1515
Annons

Delårsrapport januari - juni 2019*

Fokus på Binero Cloud & Solutions efter avyttring av webbhotellsdelen Siffrorna avser i enlighet med IFRS, när inget annat anges, Bineros kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive den sålda webbhotellsdelen.

Kvartalet april – juni 2019* 

 • Nettoomsättningen för Cloud & Solutions ökade med 33 procent till 8,5 (6,4) Mkr
 •  Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -9,1 (-8,2) Mkr varav Cloud & Solutions -3,5 (-3,1) Mkr
 • Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till -4,2 (1,2) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, för kvarvarande verksamheter, uppgick till -0,49 (-0,42) kronor

Delårsperioden januari – juni 2019* 

 • Nettoomsättningen för Cloud & Solutions ökade med 34 procent till 16,4 (12,2) Mkr
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -16,8 (-16,3) varav Cloud & Solutions -5,8 (-6,5) Mkr
 • Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till -7,6 (3,9) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, för kvarvarande verksamheter, uppgick till -0,91 (-0,85) kr

___________________________________________________________________________________

Kommentar från styrelsens ordförande

”Vi valde att aktivt delta i konsolideringen som pågår i marknaden för webbhotell. Loopia är en naturlig ny ägare, de är specialiserade på webbhotell och marknadsledande i Sverige. Köpeskillingen på cirka 380 Mkr var i nivå med våra förväntningar. Koncernens nettovinst uppskattas till cirka 260 Mkr. Planen är att använda delar av köpeskillingen till att göra en kapitalåterföring till aktieägarna. Första steget är Loopias tillträde. I nästa steg kommer vi att se över affärsplanen för vårt fokusområde Cloud & Solutions och de koncerngemensamma kostnaderna. Vi räknar med att kunna presentera ett förslag om kapitalåterföring till aktieägarna senast i samband bokslutskommunikén för 2019”, kommenterar ordförande Carl-Magnus Hallberg. 

___________________________________________________________________________________ 

*Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Binero Group säljer verksamheten inom webbhotell för cirka 380 Mkr

Den 15 juli 2019 meddelade Binero Group att bolaget ingått avtal om försäljning av verksamheten inom webbhotell för en sammanlagd kontant köpeskilling om cirka 380 Mkr med köparen Loopia AB. Nettovinsten från försäljningen uppskattas till cirka 260 Mkr. På extra bolagsstämma den 1 augusti 2019 godkände aktieägarna avtalet om försäljning av webbhotellsverksamheten till Loopia.

Den avyttrade verksamheten inom webbhotell (”Verksamheten”) med cirka 40 medarbetare innefattar dotterbolagen Binero AB, Space2U Webhosting AB och Servage GmbH samt de tillgångar som är hänförliga till Verksamheten som finns i Binero Groups övriga dotterbolag och moderbolaget Binero Group. De tillgångar som finns i de bolag som överlåts och som inte är hänförliga till Verksamheten kommer att överlåtas till Binero Group innan försäljningen genomförs. Försäljningen genomförs genom att Verksamheten överlåts till ett nybildat helägt aktiebolag och där Loopia AB förvärvar samtliga aktier i detta bolag från Binero Group AB. Köpeskillingen för Verksamheten uppgår till sammanlagt cirka 380 Mkr vilken ska betalas kontant och finansieringen är säkerställd. Vinsten uppskattas till cirka 260 Mkr. Ytterligare information om bakgrunden till avyttringen och om transaktionen framgår av Bolagets pressmeddelande den 15 juli 2019 och kommuniké från extra bolagsstämma den 1 augusti 2019. Samtliga bolagets pressmeddelanden finns på bolagets hemsida binerogroup.com. 

I delårsrapporten för andra kvartalet och första halvåret 2019 redovisas resultatet före skatt för den sålda webbhotellsverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser kvarvarande verksamhet dvs affärsområdet Cloud & Solutions och koncerngemensamma kostnader.  

__________________________________________________________________________

VD kommentar

Andra kvartalet och första halvåret | Moln- och infrastrukturtjänster, Cloud & Solutions, är vårt fokusområde vilket ökade nettoomsättningen med 33 procent till 8,5 (6,4) Mkr under andra kvartalet. För första halvåret ökade omsättningen med 34 procent till 16,4 (12,2) Mkr. Affärsmodellen för Cloud & Solutions är återkommande intäkter, dvs hyra för infrastruktur och tjänster. Vid utgången av andra kvartalet uppgick årliga värdet på avtalade intäkter till 29,2 Mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet för Cloud & Solutions uppgick till -3,5 (-3,1) Mkr, efter koncerngemensamma kostnader till -9,1 (-8,2) Mkr. För första halvåret uppgick rörelseresultatet till -16,8 (-16,1) Mkr varav Cloud & Solutions -5,8 (-6,5) Mkr. Försäljningen av webbhotellsverksamheten innebär att vi ser över de koncerngemensamma kostnaderna.

Inom Cloud & Solutions har vi lagt grunden till att hålla en stark miljömässig profil inom publika och privata moln och tjänster. Marknaden har ett växande behov av helhetslösningar för företags digitala infrastrukturer, såväl hantering av drift, backup och underhåll. Binero Cloud & Solutions är ett starkt svenskt alternativ till de internationella molnjättarna. Med ett fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet kan vi erbjuda en publik molntjänst i absolut världsklass. All data lagras i svenskägt datacenter på svensk mark och lyder därmed enbart under svensk lagstiftning.

Binero Cloud & Solutions | Binero Cloud baseras på opensource-plattformen OpenStack, vilket säkerställer en kontinuerlig utveckling av nya verktyg och funktioner som förenklar automatisering och hantering av IT-miljön. Vi deltar tillsammans med några av världens största IT-företag och andra ledande industrier i vidareutvecklingen av OpenStack. I december 2018 lanserade vi vårt nya moderna datacenter norr om Stockholm. Vi har använt den allra senaste tekniken för att nå våra högt ställda hållbarhetsmål, och för att säkerställa stabil och högpresterande produktion. Datacentret drivs uteslutande av förnybar energi och står dessutom för ett betydande direkt tillskott till hela fjärrvärmenätet i området norr om Stockholm. Miljömedvetenhet kommer att vara en hygienfaktor för alla företag i framtiden. I samband med lanseringen påbörjades även migrationen av våra befintliga kunder till det nya datacentret. Denna migrering är nu slutförd och därmed kan vi koncentrera vår existerande produktion och säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i vår verksamhet.

Datasäkerhet och integritet | Binero Group engagerar sig mycket i frågor som rör datasäkerhet och integritet. Vi anser att det är extra viktigt att svenska företag och myndigheter som använder, eller är på väg att börja använda, molntjänster verkligen sätter sig in i integritets- och miljöfrågorna. Det senaste året har vi arbetat intensivt med att stärka och lyfta vikten av både integritet och miljömedvetenhet i våra svenska datacenter och molntjänster. Vi vill sprida vårt koncept ”Närodlad IT” med ett stort fokus på miljöansvar, lokal närvaro och garanterad säkerhet och integritet, till resten av IT branschen.

Målet | Målet är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på den svenska marknaden för kvalitativa molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur. Vi styr nu om vår kraft och energi mot marknadsföring, försäljning av våra moln- och infrastrukturtjänster och på att helt enkelt hjälpa våra kunder till säkra, hållbara lösningar med hög prestanda per betald krona.

Stockholm i augusti 2019

Göran Gylesjö, VD Binero Group

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Binero Groups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-50 301 550, ca@mangold.se. Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 09.00 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


S. Property Group tillkännager avtal med smarta urbana infrastrukturpartners; Tre Sverige, Vattenfall och Samsung tillsammans med ABB – ett samarbete för att bygga en smart stadsdel i Södermanland

Investerings- och fastighetsbolaget S. Property Group har bildat ett strategiskt partnerskap inom smart urban infrastruktur med Samsung Electronics, Tre Sverige och Vattenfall. Partnerna har enats kring ambitionen att uppfylla löftet om framtidens smarta och hållbara boendemiljöer och ett partnerskap mellan Samsung Electronics och ABB kommer att leverera det senaste inom smarta hem. Under 2022 kommer S. Property Group att inleda implementeringen av sitt första smarta infrastrukturprojekt i sörmländska Brobyholm, en ny utveckling belägen 38 minuter med tåg från Stockholms Centralstation. 

S. Property Group förvärvade den outvecklade marken i sörmländska Brobyholm 2021 med en uttalad ambition att investera i smart urban infrastruktur, framför allt inom mobil uppkoppling och energi. Bolaget tecknade sedan avtalsförklaringar med Tre och Vattenfall samt ett samarbetsavtal med Samsung Electronics. Tillsammans med dessa väletablerade aktörer kommer S. Property Group att bygga Brobyholms grundläggande digitala infrastruktur. Målet med satsningen är att ge framtidens Brobyholmbor de tjänster och funktionalitet de behöver för att leva ett mer hållbart, bekvämt och meningsfullt liv.

 

”Brobyholm ska visa hur smarta digitala lösningar kan förhöja människors livskvalitet samtidigt som de minskar belastningen på jordens dyrbara resurser. Men Brobyholm handlar inte enbart om högteknologi eller att skapa ett futuristiskt samhälle. Det handlar om livet som smarta lösningar möjliggör. Mer tid för familj, vänner och livet bortom det digitala. Det är vad Brobyholm kommer att erbjuda, allt inom ett kort pendlingsavstånd från centrala Stockholm”, säger Keyvan Houshmand, vd på S. Property Group.   

 

Mobiloperatören Tre Sverige ska ansvara för den mobila uppkopplingen medan Vattenfall ska ansvara för energiförsörjningen. Tre Sverige ska bygga ett 5G-nätverk för att leverera digitala upplevelser. Vattenfall kommer att utveckla lösningar som gör det möjligt för Brobyholmsborna att producera solenergi samt effektivt lagra och dela energi.

 

”Brobyholm är ett bra exempel på nytänkande och som utmanare är vi gärna en del av spännande framtidsprojekt som förenar teknik i framkant med hållbarhet. Vi ser fram emot att arbeta med S. Property Group och dess partners för att ge Brobyholm riktigt snabb mobil uppkoppling och bra användarupplevelse. 5G är nästa generation mobila nätverk som erbjuder uppkoppling i mycket höga hastigheter med låga svarstider”, säger Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige.


”Vattenfall har ett tydligt mål om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Samarbetet och projektet i Brobyholm är ett spännande steg framåt i vår ambition att skapa flexibla, framtidsorienterade och fossilfria helhetslösningar med till exempel solpaneler, energilagring och elbilsladdning. Vi ser fram emot att samarbeta med S. Property Group och dess partners för att leverera hållbara energilösningar till Brobyholm”, säger Maria Juhlin-Hoff, Director of Decentral Energy Solutions Nordics på Vattenfall.

 

Brobyholm-projektet utgör ett första projekt som demonstrerar det holistiska tekniksamarbetet mellan Samsung Electronics och ABB i Europa. Genom att koppla ihop Samsung Electronics SmartThings-applikation med ABB-free@home® och integrera dessa med Brobyholms egna fastighetsförvaltningssystem kommer boende att kunna spara energi och pengar. Detta medan de minskar sitt klimatavtryck och hanterar olika mobila enheter och funktionalitet i sina hem via en enda källa.  

 

”Byggnader och konstruktion förbrukar mer än 30 procent av världens energi och genererar nästan 40 procent av de globala koldioxidutsläppen”, säger Mark Zwerner, chef för globala strategiska partnerskap på ABB Electrifications division Smart Buildings. ”Den överlägset största inverkan vi kan ha är genom utveckling och användning av innovativ teknik för energihantering, energiförbrukning och minskning av koldioxidutsläpp samtidigt som vi ökar komforten och användarvänligheten genom ett holistiskt system för smarta hem. Detta gäller inte bara för en enskild lägenhet eller hus, utan för hela samhället.”

 

”Med SmartThings har Samsung skapat ett ekosystem med tekniska lösningar som gör framtidens bostäder både smartare och effektivare. Vi är stolta över att kunna bygga vidare på det genom samarbetet med S. Property Group – en svensk aktör som ser IoT och innovation som en naturlig del av fastighetsutveckling. Vi vill förenkla konsumentens vardag, både i och utanför bostaden, så att de får mer tid till det som är viktigast för dem”, säger Oscar Nöjd, Head of Sales Innovation & Business Development på Samsung Electronics Nordic.

Arbetet med den första fasen av projektet för smart infrastruktur i Brobyholm ska enligt planerna inledas under hösten 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Keyvan Houshmand: +46 70 788 54 99, keyvan@sproperty.se

Douglas Lundholm: +46 70 948 81 14, douglas@botello.se

www.brobyholm.se

 

Om S. Property Group

S. Property Group är ett ledande investerings-, innovations- och fastighetsbolag. Vi fokuserar på fastigheter och teknologier där vi ser tillväxtpotential driven av ekonomiska och demografiska trender. Vi kapitaliserar på vår breda expertis och våra entreprenöriella rötter för att generera en god avkastning till våra investerare och för en positiv utveckling för de platser vi skapar. S. Property Group har även två portföljbolag: Samfastigheter, som verkar inom social infrastruktur, samt Botello, som är verksam inom greentech och proptech. Huvudkontoret för S. Property Group ligger i Stockholm. Företaget har för närvarande 15 anställda. För mer information: https://sproperty.se/

 

Om ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.  www.abb.com     

 

Om Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet http://news.samsung.com.

 

Om Tre Sverige

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. Sedan dess har vi växt med enorm hastighet och äger och driver idag 3G-, 4G- och 5G-mobilnät i både Sverige och Danmark. Tre Sverige har idag 2.3 miljoner abonnemangskunder. För mer information: www.tre.se.

 

Om Vattenfall

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 19 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?