1515
Annons

Adverty genomför företrädesemission om 48,5 MSEK samt offentliggör preliminära nyckeltal för Q3

Styrelsen i Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 850 514 aktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt tecknings- och garantiåtaganden från ett investerarkonsortium, om sammanlagt 37,5 MSEK, motsvarande cirka 77,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är en del i Bolagets finansieringsplan, som tillgodoser medel för att kunna accelerera försäljningen och fylla det enorma globala annonsutrymme inuti spel som Adverty innehar.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av aktier om cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen den 28 november 2019 berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie.
  • Utspädningen för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 28,6 procent.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 37,5 MSEK motsvarande 77,3 procent av Företrädesemissionen, varav 1,5 MSEK avser teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare, samt 7,2 MSEK teckningsåtaganden respektive 28,8 MSEK garantiåtaganden från ett externt investerarkonsortium.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 november 2019.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen planeras löpa 2 - 16 december 2019.

Preliminära nyckeltal för Q3

Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Adverty preliminära siffror avseende intäkter och rörelseresultat för perioden som avslutades den 30 september 2019. Fullständig kvartalsrapport offentliggörs den 31 oktober 2019 i enlighet med tidigare plan.

  9 månader Q3
  2019-01-01 2019-07-01
(KSEK) 2019-09-30 2019-09-30
Nettoomsättning 176 (46) 42 (46)
Aktiverat arbete för egen räkning 1 080 (0) 373 (0)
Övriga rörelseintäkter 390 (195) -12 (189)
Summa rörelsens intäkter 1 646 (241) 403 (235)
Rörelseresultat -6 810 (-6 641) -2 434 (-2 077)
  Siffror inom parentes utgör samma period 2018

Bakgrund och motiv

Adverty är ett annonsteknikbolag som har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiska, sömlösa annonser i spel. Bolaget har genom plattformen byggt ett enormt utbud av digitala annonseringsplatser inuti spel- och applikationer. Adverty har integrerat plattformen med cirka 25 spel som sammanlagt har över 30 miljoner dagliga aktiva användare. Majoriteten av annonsplatserna finns i mobilspel, samtidigt som efterfrågan på annonslösningar inuti PC- och konsolspel växer. Bolagets intäktsmodell grundar sig i att dela annonsintäkterna med spelutvecklare.

Motivet med Företrädesemissionen är att tillföra Adverty medel för att utöka försäljningsinsatserna och därigenom kunna fylla det enorma utbud av annonseringsplatser inuti primärt mobilspel som Bolaget innehar. Vidare kan nyckelpersoner inom försäljning tillsättas, i syfte att nå fler automatiskt genererade annonser från programmatiska handelsplatser samt på ett mer kraftfullt sätt kunna bearbeta mediebyråer. Vidare erhålls kapital för kvittning och återbetalning av brygglån, vilket stärker kapitalstrukturen i rådande försäljningsaccelerering.  

Företrädesemissionen

Styrelsen i Adverty har, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 26 juni 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 850 514 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 227 938,74 SEK från 569 846,85 SEK till 797 785,59. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 28,6 procent. För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 november 2019 och teckningsperioden beräknas löpa från och med den 2 december till och med den 16 december 2019.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare, samt tecknings- och garantiåtaganden från ett investerarkonsortium, om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 77,3 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna från nyckelpersoner och befintliga ägare uppgår till 1,5 MSEK, motsvarande 3,1 procent av Företrädesemissionen, och har bland annat lämnats av Advertys medgrundare och VD Niklas Bakos, medgrundare och styrelseledamot Niclas Kjellgren och styrelseordförande Joachim Roos.

Tecknings- och garantiåtagandena från investerarkonsortiet uppgår till sammanlagt 36,0 MSEK, varav 7,2 MSEK, motsvarande 14,8 procent av Företrädesmissionen, omfattas av teckningsåtaganden och 28,8 MSEK, motsvarande 59,5 procent av Företrädesemissionen, omfattas av garantiåtaganden.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtagandena utgår en sedvanlig kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av aktier, 12 procent av garanterat belopp. En efterföljande riktad kvittningsemission av aktier kommer att genomföras för det fall garanter valt att erhålla ersättning i form av aktier. Teckningskursen i en sådan riktad kvittningsemission ska motsvara volymviktad genomsnittskurs för Bolagets aktier på NGM Nordic MTF under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Prospekt

Adverty kommer, med anledning av Företrädesemissionen, att upprätta ett EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske vecka 48, 2019.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt Vecka 48, 2019
Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt 26 november 2019
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt 27 november 2019
Avstämningsdag för rätt av delta i Företrädesemissionen 28 november 2019
Handel med teckningsrätter 2 december – 12 december 2019
Handel i BTA Fr.o.m. 2 december 2019
Teckningsperiod 2 december – 16 december 2019
Beräknad dag för offentliggörande av utfall 19 december 2019
Likviddag 23 december 2019

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com
 


Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 08:30 CET.
 

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Energy Sourcing TechnologyAnnons

Så kan industri och offentlig sektor sänka sina elkostnader

Magnus Kjellin är vd och grundare av Energy Sourcing Technology.
Magnus Kjellin är vd och grundare av Energy Sourcing Technology.

Energiomställningen påverkar hela samhället i grunden och som en konsekvens av detta växer behovet av både konsulter och systemleverantörer som stöttar företag i den komplexa elaffären. Energy Sourcing Technology står bakom den första SaaS-lösningen som omfattar ett komplett affärssystem för inköp av el.

– Vi är en del i ett helt nytt leverantörssegment som vill skapa transparens och hjälpa industri och offentlig sektor att sänka sina elkostnader, säger Magnus Kjellin, vd och grundare på bolaget.

Ta kontroll över din elaffär

Energy Sourcing Technology har specialiserat sig på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning inom elinköp. I dag arbetar de gentemot industri och offentlig sektor där elinköp är en stor del av affären. Automatiserade lösningar och beslutsunderlag ökar transparensen och hjälper inköpare att se att elpriset och leveransen faktiskt stämmer. Nyckeln är bl.a. det nära samarbetet med kunderna och oberoendet från marknadens elleverantörer.

– Att ha kontroll över alla delar i elaffären är inte längre omöjligt eller tidskrävande. Vi ser till att de får full insyn i affären och tydliga rapporter som underlättar deras revisioner, säger Magnus Kjellin och berättar att de har utvecklat en SaaS-lösning som sätter kunden i förarsätet.

SaaS står för software-as-a-service och innebär programvara som molntjänst till skillnad från ett traditionellt system som körs med en lokal installation.

Han jämför situationen med den som tidigare rådde på den svenska betalmarknaden som förändrades i snabb takt, när nya aktörer med digital teknik och nytänkande skapade nya affärslösningar.

Smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer

Energy Sourcing Technologys nya affärssystem fokuserar på att skapa smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer.

– Med systemet bygger vi bort manuella rutiner och excellösningar samt möjliggör kostnadsbesparingar. Det är först när alla organisatoriska funktioner får möjlighet att både påverka och styra elinköpet, som till exempel med hjälp av uppföljning och kontroll, som affären blir långsiktig och professionellt hanterad, säger han.

I dag erbjuder många elleverantörer fint förpackade tjänster vilket gör att många kunder tycker att det är enkelt att skylla på dem när avtalet inte lever upp till deras krav. Men Magnus Kjellin betonar att även industri och offentlig sektor har ett ansvar.

– Den som skriver på ett standardavtal från en elleverantör är nästan alltid en ekonomisk förlorare på grund av bestämmelsernas formuleringar. Skillnaden mellan ett dåligt formulerat avtal och ett bra och balanserat avtal kan motsvara upp till tio procent av den totala elkostnaden. Lägger man till avsaknad av ett affärssystem för att styra och följa upp elinköpet och elavtalet finns det ytterligare, förutom kostnadssänkningar, också process- och riskhanteringsmässiga vinster.

”Tar elaffären till en helt ny nivå”

I dag fokuserar Energy Sourcing Technology på den svenska marknaden, men de har redan lämnat offerter till utländska kunder. Inom något år beräknas deras omsättning vara lika stor i Sverige som i övriga Europa.

– Hos oss finns det både erfarenhet och den digitala tekniken som tar elaffären till en helt ny nivå. Vi vill att bägge parter i en affärsuppgörelse ska ha samma fakta på bordet. Det handlar om rättvisa vilket är själva grunden för Energy Sourcing Technology.

Han vill också uppmärksamma både industri och offentlig sektor på de utmaningar som väntar under den samhällsomvälvande energiomställningen.

– Under de kommande fem till tio åren kommer marknaden att växa, både i volym och i komplexitet. För elinköpare som inte har byggt upp sina egna rutiner, processer och stödsystem för hantering av elaffären väntar en tuff tid, säger Magnus Kjellin.

För dig som ansvarar för inköp av el inom industri, i offentlig verksamhet eller för fastighetsbolag – läs här.

 

Mer från Energy Sourcing Technology

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Energy Sourcing Technology och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?