Annons

Delårsrapport januari - juni 2019*

Fokus på Binero Cloud & Solutions efter avyttring av webbhotellsdelen

Siffrorna avser i enlighet med IFRS, när inget annat anges, Bineros kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive den sålda webbhotellsdelen.

Kvartalet april – juni 2019* 

 • Nettoomsättningen för Cloud & Solutions ökade med 33 procent till 8,5 (6,4) Mkr
 •  Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -9,1 (-8,2) Mkr varav Cloud & Solutions -3,5 (-3,1) Mkr
 • Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till -4,2 (1,2) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, för kvarvarande verksamheter, uppgick till -0,49 (-0,42) kronor

Delårsperioden januari – juni 2019* 

 • Nettoomsättningen för Cloud & Solutions ökade med 34 procent till 16,4 (12,2) Mkr
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -16,8 (-16,3) varav Cloud & Solutions -5,8 (-6,5) Mkr
 • Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till -7,6 (3,9) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, för kvarvarande verksamheter, uppgick till -0,91 (-0,85) kr

___________________________________________________________________________________

Kommentar från styrelsens ordförande

”Vi valde att aktivt delta i konsolideringen som pågår i marknaden för webbhotell. Loopia är en naturlig ny ägare, de är specialiserade på webbhotell och marknadsledande i Sverige. Köpeskillingen på cirka 380 Mkr var i nivå med våra förväntningar. Koncernens nettovinst uppskattas till cirka 260 Mkr. Planen är att använda delar av köpeskillingen till att göra en kapitalåterföring till aktieägarna. Första steget är Loopias tillträde. I nästa steg kommer vi att se över affärsplanen för vårt fokusområde Cloud & Solutions och de koncerngemensamma kostnaderna. Vi räknar med att kunna presentera ett förslag om kapitalåterföring till aktieägarna senast i samband bokslutskommunikén för 2019”, kommenterar ordförande Carl-Magnus Hallberg. 

___________________________________________________________________________________ 

*Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Binero Group säljer verksamheten inom webbhotell för cirka 380 Mkr

Den 15 juli 2019 meddelade Binero Group att bolaget ingått avtal om försäljning av verksamheten inom webbhotell för en sammanlagd kontant köpeskilling om cirka 380 Mkr med köparen Loopia AB. Nettovinsten från försäljningen uppskattas till cirka 260 Mkr. På extra bolagsstämma den 1 augusti 2019 godkände aktieägarna avtalet om försäljning av webbhotellsverksamheten till Loopia.

Den avyttrade verksamheten inom webbhotell (”Verksamheten”) med cirka 40 medarbetare innefattar dotterbolagen Binero AB, Space2U Webhosting AB och Servage GmbH samt de tillgångar som är hänförliga till Verksamheten som finns i Binero Groups övriga dotterbolag och moderbolaget Binero Group. De tillgångar som finns i de bolag som överlåts och som inte är hänförliga till Verksamheten kommer att överlåtas till Binero Group innan försäljningen genomförs. Försäljningen genomförs genom att Verksamheten överlåts till ett nybildat helägt aktiebolag och där Loopia AB förvärvar samtliga aktier i detta bolag från Binero Group AB. Köpeskillingen för Verksamheten uppgår till sammanlagt cirka 380 Mkr vilken ska betalas kontant och finansieringen är säkerställd. Vinsten uppskattas till cirka 260 Mkr. Ytterligare information om bakgrunden till avyttringen och om transaktionen framgår av Bolagets pressmeddelande den 15 juli 2019 och kommuniké från extra bolagsstämma den 1 augusti 2019. Samtliga bolagets pressmeddelanden finns på bolagets hemsida binerogroup.com. 

I delårsrapporten för andra kvartalet och första halvåret 2019 redovisas resultatet före skatt för den sålda webbhotellsverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser kvarvarande verksamhet dvs affärsområdet Cloud & Solutions och koncerngemensamma kostnader.  

__________________________________________________________________________

VD kommentar

Andra kvartalet och första halvåret | Moln- och infrastrukturtjänster, Cloud & Solutions, är vårt fokusområde vilket ökade nettoomsättningen med 33 procent till 8,5 (6,4) Mkr under andra kvartalet. För första halvåret ökade omsättningen med 34 procent till 16,4 (12,2) Mkr. Affärsmodellen för Cloud & Solutions är återkommande intäkter, dvs hyra för infrastruktur och tjänster. Vid utgången av andra kvartalet uppgick årliga värdet på avtalade intäkter till 29,2 Mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet för Cloud & Solutions uppgick till -3,5 (-3,1) Mkr, efter koncerngemensamma kostnader till -9,1 (-8,2) Mkr. För första halvåret uppgick rörelseresultatet till -16,8 (-16,1) Mkr varav Cloud & Solutions -5,8 (-6,5) Mkr. Försäljningen av webbhotellsverksamheten innebär att vi ser över de koncerngemensamma kostnaderna.

Inom Cloud & Solutions har vi lagt grunden till att hålla en stark miljömässig profil inom publika och privata moln och tjänster. Marknaden har ett växande behov av helhetslösningar för företags digitala infrastrukturer, såväl hantering av drift, backup och underhåll. Binero Cloud & Solutions är ett starkt svenskt alternativ till de internationella molnjättarna. Med ett fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet kan vi erbjuda en publik molntjänst i absolut världsklass. All data lagras i svenskägt datacenter på svensk mark och lyder därmed enbart under svensk lagstiftning.

Binero Cloud & Solutions | Binero Cloud baseras på opensource-plattformen OpenStack, vilket säkerställer en kontinuerlig utveckling av nya verktyg och funktioner som förenklar automatisering och hantering av IT-miljön. Vi deltar tillsammans med några av världens största IT-företag och andra ledande industrier i vidareutvecklingen av OpenStack. I december 2018 lanserade vi vårt nya moderna datacenter norr om Stockholm. Vi har använt den allra senaste tekniken för att nå våra högt ställda hållbarhetsmål, och för att säkerställa stabil och högpresterande produktion. Datacentret drivs uteslutande av förnybar energi och står dessutom för ett betydande direkt tillskott till hela fjärrvärmenätet i området norr om Stockholm. Miljömedvetenhet kommer att vara en hygienfaktor för alla företag i framtiden. I samband med lanseringen påbörjades även migrationen av våra befintliga kunder till det nya datacentret. Denna migrering är nu slutförd och därmed kan vi koncentrera vår existerande produktion och säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i vår verksamhet.

Datasäkerhet och integritet | Binero Group engagerar sig mycket i frågor som rör datasäkerhet och integritet. Vi anser att det är extra viktigt att svenska företag och myndigheter som använder, eller är på väg att börja använda, molntjänster verkligen sätter sig in i integritets- och miljöfrågorna. Det senaste året har vi arbetat intensivt med att stärka och lyfta vikten av både integritet och miljömedvetenhet i våra svenska datacenter och molntjänster. Vi vill sprida vårt koncept ”Närodlad IT” med ett stort fokus på miljöansvar, lokal närvaro och garanterad säkerhet och integritet, till resten av IT branschen.

Målet | Målet är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på den svenska marknaden för kvalitativa molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur. Vi styr nu om vår kraft och energi mot marknadsföring, försäljning av våra moln- och infrastrukturtjänster och på att helt enkelt hjälpa våra kunder till säkra, hållbara lösningar med hög prestanda per betald krona.

Stockholm i augusti 2019

Göran Gylesjö, VD Binero Group

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Binero Groups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-50 301 550, ca@mangold.se. Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 09.00 CEST.

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett huvudsakligt kunderbjudande inom IT-drift och molntjänster. Med ett starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som miljö och hållbarhet erbjuder Binero idag publika, privata och hybrida lösningar från det nya miljöcertifierade datacentret med snabba anslutningar till Google Cloud Plattformen. Binero är en helhetsleverantör av företags-IT, infrastruktur (IaaS) och molntjänster (SaaS). 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från MedicagoAnnons

Medicago firar 25 år – därför har de lyckats

Fyllning av vialer i C-klass.
Fyllning av vialer i C-klass.

Sedan Medicago grundades 1995 har bolaget utvecklats till att bli en väletablerad kontraktstillverkare på den svenska marknaden. Under de senaste 15 åren har Medicago erbjudit kontraktstillverkning inom både medicinteknik och bioteknik. 

Kontraktstillverkning inom bio- och medicinteknik kan innebära en lång och utdragen process där många bitar ska falla på plats, till exempel krävs rätt teknik för ändamålet såväl som ekonomiska förutsättningar och tidsram. Trots stor efterfrågan kan det vara svårt att hitta aktörer som möter behoven, och att hitta en match är inte helt enkelt, i synnerhet för företag som vill tillverka mindre volymer. Det Uppsalabaserade företaget Medicago erbjuder ett koncept med korta beslutsvägar, hög flexibilitet och konkurrenskraftiga ledtider. Medicagos vd Jan Henriksson berättar: 

 –För de som har bråttom eller som önskar en mindre produktion är vi mycket konkurrenskraftiga inom både bioteknik och medicinteknik. Vår storlek gör att vi snabbt kan sätta igång kvalitetssäkrade produktioner med spårbarhet på alla komponenter. Speciellt starka är vi på frystorkning och tillverkning i renrum. 

Kvalitetssäkrade produktioner optimerade efter kundens behov

Företaget anpassar tillverkningsprocesserna utefter sina kunders behov. Vissa önskar hjälp med delar av tillverkningsprocessen för att komplettera sin befintliga produktionskapacitet, medan andra vill att Medicago sköter hela processen från idé till färdig produkt. Oavsett omfattning gäller alltid kvalitetssäkrade produktioner, vilket Medicago har lång erfarenhet av med kvalitetssystemen ISO9001 och ISO13485. 

– Vi har full spårbarhet i alla led. Då vi är certifierade sker regelbundet externa auditeringar som säkerställer att alla viktiga bitar finns på plats. Inom medicinteknik arbetar vi med både klass 1-produkter såväl som medicintekniska produkter med mycket höga kvalitetskrav. Det är viktigt för oss att vara en pålitlig leverantör och att kunderna känner sig trygga hos oss, avslutar Jan Henriksson.

Fakta Medicago
Medicago är ett familjeägt företag som grundades 1995, beläget i Uppsala och verksamt inom bio- och medicinteknik. Företaget är en väletablerad kontraktstillverkare enligt ISO9001 och ISO13485 åt både stora och små kunder. Medicago har också ett eget produktsortiment, med tillverkning av bland annat buffertar (SmartBuffers®), immunologiska reagenser och kit samt lektiner och bioaktiva proteiner, som marknadsförs och säljs över hela världen. Läs mer på www.medicago.se

Mer från Medicago

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Medicago och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?