ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Kommuniké från årsstämma i Actic Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Actic Group AB (publ) i Stockholm beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2018 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2018 fastställdes. Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedel, 824 931 613 kronor, ska disponeras så att 0,50 kronor per aktie, totalt 7 948 468 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 816 983 145 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes den 20 maj 2019.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Göran Carlson, Stefan Charette, Therese Hillman, Fredrik Söderberg och Viktor Linnell, samt välja Trine Lise Marsdal, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göran Carlson omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska fördelas enligt följande: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning inför årsstämman 2020

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av de fyra största aktieägarna i Actic per 31 augusti 2019 tillsammans med styrelsens ordförande.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid förvärv.

Emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en nyemission av sammanlagt 780 000 teckningsoptioner, uppdelat på sex olika optionsserier, med åtföljande rätt till teckning av sammanlagt 780 000 nya aktier, inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 16 maj 2019 klockan 18:xx.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kommuniké årsstämma

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer