vi erbjuda våra kunder den kunskapen de behöver för att komma igång, avslutar Stefan Jeleby.

Om HP Workstation:

Workstations produkter från Z by HP är företagets mest kraftfulla datorer och passar de företag och medarbetare som kräver extra kraft för att få sitt jobb gjort. Nu har de eliminerat alla gissningar när det gäller att skapa en optimal Data Science-miljö genom att testa och i förväg läsa in populära Data Science-verktyg på utvalda bärbara och stationära datorer som konfigurerats för att uppfylla kraven i just ditt arbete.

Läs mer om lösningen här eller ta kontakt med Carl-Johan Mattson för rådgivning och mer information. 

 

Mer från HP Development

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HP Development och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?