ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Erbjudandehandlingen avseende Luci Intressenters kontantbud till aktieägarna i LightLab offentliggjord

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR LÄMNANDE AV ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Luci Intressenter AB (”Luci Intressenter”) offentliggjorde den 6 november 2019 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab”) att överlåta samtliga sina aktier i LightLab till Luci Intressenter för 5,00 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Luci Intressenter innehar, via Gunnar Dellner, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, totalt 14 237 963 B-aktier (54,37 procent). Budbolaget har utöver detta mottagit indikationer från ett antal aktieägare som har för avsikt att acceptera Erbjudandet, motsvarande minst 1 441 710 B-aktier (5,51 procent).

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Luci Intressenters webbplats (www.luciintressenter.se), Evlis webbplats (www.evli.com) och Aktieinvests webbplats (www.aktieinvest.se/lightlab2019). En informationsbroschyr och förtryckt anmälningssedel skickas till alla direktregistrerade aktieägare i LightLab per den 19 november 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer motta en informationsbroschyr. Erbjudandehandlingen kan beställas genom att kontakta Aktieinvest, Evli eller Luci Intressenter.

Acceptperioden för Erbjudandet startar den 21 november 2019 och avslutas den 12 december 2019. Redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring den 19 december 2019.

Ytterligare information, vänligen kontakt:

Mattias Klintemar
Styrelseordförande, Luci Intressenter AB
Tel: +46 709 32 64 67
E-post: mattias.klintemar@ostersjostiftelsen.se

Information om erbjudandet finns tillgänglig på: www.luciintressenter.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Budbolaget i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2019, kl. 14:00.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Luci Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra en erbjudandehandling enligt gällande lagar och regler. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta Erbjudandehandlingen som grund för beslut att acceptera erbjudandet och utgör ingen rekommendation acceptera. Investerare som vill eller överväger att acceptera Erbjudandet uppmanas att läsa Erbjudandehandlingen.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Luci Intressenter kommer inte att betala någon ersättning enligt Erbjudandet till Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Luci Intressenters och LightLabs kontroll.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer