Annons

Adverty genomför företrädesemission om 48,5 MSEK samt offentliggör preliminära nyckeltal för Q3

Styrelsen i Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 850 514 aktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt tecknings- och garantiåtaganden från ett investerarkonsortium, om sammanlagt 37,5 MSEK, motsvarande cirka 77,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är en del i Bolagets finansieringsplan, som tillgodoser medel för att kunna accelerera försäljningen och fylla det enorma globala annonsutrymme inuti spel som Adverty innehar.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av aktier om cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen den 28 november 2019 berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie.
  • Utspädningen för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 28,6 procent.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 37,5 MSEK motsvarande 77,3 procent av Företrädesemissionen, varav 1,5 MSEK avser teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare, samt 7,2 MSEK teckningsåtaganden respektive 28,8 MSEK garantiåtaganden från ett externt investerarkonsortium.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 november 2019.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen planeras löpa 2 - 16 december 2019.

Preliminära nyckeltal för Q3

Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Adverty preliminära siffror avseende intäkter och rörelseresultat för perioden som avslutades den 30 september 2019. Fullständig kvartalsrapport offentliggörs den 31 oktober 2019 i enlighet med tidigare plan.

  9 månader Q3
  2019-01-01 2019-07-01
(KSEK) 2019-09-30 2019-09-30
Nettoomsättning 176 (46) 42 (46)
Aktiverat arbete för egen räkning 1 080 (0) 373 (0)
Övriga rörelseintäkter 390 (195) -12 (189)
Summa rörelsens intäkter 1 646 (241) 403 (235)
Rörelseresultat -6 810 (-6 641) -2 434 (-2 077)
  Siffror inom parentes utgör samma period 2018

Bakgrund och motiv

Adverty är ett annonsteknikbolag som har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiska, sömlösa annonser i spel. Bolaget har genom plattformen byggt ett enormt utbud av digitala annonseringsplatser inuti spel- och applikationer. Adverty har integrerat plattformen med cirka 25 spel som sammanlagt har över 30 miljoner dagliga aktiva användare. Majoriteten av annonsplatserna finns i mobilspel, samtidigt som efterfrågan på annonslösningar inuti PC- och konsolspel växer. Bolagets intäktsmodell grundar sig i att dela annonsintäkterna med spelutvecklare.

Motivet med Företrädesemissionen är att tillföra Adverty medel för att utöka försäljningsinsatserna och därigenom kunna fylla det enorma utbud av annonseringsplatser inuti primärt mobilspel som Bolaget innehar. Vidare kan nyckelpersoner inom försäljning tillsättas, i syfte att nå fler automatiskt genererade annonser från programmatiska handelsplatser samt på ett mer kraftfullt sätt kunna bearbeta mediebyråer. Vidare erhålls kapital för kvittning och återbetalning av brygglån, vilket stärker kapitalstrukturen i rådande försäljningsaccelerering.  

Företrädesemissionen

Styrelsen i Adverty har, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 26 juni 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 850 514 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 227 938,74 SEK från 569 846,85 SEK till 797 785,59. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 28,6 procent. För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 november 2019 och teckningsperioden beräknas löpa från och med den 2 december till och med den 16 december 2019.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare, samt tecknings- och garantiåtaganden från ett investerarkonsortium, om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 77,3 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna från nyckelpersoner och befintliga ägare uppgår till 1,5 MSEK, motsvarande 3,1 procent av Företrädesemissionen, och har bland annat lämnats av Advertys medgrundare och VD Niklas Bakos, medgrundare och styrelseledamot Niclas Kjellgren och styrelseordförande Joachim Roos.

Tecknings- och garantiåtagandena från investerarkonsortiet uppgår till sammanlagt 36,0 MSEK, varav 7,2 MSEK, motsvarande 14,8 procent av Företrädesmissionen, omfattas av teckningsåtaganden och 28,8 MSEK, motsvarande 59,5 procent av Företrädesemissionen, omfattas av garantiåtaganden.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtagandena utgår en sedvanlig kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av aktier, 12 procent av garanterat belopp. En efterföljande riktad kvittningsemission av aktier kommer att genomföras för det fall garanter valt att erhålla ersättning i form av aktier. Teckningskursen i en sådan riktad kvittningsemission ska motsvara volymviktad genomsnittskurs för Bolagets aktier på NGM Nordic MTF under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Prospekt

Adverty kommer, med anledning av Företrädesemissionen, att upprätta ett EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske vecka 48, 2019.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt Vecka 48, 2019
Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt 26 november 2019
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt 27 november 2019
Avstämningsdag för rätt av delta i Företrädesemissionen 28 november 2019
Handel med teckningsrätter 2 december – 12 december 2019
Handel i BTA Fr.o.m. 2 december 2019
Teckningsperiod 2 december – 16 december 2019
Beräknad dag för offentliggörande av utfall 19 december 2019
Likviddag 23 december 2019

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com
 


Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 08:30 CET.
 

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från HowdenAnnons

Howden M&A vinner marknadsandelar inom transaktionsförsäkringar i Norden

Howden M&A är inte bara en av Storbritanniens och Kontinentaleuropas ledande förmedlare av transaktionsförsäkringar – för ett drygt år sedan så etablerade bolaget även sitt första Nordenkontor i Stockholm, en satsning som resulterat i att de nu tagit betydande marknadsandelar i alla nordiska länder.

Efter att Howden M&A under 2019 öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm under ledning av Carl Levin och Alexander Rasmussen, båda tidigare advokater på ledande advokatbyråer i Stockholm respektive Köpenhamn, har firman haft fullt upp.  

– Den lokala etableringen har tagits emot med stort intresse från Private Equity-sektorn, fastighetsbolag samt mer traditionella bolag med ett högt transaktionsflöde. Många av de stora aktörerna inom dessa sektorer och deras internationella advokatbyråer har redan jobbat med oss i andra europeiska länder, där de uppskattat vår service och kompetens. Nu börjar även fler lokala aktörer samt de främsta advokatbyråerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark få upp ögonen för den kvalitativa rådgivning vi erbjuder och hur vi särskiljer oss från konkurrenterna, säger Carl Levin, Head of Sweden. 

Transaktionsspecialister 

Howden M&As snabba tillväxt och starka varumärke i Europa är byggt på försäkringsrådgivning med boutiquekänsla som kombinerar firmans entreprenöriella drivkraft och engagemang med tillgänglighet och ledande försäkringsexpertis. Fundamentet är byggt på att kunna bistå både säljare och köpare genom hela försäkringsprocessen med team av erfarna specialister som har mångårig erfarenhet av transaktioner från advokatbyråer, investmentbanker, revisionsbyråer och konsultfirmor, fortsätter Carl.

– Vi får ofta höra av våra klienter och deras rådgivare att vi har ett värdeskapande och ändamålsenligt förhållningssätt i vår rådgivning. Vi arbetar mycket med att vara proaktiva och går alltid på djupet för att förstå våra klienters transaktioner, deras avtal och de relaterade riskerna. Utöver den förväntade förhandlingen och förmedlingen av själva försäkringsavtalet så arbetar vi alltid nära klienten och dess rådgivare, där vi bland annat bidrar med detaljarade råd kring alltifrån formuleringen av garantierna i transaktionsavtalen till omfattningen av rådgivarnas så kallade due diligence, allt för att säkerställa en effektiv process och bästa försäkringsskydd, förklarar han.

Inte bara private equity-kunder

Ett av skälen till branschens och Howden M&As snabba tillväxt har varit transaktioner relaterade till när private equity och större fastighetsfonder vill göra ”clean exits”. En pågående trend är dock att även andra aktörer börjat inse fördelarna med transaktionsförsäkringar och att det inte bara är de stora affärerna som går att försäkra.

– Konceptet går i huvudsak ut på att en köpare tecknar en transaktionsförsäkring som är avsedd att täcka säljarens monetära ansvar till följd av garantibrott under ett överlåtelseavtal, därmed överförs risken från säljaren till en försäkringsgivare. Köpeskillingen kan då disponeras fritt och eventuella skadeanspråk för garantibrott riktas mot en försäkringsgivare istället för säljaren. Detta är givetvis inte endast av intresse för private equity, då alltifrån koncerner som avyttrar dotterbolag till individer som avyttrar en familjeägd fastighet kan dra fördel av att inte behöva tvista om eller avsätta medel för eventuella garantibrott. Denna del av försäkringsmarknaden har dessutom blivit allt mer konkurrensutsatt och vi kan idag hitta försäkringsgivare som erbjuder prisvärda lösningar för affärer eller investeringar med transaktionsvärden redan från 100 miljoner kronor, avslutar Carl. 

Fakta

Howden M&A är ett försäkringsförmedlingsbolag som tillhandahåller expertis och råd kring transaktionsförsäkringar. Howden M&As Nordenkontor etablerades i Stockholm 2019 och bolaget har närvaro i hela Europa med huvudkontor i London samt lokalkontor i Stockholm, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid, Warszawa och Paris. Howden M&A är en del av Hyperionkoncernen som är en av världens största personalägda försäkringsförmedlingsgrupper med över 5 000 medarbetare i 40 länder.

Läs mer om Howden M&A

Läs mer om Howden group 

 

Mer från Howden

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Howden och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?