ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Delårsrapport januari – mars 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 119 kronor per aktie jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 18,9 procent jämfört med SIXRX som ökade med 13,2 procent. Substansvärdet per den 26 april uppgick till 124 kronor per aktie. 1)

 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 11,2 procent under året jämfört med SIXRX som ökade med 13,2 procent. 

INDUSTRIRÖRELSEN

 • Industriföretagens orderingång ökade med 22 procent till 3 332 (2 723) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 11 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 24 procent till 3 140 (2 531) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 12 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 48 procent till 411 (278) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,1 (10,9) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Latour Industries förvärvade norska TKS Heis AS i januari.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 185 (2 590) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 1 791 (656) Mkr. Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i resultatet med 833 (0) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 701 (586) Mkr, vilket motsvarar 2,66 (0,92) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16, uppgick till 3 650 (4 338) Mkr och motsvarar 4,6 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde. Koncernens redovisade nettolåneskuld, där IFRS 16 fått fullt genomslag, uppgick till 4 344 Mkr.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under första kvartalet med 20,7 procent justerat för portföljförändringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 13,2 procent.

 • Under kvartalet avyttrades samtliga A-aktier i Loomis för en köpeskilling på cirka 800 Mkr. 

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 25 april avyttrades hela aktieinnehavet i det delägda innehavet Terratech. I övrigt har inga väsentliga händelser skett efter rapportperiodens utgång.

(1) Substansvärdet den 26 april har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 26 april, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Latours industrirörelse fortsätter med oförminskad takt att växa och vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal. Orderingången växte under första kvartalet med 22 procent och faktureringen med 24 procent. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 11 procent i orderingång och 12 procent i fakturering. Vid utgången av kvartalet uppgick orderstocken till en ny rekordnivå, 2 186 (1 338) Mkr och översteg således föregående års nivå med hela 63 procent. Sammantaget medför den fina utvecklingen, i kombination med god kostnadskontroll i våra bolag, ett resultat för kvartalet som uppgår till 411 (278) Mkr med en rörelsemarginal på 13,1 (11,0) procent. Vårt bästa kvartal någonsin räknat i absoluta tal och en mycket positiv start på 2019.

I linje med vår långsiktiga hållning fortsätter vi att satsa brett i våra affärsområden på produktutveckling, försäljning och marknadsföring. I det stora hela har det varit fortsatt hög aktivitet för våra affärsområden på de flesta marknader de är aktiva i. Det kan ses som ett kvitto på att våra verksamheter erbjuder det som marknaden vill ha. Bolagen levererar produkter och tjänster som håller hög kvalitet med god service och support. Att vi dessutom har en global närvaro med verksamheter spridda över många länder gör att vi inte är lika sårbara för lokala konjunktursvängningar.

Under första kvartalet genomförde vi ett förvärv till industrirörelsen. Det var dotterbolaget Aritco Group, inom affärsområdet Latour Industries, som förvärvade norska TKS Heis AS. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Börsens utveckling har återigen varit positiv efter den nedgång som inträffade i slutet av föregående år. Vår börsportfölj ökade med hela 20,7 procent, justerat för portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 13,2 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 18,9 procent till 119 kronor per aktie. I mars accepterade vi ett bud och genomförde avyttringen av samtliga resterande aktier i Loomis, vilket var en naturlig konsekvens av den första avyttring vi gjorde redan 2016.

Bara ett fåtal av våra börsnoterade innehav har ännu rapporterat. Överlag har de lämnat stabila och bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt. Assa Abloy har annonserat ett antal förvärv, bland annat förvärv av det Schweiziska börsnoterade Agta Record. Ett annat exempel är Fagerhult som i mars månad tillträdde förvärvet av iGuzzini. Genom förvärvet blev Fagerhult ett av de största och ledande belysningsbolagen i Europa, med en årsomsättning på över 8 miljarder kronor. Latour stöttar förvärvet även finansiellt som garant i den kommande nyemissionen i Fagerhult, som kommer att genomföras i maj.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 505 583 64.
Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken: http://event.on24.com/wcc/r/1977795-1/D95B151EB6E12595CFB1AA6F56F53C94?partnerref=rss-events

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2019, kl. 08.30 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport jan-mar 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer