1515
Annons

Luci Intressenter når 87,1 procent i LightLab och förklarar sitt erbjudande ovillkorat

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR LÄMNANDE AV ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Luci Intressenter AB (”Luci Intressenter”) meddelar att de förklarar sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab”) ovillkorat och accepterar inlämnade aktier. Luci Intressenter kontrollerar därmed cirka 87,1 procent av de utestående aktierna i LightLab. Luci Intressenter förlänger acceptperioden till 31 januari 2020 för att ge återstående aktieägare ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Den 6 november 2019 offentliggjorde Luci Intressenter ett offentligt kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i LightLab att överlåta samtliga sina aktier i LightLab till Luci Intressenter för 5,00 kronor kontant per aktie under vissa villkor som beskrivits i erbjudandehandlingen. Styrelsen för LightLab rekommenderar enhälligt LightLabs aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Vid acceptperiodens slut den 15 januari 2020 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 8 579 415 aktier, varav 5 A-aktier och 8 579 410 B-aktier, motsvarande cirka 32,8 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab[1]. Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden, tillsammans med de aktier som redan kontrollerades av Luci Intressenter före offentliggörandet av Erbjudandet, uppgår till totalt 22 817 378 aktier, motsvarande cirka 87,1 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab.

Luci Intressenter har beslutat att frånfalla villkoret att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Luci Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i LightLab. Alla övriga villkor i Erbjudandet har uppfyllts och Luci Intressenter förklarar därför Erbjudandet villkorslöst och accepterar de inlämnade aktierna.

Redovisning av likvid avseende aktier inlämnade under acceptperioden som slutade 15 januari 2020 beräknas inledas den 23 januari 2020, och investerare kan förvänta att motta likviden innan 31 januari 2020.

För att ge de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet har Luci Intressenter beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 31 januari 2020 kl. 17.00 CET. Avräkning för de aktier som inlämnas under den förlängda acceptperioden förväntas påbörjas runt den 7 februari 2020.

Luci Intressenter innehar inte några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot LightLabs aktie och har inte förvärvat några aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

För mer information om Erbjudandet, se erbjudandehandlingen och det tillägg till erbjudandehandlingen som finns tillgängliga på Luci Intressenters webbplats (www.luciintressenter.se), Evlis webbplats (www.evli.com) och Aktieinvests webbplats (www.aktieinvest.se/lightlab2019).

Ytterligare information, vänligen kontakt:
Mattias Klintemar
Styrelseordförande, Luci Intressenter AB
Tel: +46 709 32 64 67
E-post: mattias.klintemar@ostersjostiftelsen.se

Information om erbjudandet finns tillgänglig på: www.luciintressenter.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Budbolaget i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2020, kl. 11:00.

    
Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Luci Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra en erbjudandehandling enligt gällande lagar och regler. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta Erbjudandehandlingen som grund för beslut att acceptera erbjudandet och utgör ingen rekommendation acceptera. Investerare som vill eller överväger att acceptera Erbjudandet uppmanas att läsa Erbjudandehandlingen.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Luci Intressenter kommer inte att betala någon ersättning enligt Erbjudandet till Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Luci Intressenters och LightLabs kontroll.

   
[1] Det totala antalet aktier i LightLab uppgår till 26 187 168 aktier, varav 15 A-aktier och 26 187 153 B-aktier.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?