Annons

Luci Intressenter förlänger acceptfristen i sitt kontanterbjudande till aktieägarna i LightLab

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR LÄMNANDE AV ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Luci Intressenter AB (”Luci Intressenter”) offentliggjorde den 6 november 2019 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab”) att överlåta samtliga sina aktier i LightLab till Luci Intressenter för 5,00[1] kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Styrelsen för LightLab rekommenderar enhälligt LightLabs aktieägare att acceptera Erbjudandet. Den initiala acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 12 december 2019.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptfristen uppgår, tillsammans med de aktier som redan kontrolleras av Luci Intressenter, till totalt 21 312 156 aktier, motsvarande cirka 81,4 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab. Fram till och med den 12 december 2019 hade aktieägare i LightLab accepterat att överlåta sammanlagt 7 074 193 aktier, varav 5 A-aktier och 7 074 188 B-aktier, motsvarande totalt cirka 27,0 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Luci Intressenter blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i LightLab. Luci Intressenter har i Erbjudandet förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

För att ge de återstående aktieägarna i LightLab en möjlighet att acceptera Erbjudandet har Luci Intressenter beslutat att förlänga acceptfristen för Erbjudandet till och med den 15 januari 2020 kl. 17.00 (CET). Om inte Erbjudandets fullföljandevillkor, att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Luci Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i LightLab, uppnås vid utgången av den förlängda anmälningsfristen eller Luci Intressenter väljer att frånfalla detta villkor, kommer Luci Intressenter inte att förlänga acceptfristen ytterligare.

För de aktieägare i LightLab som accepterat Erbjudandet under den initiala acceptfristen, liksom de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, kommer redovisning av likvid att ske så snart Luci Intressenter har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Luci Intressenter annars beslutar att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 16 januari 2020, förväntas redovisning av likvid komma att påbörjas omkring den 23 januari 2020.

I övrigt gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de fullföljandevillkor som Luci Intressenter uppställt för Erbjudandet. Luci Intressenter förbehåller sig således rätten att återkalla Erbjudandet för det fall att det står klart att fullföljandevillkoren för Erbjudandet inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Luci Intressenter förbehåller sig vidare rätten att fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad. Luci Intressenter kommer inte att höja priset i Erbjudandet.

Luci Intressenter innehar inte några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot LightLabs aktie och har inte förvärvat några aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

För mer information om Erbjudandet, se erbjudandehandlingen och det tillägg till erbjudandehandlingen som finns tillgängliga på Luci Intressenters webbplats (www.luciintressenter.se), Evlis webbplats (www.evli.com) och Aktieinvests webbplats (www.aktieinvest.se/lightlab2019).

Ytterligare information, vänligen kontakt:

Mattias Klintemar
Styrelseordförande, Luci Intressenter AB
Tel: +46 709 32 64 67
E-post: mattias.klintemar@ostersjostiftelsen.se

Information om erbjudandet finns tillgänglig på: www.luciintressenter.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Budbolaget i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2019, kl. 08:00.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Luci Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra en erbjudandehandling enligt gällande lagar och regler. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta Erbjudandehandlingen som grund för beslut att acceptera erbjudandet och utgör ingen rekommendation acceptera. Investerare som vill eller överväger att acceptera Erbjudandet uppmanas att läsa Erbjudandehandlingen.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Luci Intressenter kommer inte att betala någon ersättning enligt Erbjudandet till Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Luci Intressenters och LightLabs kontroll.

[1] Om LightLab skulle betala vinstutdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer priset per aktie i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?