1515

Miljötillståndsansökan kungjord

Mark- och miljödomstolen har nu kungjort Botnia Explorations miljötillståndsansökan som inlämnades den 15 augusti 2018 om småskalig guldgruvdrift i Vindelgransele, Västerbotten. En kungörelse innebär att tillståndsprövningen i domstolen nu påbörjas i detalj.

Vindelgransele gruvor består av två guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Efter erhållande av miljötillstånd planeras verksamheten att påbörjas i Fäbodtjärn som innehåller höga guldhalter med goda möjligheter till bra lönsamhet. Verksamheten i Vargbäcken planeras sedan att påbörjas som fas 2.

”Vi är glada att prövningen av vår miljötillståndsansökan nu påbörjas och vårt arbete kommer nu att fokuseras på att bemöta tekniska frågor och synpunkter i övrigt som kan komma på ansökan. Det är en inspirerande och rolig utmaning vi står inför och tillsammans med Advokat Magnus Fröberg och konsultfirman Ramböll som är specialiserade på miljöfrågor ser vi fram emot att möta denna utmaning”, säger Thomas Ljung, VD på Botnia Exploration.

Fäbodtjärn

Bolaget har beviljats bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 enligt minerallagen med giltighetstid till 2041-09-06. Koncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av guld och silver enligt minerallagens bestämmelser.

I gruvan planeras maximalt 120 000 ton malm per år att brytas och den ansökta verksamheten omfattar en total brytning av 250 000 ton malm. Verksamheten beräknas att pågå mellan 4–6 år. Fyndigheten är dock inte avgränsad mot djupet, varför det senare kan bli aktuellt med ytterligare brytning, och i så fall kommer detta att föregås av en ny tillståndsansökan.

Brytningen kommer att ske i underjordsgruva genom s.k. igensättningsbrytning, vilket innebär att tidigare brutet gråberg, företrädesvis metasedimentet, kommer att återfyllas i de hålrum som bildats i berget. Återfyllningen minskar på så sätt behovet av bortskaffning och deponering av gråberg som är potentiellt syrabildande.

Bolaget har genomfört en feasibilitystudie sammanställd av GeoVista AB som visar genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att Fäbodtjärn under de tre första åren kan generera en god lönsamhet. Denna kalkyl baseras på att malmen levereras antingen direkt till ett smältverk eller till ett externt anrikningsverk i regionen.

Bolaget har genomfört en första bedömning av mineralreserver för guld inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession baserat på feasibilitystudien. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7.7 gram guld per ton. Det faktum att mineraliseringen är öppen mot djupet indikerar goda möjligheter till att utöka gruvans livslängd. Fäbodtjärn bedöms vara en så kallad orogen guldfyndighet som kan ha ett stort djupgående.

En mineralreserv är den del av en mineraltillgång där ekonomisk bärkraft visats genom en feasibilitystudie innehållande en lönsamhetsstudie. Detta betyder att en mineralreserv har en högre säkerhet jämfört med en mineraltillgång och kan därför användas som underlag då finansiering via bank eller andra institut krävs.

I Fäbodtjärn har en bedömning av mineraltillgångar och mineralreserver utförts.

Sannolik Mineralreserv: 116 kton med 7,7 g/t guld - cutoff 0,0 g/t

Antagen Mineraltillgång: 85 kton med 5,9 g/t guld - cutoff 0,0 g/t

Mineraltillgångarna rapporteras exklusive mineralreserver.

Bedömningen av mineralreserverna i Fäbodtjärn gjord av Bergsingenjör Thomas Lindholm (MSc, FAusIMM), Kvalificerad Person från det oberoende företaget Geovista AB.

Mineraltillgångarna har uppskattats i enlighet med den av SveMin, FinnMin och Norsk Bergindustri utgivna FRB-standarden,2012-års utgåva. FRB-standarden är i allt väsentligt lik t.ex. JORC-koden i vad avser kategoriseringen. Bedömningen av mineraltillgången i Fäbodtjärn har gjorts av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, oberoende konsult och Kvalificerad Person, i samarbete med Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och Kvalificerad Person.

Vargbäcken

Bolaget har beviljats bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 enligt minerallagen med giltighetstid till 2028-10-13. Bearbetningskoncessionen omfattar brytning av guld.

Brytningen kommer att ske i dagbrott som kommer att vara ca 260–280 m långt och 40–50 m brett. Djupet hos dagbrottet beräknas i snitt uppgå till ca 25 m. I dagbrottet kommer maximalt 130 000 ton malm per år att brytas och den ansökta verksamheten omfattar en total brytning av 400 000 ton malm. Verksamheten beräknas att pågå mellan 4–7 år. Fyndigheten i Vargbäcken är dock öppen mot djupet, varför det kan bli aktuellt med ytterligare brytning, i så fall kommer detta föregås av en ny tillståndsansökan.

Vargbäcken har en mineraltillgång rapporterad enligt NI 43–101:

Indikerad Mineraltillgång: 1,37 miljoner ton med 1,44 g/t guld (63,200 oz.) - cutoff 0,6 g/t

Antagen Mineraltillgång: 0,65 miljoner ton med 1,70 g/t guld (35,800 oz.) - cutoff 0,6 g/t

eller med en högre cutoff:

Indikerad Mineraltillgång: 0,38 miljoner ton med 2,7 g/t guld (33,100 oz.) - cutoff 1,5 g/t

Antagen Mineraltillgång: 0,32 miljoner ton med 2,4 g/t guld (24,700 oz.) - cutoff 1,5 g/t

Bedömningen av mineraltillgångar är utförd av Mr. Neil Inwood (MSc, FAusIMM), en Principal Resource Geologist hos Coffey Mining, ett oberoende konsultföretag inom geologi och gruvdrift. John Nebocat, P.Eng., kvalificerad person enligt definitionen i NI 43–101, tar ansvar för de prospekterings- och geologiska data som ingår i bedömningen.

Bolaget har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja upp till cirka 70% av volymen som utgör ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget.

Ingen genomförbarhetsstudie innehållande en lönsamhetsstudie har ännu publicerats för Vargbäcken.

Den tekniska informationen för Fäbodtjärn och Vargbäcken har tidigare publicerats.

”Utöver arbetet med miljötillståndsansökan pågår ett intensivt arbete med våra mobiliseringsplaner. Allt för att Botnia Exploration är redo att påbörja produktionen så fort som möjligt efter att ett miljötillstånd har vunnit laga kraft. Guldpriset är nu på vår sida då priset är cirka 473 000 kr per kilo jämfört med cirka 364 000 kr per kilo då vi publicerade vår lönsamhetsstudie i juni 2018. Det priset får gärna hålla i sig”, avslutar Thomas Ljung, VD på Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Ladda ner pressmeddelande

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?